Search results for 'Gaoshan Zuo' (try it on Scholar)

36 found
Sort by:
 1. Zuo Gaoshan (2007). Just War and Justice of War: Refl Ections on Ethics of War. Frontiers of Philosophy in China 2 (2):280-290.score: 300.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Gaoshan Zuo (2007). Just War and Justice of War: Reflections on Ethics of War. [REVIEW] Frontiers of Philosophy in China 2 (2):280-290.score: 240.0
  War can be defined as organized political violence among two or more nations. In accordance with the purpose, processes and results of war, the ethics of war generally comprises three aspects: right ethics, action ethics and duty ethics. The most important issue in ethics of war is “justice”. “Justice” and “injustice” as a conceptual pair do not prescribe the objective character of war but rather convey a subjective attitude and ethical position that have the potential to compel a populace to (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. James H. Brown, William R. Burnside, Ana D. Davidson, John P. DeLong, William C. Dunn, Marcus J. Hamilton, Norman Mercado-Silva, Jeffrey C. Nekola, Jordan G. Okie, William H. Woodruff & Wenyun Zuo (2011). Energetic Limits to Economic Growth. BioScience 61 (1):19-26.score: 30.0
 4. AmaÇ HerdaĞdelen, Wenyun Zuo, Alexander Gard‐Murray & Yaneer Bar‐Yam (2013). An Exploration of Social Identity: The Geography and Politics of News‐Sharing Communities in Twitter. Complexity 19 (2):10-20.score: 30.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Shangzhi Zuo (2004). Tao Xingzhi Su Zhi Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu Yu Sh Jian. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Ruiwen Chen (2010). Aduonuo Mei Xue Lun: Shuang Zhong de Zuo Pin Zheng Zhi. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Jiaqi Chen (2010). Yuan Zuo Ru Shi Guan. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Glenn Ehrstine (2010). Heidy Greco-Kaufmann, Zuo der Eere Gottes, ufferbuwung dess mentschen und der statt Lucern lob: Theater und szenische Vorgänge in der Stadt Luzern im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, 1: Historischer Abriss; 2 (with Regula Gámiz-Brunner and Manfred Veraguth): Quellenedition. (Theatrum Helveticum, 11.) Zurich: Chronos, 2009. 1: pp. 669; 217 black-and-white and color figures. 2: pp. xiii, 402 plus CD-ROM. €91.59. [REVIEW] Speculum 85 (4):964-966.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Youlan Feng (2011). Feng Youlan du Shu Yu Zuo Ren. Guo Ji Wen Hua Chu Ban Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Quanxi Gao (2007). He Zhong Zheng Zhi ? Shui Zhi Xian Dai Xing ?: Xian Dai Xing Zheng Zhi Xu Shi de Zuo You Ban Ben Ji Zhongguo Yu Jing. Xin Xing Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Xiao Guo (2011). Lun Zuo Wei Zhongguo Chuan Tong Hui Hua Mei Xue Gai Nian de "Si". Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Baiqing Huang (2008). Duo Wei de Mei Xue Shi: Dang Dai Zhongguo Chuan Tong Mei Xue Shi Zhu Zuo Yan Jiu. Hebei da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Jian Kong (2009). Zuo Shou Kongzi You Shou Zhuangzi. Zhongguo Gong Ren Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Teng-hui Lee (2004). Wu Shi Dao Jie Ti: Zuo Ren de Gen Ben. Qian Wei Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Desheng Li (2007). Jun Shi Si Kao Lu: Dui Wo Jun Zhi Jun Fang Lüe He Zuo Zhan Yi Shu de Hui Gu Yu Tan Tao. Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Guoding Li (2006). Ke Xue Jing Shen Yu Ke Xue Fang Fa: Li Guoding Zao Qi Ke Xue Zhu Zuo (1930-1950). Dong Nan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Junzu Liu (2011). Yi Ci Kan Dong Si Shu: Kongzi Jiao Ni Zuo Ren Yu Chu Shi. Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Shengwu Sui (2007). Zai Tan Zuo Ren Wei Guan =. Ren Min Wu Jing Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Newell Ann Van Auken (2011). Who is a Rén 人? The Use of Rén in" Spring and Autumn” Records and Its Interpretation in the Zuǒ, Gōngyang, and Gǔliáng Commentaries. Journal of the American Oriental Society 131 (4):555-590.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Bo Wang (2009). Beijing: Yi Zuo Shi Qu Jian Zhu Zhe Xue de Cheng Shi. Liaoning Ke Xue Ji Shu Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Xianjun Xu (2009). Ju Shen Ren Zhi Lun: Xian Xiang Xue Zai Ren Zhi Ke Xue Yan Jiu Fan Shi Zhuan Xing Zhong de Zuo Yong = on Embodied Cognition. