Search results for 'Jian-Ping Zhu' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. H. Zhou, W. Z. Xu, W. W. Jian, G. M. Cheng, X. L. Ma, W. Guo, S. N. Mathaudhu, Q. D. Wang & Y. T. Zhu (2014). A New Metastable Precipitate Phase in Mg–Gd–Y–Zr Alloy. Philosophical Magazine 94 (21):2403-2409.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  15
  Claude Laflamme & Jian-Ping Zhu (1998). The Rudin-Blass Ordering of Ultrafilters. Journal of Symbolic Logic 63 (2):584-592.
  We discuss the finite-to-one Rudin-Keisler ordering of ultrafilters on the natural numbers, which we baptize the Rudin-Blass ordering in honour of Professor Andreas Blass who worked extensively in the area. We develop and summarize many of its properties in relation to its bounding and dominating numbers, directedness, and provide applications to continuum theory. In particular, we prove in ZFC alone that there exists an ultrafilter with no Q-point below in the Rudin-Blass ordering.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 3. Shuming Liang (2011). Wo Yu Zhongguo Min Zhu Tong Meng: Wei Tuan Jie Kang di He Ping Jian Guo Er Ben Zou. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Fei Ping (2012). Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua Yu Ru Jia Wen Hua. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Liyuan Zhu (ed.) (2011). Dang Dai Zhongguo Mei Xue de Duo Chong Zou: Shi Jian Mei Xue Yu Shi Jian Cun Zai Lun Mei Xue Lun Ji. Suzhou da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Yuelin Zhu (2008). Li Zhang.Xin Zhongguo Yu Xin Ke Xue: Gao Fen Zi Xue Zai Xian Dai Zhongguo de Jian Li [New Science for a New China: Institutionalization of Polymer Science in the P. R. China].340 Pp., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2005. ¥37.50. [REVIEW] Isis 99 (2):446-447.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Ding Shan zhu (2011). Xunzi Jun Ji ; Wu Xing Kao Yuan Jian Lun Ming Tang Wu Di. In Shan Ding (ed.), Ding Shan Zi Xue Yan Jiu Wei Kan Gao. Feng Huang Chu Ban She
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Yilu Zhu (2006). Yan Yuan, Li Gong Ping Zhuan. Nanjing da Xue Chu Ban She.
 9. Yilu Zhu (2006). "Zhuzi Yu Lei" Xuan Ping. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  13
  Caifang Zhu (2011). The Hermeneutics of Chan Buddhism: Reading Koans From The Blue Cliff Record. Asian Philosophy 21 (4):373 - 393.
  Despite the fact that Chan, especially koan Chan is highly unconventional and perplexing, there are still some principles with which to interpret and appreciate the practice. Each of the five houses or lineages of Chan has its idiosyncratic hermeneutic rules. The Linji House has Linji si liao jian, si bin zhu and si zhao yong among others while the Yunmen House follows Yumen san ju as one of its house rules. Moreover, there is a general inner logic that seems to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Ping Jian (ed.) (2009). Xin Zhongguo Mei Xue Kai Tuo Zhe: Wang Chaowen = Xinzhongguomeixuekaituozhe: Wangchaowen. Tianjin Mei Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  4
  Dong-Hong Zhu & Ya-Ping Chang (2013). Negative Publicity Effect of the Business Founder's Unethical Behavior on Corporate Image: Evidence From China. [REVIEW] Journal of Business Ethics 117 (1):111-121.
  The unethical behavior of a business founder often leads to negative publicity which substantially affects positive corporate image. The amount of negative publicity relating to business founders’ unethical behavior is on the rise in the age of online social media in China. Based on the stimulus–response theory and balance theory, this paper developed a theoretical model to examine how negative publicity about a business founder’s unethical behavior affects corporate image. The proposed model was tested by the partial least squares technique. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 13.  9
  Ping Zheng, Matt J. Gray, Wen-Zhen Zhu & Guang-Rong Jiang (2014). Influence of Culture on Ethical Decision Making in Psychology. Ethics and Behavior 24 (6):510-522.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Ligang Sun, Xiaoqiao He, Linli Zhu & Jian Lu (2014). Two Softening Stages in Nanotwinned Cu. Philosophical Magazine 94 (35):4037-4052.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Ping Wang, Han-Hui Liu, Xing-Ting Zhu, Tian Meng, Hui-Jie Li & Xi-Nian Zuo (2016). Action Video Game Training for Healthy Adults: A Meta-Analytic Study. Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Zhonghe Ping (2009). Yi Wei Lao Jiao Shou Ding Ning de Ping Shi Zhi Hui: Su Zao Jing Cai Ren Sheng de Jiang Yi = Life Wisdom for Us. Yu Shu Fang Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) (2009). Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Yuchen Wang, Xianxin Hu & Shugang Zhu (eds.) (2005). Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yuan Li =. Hubei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Gaozheng Zhu (2011). Cong Kangde Dao Zhu Xi: Bai Lu Dong Jiang Yan Lu. Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Zhu Xi zhu (2007). Di 2 Han. V. 8-9. Xiao Jing / Tang Li Longji Zhu, Song Xing Bing Shu. Shi Jing. In Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.), Zhong Guo Wen Hua Jing Dian. Xi Leng Yin She Chu Ban She
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Wang Xianqian zhu (2007). Laozi / Wang Bi Zhu. Zhuangzi. In Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.), Zhong Guo Wen Hua Jing Dian. Xi Leng Yin She Chu Ban She
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Haibo Zhu (2008). Lun Xian Dai Li Xian Zhu Yi de Wen Hua Ji Chu: Li Xing Zhu Yi Yu Zi Ran Fa Zhe Xue = on the Cultural Foundation of the Modern Constitutionalism: Rationalism and Natural Law. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Hailei Zhu (2009). Song Yin Xue Pai Zhe Xue Chu Tan Ji Qi Zhu Zuo Yi Zhu. Xianggang Guo Ji Xue Shu Wen Hua Zi Xun Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Diguang Zhu (2010). Wang Chuanshan Yan Jiu Zhu Zuo Shu Yao. Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Zhikai Zhu (2010). Xian Qin Zhu Zi Si Xiang Yan Jiu. Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Shoutong Zhu (2009). Xin Ren Wen Zhu Yi de Zhongguo Ying Ji =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Jin Zhu (2010). Ying Xiang Ren Lei Wen Ming de Zhu Yao Xue Shuo Dao Lun =. Yan Jiu Chu Ban She.
