This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories
Siblings:
26 found
Search inside:
(import / add options)   Sort by:
 1. L. V. Brettler (1975). Blumberg on Moral Criticism. Mind 84 (336):579-582.
  D. Blumbergi identifies three kinds of moral criticism: (i) of an individual for violating a moral practice in his society, (2) of a moral practice but not the individual who participates in it, and (3) of both an individual and the practice in accordance with which he acts ('practice- personal' criticism) (p. 348). According to Mr. Blumberg, successful derivation of a conclusive 'ought'-statement from statements about socially-created obligations would show how moral criticisms of type 1 are justified. Moral criticisms of (...)
  Remove from this list | Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Rowan Cruft, S. Matthew Liao & Massimo Renzo (eds.) (forthcoming). The Philosophical Foundations of Human Rights. Oxford University Press.
 3. Pauline Kleingeld (1998). Kant's Cosmopolitan Law: World Citizenship for a Global Order. Kantian Review 2:72-90.
  Kant's unduly neglected concept of cosmopolitan law suggests a third sphere of public law -- in addition to constitutional law and international law -- in which both states and individuals have rights, and where individuals have these rights as ‛citizens of the earth' rather than as citizens of particular states. I critically examine Kant's view of cosmopolitan law, discussing its addressees, content, justification, and institutionalization. I argue that Kant's conception of ‛world citizenship' is neither merely metaphorical nor dependent on an (...)
  Remove from this list | Direct download (9 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Andy Lamey (2012). A Liberal Theory of Asylum. Politics, Philosophy and Economics 11 (3):235-257.
  Hannah Arendt argued that refugees pose a major problem for liberalism. Most liberal theorists endorse the idea of human rights. At the same time, liberalism takes the existence of sovereign states for granted. When large numbers of people petition a liberal state for asylum, Arendt argued, these two commitments will come into conflict. An unwavering respect for human rights would mean that no refugee is ever turned away. Being sovereign, however, allows states to control their borders. States supposedly committed to (...)
  Remove from this list | Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Andy Lamey (2011). Frontier Justice: The Global Refugee Crisis and What to Do About It. University of Queensland Press/Doubleday Canada.
  But Frontier Justice does not merely point out problems. This book offers a bold case for an original solution to the international asylum crisis, one which draws upon Canada's unique approach to asylum-seekers.
  Remove from this list | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. S. Matthew Liao & Adam Etinson (2012). Political and Naturalistic Conceptions of Human Rights: A False Polemic? Journal of Moral Philosophy 9 (3):327-352.
  What are human rights? According to one longstanding account, the Naturalistic Conception of human rights, human rights are those that we have simply in virtue of being human. In recent years, however, a new and purportedly alternative conception of human rights has become increasingly popular. This is the so-called Political Conception of human rights, the proponents of which include John Rawls, Charles Beitz, and Joseph Raz. In this paper we argue for three claims. First, we demonstrate that Naturalistic Conceptions of (...)
  Remove from this list | Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Matthew Lister (2012). There is No Human Right to Democracy. But May We Promote It Anyway? Stanford Journal of International Law 48 (2):257.
  The idea of “promoting democracy” is one that goes in and out of favor. With the advent of the so-called “Arab Spring”, the idea of promoting democracy abroad has come up for discussion once again. Yet an important recent line of thinking about human rights, starting with John Rawls’s book The Law of Peoples, has held that there is no human right to democracy, and that nondemocratic states that respect human rights should be “beyond reproach” in the realm of international (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Marek Piechowiak (2012). Wolność religijna i dyskryminacja religijna – uwagi w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego z 20 stycznia 2011 r. [Freedom of Religion and Religious Discrimination – Remarks on the European Parliament Resolution of 20 January 2011]. In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 103-139.
  The aim of this paper is to present and analyse legal acts cited in the European Parliament resolution of 20 January 2011 on the situation of Christians in the context of freedom of religion. The author presents the substance of the right to religious freedom and the position of religious freedom among other human rights. The paper also shows the formation of European law on religious freedom and grasps the development trends in this area. Because of the discrepancies that arise (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Marek Piechowiak (2011). Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy]. Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Marek Piechowiak (2010). Wokół konstytucyjnej ochrony życia. Próba oceny propozycji nowelizacji Konstytucji RP [Constitutional Protection of Life: An Attempt to Assess the Proposal for Amendment of Poland’s Constitution]. Przegląd Sejmowy 18 (1 (96)):25-47.
  This article first of all attempts to assess the proposals of 2006–2007 to amend Poland’s Constitution, aimed mostly at strengthening constitutional protection of unborn human life. Parliamentary work on this proposal begins with the submission of the Deputy’s bill on amendment of the Constitution, published in the Sejm Paper No. 993 of September 5, 2006, and ends with a series of votes at the 39th sitting of the Sejm of the fifth term of office, held on April 13, 2007, on (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Marek Piechowiak (2009). Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion]. In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Marek Piechowiak (2009). Powszechność – między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. In Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak & Julia Kapelańska-Pręgowska (eds.), Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Dom Organizatora. 177-193.