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Guanghua Yu (2011). Fa Lü de Zuo Yong: Bu Tong Li Lun Shi Jiao de Tan Tao = the Role of Law: Alternative Theoretical Approaches. Fa Lü Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Dechang Yu (2008). Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Guofan Zeng (2007). Ting Jing: Fu Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Peng Yulin, Zeng Guoquan Deng Xiang Huai Zhong Zhen Shou Ji. Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Tingyang Zhao (2009). Huai Shi Jie Yan Jiu: Zuo Wei di Yi Zhe Xue de Zheng Zhi Zhe Xue = Investigations of the Bad World: Political Philosophy as First Philosophy. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Jinghua Zhao (2007). Riben Hou Xian Dai Yu Zhi Shi Zuo Yi. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Fa Zhang (2008). Zhongguo Mei Xue Shi Shang de Ti Xi Xing Zhu Zuo Yan Jiu. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Yunlai Zhu (ed.) (2006). Si Xiang Gong Zuo Gu Gan Fang Fa 100 Li. Jie Fang Jun Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Hailei Zhu (2009). Song Yin Xue Pai Zhe Xue Chu Tan Ji Qi Zhu Zuo Yi Zhu. Xianggang Guo Ji Xue Shu Wen Hua Zi Xun Chu Ban Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Diguang Zhu (2010). Wang Chuanshan Yan Jiu Zhu Zuo Shu Yao. Hunan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Shenbai Liao (2006). Doing Business: An Obscure Notion of the Ethics of Public Associations in Ordinary Chinese. [REVIEW] Frontiers of Philosophy in China 1 (3):325-340.score: 9.0
  Along with the notion of being a person (zuo ren 做人), the notion of doing business (zuo shi 做事) in ordinary Chinese is basically an over-all notion of the norms in the practical and associative activities, carrying typically obscure meanings on practice and association affairs in some external world. Ordinary Chinese not only distinguishes these two notions but also defines a dictionary order of them, with the affairs of the internal world prior to those of the external. The fact that (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Liao Shenbai (2006). Doing Business: An Obscure Notion of the Ethics of Public Associations in Ordinary Chinese. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):325-340.score: 6.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Wangeng Zheng (2010). Tracing the Source of the Idea of Time in Yizhuan. Frontiers of Philosophy in China 5 (1):51-67.score: 3.0
  By examining the propositions “waiting for the proper time to act”, “keeping up with the time”, “accommodating oneself to timeliness”, and “the meaning of a timely mean”, this paper examines the relationship between the idea of time conceived of in Yizhuan 易传 (Commentaries to the Book of Changes ), Zuozhuan 左传 (Annals of Spring and Autumn with Zuo Qiuming’s Commentaries) and Guoyu 国语 (Comments on State Affairs) as well as the related thoughts of Confucianism, Daoism and the Yin-Yang School. It (...)
  Direct download (9 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Bo Wang (2010). The Flexibility of Gua and Yao —Based on an Interpretation of Yizhuan. Frontiers of Philosophy in China 5 (1):68-93.score: 3.0
  In Yizhuan ’s interpretation of The Book of Changes , the book’s fundamental concepts, xiang 象 (images) and ci 辞 (words), play different roles. Concepts, including yin and yang, firmness and gentleness, sancai 三才 (three fundamentals), and the wuxing 五行 (five active elements), are used to interpret The Book of Changes through the interpretation of images, while the core Confucian values, such as benevolence and righteousness, are used to interpret The Book of Changes because of their connection with words of (...)
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Zuo Ai (2001). A Discussion of" Human Dignity"(1957). In Stephen C. Angle & Marina Svensson (eds.), Chinese Human Rights Reader. M. E. Sharpe. 222.score: 3.0
 36. L. V. Zuo-Yong (2012). Fu Lei's Aesthetic Preferences and Artistic Ideals as Manifested in His Association with Huang Binhong. Journal of Aesthetic Education 2:008.score: 3.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation