Search results for 'Chinese literature History and criticism' (try it on Scholar)

995 found
Sort by:
 1. Wiebke Denecke (2010). The Dynamics of Masters Literature: Early Chinese Thought From Confucius to Han Feizi. Distributed by Harvard University Press.score: 690.0
  Introduction: Chinese philosophy and the translation of disciplines -- The faces of masters literature until the Eastern Han -- Scenes of instruction and master bodies in the Analects -- From scenes of instruction to scenes of construction: Mozi -- Interiority, human nature, and exegesis in Mencius -- Authorship, human nature, and persuasion in Xunzi -- The race for precedence: polemics and the vacuum of traditions in Laozi -- Zhuangzi and the art of negation -- The self-regulating state, paranoia, (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Zongqi Cai (ed.) (2004). Chinese Aesthetics: The Ordering of Literature, the Arts, and the Universe in the Six Dynasties. University of Hawai'i Press.score: 654.0
  This singular work presents the most comprehensive and nuanced studies available in any Western language of Chinese aesthetic thought and practice during the ...
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. George T. Candlin (1901). A History of Chinese Literature. The Monist 11 (4):616-627.score: 427.5
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Teitaro Suzuki (1901). Prof. Giles's "History of Chinese Literature". The Monist 12 (1):116-122.score: 427.5
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Kuang-ming Wu (1991). History, Thinking, and Literature in Chinese Philosophy. [Sun Yat-Sen Institute for Social Sciences and Philosophy].score: 423.0
 6. Clifford Andenberg (1983). Benedetto Croce: Poetry and Literature: An Introduction to Its Criticism and History. Translated with an Introduction and Notes by Giovanni Gullace. Modern Schoolman 61 (1):56-57.score: 405.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Suzanne Gearhart (1987). History as Criticism: The Dialogue of History and Literature. Diacritics 17 (3):56-65.score: 405.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Hua Ai (2008). Zhongguo Jin Shi Wen Hua Si Chao =. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Ruoshui Chen (2010). Liu Zongyuan Yu Tang Dai Si Xiang Bian Qian. Jiangsu Jiao Yu Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Qiyou Chen (2008). Wan Cui Yuan Lun Xue Za Zhu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Jiubin Chen (2006). Zhongguo Gu Dai Si Xiang Wen Hua Sui Bi. Yunnan Ren Min Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Yinghui Deng (2007). Liang Song Li Xue Mei Xue Yu Wen Xue Yan Jiu =. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Huaiqing Duan (ed.) (2007). Chuan Tong Yu Xian Dai Xing: "Si Xiang Yu Shi Dai" Wen Xuan. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Gang Gong (2008). Ru Jia Lun Li Yu Xian Dai Xu Shi. Wen Shi Zhe Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Shixuan Guo (2011). Wei Jin Yi Shu Jing Shen Yan Jiu. Huang Shan Shu She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Zhao Huang (2011). Guo Xue Yu Ru Dao Shi Wen Hua Fa Wei. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Qingxuan Huang & Guisan Lai (eds.) (2011). Zhong Fu da You Ji: Huang Qingxuan Jiao Shou Ba Zhi Song Shou Lun Wen Ji. Li Ren Shu Ju.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Kaicheng Jin (2010). Jin Kaicheng Wen Xuan. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Genliang Li (2011). Si Wang Shi Yi Mian Jing Zi. Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Fang Liu (2005). Zhongguo Mei Xue de Li Shi Yan Jin Ji Qi Xian Dai Zhuan Xing. Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Shengjiang Lu (2010). Wei Jin Xuan Xue Yu Zhongguo Wen Xue. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Shinian Ma (2011). "Han Feizi" de Cheng Shu Ji Qi Wen Xue Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Hong Min (2006). Zhongguo Gu Dai de Zhi Si Xiang Yu Wen Shi Wen Xue. Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Yungao Pan (2008). Cong Wang Yangming Dao Cao Xueqin: Yangming Xin Xue Yu Ming Qing Wen Yi Si Chao. Hunan Jiao Yu Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Gengzi Tian (2011). Qu Yuan Yu Ru, Dao Wen Hua Lun Bian. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Wenyuan Wang (2007). Heng Jia Wu Lun. Zhongguo Dang an Chu Ban She.score: 402.0
