Search results for 'Jie-Wei Cheng' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Long Cheng (2011). Fa Zhe Xue Shi Ye Zhong di Cheng Xu Zheng Yi: Yi Cheng Xu Zheng Yi Yan Jiu Zhong de Fen Xi Mo Shi Wei Zhu de Kao Cha = the Philosophy of Law in the Vision of Procedural Justice. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Zhongying Cheng (2008). Xin Xin Ru Xue Qi Si Lu: Cheng Zhongying Xian Sheng de Ben Ti Shi Jie. Shang Wu Yin Shu Guan.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Jie-Wei Cheng (1995). Deconstruction, Yin-Yang, and Negative Theology. Journal of Chinese Philosophy 22 (3):263-287.score: 870.0
 4. Zhongying Cheng (2005). Cong Zhong Xi Hu Shi Zhong Ting Li: Zhongguo Zhe Xue Yu Zhongguo Wen Hua de Xin Ding Wei = Creative Renewal of Chinese Philosophy. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Shuilong Cheng (2010). Li Xue Zai Zhejiang de Chuan Bo: Yi "Jin Si Lu" Wei Zhong Xin de Li Shi Kao Cha. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Zhongtang Cheng (2009). "Zhongguo Gu Dai Luo Ji Xue" Jie Gou. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Yixia Wei (2005). Qi Zi Shi Jie: Xian Qin Zhe Xue Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) (2010). "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji. Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Cheng Wei (2008). Fang Fa Xue: Ke Xue Fa Xian de Li Lun Ji Chu = Fangfaxue: Kexue Faxian de Lilun Jichu. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 280.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Yen-Ko Lin, Wei-Che Lee, Liang-Chi Kuo, Yuan-Chia Cheng, Chia-Ju Lin, Hsing-Lin Lin, Chao-Wen Chen & Tsung-Ying Lin (2013). Building an Ethical Environment Improves Patient Privacy and Satisfaction in the Crowded Emergency Department: A Quasi-Experimental Study. [REVIEW] BMC Medical Ethics 14 (1):8-.score: 240.0
  Background: To evaluate the effectiveness of a multifaceted intervention in improving emergency department (ED) patient privacy and satisfaction in the crowded ED setting. Methods: A pre- and post-intervention study was conducted. A multifaceted intervention was implemented in a university-affiliated hospital ED. The intervention developed strategies to improve ED patient privacy and satisfaction, including redesigning the ED environment, process management, access control, and staff education and training, and encouraging ethics consultation. The effectiveness of the intervention was evaluated using patient surveys. Eligibility (...)
  Direct download (15 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Wei-Yi Cheng (2012). Theravādizing Ghost Festival in Taiwan. Contemporary Buddhism 13 (2):281-299.score: 240.0
  This paper uses an ethnographic study of the Ghost Festival rite performed by a Sri Lankan Therav?da temple in Taipei to illustrate the relationship between religious syncretism and missionary work. It explains how this Chinese ritual has been transformed in a Therav?da setting and made acceptable to Therav?da sentiment, and how it is adopted to advance the agenda of Therav?da missionary. Ghost Festival has had a long history in the Chinese culture and is an important ritual in Chinese Buddhism. However, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Teresa M. Cheng (1973). Comments on Cheng's Paper. In Jaakko Hintikka (ed.), Approaches to Natural Language. D. Reidel Publishing 435--438.score: 180.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Xiaoshan Yang, Yuan Jie & Liu Zongyuan (2000). Naming and Meaning in the Landscape Essays of Yuan Jie and Liu Zongyuan. Journal of the American Oriental Society 120 (1):82-96.score: 180.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Zhongying Cheng & On Cho Ng (eds.) (2008). The Imperative of Understanding: Chinese Philosophy, Comparative Philosophy, and Onto-Hermeneutics: A Tribute Volume Dedicated to Professor Chung-Ying Cheng. Global Scholarly Publications.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Hao Cheng (2006). Cheng Shu Fen Lei. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Zhongying Cheng (2006). Cheng Zhongying Wen Ji. Hubei Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  1 juan, lun Zhong xi zhe xue jing shen -- 2 juan, ru xue yu xin ru xue -- 3 juan, lun li yu guan li -- 4 juan, ben ti quan shi xue.