 28. Hailei Zhu (2010). Yang Zhu Zhe Xue Chu Tan. Xianggang Guo Ji Xue Shu Wen Hua Zi Xun Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Bokun Zhu & Bo Wang (eds.) (2004). Zhongguo Zhe Xue Yu Yi Xue: Zhu Bokun Xian Sheng Ba Shi Shou Qing Ji Nian Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Anqi Gao (2004). Shi Jian de Zhu Ti Xing =. Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Zhili Liu (2010). "Fu Zi" Ping Zhu. Tianjin Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Yanshi Qin (2008). Gu Dai Fang Yu Jun Shi Yu Mo Jia He Ping Zhu Yi: "Mozi, Bei Cheng Men" Zong He Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Kai Zheng (2009). De Li Zhi Jian: Qian Zhu Zi Shi Qi de Si Xiang Shi. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  14
  By Guo Yi & Martin Lu (2004). Guodian Bamboo Texts and Pre-Qin Intellectual Thoughts (Guo Dian Zhu Jian Yu Xian Qin Xue Shu Si Xiang)A. Journal of Chinese Philosophy 31 (2):297–301.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Yongcheng Ceng (2005). Hui Gui Shi Jian Lun Ren Lei Xue: Makesi Zhu Yi Wen Yi Xue Xin Jie Du. Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Zhaoshun Chang (ed.) (2005). She Hui Zhu Yi Jian She Bian Zheng Fa Yan Jiu =. Zhongguo Jian Cha Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Lai Chen (2009). Zhu Bo "Wu Xing" Yu Jian Bo Yan Jiu. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Housheng Duan (2011). Zheng Ming Ping Jia Yuan Li: Jian Ji Dui Min Shi Su Song Fang Fa Lun de Tan Tao = the Theory of Proof Evaluation: With Some Study of the Civil Procedure Methodology. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Zhanyuan Du & Xu Liu (eds.) (2007). Zi Ran Ke Ji Zi Yuan Gong Xiang Ping Tai Jian She de Li Lun Yu Shi Jian. Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Zitang Fu & Xingjian Hu (eds.) (2012). Makesi Zhu Yi Ren Quan Li Lun Yu Zhongguo Shi Jian. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Xiaofan Fu (2005). Song Ming Dao Xue Xin Lun: Ben Ti Lun Jian Gou Yu Zhu Ti Xing Zhuan Xiang = Newly Research of Song and Ming Dynasties' Philosophy: Construction of Ontology and Turn of Subjectivity. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Qingzhi Huan (ed.) (2010). Chong Jian Xian Dai Wen Ming de Gen Ji: Sheng Tai She Hui Zhu Yi Yan Jiu = Rebuilding the Basis of Modern Civilisation: A Comparative Perspective of Eco-Socialism. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Huaixin Huang (2004). Heguanzi Hui Jiao Ji Zhu: Fu Tong Jian. Zhonghua Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Lizhi Huang (2004). Li Shi Shi Jian Yu Dang Dai Wen Ti: Makesi Zhu Yi Wen Hua Li Lun Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Yuanren Hu (ed.) (2011). Bu Xiu de Ping Min Jiao Yu Si Xiang, Hui Huang de Xiang Cun Jian She Cheng Jiu: Wei da de Ping Min Jiao Yu Jia Yan Yangchu = Buxiu de Pingmin Jiaoyu Sixiang Huihuang de Xiangcun Jianshe Chengjiu Weida de Pingmin Jiaoyujia Yanyangchu. Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Tao Jiang (1998). Ke Xue de Jia Zhi He Li Xing = the Value Rationality of Science : Yi Zhong Zhu Ti Zhi Jian de Ren Shi Lun Yan Jiu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Tao Liang (2008). Guodian Zhu Jian Yu Si Meng Xue Pai =. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Yuqing Li (ed.) (2006). Fa Lü She Hui Xue Jing Dian Lun Zhu Ping Shu. Shanghai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Chi Ma (2006). Jian Nan de Ge Ming: Makesi Zhu Yi Mei Xue Zai Zhongguo. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Guoxiang Peng (2007). Ru Jia Chuan Tong: Zong Jiao Yu Ren Wen Zhu Yi Zhi Jian. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000