Search results for 'Cheng Ji' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Zhongying Cheng (2006). Cheng Zhongying Wen Ji. Hubei Ren Min Chu Ban She.score: 1260.0
  1 juan, lun Zhong xi zhe xue jing shen -- 2 juan, ru xue yu xin ru xue -- 3 juan, lun li yu guan li -- 4 juan, ben ti quan shi xue.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Zhongying Cheng (2005). Cheng Zhongying Zi Xuan Ji. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Tao Ji (2008). Fa Lü Zhi Si: Fa Lü Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Zhongtang Cheng (2009). "Zhongguo Gu Dai Luo Ji Xue" Jie Gou. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Shiquan Cheng (2007). Zhongguo Zhe Xue Zong Lun: Shiquan Xian Sheng Lun Wen Ji. Wen Jing Shu Ju.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) (2010). "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji. Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Donald J. Willison, Marilyn Swinton, Lisa Schwartz, Julia Abelson, Cathy Charles, David Northrup, Ji Cheng & Lehana Thabane (2008). Alternatives to Project-Specific Consent for Access to Personal Information for Health Research: Insights From a Public Dialogue. BMC Medical Ethics 9 (1):18-.score: 300.0
  BackgroundThe role of consent for research use of health information is contentious. Most discussion has focused on when project-specific consent may be waived but, recently, a broader range of consent options has been entertained, including broad opt-in for multiple studies with restrictions and notification with opt-out. We sought to elicit public values in this matter and to work toward an agreement about a common approach to consent for use of personal information for health research through deliberative public dialogues.MethodsWe conducted seven (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Donald J. Willison, Valerie Steeves, Cathy Charles, Lisa Schwartz, Jennifer Ranford, Gina Agarwal, Ji Cheng & Lehana Thabane (2009). Consent for Use of Personal Information for Health Research: Do People with Potentially Stigmatizing Health Conditions and the General Public Differ in Their Opinions? BMC Medical Ethics 10 (1):10-.score: 300.0
  BackgroundStigma refers to a distinguishing personal trait that is perceived as or actually is physically, socially, or psychologically disadvantageous. Little is known about the opinion of those who have more or less stigmatizing health conditions regarding the need for consent for use of their personal information for health research.MethodsWe surveyed the opinions of people 18 years and older with seven health conditions. Participants were drawn from: physicians' offices and clinics in southern Ontario; and from a cross-Canada marketing panel of individuals (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Melissa Whited, Minhye Park & Cheng Ji (2011). Water, Place, and Equity. Ethics, Policy and Environment 14 (2):259 - 262.score: 240.0
  Ethics, Policy & Environment, Volume 14, Issue 2, Page 259-262, June 2011.
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Zhe Ji (2005). Ji Zhe Wen Ji. You Lian Shu Ju Si Ren You Xian Gong Si.score: 210.0
  shang ji. Xunzi tong lun -- xia ji. Zhu zi zhuan jian zheng.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Teresa M. Cheng (1973). Comments on Cheng's Paper. In Jaakko Hintikka (ed.), Approaches to Natural Language. D. Reidel Publishing 435--438.score: 180.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Zhongying Cheng & On Cho Ng (eds.) (2008). The Imperative of Understanding: Chinese Philosophy, Comparative Philosophy, and Onto-Hermeneutics: A Tribute Volume Dedicated to Professor Chung-Ying Cheng. Global Scholarly Publications.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Hao Cheng (2006). Cheng Shu Fen Lei. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Long Cheng (2011). Fa Zhe Xue Shi Ye Zhong di Cheng Xu Zheng Yi: Yi Cheng Xu Zheng Yi Yan Jiu Zhong de Fen Xi Mo Shi Wei Zhu de Kao Cha = the Philosophy of Law in the Vision of Procedural Justice. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Zhongying Cheng (2008). Xin Xin Ru Xue Qi Si Lu: Cheng Zhongying Xian Sheng de Ben Ti Shi Jie. Shang Wu Yin Shu Guan.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Xianlin Ji (2004). Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng. Zhongguo Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Tan Ren Sheng. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Chongming Wang (2008). Charles Taylor de Guan Dian: Xian Dai She Hui Yu Gong Gong Xing de Gen Yuan: Ji Yu "di Yi Ren Cheng Ji Jin Fan Si Yu He Li Hua Yan Shuo" de She Hui Xiang Xiang. Dao Xiang Chu Ban She.score: 150.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Chung-Ying Cheng (2012). On Internal Onto-Genesis of Virtues in the Analects: A Conceptual Analysis. Journal of Chinese Philosophy 39 (1):8-25.score: 120.0
