Search results for 'Ji-wei Ci' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Tao Ji (2008). Fa Lü Zhi Si: Fa Lü Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Zhengtong Wei (2005). Wei Zhengtong Zi Xuan Ji. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Ji-wei Ci (1999). The Confucian Relational Concept of the Person and its Modern Predicament. Kennedy Institute of Ethics Journal 9 (4):325-346.score: 870.0
  : The Confucian relational concept of the person has been proposed as an epistemically more cogent and ethically more attractive alternative to that of liberal individualism. Two arguments are raised against this proposal without defending liberal individualism. Ethically, Confucianism is vitiated by certain unattractive features that cannot be removed without reducing the Confucian relational concept of the person to an abstract and not very helpful notion of human relatedness. Epistemically, Confucianism commits the essentialist fallacy of treating its own concept of (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Fang Ji (2011). Cong Sheng Tai Shi Jian Dao Sheng Tai Shen Mei: Shi Jian Mei Xue de Sheng Tai Wei du Yan Jiu = a Study on the Ecological Dimension of Practical Aesthetics. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Cheng Wei (2008). Fang Fa Xue: Ke Xue Fa Xian de Li Lun Ji Chu = Fangfaxue: Kexue Faxian de Lilun Jichu. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Zhengtong Wei (ed.) (2009). Zhongguo Si Xiang Shi Fang Fa Lun Wen Xuan Ji. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Baoyou Zhao & Shaosheng Wei (eds.) (2011). Laozi Wen Hua Ji Qi Dang Dai Jia Zhi =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Wei-Min Qi, Qiao-Ling Ji & Wei-You Cai (2006). Neural Networks and Statistical Learning Methods (III)-The Application of Modified Hierarchy Genetic Algorithm Based on Adaptive Niches. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag 3930--842.score: 240.0
 9. Zhe Ji (2005). Ji Zhe Wen Ji. You Lian Shu Ju Si Ren You Xian Gong Si.score: 210.0
  shang ji. Xunzi tong lun -- xia ji. Zhu zi zhuan jian zheng.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Xianlin Ji (2004). Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng. Zhongguo Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Tan Ren Sheng. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Dunyou Wei (2010). Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu. Fa Lü Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Shuxian Liu (2010). Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 140.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Yichuan Cao (2004). Zhen Dang de Si Wei: Xian Dai Zhe Xue Ji Makesi Zhu Yi de Bo Dong. Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Hui Chen (2009). Jin Xian Dai Fa Zhe Xue de Liang Ci Zhuan Xing Ji Qi Yi Yi =. Zhongguo Hai Guan Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Lilian Chen & Xin Xu (eds.) (2008). Sheng Shi Wei Yan: Zheng Guanying Wen Wu Ji. Aomen Tebie Xingzhengqu Zheng Fu Wen Hua Ju.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Qiyong Guo (ed.) (2004). Ru Jia Lun Li Zheng Ming Ji: Yi "Qin Qin Hu Yin " Wei Zhong Xin = a Collection of Contention About Confucian Ethics. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Xiaocheng Han (2005). Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si. Zhongguo She Hui Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Xin He (2005). Fan Yan Hua Luo Ji Yin Lun: Si Wei Luo Ji Xue de Ben Ti Lun Ji Chu. Shi Shi Chu Ban She.score: 120.0
 21. Yongjun Huang (2010). Ru Jia Zheng Zhi Si Wei Chuan Tong Ji Qi Xian Dai Zhuan Hua =. Yuelu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Mingtong Huang (2006). Sun Zhongshan Jian She Zhe Xue: Zhongguo Xian Dai Xi Tong Si Wei de Kai Qi Ji Yun Yong = the Constructive Philosophy of Sun Yat-Sen: The Outset and Application of the Modern Chinese Systematic Thinking. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Yuanling Hu (2004). Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Guanrong Jing (2007). Ren: Yi Ren Wei Ben Ji Kongzi de Xiu Ji an Ren Zhi Xue. Wen Shi Zhe Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Haifeng Jing (ed.) (2007). Shi Xin Ji: "Zhongguo Zhe Xue" Jian Gou de Dang Dai Fan Si Yu Wei Lai Qian Zhan. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Michio Kaku (2012). 2100 Ke Ji da Wei Lai: Cong Xian Zai Dao 2100 Nian, Ke Ji Jiang Ru He Gai Bian Wo Men de Sheng Huo. Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Xiaoping Liao (2004). Lun Li de Dai Ji Zhi Wei: Dai Ji Lun Li Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Guang Lu (2011). "Fa Yan" "Yang Xiong Ji" Ci Lei Yan Jiu =. