Search results for 'Ji Yeon Han' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Ji Yeon Han, Hyun Soon Park & Hyeonju Jeong (2013). Individual and Organizational Antecedents of Professional Ethics of Public Relations Practitioners in Korea. Journal of Business Ethics 116 (3):553-566.score: 870.0
  This study examines the effects of individual ethical values and organizational factors on the professional ethics of PR practitioners in Korea by considering a person–situation interactionist model. Individual ethical values are used as individual factors, and organizational factors consist of an organization’s reward and punishment for ethical/unethical behavior, the behavior of peers, and the ethical integrity of the chief ethics officer. The professional ethics of PR practitioners (the dependent variable) are classified into the following three dimensions: professional ethics for the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Bo Chen & Linhe Han (eds.) (2005). Luo Ji Yu Yu Yan: Fen Xi Zhe Xue Jing Dian Wen Xuan = Luoji Yu Yuyan:Fenxi Zhexue Jingdian Wenxuan. Dong Fang Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Xiaocheng Han (2005). Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si. Zhongguo She Hui Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Zhenhua Han (2008). Wang Chuanshan Mei Xue Ji Chu. Ba Shu Shu She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Meng Ji (2010). Han Tang Si Xiang Shi Gao. Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Ji-Sheng Han (1997). Cholecystokinin (CCK): Negative Feedback Control for Opioid Analgesia. Behavioral and Brain Sciences 20 (3):451-451.score: 240.0
  Negative feedback is an important mechanism whereby the organism maintains its balance in a complicated system. It may beregarded as a modern version of the ancient Eastern wisdom of Yin and Yang balance. Control of pain and analgesia, is no exception: CCK seems to serve as a built-in mechanism for the modulation of opioid analgesia system [dickenson].
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. David C. Evers, Young-Ji Han, Charles T. Driscoll, Neil C. Kamman, M. Wing Goodale, Kathleen Fallon Lambert, Thomas M. Holsen, Celia Y. Chen, Thomas A. Clair & Thomas Butler (2007). Biological Mercury Hotspots in the Northeastern United States and Southeastern Canada. BioScience 57 (1):29-43.score: 240.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Charles T. Driscoll, Young-Ji Han, Celia Y. Chen, David C. Evers, Kathleen Fallon Lambert, Thomas M. Holsen, Neil C. Kamman & Ronald K. Munson (2007). Mercury Contamination in Forest and Freshwater Ecosystems in the Northeastern United States. BioScience 57 (1):17-28.score: 240.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Douglas J. Futuyma, Brian Czech, Sharon Levy, Susan Musante, Natalie Dawson, Charles T. Driscoll, Young-Ji Han, Celia Y. Chen, David C. Evers & Kathleen Fallon Lambert (2007). 2. Blazing a Biographic Trail Blazing a Biographic Trail (Pp. 82-83). BioScience 57 (1).score: 240.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Zhe Ji (2005). Ji Zhe Wen Ji. You Lian Shu Ju Si Ren You Xian Gong Si.score: 210.0
  shang ji. Xunzi tong lun -- xia ji. Zhu zi zhuan jian zheng.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Cha-gyŏng Han (2008). Hanʼguk Chʻŏrhak Ŭi Maek. Ihwa Yŏja Taehakkyo Chʻulpʻanbu.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Sŭng-jo Han (1976). Hanʼguk Minjujuŭi Wa Chŏngchʻi Palchŏn.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Qingxiang Han (2011). Han Qingxiang Lun Wen Xuan. Zhonghua Shu Ju.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Chong-man Han (2009). Pulgyo Wa Han'guk Sasang. Pulgyo Ch'unch'usa.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Myŏn-hŭi Han (2009). Tong Asia Ŭi Munmyŏng Kwa Han 'Guk Ŭi Saengt'aejuŭi =. Ch'ŏrhak Kwa Hyŏnsilsa.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Xianlin Ji (2004). Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Tao Ji (2008). Fa Lü Zhi Si: Fa Lü Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng. Zhongguo Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Tan Ren Sheng. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Han Liu (2005). Liu Han Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 126.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Sihuai Chen (2010). Dao Jia Yu Han Dai Shi Ren Si Xiang, Xin Tai Ji Wen Xue. Qi Lu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Sexto Empírico (forthcoming). Contra los matemáticos VII 65 ss (= fr. 3) comenta: τοιο των ο ν παρ τ Γοργ α πορηµ νων ο χεται σον π α το ς τ τ ς αλη ε ας κριτ ριον (§ 87). La teoría del conocimiento que de ello se desprende presenta no pocos aspectos crípiticos que han merecido el examen minucioso de varios estudiosos en los últimos años; cfr. JI PORTER,«The Seductions of Gorgias». [REVIEW] Classical Antiquity.