Search results for 'Fang Neng-yu' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Keping Yu (2006). Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Jing Zhou (2010). Yi Zhong Pi Pan de Fa Zhi Li Nian: Angge'er Dui Si Fa Gong Neng Yu Fang Fa de Chong Gou. Fa Lü Chu Ban She.score: 435.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Yan Luo, Qianfang Shen, Jiaxian Qian, Zubaidah Zainal Abidin, Azwan Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Xiang Xu, Feirui Li, Fan Fang & Hongxia Liu (forthcoming). Cultural Hegemony in Colonial and Contemporary Literary Discourse on Malaysia 2 Dr. Ganakumaran Subramaniam & Shanthini Pillai “Inquiring Love of This World”: An Implicit Love Theory of Chinese University Students 14 Zhaoxu Li & Fuyang Yu Analysis of Culture and Buyer Behavior in Chinese Market 25. [REVIEW] Asian Culture and History.score: 360.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Lizhong Fang (2007). Guigushan, Guiguzi Yu Dao Jiao Wen Hua. Er Shi Yi Shi Ji Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Dongmei Fang (2013). Ke Xue Zhe Xue Yu Ren Sheng. Zhong Hua Shu Ju.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Haofan Fang (2011). Ru Xue Si Xiang Yu Dong Bei Ya "Wen Hua Gong Tong Ti" =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Ming Fang (ed.) (2010). Ru Xue Yu Er Shi Yi Shi Ji Wen Hua Jian She: Shou Shan Wen Hua de Jia Zhi Chan Shi Yu Shi Jie Chuan Bo. Xue Yuan Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Zhaohui Fang (2011). Wen Ming de Hui Mie Yu Xin Sheng: Ru Xue Yu Zhongguo Xian Dai Xing Yan Jiu. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Keli Fang (2008). Xian Dai Xin Ru Xue Yu Zhongguo Xian Dai Hua. Changchun Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Zhaohui Fang (2010). Xue Tong de Mi Shi Yu Zai Zao: Ru Xue Yu Dang Dai Zhongguo Xue Tong Yan Jiu. Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She Zong She You Xian Gong Si.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Xiuli Fang (2010). Zhui Xun Sheng Ming de Quan Ti da Yong: Li Erqu Li Xue Si Xiang Ji Qi Jiao Yu Jia Zhi. Qi Lu Shu She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Yingshi Yu (2004). Fang Yizhi Wan Jie Kao. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Na-Yung Yu, Takashi Yamauchi, Huei-Fang Yang, Yen-Lin Chen & Ricardo Gutierrez-Osuna (2010). Feature Selection for Inductive Generalization. Cognitive Science 34 (8):1574-1593.score: 240.0
  Judging similarities among objects, events, and experiences is one of the most basic cognitive abilities, allowing us to make predictions and generalizations. The main assumption in similarity judgment is that people selectively attend to salient features of stimuli and judge their similarities on the basis of the common and distinct features of the stimuli. However, it is unclear how people select features from stimuli and how they weigh features. Here, we present a computational method that helps address these questions. Our (...)
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Chün-Fang (1979). Ta-Hui Tsung-Kao and Kung-an Chan. Journal of Chinese Philosophy 6 (2):211-235.score: 240.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Jia-Li du & Ping-Fang Yu (2012). A Computational Linguistic Approach to Natural Language Processing with Applications to Garden Path Sentences Analysis. Cognitive Science 35:38.score: 240.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Chün-Fang (1988). Some Ming Buddhist Responses to Neo-Confucianism. Journal of Chinese Philosophy 15 (4):371-413.score: 240.0
 17. Chün-fang (1982). Chung-Feng Ming-Pen and Ch'an Buddhism in the Yüan. In Hok-lam Chan & William Theodore De Bary (eds.), Yüan Thought: Chinese Thought and Religion Under the Mongols. Columbia University Press.score: 240.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Chun-Fang Yu (1977). Buddha-Invocation (Nien-Fo) as Koan. Journal of Dharma 2:189-203.score: 240.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Chun-Fang Yu (1975). Chu-Hung and Lay Buddhism in the Late Ming. In William Theodore De Bary (ed.), The Unfolding of Neo-Confucianism. New York,Columbia University Press. 593.score: 240.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Chun-Fang Yu (1985). Chinese Buddhist Responses to Contemporary Problems. Journal of Dharma 10:60-74.score: 240.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Yongfang Yu (2012). Chen Ming,Wenhua Ruxue: Sibian Yu Lunbian《文化儒学:思辨与论辩》(Cultural Confucianism: Speculation and Argumentation). By Chen Ming. (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 2009. 214 Pp. Paperback, ISBN 978-7-220-07776-0.). [REVIEW] Journal of Chinese Philosophy 39 (3):462-465.score: 180.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. L. K. Yu (2004). A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.score: 180.0
  The Rising Sun Battlefield Journal published by the East-Is-Red Commune of the Beijing Institute of Light Industry devoted as many as six pages to an all-out attack of "On Family Background" in a long and despicable article titled "The Big Poisonous Weed ‘On Family Background’ Must Be Torn Up by the Roots." In their own words, the appearance of this article was inevitable at a time when the Cultural Revolution reached the stage of great alliance [of mass rebel organizations] and (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Dongmei Fang (2009). Dong Fang Shi Zhe Fang Dongmei Lun Zhu Ji Yao. Nanjing da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Keli Fang (2005). Fang Keli Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Wujin Yu (2007). Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei. Heilongjiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Wujin Yu (ed.) (2007). Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue. Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Xingzhong Yu (2006). Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Deying Yu (2009). "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Zhihui Yu (2010). Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Sŭng-guk Yu (2008). Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =. Dong Fang Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Guizhi Yu (2008). He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Zhonghai Yu (2010). Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Jiaju Yu (2008). Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Jianfu Yu (2004). Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Jiaju Yu (2011). Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. L. K. Yu (2004). On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.score: 180.0
  Editor's Note: Over a long period of time, the evil bourgeois reactionary line has created antagonism between two groups of students in schools—antagonism on the basis of one's family background. This antagonism became very obvious during the initial stage of the Cultural Revolution, and has lasted to this day. It has prevented further criticism of the bourgeois reactionary line and hindered further development of the Cultural Revolution.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. L. K. Yu (2004). On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Yingshi Yu (2006). Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2006). Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Yingshi Yu (2004). Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Yingshi Yu (2008). Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo. Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Wujin Yu (2011). Sheng Huo Yu Si Kao. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Yingshi Yu (2008). Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua. Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Shilin Yu (2010). Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue. Ba Shu Shu She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Meixia Yu (2010). Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge. Nan Tian Shu Ju.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Shunde Yu (ed.) (2008). Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu. Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Tao Yu (ed.) (2009). Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu. Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. L. K. Yu (2004). What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.score: 180.0
  In December of last year, a few clowns appeared on the grand and spectacular stage of the Great Proletarian Cultural Revolution. These clowns were the reincarnated ghosts from the Capital Red Guard West City, East City, and Haidian Districts Pickets. They viciously attacked Chairman Mao's revolutionary line, engaged in slander on the Central Cultural Revolution Group, called dear Comrade Jiang Qing names, and sabotaged the organizations under the proletarian dictatorship. They provoked violence, created chaos, searched and confiscated the possessions of (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) (2006). Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Huaiyan Yu (2009). Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian. Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000