  W niniejszym opracowaniu zamierzam zwrócić uwagę na powiązanie roszczenia uniwersalności z potrzebą dostosowywania formułowanych standardów do odmiennych i zmiennych warunków życia, a następnie zidentyfikować rozstrzygnięcia filozoficzne skorelowane z uznaniem takiego powiązania. Akcent zamierzam przy tym położyć na problematykę metaaksjologiczną, dotyczącą nie tyle tego, jakie wartości zostały uznane, ale tego, jak uznane wartości są ugruntowane, co nie jest bez znaczenia dla określenia sposobów ich poznawania i ustalania. Rozstrzygnięcia te, jako zawarte m. in. w artykule 1, okazują się jednocześnie należeć do przyjętych (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Marek Piechowiak (2007). Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku – osiągnięcie czy zadanie? [Subordination of the State to the Individual and to Human Rights as a Central Idea of Poland’s Constitution of 2 April 1997: A Goal or an Achievement?]. Przegląd Sejmowy 15 (4 (81)):65-91.
  The article deals with relations between the individual and human rights on the one hand, and the State on the other, in the context of the Constitution of the Republic of Poland. The author poses the question whether the idea of subordination of the State to the individual is really a central idea of that constitution. He puts forward many arguments against such suggestion. These arguments relate, above all, to the arrangement of the constitution: a chapter concerning human rights is (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Marek Piechowiak (2003). Aksjologiczne podstawy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej [Axiological Foundations of the Charter of Fundamental Rights of the European Union]. Studia Prawnicze 155 (1):5-29.
  Pierwszorzędnym przedmiotem badań są przyjęte w Karcie, wprost lub domyślnie, rozstrzygnięcia typu aksjologicznego. Przez „aksjologiczne podstawy” rozumiane są rozstrzygnięcia dotyczące uznania takich, a nie innych, wartości czy dóbr za przedmiot ochrony; a ponieważ chodzi o „podstawy”, przedmiotem zainteresowania są rozstrzygnięcia fundamentalne w takim sensie, że stanowią one uzasadnienie dla bardziej szczegółowych rozstrzygnięć aksjologicznych i normatywnych. Pozwala to m.in. na formułowanie wniosków co do spójności rozstrzygnięć szczegółowych. Zagadnienie aksjologicznych podstaw obejmuje także problematykę relacji między wartościami a prawami podstawowymi oraz zagadnienie ontologicznego (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Marek Piechowiak (1997). Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights]. In Leszek Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe. 7-37.
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Marek Piechowiak (1996). Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne [Universality of Human Rights in the Light of their Ontic Foundations]. In Tadeusz Jasudowicz & Cezary Mik (eds.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej. Dom Organizatora TNOiK. 49-71.
  Idea powszechności legła u samych podstaw współczesnej ochrony praw człowieka i nadal jest często podkreślana w dyskursie typu praktycznego, na różnych płaszczyznach: politycznej, moralnej czy religijnej. Jednakże trudno o koncepcję praw człowieka pozwalającą pogodzić powszechność z właściwościami prawa, z postulatami respektu dla pluralizmu ugruntowanego tak w odmienności kulturowej, jak i wolności poszczególnych jednostek ludzkich. Wziąwszy pod uwagę, że powszechność jest fundamentalnym przy¬miotem praw człowieka, kłopoty z powszechnością są kłopotami ze zbudowaniem filozoficznej koncepcji praw człowieka w ogóle. Odrzucenie powszechności jest równoznaczne (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Marek Piechowiak (1992). Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Toruński Rocznik Praw Człowieka I Pokoju 1:37-48.
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
 19. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
  Es difícil imaginar una sociedad del buen vivir sin arte. Por ello, la creatividad artística es reconocida como derecho en la Constitución del Ecuador, y como derecho humano en los intrumentos internacionales relevantes. Partiendo de esta reflexión, los artículos de este libro argumentan que siendo el arte un derecho, le corresponde al Estado la provisión de condiciones para su garantía por medio de políticas públicas, que deben tomar en cuenta tanto las especificidades de las personas, y los pueblos y nacionalidades, (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
  Es difícil imaginar una sociedad del buen vivir sin arte. Por ello, la creatividad artística es reconocida como derecho en la Constitución del Ecuador, y como derecho humano en los intrumentos internacionales relevantes. Partiendo de esta reflexión, los artículos de este libro argumentan que siendo el arte un derecho, le corresponde al Estado la provisión de condiciones para su garantía por medio de políticas públicas, que deben tomar en cuenta tanto las especificidades de las personas, y los pueblos y nacionalidades, (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
 22. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
 23. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
 24. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
 25. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.
  Es difícil imaginar una sociedad del buen vivir sin arte. Por ello, la creatividad artística es reconocida como derecho en la Constitución del Ecuador, y como derecho humano en los intrumentos internacionales relevantes. Partiendo de esta reflexión, los artículos de este libro argumentan que siendo el arte un derecho, le corresponde al Estado la provisión de condiciones para su garantía por medio de políticas públicas, que deben tomar en cuenta tanto las especificidades de las personas, y los pueblos y nacionalidades, (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Ricardo Restrepo (ed.) (2013). El derecho al arte en Ecuador. IAEN.