Search results for 'Dan Li' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. Xing Ying & Meng Li (eds.) (2012). She Hui Li Lun: Xian Dai Xing Yu Ben Tu Hua: Su Guoxun Jiao Shou Qi Shi Hua Dan Ji Ye Qizheng Jiao Shou Rong Xiu Lun Wen Ji. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
 2.  22
  Bin-Bin Chen & Dan Li (2009). Avoidant Strategy in Insecure Females. Behavioral and Brain Sciences 32 (1):25-26.
  This commentary cites evidence to argue that girls growing up in a competitive and aggressive environment are more likely to shift to avoidant attachment than to ambivalent (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  36
  Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' "Analects". Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   9 citations  
 4. Youzheng Li (2009). Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  3
  Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' Analects. Philosophy East and West 57 (3):311-329.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  6
  Yan Luo, Qianfang Shen, Jiaxian Qian, Zubaidah Zainal Abidin, Azwan Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Xiang Xu, Feirui Li, Fan Fang & Hongxia Liu (forthcoming). Cultural Hegemony in Colonial and Contemporary Literary Discourse on Malaysia 2 Dr. Ganakumaran Subramaniam & Shanthini PillaiInquiring Love of This World”: An Implicit Love Theory of Chinese University Students 14 Zhaoxu Li & Fuyang Yu Analysis of Culture and Buyer Behavior in Chinese Market 25. [REVIEW] Asian Culture and History.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Nansen Huang, Zhishang Chen, Dunhua Zhao & Zhonghua Li (eds.) (2004). Ren Xue Li Lun Yu Li Shi. Beijing Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Guisheng Li (2011). Bing Jia Guan Li Zhe Xue. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) (2005). Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Hongtu Li (2007). Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Yongchi Li (2010). Cong Qi Meng Dao Qi Meng: Ou Zhou Jin Dai Si Xiang Yu Li Shi. Dao Xiang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Zonggui Li & Zaoqun Zhang (eds.) (2012). Chuan Tong Ru Xue de Li Shi Xing Cha. Hua Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Yujie Li (2004). Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang. Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Yuping Li (2010). Duo Yuan Wen Hua Shi Dai de Wen Xue Jing Dian Li Lun. Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Wen Li (2011). Fan Jing Yu Zhongguo Shi Guan Li. Qi Ye Guan Li Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Yongjun Li (2004). Fa Li Fa Wai. Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Ke Li (2011). Fa Xue Fang Fa Lun Yuan Li. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Jianhua Li (2004). Fa Zhi She Hui Zhong de Lun Li Zhi Xu =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Ruishan Li (2010). Guan Yu Lun Li Xue de 100 Ge Gu Shi =. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Zehou Li (2011). Gai Zhongguo Zhe Xue Deng Chang le ?: Li Zehou 2010 Tan Hua Lu. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Minghui Li (ed.) (2010). Jin Dai Dong Ya Bian Ju Zhong de Li Chunsheng. Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Xingmin Li (2009). Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Guoding Li (2006). Ke Xue Jing Shen Yu Ke Xue Fang Fa: Li Guoding Zao Qi Ke Xue Zhu Zuo (1930-1950). Dong Nan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Chuangtong Li (2006). Ke Xue Zhe Xue Si Xiang de Liu Bian: Li Shi Shang de Ke Xue Zhe Xue Si Xiang Jia. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Daozeng Li (2006). Li Daozeng Wen Ji. Zhongguo Jian Zhu Gong Ye Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Ruifang Li (2011). Li Gong Si Xiang Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Gong Li (2011). Li Gong Wen Ji. Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Huiguo Li (2005). Li Huiguo Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Minghui Li & Huanghai Qiu (eds.) (2010). Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Minghui Li & Weifen Chen (eds.) (2008). Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Zehou Li (2010). Lun Li Xue Gang Yao. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Shicen Li (2004). Li Shicen Jiang Yan Ji. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Shicen Li (2011). Li Shicen Zhe Xue Lun Zhu. Shanghai Shu Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Xiulin Li (2007). Li Xiulin Wen Cun. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  shang juan. Shi dai jing shen di zhe xue fan si -- xia juan. Zhongguo xian dai hua zhi zhe xue tan tao.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Yuancheng Li (2010). Li Yuancheng Ru Xue Lun Ji. Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Yanming Li (2005). Li Yanming Wen Ji. Tai Hai Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Zehou Li (2006). Li Zehou Jin Nian da Wen Lu 2004-2006. Tianjing She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Zongwu Li (2004). Li Zongwu Zhuan. Tuan Jie Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Guangchang Li (2010). Min Zu Zhu Ti Xing de Jue Jie: Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Xiang Xiang Li = the Awareness of National Subjectivity. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Huangsheng Li (2006). Ru Jia de She Hui Li Xiang Yu Dao de Jing Shen. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Zehou Li (2008). Ren Lei Xue Li Shi Ben Ti Lun. Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Silong Li (ed.) (2010). Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Youzheng Li (2004). Ren Xue Jie Shi Xue: Kong Meng Lun Li Xue Jie Gou Fen Xi = a Hermeneutics of the Ren-Learning: A Structural Analysis of Confucian Ethics. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
 44. Juan Li (2009). Song Dai Cheng Zhu Li Xue Guan Xue di Wei Yan Jiu. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Xiaochun Li (2006). Song Dai Xing Er Yuan Lun Yan Jiu: Jian Lun Li Yi Fen Shu de Ti Yong Lun Shi Zhongguo Zhe Xue de He Xin Si Wei Fang Shi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Jixiang Li (2010). Song Ming Li Xue Yu Dong Ya Ru Xue =. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Huangming Li (2006). Song Ming Li Xue Zhong de "Kong Yan Zhi le" Wen Ti. Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Shengzhang Li (2006). Shi Shi Qiu Shi Yan Jiu De Xin Shi Jiao: Shi Shi Qiu Shi Shi Makesi Zhu Yi Zui Gen Ben De Li Lun Te Zheng. Zhongguo Ke Xue Ji Shu Da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Zehou Li (2005). Shi Yong Li Xing Yu le Gan Wen Hua =. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000