Search results for 'Ji-wei Ci' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. Tao Ji (2008). Fa Lü Zhi Si: Fa Lü Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss. Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Zhengtong Wei (2005). Wei Zhengtong Zi Xuan Ji. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  50
  Ji-wei Ci (1999). The Confucian Relational Concept of the Person and its Modern Predicament. Kennedy Institute of Ethics Journal 9 (4):325-346.
  : The Confucian relational concept of the person has been proposed as an epistemically more cogent and ethically more attractive alternative to that of liberal individualism. Two arguments are raised against this proposal without defending liberal individualism. Ethically, Confucianism is vitiated by certain unattractive features that cannot be removed without reducing the Confucian relational concept of the person to an abstract and not very helpful notion of human relatedness. Epistemically, Confucianism commits the essentialist fallacy of treating its own concept of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 4. Fang Ji (2011). Cong Sheng Tai Shi Jian Dao Sheng Tai Shen Mei: Shi Jian Mei Xue de Sheng Tai Wei du Yan Jiu = a Study on the Ecological Dimension of Practical Aesthetics. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Cheng Wei (2008). Fang Fa Xue: Ke Xue Fa Xian de Li Lun Ji Chu = Fangfaxue: Kexue Faxian de Lilun Jichu. Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Zhengtong Wei (ed.) (2009). Zhongguo Si Xiang Shi Fang Fa Lun Wen Xuan Ji. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Baoyou Zhao & Shaosheng Wei (eds.) (2011). Laozi Wen Hua Ji Qi Dang Dai Jia Zhi =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Wei-Min Qi, Qiao-Ling Ji & Wei-You Cai (2006). Neural Networks and Statistical Learning Methods (III)-The Application of Modified Hierarchy Genetic Algorithm Based on Adaptive Niches. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag 3930--842.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Zhe Ji (2005). Ji Zhe Wen Ji. You Lian Shu Ju Si Ren You Xian Gong Si.
  shang ji. Xunzi tong lun -- xia ji. Zhu zi zhuan jian zheng.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  1
  Tan Tai Wei (1974). Mr Young on Miracles: Tan Tai Wei. Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds what he claims to be a novel non-reductivist concept of miracles which avoids the conceptual difficulties of the violation-model. His view of miracles is of god being ‘an active agent-factor in the set of factors which actually was causally operative’ [p. 123] in an event dubbed a miracle. God is put in among ‘the plurality of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Xianlin Ji (2004). Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng. Zhongguo Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Tan Ren Sheng. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Dunyou Wei (2010). Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Mudi Lü (2010). Fan Chou Ji: Bin Ci de Zong Lei. Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Shuxian Liu (2010). Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Yichuan Cao (2004). Zhen Dang de Si Wei: Xian Dai Zhe Xue Ji Makesi Zhu Yi de Bo Dong. Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Hui Chen (2009). Jin Xian Dai Fa Zhe Xue de Liang Ci Zhuan Xing Ji Qi Yi Yi =. Zhongguo Hai Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Lilian Chen & Xin Xu (eds.) (2008). Sheng Shi Wei Yan: Zheng Guanying Wen Wu Ji. Aomen Tebie Xingzhengqu Zheng Fu Wen Hua Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Qiyong Guo (ed.) (2004). Ru Jia Lun Li Zheng Ming Ji: Yi "Qin Qin Hu Yin " Wei Zhong Xin = a Collection of Contention About Confucian Ethics. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Xiaocheng Han (2005). Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si. Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Xin He (2005). Fan Yan Hua Luo Ji Yin Lun: Si Wei Luo Ji Xue de Ben Ti Lun Ji Chu. Shi Shi Chu Ban She.