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Lisheng Huang (2010). Bian Yuan Yu Fei Han: Ru Xue Ji Qi Fei Zhu Liu Chuan Bo. Tai da Chu Ban Zhong Xin.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Guojuan Li (2011). Qin Han Zhi Ji de Ru Jia Si Xiang. Wen Hui Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Renren Liu (2010). Duo Zhi Luo Ji Han Shu Jie Gou Li Lun Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Yang Liu (2010). Yin Yang Wen Hua Nei Han Ji Qi Ying Yi Yan Jiu. Hunan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Shinian Ma (2011). "Han Feizi" de Cheng Shu Ji Qi Wen Xue Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) (2010). Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Weishan (2011). Shuo Yi Qie You Bu Zhi Chan Ding Lun Yan Jiu: Yi Fan Wen "Ju She Lun" Ji Qi Fan Han Zhu Shi Wei Ji Chu = Dhyāna-Samāpatti in Sarvāstivāda Abhidharma. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Qingguo Xie (2007). Xian Qin Liang Han Dao Jia Ke Ji Si Xiang Yan Jiu. Dong Fang Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Rulun Zhang (2011). Han Zhang Ji. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Grace Ji-Sun Kim (2013). Colonialism, Han, and the Transformative Spirit. Palgrave Macmillan.score: 42.0
  1. Empire, Colonialism, and Globalization -- 2. Consumerism and Overconsumption -- 3. Nature and "Han" -- 4. Transformative Power of the Spirit -- Conclusion.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. David Chai (2009). Musical Naturalism in the Thought of Ji Kang. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 8 (2):151-171.score: 36.0
  Wei-Jin period is characterized by neo-Daoism ( xuanxue 玄學), and J I Kang lived in the midst of this philosophical exploration. Adopting the naturalism of the Zhuangzi , J i Kang expressed his socio-political concerns through the medium of music, which was previously regarded as having moral bearing and rectitude. Denying such rectitude became central for J i Kang, who claimed that music was incapable of possessing human emotion, releasing it from the chains of Confucian ritualism. His investigation into the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Han Xiao (2010). Min Shi Zheng Ju Shou Ji Zhi du Yan Jiu =. Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Alejandro Bárcenas (2013). Han Fei's Enlightened Ruler. Asian Philosophy 23 (3):236-259.score: 24.0
  In this essay I revise, based on the notion of the ‘enlightened ruler’ or mingzhu and his critique of the literati of his time, the common belief that Han Fei was an amoralist and an advocate of tyranny. Instead, I will argue that his writings are dedicated to advising those who ought to rule in order to achieve the goal of a peaceful and stable society framed by laws in accordance with the dao.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Alejandro Bárcenas (2012). Xunzi and Han Fei on Human Nature. International Philosophical Quarterly 52 (2):135-148.score: 24.0
  It is commonly accepted that Han Fei studied under Xunzi sometime during the late third century BCE. However, there is surprisingly little dedicated to the in-depth study of the relationship between Xunzi’s ideas and one of his best-known followers. In this essay I argue that Han Fei’s notion of xing, commonly translated as human nature, was not only influenced by Xunzi but also that it is an important feature of his political philosophy.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Eric Hutton (2008). Han Feizi's Criticism of Confucianism and its Implications for Virtue Ethics. Journal of Moral Philosophy 5 (3):423-453.score: 24.0
  Several scholars have recently proposed that Confucianism should be regarded as a form of virtue ethics. This view offers new approaches to understanding not only Confucian thinkers, but also their critics within the Chinese tradition. For if Confucianism is a form of virtue ethics, we can then ask to what extent Chinese criticisms of it parallel criticisms launched against contemporary virtue ethics, and what lessons for virtue ethics in general might be gleaned from the challenges to Confucianism in particular. This (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. David Elstein (2011). Han Feizi's Thought and Republicanism. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 10 (2):167-185.score: 24.0