  juan 1. Ren yu dao -- juan 2. Ru jia bian zhang -- juan 3. Wen fang zhi jin -- juan 4. Han zi zheng jian -- juan 5. Ri wan lu.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Yuqi Wang & Qing Ye (eds.) (2012). Pan Deng de Zu Ji: 2006-2010 Jiangxi Sheng She Hui Ke Xue Yuan Xue Shu Jing Pin Ji = 2006-2010 Jiangxisheng Shehui Kexueyuan Xueshu Jingpinji. [REVIEW] Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Yuechuan Wang (ed.) (2004). Zhongguo Hou Xian Dai Hua Yu =. Zhongshan da Xue Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Hua Xu (2008). Dao Jia Si Chao Yu Wan Zhou Qin Han Wen Xue Xing Tai. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Zong Xu (2010). Song Ming Li Xue Yu Zhongguo Wen Xue. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Tianshi Yang (2007). Zhe Ren Yu Wen Shi. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 402.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Yuan Yu (2006). Xin Wu Gan Ying Yu Qing Jing Jiao Rong. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Jue Zhang (2013). Han Feizi Kao Lun. Zhi Shi Chan Quan Chu Ban She.score: 402.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Shuihe Ji (2004). Yue du Yu Chan Shi: Zhongguo Mei Xue Yu Wen Yi Pi Ping Bi Jiao Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 396.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Tong Wu (2010). Zi Ran Yu Wen Hua: Zhongguo de Shi, Hua Yu Lian Dan. Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 396.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Haiyan Xiao (2011). Song Dai Zhuang Xue Si Xiang Yan Jiu. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 396.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Shusen Zheng (ed.) (2004). Xian Xiang Xue Yu Wen Xue Pi Ping. Dong da Tu Shu Gong Si.score: 396.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Frederic Will (1988). Thresholds & Testimonies: Recovering Order in Literature and Criticism. Wayne State University Press.score: 373.5
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Vishwanath Pandey (ed.) (1976). The Orient: The World of Jainism: Jaina History, Art, Literature, Philosophy and Religion. Pandey.score: 360.0
  Pandey, V. Introduction.--Kalelkar, K. S. Jainism, a familyhood of all religions.--David, M. D. From Risabha to Mahavira.--Chalil, J. E. Glimpses of Southern Jainism.--Gopani, A. S. Life and culture in Jaina narrative literature, 8th, 9th and 10th century A.D.--Gopani, A. S. Position of women in Jaina literature.--Ranka, R. Evolution of Jaina thought.--Pandey, V. Jaina philosophy and religion.--Shah, C. C. Jainism and modern life.--Sankalia, H. D. The great renunciation.--Shah, U. P. Jaina contribution to Indian art.--Gorakshkar, S. Early metal images of (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Dorota Heck (2010). Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith: Sketches on the Threshold of Literary Anthropology. Księgarnia Akademicka.score: 351.0
  Dilemma one, Between the theoretical concepts and authorial intention -- Dilemma two, Good manners and eristic -- Dilemma three, Between strangeness and familiarity -- Dilemma four, Between scholarly research and faith.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. D. N. Shanbhag, K. B. Archak & Michael (eds.) (2007). Science, History, Philosophy, and Literature in Sanskrit Classics: Dr. D.N. Shanbhag Felicitation Volume. Sundeep Prakashan.score: 351.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. D. N. Shanbhag, K. B. Archak & Michael (eds.) (2007). Science, History, Philosophy, and Literature in Sanskrit Classics: Dr. Sundeep Prakashan.score: 351.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Bruno Snell (1960/1982). The Discovery of the Mind: In Greek Philosophy and Literature. Dover.score: 252.0
  German classicist's monumental study of the origins of European thought in Greek literature and philosophy. Brilliant, widely influential. Includes "Homer's View of Man," "The Olympian Gods," "The Rise of the Individual in the Early Greek Lyric," "Pindar's Hymn to Zeus," "Myth and Reality in Greek Tragedy," and "Aristophanes and Aesthetic Criticism.".
