Search results for 'Erika Yu' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Erika Yu & Ruiping Fan (2007). A Confucian View of Personhood and Bioethics. Journal of Bioethical Inquiry 4 (3):171-179.score: 240.0
  This paper focuses on Confucian formulations of personhood and the implications they may have for bioethics and medical practice. We discuss how an appreciation of the Confucian concept of personhood can provide insights into the practice of informed consent and, in particular, the role of family members and physicians in medical decision-making in societies influenced by Confucian culture. We suggest that Western notions of informed consent appear ethically misguided when viewed from a Confucian perspective.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Erika Yu & Meng Fan (2011). A Confucian Coming of Age. In Ruiping Fan (ed.), The Renaissance of Confucianism in Contemporary China. Springer. 241--257.score: 240.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Yongfang Yu (2012). Chen Ming,Wenhua Ruxue: Sibian Yu Lunbian《文化儒学:思辨与论辩》(Cultural Confucianism: Speculation and Argumentation). By Chen Ming. (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 2009. 214 Pp. Paperback, ISBN 978-7-220-07776-0.). [REVIEW] Journal of Chinese Philosophy 39 (3):462-465.score: 180.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. L. K. Yu (2004). A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Wujin Yu (2007). Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei. Heilongjiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Wujin Yu (ed.) (2007). Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue. Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Xingzhong Yu (2006). Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Deying Yu (2009). "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Zhihui Yu (2010). Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Sŭng-guk Yu (2008). Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =. Dong Fang Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Guizhi Yu (2008). He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Zhonghai Yu (2010). Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Jiaju Yu (2008). Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Jianfu Yu (2004). Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Jiaju Yu (2011). Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Keping Yu (2006). Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. L. K. Yu (2004). On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. L. K. Yu (2004). On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Yingshi Yu (2006). Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2006). Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Yingshi Yu (2004). Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Yingshi Yu (2008). Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo. Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Wujin Yu (2011). Sheng Huo Yu Si Kao. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Yingshi Yu (2008). Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua. Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Shilin Yu (2010). Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue. Ba Shu Shu She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Meixia Yu (2010). Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge. Nan Tian Shu Ju.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Shunde Yu (ed.) (2008). Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu. Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Tao Yu (ed.) (2009). Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu. Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. L. K. Yu (2004). What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) (2006). Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Huaiyan Yu (2009). Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian. Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Wenwu Yu (2008). Wang Yangming Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Yingshi Yu (2004). Xian Dai Ru Xue de Hui Gu Yu Zhan Wang. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Jiaju Yu (2011). Xunzi Jiao Yu Xue Shuo. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Yuan Yu (2006). Xin Wu Gan Ying Yu Qing Jing Jiao Rong. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Yafei Yu (2012). Xun Xue Yu Xi Han Ru Xue Zhi Qu Xiang. Anhui Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Dechang Yu (2008). Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Dan Yu (2007). Yu Dan "Zhuangzi" Xin De. Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Quanyou Yu (2011). Yu Yan Ben Zhi Li Lun de Zhe Xue Chong Jian =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Yu Yu (2009). Yu Yu Ji. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Zeng'en Yu (2009). Yu Zhou de Ben Xing Yu Gui Lu. Bei Fang Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Xinhui Yu (ed.) (2006). Zhi Rong Ru Ming Ming de Ren Tian Xia: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Yan Jiu Sheng Jiao Yu du Ben. Shanghai da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Chengjiu Yu (2009). Zhong Xi Ren Shi Lun Shi Yu Rong He Zhi Si =. Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Youxue Yu (2004). Zhe Xue Yu Zhe Xue Shi Zhi Jian: Feng Youlan de Zhe Xue Dao Lu. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) (2010). "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji. Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Simon Saunders (2003). Critical Notice: Tian Yu Cao's “the Conceptual Development of 20th Century Field Theories”. [REVIEW] Synthese 136 (1):79-105.score: 18.0
  Tian Yu Cao has written a serious and scholarly book covering a great deal of physics. He ranges from classical relativity theory, both special and general, to relativistic quantum …eld theory, including non-Abelian gauge theory, renormalization theory, and symmetry-breaking, presenting a detailed and very rich picture of the mainstream developments in quantum physics; a remarkable feat. It has, moreover, a philosophical message: according to Cao, the development of these theories is inconsistent with a Kuhnian view of theory change, and supports (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Flora Huang & Grant Gillett (2014). Bao-Yu: A Mental Disorder or a Cultural Icon? Journal of Bioethical Inquiry 11 (2):183-189.score: 18.0
  The embodied human subject is dynamically connected to his or her historico-sociocultural context, the soil from which a person’s psyche is nourished as multiplex meanings are absorbed and enable personal development. In each culture certain towering artistic works embody this perspective. The Dream of the Red Chamber introduces Jia Bao-yu—a scion of the prestigious Jia family—and his relationships with a large cast of characters. Bao-yu is controversial but, at the time of the family’s tragic collapse, he can be seen as (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Yeonsik Choi (2014). Yu Kil-Chun's Moral Idea of Civilization and Project to Make All People Gentlemen. Asian Philosophy 24 (2):103-120.score: 18.0
  Yu Kil-chun (1856?1914) was a pioneering theorist in Korea?s Patriotic Enlightenment Movement. Through works such as S?yu ky?nmun, he proposed a new path for the development of Korean civilization. Yu?s encounter with Pak Kyu-su in his early years prompted his interest in Western civilization. He soon decided to study abroad and experience the Japanese and American civilizations first-hand. Based on his experiences, Yu proposed a general blueprint for political reform during the Kabo Reform of 1894. In 1908, he initiated a (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Frances Garrett (2009). The Alchemy of Accomplishing Medicine ( Sman Sgrub ): Situating the Yuthok Heart Essence ( G.Yu Thog Snying Thig ) in Literature and History. [REVIEW] Journal of Indian Philosophy 37 (3):207-230.score: 18.0
  This essay examines historical and contemporary connections between Buddhist and medical traditions through a study of the Accomplishing Medicine ( sman sgrub ) practice and the Yuthok Heart Essence ( G.yu thog snying thig ) anthology. Accomplishing Medicine is an esoteric Buddhist yogic and contemplative exercise focused on several levels of “alchemical” transformation. The article will trace the acquisition of this practice from India by Tibetan medical figures and its assimilation into medical practice. It will propose that this alchemical practice (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Graham Priest (1993). Yu and Your Mind. Synthese 95 (3):459 - 460.score: 18.0
  This note is a brief reply to the main argument of Qiuen Yu: 1992, Consistency, Mechanicalness, and the Logic of the Mind,Synthese 90, 145–79.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000