  Feizi’s philosophy is usually represented as an amoral autocracy where the ruler is the sole political power and runs the state by controlling the people through rewards and punishments. While his system is formally autocratic, this article argues that the purpose behind this system bears some similarity to the republican political ideal of non-domination. In this interpretation, Han Feizi makes the ruler the sole power to mitigate the danger of the state being dominated by ministers. He does not employ republican (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Aloysius P. Martinich (2014). Political Theory and Linguistic Criteria in Han Feizi's Philosophy. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 13 (3):379-393.score: 24.0
  Han Feizi’s 韓非子 thought, I argue, contains a political theory that justifies principled, law-governed government. A key element of his theory is a solution to the problem of rectifying names. He recognized that the same word can have varying criteria of application depending on the purpose of the practice that requires a criterion. Some criteria for a practice are good and some bad. A wise ruler knows which criteria are good and appropriate to ruling. His view is illuminated by considering (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Young-joon Park, K. I. M. Sujin, K. I. M. Aeree, H. A. Seung-yeon, L. E. E. Young-mee, Bong-kyung Shin, L. E. E. Hyun-joo, Soojin Park & K. I. M. Han-kyeom (2009). A Study of Bioethical Knowledge and Perceptions in Korea. Bioethics 24 (6):309-322.score: 24.0
  This study assessed the knowledge and perception of human biological materials (HBM) and biorepositories among three study groups in South Korea. The relationship between the knowledge and the perception among different groups was also examined by using factor and regression analyses. In a self-reporting survey of 440 respondents, the expert group was found more likely to be knowledgeable and positively perceived than the others. Four factors emerged: Sale and Consent, Flexible Use, Self-Confidence, and Korean Bioethics and Biosafety Action restriction perception. (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Chang-Hee Son (2000). Haan (Han, Han) of Minjung Theology and Han (Han, Han) of Han Philosophy: In the Paradigm of Process Philisophy and Metaphysics of Relatedness. University Press of America.score: 24.0
  For Pyun, Minjung theology is a "religion-neglect" and indigenization theology or han philosophy is "politics-neglect." However, he conceded that ...
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Henrique Schneider (2013). Han Fei, De, Welfare. Asian Philosophy 23 (3):260-274.score: 24.0
  This paper explores the relation of order and welfare for Han Fei's philosophy. It will be claimed that the Legalist did indeed show concern for the overall quality of life of society, claiming that his model state would lead to a substantial increase for the individual's welfare. On the other hand, although he acknowledges (and cares) for these positive consequences, Han Fei does not attach any value for legitimizing the system he proposes to them. Even if there were any value (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Young‐Joon Park, Sujin Kim, Aeree Kim, Seung‐Yeon Ha, Young‐Mee Lee, Bong‐Kyung Shin, Hyun‐Joo Lee, Soojin Park & Han‐Kyeom Kim (2010). A Study of Bioethical Knowledge and Perceptions in Korea. Bioethics 24 (6):309-322.score: 24.0
  This study assessed the knowledge and perception of human biological materials and biorepositories among three study groups in South Korea. The relationship between the knowledge and the perception among different groups was also examined by using factor and regression analyses. In a self-reporting survey of 440 respondents, the expert group was found more likely to be knowledgeable and positively perceived than the others. Four factors emerged: Sale and Consent, Flexible Use, Self-Confidence, and Korean Bioethics and Biosafety Action restriction perception. The (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Roger Boesche (2005). Han Feizi's Legalism Versus Kautilya's Arthashastra. Asian Philosophy 15 (2):157 – 172.score: 18.0
  Writing only decades apart, Han Feizi (ca. 250 BCE) and Kautilya (ca. 300 BCE) were two great political thinkers who argued for strong leaders, king or emperor, to unify warring states and bring peace, who tried to show how a ruler controls his ministers as well as the populace, defended the need for spies and violence, and developed the key ideas needed to support the bureaucracies of the emerging and unified states of China and India respectively. Whereas both thinkers disliked (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Paul R. Goldin (2001). Han Fei's Doctrine of Self-Interest. Asian Philosophy 11 (3):151 – 159.score: 18.0