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Maurice S. Lee (2005). Slavery, Philosophy, and American Literature, 1830-1860. Cambridge University Press.score: 252.0
  Examining the literature of slavery and race before the Civil War, Maurice Lee demonstrates for the first time exactly how the slavery crisis became a crisis of philosophy that exposed the breakdown of national consensus and the limits of rational authority. Poe, Stowe, Douglass, Melville, and Emerson were among the antebellum authors who tried - and failed - to find rational solutions to the slavery conflict. Unable to mediate the slavery controversy as the nation moved toward war, their (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Siegfried J. Schmidt (2011). Transitions: Language, Literature, Media. Peter Lang.score: 252.0
  Precursors of the linguistic turn: German philosophy of language in the late 19th century -- From text to discourse: a shift towards a pragmatic interpretation of "fictionality" -- Projecting a science of literature: on a theoretical basis for a rational science of literature -- The empirical science of literature ESL: a new paradigm -- From literary communication to literary systems -- Implementations: conventions and literary systems -- Unfinished business: literary history -- Changes in epistemology: media revisited (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Zhang Kangkang (2008). Heart-Stimulating: Chinese Americans in Contemporary Chinese Literature. Chinese Studies in History 41 (3):42-66.score: 238.5
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. R. G. Collingwood (2005). The Philosophy of Enchantment: Studies in Folktale, Cultural Criticism, and Anthropology. Oxford University Press.score: 225.0
  This is the long-awaited publication of a set of writings by the British philosopher, historian, and archaeologist R.G. Collingwood (1889-1943) on critical, anthropological, and cultural themes only hinted at in his previously available work. At the core are six essays on folktale and magic in which Collingwood applies the principles of his philosophy of history to problems in the long-term evolution of human society and culture. The volume opens with three substantial introductory essays by the editors, authorities in their (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Garry Hagberg & Walter Jost (eds.) (2010). A Companion to the Philosophy of Literature. Wiley-Blackwell.score: 225.0
  This monumental collection of new and recent essays from an international team of eminent scholars represents the best contemporary critical thinking relating to both literary and philosophical studies of literature. Helpfully groups essays into the field's main sub-categories, among them ‘Relations Between Philosophy and Literature’, ‘Emotional Engagement and the Experience of Reading’, ‘Literature and the Moral Life’, and ‘Literary Language’ Offers a combination of analytical precision and literary richness Represents an unparalleled work of reference for students and (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Patrick Colm Hogan (2003). Cognitive Science, Literature, and the Arts: A Guide for Humanists. Routledge.score: 225.0
  Cognitive Science, Literature, and the Arts is the first student-friendly introduction to the uses of cognitive science in the study of literature, written specifically for the non-scientist. Patrick Colm Hogan guides the reader through all of the major theories of cognitive science, focusing on those areas that are most important to fostering a new understanding of the production and reception of literature. This accessible volume provides a strong foundation of the basic principles of cognitive science, and allows (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. M. S. C. Okolo (2007). African Literature as Political Philosophy. Zed Books.score: 225.0
  This book looks in particular at Achebe's Anthills of the Savannah and Petals of Blood by Ngugi wa Thiong'o, but situates these within the broader context of developments in African literature over the past half-century, discussing writers from Ayi Kwei Armah to Wole Soyinka. M.S.C. Okolo provides a thorough analysis of the authors' differing approaches and how these emerge from the literature. Okolo argues that these authors have been profoundly affected by the political situation of Africa, but have (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 995