 23. Yongjun Huang (2010). Ru Jia Zheng Zhi Si Wei Chuan Tong Ji Qi Xian Dai Zhuan Hua =. Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Mingtong Huang (2006). Sun Zhongshan Jian She Zhe Xue: Zhongguo Xian Dai Xi Tong Si Wei de Kai Qi Ji Yun Yong = the Constructive Philosophy of Sun Yat-Sen: The Outset and Application of the Modern Chinese Systematic Thinking. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Yuanling Hu (2004). Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Guanrong Jing (2007). Ren: Yi Ren Wei Ben Ji Kongzi de Xiu Ji an Ren Zhi Xue. Wen Shi Zhe Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Haifeng Jing (ed.) (2007). Shi Xin Ji: "Zhongguo Zhe Xue" Jian Gou de Dang Dai Fan Si Yu Wei Lai Qian Zhan. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Michio Kaku (2012). 2100 Ke Ji da Wei Lai: Cong Xian Zai Dao 2100 Nian, Ke Ji Jiang Ru He Gai Bian Wo Men de Sheng Huo. Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Xiaoping Liao (2004). Lun Li de Dai Ji Zhi Wei: Dai Ji Lun Li Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Guang Lu (2011). "Fa Yan" "Yang Xiong Ji" Ci Lei Yan Jiu =. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Hongyin Nie (2009). Xi Xia Wen "Xin Ji Ci Xiao Zhuan" Yan Jiu. Ningxia Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Jingdong Qu (2006). Xian Dai She Hui Zhong de Ren Xing Ji Jiao Yu: Yi Tu'ergan She Hui Li Lun Wei Shi Jiao. Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Bingyong Song (2008). Fa Lü Xing Wei Ji Chu Li Lun Yan Jiu. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) (2010). Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Weishan (2011). Shuo Yi Qie You Bu Zhi Chan Ding Lun Yan Jiu: Yi Fan Wen "Ju She Lun" Ji Qi Fan Han Zhu Shi Wei Ji Chu = Dhyāna-Samāpatti in Sarvāstivāda Abhidharma. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Peng Wu (2011). Dong Fang Shen Mei Ci Hui Ji Cui. Shanghai Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Lin Xia (2008). Chuan Yue Zi Ben de Li Shi Shi Kong: Ji Yu Wei Wu Shi Guan de Xian Dai Xing Pi Pan = Traversing the Historical Time-Space of the Capital: The Critique of Modernity Base on Historical Materialism. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Bingyuan Xiong (2013). Fa Xue de Jing Ji Si Wei. Hua Yi Xue Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Zhangrun Xu (2004). Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi. Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Junliang Yang (2011). Xian Yu Jing Ji Zhe Xue: Xian Yu Jing Ji "San Wei Yi Ti" Fa Zhan de Zhe Xue Chen Si = Economic Philosophy of County Region. Guang Ming Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Jianwen Yao (2007). Zheng Quan, Wen Hua Yu She Hui Jing Ying: Zhongguo Chuan Tong Dao de Wei Xi Ji Zhi Ji Qi Jie Ti Yu Dang Dai Qi Shi = Zhengquan Wenhua Yu Shehui Jingying. Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Junrong Ye (ed.) (2009). Tian Ping Shang de Ji Yin: Min Wei Gui, Gene Wei Qing. Yuan Zhao Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Dechang Yu (2008). Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Zhengyan (2011). Zhen Shi Zhi Lu: Ci Ji Nian Lun Yu Zong Men. Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Qihong Zhou (2013). Jue Xing Yu Li Xing de Jiao Zhi: Zhong Ri Fo Xue Jie Zai Er Shi Shi Ji de Yi Ci Wen Hua Lun Zheng. Guo Li Taiwan da Xue Zheng Zhi Xue Xi Zhongguo da Lu Ji Liang an Guan Xi Jiao Xue Yu Yan Jiu Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Zengquan Zhu (2005). Guan Zhan Bi Ji: Yi Ge Zhongguo Jiang Jun Yan Zhong de Wei Lai Zhan Zheng. Chang Jiang Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  33
  Jiwei Ci (2006). The Two Faces of Justice. Harvard University Press.
  In this book, Jiwei Ci explores the dual nature of justice, in an attempt to make unitary sense of key features of justice reflected in its close relation to ...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 48.  3
  Wu Wei Wei (2003). Why Lazarus Laughed: The Essential Doctrine Zen--Advaita--Tantra. Sentient Publications.
  Why Lazarus Laughed explicates the essential doctrine shared by the traditions of Zen Buddhism, Advaita, and Tantra. Wei Wu Wei has become an underground spiritual favorite whose fans anxiously await each reissued book.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  64
  Liu Jinshan (1990). On Ji Kang's "Aestheticist" Aesthetic Thought. Contemporary Chinese Thought 21 (4):70-93.
  Ji Kang was a noted thinker, man of letters, and musician of the period of the Three Kingdoms and of the state of Cao-Wei. His thought possessed very salient characteristics of the spirit of those times. Since the decline of the Han dynasty, owing to the turmoil of the society and internal developments within Chinese thought, the classical scholarship [jing xue] of the earlier and latter Han dynasties had gradually but steadily begun to lose its role and ability to maintain (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  4
  Liu Kangde (1987). The Philosophical Thought of Ji Kang. Contemporary Chinese Thought 19 (1):64-71.
  Ji Kang was a great writer and thinker of the Wei-Jin period. He said that he was "indebted to Laozi and Zhuangzi" , and that "Laozi and Zhuangzi are my teachers" . But unlike He Yan and Wang Bi, Ji Kang did not accept Laozi's idea that "Being comes from Nonbeing." He did not take the mental construct of "Nonbeing" as the source or origin of the universe, nor did he, as some comrades suggest, take the material, physical "qi" as (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000