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Hongyin Nie (2009). Xi Xia Wen "Xin Ji Ci Xiao Zhuan" Yan Jiu. Ningxia Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Jingdong Qu (2006). Xian Dai She Hui Zhong de Ren Xing Ji Jiao Yu: Yi Tu'ergan She Hui Li Lun Wei Shi Jiao. Shanghai San Lian Shu Dian.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Bingyong Song (2008). Fa Lü Xing Wei Ji Chu Li Lun Yan Jiu. Fa Lü Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) (2010). Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Weishan (2011). Shuo Yi Qie You Bu Zhi Chan Ding Lun Yan Jiu: Yi Fan Wen "Ju She Lun" Ji Qi Fan Han Zhu Shi Wei Ji Chu = Dhyāna-Samāpatti in Sarvāstivāda Abhidharma. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Peng Wu (2011). Dong Fang Shen Mei Ci Hui Ji Cui. Shanghai Wen Yi Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Lin Xia (2008). Chuan Yue Zi Ben de Li Shi Shi Kong: Ji Yu Wei Wu Shi Guan de Xian Dai Xing Pi Pan = Traversing the Historical Time-Space of the Capital: The Critique of Modernity Base on Historical Materialism. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Bingyuan Xiong (2013). Fa Xue de Jing Ji Si Wei. Hua Yi Xue Shu Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Zhangrun Xu (2004). Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi. Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Junliang Yang (2011). Xian Yu Jing Ji Zhe Xue: Xian Yu Jing Ji "San Wei Yi Ti" Fa Zhan de Zhe Xue Chen Si = Economic Philosophy of County Region. Guang Ming Ri Bao Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Jianwen Yao (2007). Zheng Quan, Wen Hua Yu She Hui Jing Ying: Zhongguo Chuan Tong Dao de Wei Xi Ji Zhi Ji Qi Jie Ti Yu Dang Dai Qi Shi = Zhengquan Wenhua Yu Shehui Jingying. Jilin Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Junrong Ye (ed.) (2009). Tian Ping Shang de Ji Yin: Min Wei Gui, Gene Wei Qing. Yuan Zhao Chu Ban You Xian Gong Si.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Dechang Yu (2008). Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Zhengyan (2011). Zhen Shi Zhi Lu: Ci Ji Nian Lun Yu Zong Men. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Qihong Zhou (2013). Jue Xing Yu Li Xing de Jiao Zhi: Zhong Ri Fo Xue Jie Zai Er Shi Shi Ji de Yi Ci Wen Hua Lun Zheng. Guo Li Taiwan da Xue Zheng Zhi Xue Xi Zhongguo da Lu Ji Liang an Guan Xi Jiao Xue Yu Yan Jiu Zhong Xin.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Zengquan Zhu (2005). Guan Zhan Bi Ji: Yi Ge Zhongguo Jiang Jun Yan Zhong de Wei Lai Zhan Zheng. Chang Jiang Wen Yi Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Jiwei Ci (2006). The Two Faces of Justice. Harvard University Press.score: 60.0
  In this book, Jiwei Ci explores the dual nature of justice, in an attempt to make unitary sense of key features of justice reflected in its close relation to ...
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Wu Wei Wei (2003). Why Lazarus Laughed: The Essential Doctrine Zen--Advaita--Tantra. Sentient Publications.score: 60.0
  Why Lazarus Laughed explicates the essential doctrine shared by the traditions of Zen Buddhism, Advaita, and Tantra. Wei Wu Wei has become an underground spiritual favorite whose fans anxiously await each reissued book.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. David Chai (2009). Musical Naturalism in the Thought of Ji Kang. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 8 (2):151-171.score: 36.0
  Wei-Jin period is characterized by neo-Daoism ( xuanxue 玄學), and J I Kang lived in the midst of this philosophical exploration. Adopting the naturalism of the Zhuangzi , J i Kang expressed his socio-political concerns through the medium of music, which was previously regarded as having moral bearing and rectitude. Denying such rectitude became central for J i Kang, who claimed that music was incapable of possessing human emotion, releasing it from the chains of Confucian ritualism. His investigation into the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Wei Gao (2008). Jiao Yu Zhe Xue de Ji Ben Wen Ti. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Wei-Chieh Lin (ed.) (2008). Wen Ben Quan Shi Yu She Hui Shi Jian: Jiang Nianfeng Jiao Shou Shi Shi Shi Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Zhengyu Sun (2007). Sun Zhengyu Zhe Xue Wen Ji. Jinlin Ren Min Chu Ban She.score: 36.0
  v.1. zhe xue de mu guang -- v.2. shu ren de shi jie -- v.3. tan suo zhen shan mei -- v.4. chong gao de wei zhi -- v.5. zhe xue guan yan jiu -- v.6-7. bian zheng fa yan jiu -- v.8-9. zhe xue tong lun.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000