  Confucius must have inspired his disciples to identify the process and structure of the human self and required self-cultivation in embodying and developing virtues within and practicing virtues as potential ways for its full self-realization. My discussion will be carried out through a conceptual and onto-hermeneutic analysis of the underlying self (ji) structure and its born nature and mind as content as deliberated in the Lunyu (the Analects). On the basis of this approach we will come to see how a (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Ming Huang (2006). Guo Cheng Yu Zheng Jiu: Huaitehai Zhe Xue Ji Qi Zong Jiao Wen Hua Yi Yun = Process and Salvation: Whitehead's Philosophy and its Implication in Religion and Culture. Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Bohong Liu (2009). Kai Chuang Yu Ying Xiang: Wang Su Li Xue Yi Li Ji Zhong Gu Chuan Bo Li Cheng. Dao Xiang Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Shinian Ma (2011). "Han Feizi" de Cheng Shu Ji Qi Wen Xue Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Carl Mitcham (2008). Tong Guo Ji Shu Si Kao: Gong Cheng Yu Zhe Xue Zhi Jian de Dao Lu = Thinking Through Technology: The Path Between Engineering and Philosophy. Liaoning Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Derong Pan (ed.) (2005). Ben Ti Yu Quan Shi: He Cheng Zhongying Xian Sheng 70 Shou Dan Lun Wen Zhuan Ji. Shanghai She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Changhe Pan (2005). Gu Dai Chaoxian He Riben de Ru Xue Te Zhi Ji Qi Cheng Yin Bi Jiao Yan Jiu. Hanʼguk Haksul Chŏngbo.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Yunbo Sun (ed.) (2005). Qufu, Zou Cheng Shi Ke Kong Meng Sheng Ji Tu. Xian Zhuang Shu Ju.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Xianqiu Tang (2004). Dao de de Ji Shi: Xian Qin Ru Jia Cheng Xin Si Xiang Lun = Dao de de Ji Shi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Yuanxiang Wang (2004). Zai Zhe Zhi Bin: Wang Yuanxiang Jiao Shou Qi Shi Shou Qing Ji Zhejiang da Xue Wen Yi Xue Yan Jiu Suo Cheng Li Wu Zhou Nian Ji Nian Wen Ji. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Tieji Xiong, Hongxing Chen & Laozi (eds.) (2011). Laozi Ji Cheng =. Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Qingwen Xu (2004). Pi Pan Yu Chuan Cheng: 20 Shi Ji Hou Ban Qi de Zhongguo Kongzi Yan Jiu. Shandong Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Chengyin Yang (2012). Cheng Zhongying Tai Ji Chuang Hua Lun. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Fengcheng Yang (ed.) (2010). 20 Shi Ji de Zhongguo: Zou Xiang Xian Dai Hua de Li Cheng. Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Qianhua Yang (2009). Zhong Mei da Xue Mei Xue Ke Cheng Bi Jiao Yan Jiu: Ji Yu 12 Suo da Xue de Ge an Bi Jiao = Zhongmei Daxue Meixue Kecheng Bijiao Yanjiu. Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Qian Yang (2007). Zhongguo Zhe Xue de Xian Dai Zhui Xun: Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Guo Cheng Yu Ji Zhi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Jixi Yuan (2006). Cheng Xu Yu Chao Yue: 20 Shi Ji Zhongguo Mei Xue Yu Chuan Tong. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Zushe Yuan (2011). She Hui Li Xing de Sheng Cheng Yu Pei Yu: Zhongguo Shi Min She Hui de Jia Zhi Li Xiang Yu Shi Jian Luo Ji. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Chung-ying Cheng (2008). On Entering the 21st Century : My Philosophical Vision and My Philosophical Practice. In Zhongying Cheng & On Cho Ng (eds.), The Imperative of Understanding: Chinese Philosophy, Comparative Philosophy, and Onto-Hermeneutics: A Tribute Volume Dedicated to Professor Chung-Ying Cheng. Global Scholarly Publicationsscore: 60.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Cheng Hao (2006). Juan 17-21. Ming Dao Wen Ji 5 Juan. In Hao Cheng (ed.), Cheng Shu Fen Lei. Shanghai Ci Shu Chu Ban Shescore: 42.0