  Chapter 49 of the Han Feizi, entitled 'Wudu' ('The Five Vermin'), includes one of the earliest discussions in Chinese history of the concepts of gong and si: Han Fei (d. 233 B.C.) takes si to mean 'acting in one's own interest'. Gong is simply what opposes si. 'Acting in one's own interest' is not inherently reprehensible in Han Fei's view; but a ruler must remember why ministers propose their policies: they are concerned only with enriching themselves, and look upon the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Deborah A. Sommer (2012). The Ji Self in Early Chinese Texts. In Jason Dockstader Hans-Georg Moller & Gunter Wohlfahrt (eds.), Selfhood East and West: De-Constructions of Identity. Traugott Bautz 17-45.score: 18.0
  The ji 己self is a site, storehouse, or depot of individuated allotment associated with the possession of things and qualities: wholesome and unwholesome desires (yu 欲) and aversions, emotions such as anxiety, and positive values such as humaneness and reverence. Each person's allotment is unique, and its "contents" are collected, measured, reflected on, and then distributed to others. The Analects, Mencius, Xunzi, Daodejing, and Zhuangzi each have their own vision for negotiating the space between self and other. Works as seemingly (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Wonsuk Chang (2012). Ch'oe Han-Gi's Confucian Philosophy of Experience: New Names for Old Ways of Thinking. Philosophy East and West 62 (2):186-196.score: 18.0
  In this article, it is argued that Ch'oe Han-gi (1803-1877), a Korean Confucian scholar from the late Chosŏn, can be credited with finding the full philosophical significance of the notion of experience (kyŏnghŏm). At the same time, his philosophy of experience can be interpreted adequately in the context of not British empiricist but Confucian philosophical assumptions. There is both continuity and discontinuity in Ch'oe's relation to Confucian tradition. Unlike the Confucian traditionalist, he admitted that inherited knowledge and practice are potentially (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Peter R. Moody (1979). The Legalism of Han Fei-Tzu and Its Affinities with Modern Political Thought. International Philosophical Quarterly 19 (3):317-330.score: 18.0
  The legalism of han fei-Tzu has affinities with much of modern political thought, Particularly in its denial of an objective morality. Because legalism is modernism unmoralized, It shows clearly some of the less savory implications of the truisms we accept. Han fei's ideas are interesting in their own right, But it is also interesting to see these ideas in a comparative setting, That we might gain a broader understanding of modern political thought, Both of its merits and its limitations.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Shiling Xiang (2010). Inquiry Into the Transcendence of Tang Dynasty Confucians to Han Dynasty Confucians and the Transformation of Traditional Confucianism in Terms of Lunyu Bijie. Frontiers of Philosophy in China 5 (4):471-485.score: 18.0
  Neo-Confucianism of the Han and Tang dynasties is an indispensable part of the history of Chinese philosophy. From Han dynasty Confucians to Tang dynasty Confucians, the study of Confucian classics evolved progressively from textual research to conceptual explanation. A significant sign of this transformation is the book Lunyu Bijie 论语笔解 (A Written Explanation of the Analects), co-authored by Han Yu and Li Ao. Making use of the tremendous room for interpretation within the Analects, the book studied and reorganized the relationship (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Wiebke Denecke (2010). The Dynamics of Masters Literature: Early Chinese Thought From Confucius to Han Feizi. Distributed by Harvard University Press.score: 18.0
  Introduction: Chinese philosophy and the translation of disciplines -- The faces of masters literature until the Eastern Han -- Scenes of instruction and master bodies in the Analects -- From scenes of instruction to scenes of construction: Mozi -- Interiority, human nature, and exegesis in Mencius -- Authorship, human nature, and persuasion in Xunzi -- The race for precedence: polemics and the vacuum of traditions in Laozi -- Zhuangzi and the art of negation -- The self-regulating state, paranoia, and rhetoric (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000