 40. Cheng Yi (2006). Juan 22-29. Yichuan Wen Ji 8 Juan. In Hao Cheng (ed.), Cheng Shu Fen Lei. Shanghai Ci Shu Chu Ban Shescore: 42.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Cheng Wei (2008). Fang Fa Xue: Ke Xue Fa Xian de Li Lun Ji Chu = Fangfaxue: Kexue Faxian de Lilun Jichu. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Cheng-wei Wen (2004). Ouzhou Ji Shu Zhe Xue Qian Shi Yan Jiu. Dongbei da Xue Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Kai-Yuan Cheng (2011). A New Look at the Problem of Rule-Following: A Generic Perspective. Philosophical Studies 155 (1):1 - 21.score: 30.0
  The purpose of this paper is to look at the problem of rule-following—notably discussed by Kripke (Wittgenstein on rules and private language, 1982) and Wittgenstein (Philosophical investigations, 1953)—from the perspective of the study of generics. Generics are sentences that express generalizations that tolerate exceptions. I first suggest that meaning ascriptions be viewed as habitual sentences, which are a sub-set of generics. I then seek a proper semantic analysis for habitually construed meaning sentences. The quantificational approach is rejected, due to its (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Kai-Yuan Cheng (2009). Semantic Dispositionalism, Idealization, and Ceteris Paribus Clauses. Minds and Machines 19 (3):407-419.score: 30.0
  Kripke (Wittgenstein on rules and private language: an elementary exposition. Harvard University Press, Cambridge Mass, 1982 ) rejected a naturalistic dispositional account of meaning (hereafter semantic dispositionalism) in a skeptical argument about rule-following he attributes to Wittgenstein (Philosophical investigation. Basil Blackwell, Oxford, 1958 ). Most philosophers who oppose Kripke’s criticisms of semantic dispositionalism take the stance that the argument proves too much: semantic dispositionalism is similar to much of our respected science in some important aspects, and hence to discard the (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Derek C. Penn, Patricia W. Cheng, Keith J. Holyoak, John E. Hummel & Daniel J. Povinelli (2009). There is More to Thinking Than Propositions. Behavioral and Brain Sciences 32 (2):221-223.score: 30.0
  We are big fans of propositions. But we are not big fans of the proposed by Mitchell et al. The authors ignore the critical role played by implicit, non-inferential processes in biological cognition, overestimate the work that propositions alone can do, and gloss over substantial differences in how different kinds of animals and different kinds of cognitive processes approximate propositional representations.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Chung-Ying Cheng (1986). The Concept of Face and its Confucian Roots. Journal of Chinese Philosophy 13 (3):329-348.score: 30.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Chung-Ying Cheng (1965). Inquiries Into Classical Chinese Logic. Philosophy East and West 15 (3/4):195-216.score: 30.0
 48. Chung-ying Cheng (1987). Confucius, Heidegger, and the Philosophy of the I Ching: A Comparative Inquiry Into the Truth of Human Being. Philosophy East and West 37 (1):51-70.score: 30.0
 49. Chung-Ying Cheng (2009). Li and Qi in the Yijing. Journal of Chinese Philosophy 36 (s1):73-100.score: 30.0
 50. Hangqing Cong & Xiaodong Cheng (2006). Pragmatic Commitments to Naturalized Epistemology. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):477-490.score: 30.0
  This essay explores numerous and complicated naturalized epistemology against the background of pragmatism. We distinguish three programmes of naturalized epistemology: strong, moderate, and weak. By considering commitments of pragmatism on which different programmes depend, we point out the close-knit relationship between pragmatism and naturalized epistemology. We also illustrate the essential origin of today's controversy over naturalized epistemology and predict the uptrend of naturalized epistemology.
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000