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Zhongying Cheng (2005). Cheng Zhongying Zi Xuan Ji. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Dunyou Wei (2010). Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu. Fa Lü Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Zhengtong Wei (2005). Wei Zhengtong Zi Xuan Ji. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Minglong Wu (2009). Jiao Xue Lun Li: Ru He Cheng Wei Yi Wei Cheng Gong Jiao Shi = the Ethics of Teaching: How Do We Become a Succesful Teacher? Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.score: 140.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Wei Xiong (2011). Zai de Cheng Ming: Xiong Wei Wen Xuan. Shang Wu Yin Shu Guan.score: 126.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Elise A. DeVido (2007). Buddhist Nuns in Taiwan and Sri Lanka: A Critique of the Feminist Perspective – by Wei-Yi Cheng. Journal of Chinese Philosophy 34 (4):640–645.score: 120.0
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Cairu Bai (2007). Dao Jiao Sheng Tai Si Xiang de Xian Dai Jie Du: Liang Han Wei Jin Nan Bei Chao Dao Jiao Yan Jiu. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Michiaki Fujii (2011). Zhu Xi Si Xiang Jie Gou Tan Suo: Yi "Li" Wei Kao Cha Zhong Xin. Tai da Chu Ban Zhong Xin.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Yuanren Hu (ed.) (2011). Bu Xiu de Ping Min Jiao Yu Si Xiang, Hui Huang de Xiang Cun Jian She Cheng Jiu: Wei da de Ping Min Jiao Yu Jia Yan Yangchu = Buxiu de Pingmin Jiaoyu Sixiang Huihuang de Xiangcun Jianshe Chengjiu Weida de Pingmin Jiaoyujia Yanyangchu. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Tao Ji (2008). Fa Lü Zhi Si: Fa Lü Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Anne C. Klein (2012). Zhi Shi Yu Jie Tuo: Cu Cheng Zong Jiao Zhuan Hua Zhi Ti Yan de Zang Chuan Fo Jiao Zhi Shi Lun = Knowledge and Liberation: Tibetan Buddhist Epistemology in Support of Transformative Religious Experience. Fa Gu Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Deli Kong (2010). Zao Qi Ru Jia Ren Dao Si Xiang de Xing Cheng Yu Yan Bian: Yi Zisi Wei Zhong Xin. Ba Shu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Chieh-pʻing[from old catalog] Kʻung (1978). Hsüeh Hsi Wei Wu Pien Cheng Fa Ti Chi Pen Fan Chʻou.score: 120.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Shuming Liang (2011). Wo Yu Zhongguo Min Zhu Tong Meng: Wei Tuan Jie Kang di He Ping Jian Guo Er Ben Zou. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Juan Li (2009). Song Dai Cheng Zhu Li Xue Guan Xue di Wei Yan Jiu. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Sanhu Li (2011). Xiao Shi Jie Yu da Jie Guo: Mian Xiang Wei Lai de Na Mi Zhe Xue. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Guizhen Lu (2010). Jing Jie, Si Wei, Yu Yan: Wei Jin Xuan Li Yan Jiu. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Guohong Qian (2009). Zou Jin "Xi Yang" He "Dong Yang": Zhong Ri Shi Jie Yi Shi Xing Cheng de Bi Jiao Yan Jiu. Shang Wu Yin Shu Guan.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Yipeng Tian (2011). Zhi Shi, Si Xiang, Quan Li: Zhong Ri Xian Dai "Shi Jie Zhi Xu Guan" Xing Cheng Zhi Bi Jiao Yan Jiu = Knowledge Thought Power. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Yunliang Wang (2008). Hua Yu de Zhuan Xing: Yi Zong Baihua de Zhongguo Hua Li Lun Wei Jie Xi an Li. Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Shiming Wang (2004). Kong Zi Lun Li Si Xiang Fa Wei: Xian Dai Sheng Huo Yu Jing Zhong de "Lun Yu" Jie Du. Qi Lu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Zhirong Wu (2011). Lu Xue Wei Ti Zhu Xue Wei Yong: Cong "Gong Fu" Lun Wu Cheng. Wen Shi Zhe Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Zhen Wu (ed.) (2009). Song Dai Xin Ru Xue de Jing Shen Shi Jie: Yi Zhuzi Xue Wei Zhong Xin. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Jianwen Yao (2007). Zheng Quan, Wen Hua Yu She Hui Jing Ying: Zhongguo Chuan Tong Dao de Wei Xi Ji Zhi Ji Qi Jie Ti Yu Dang Dai Qi Shi = Zhengquan Wenhua Yu Shehui Jingying. Jilin Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Kunjiang Zhang (2004). Dechuan Riben "Zhong" ''Xiao" Gai Nian de Xing Cheng Yu Fa Zhan: Yi Bing Xue Yu Yangming Xue Wei Zhong Xin. Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Tingyang Zhao (2009). Huai Shi Jie Yan Jiu: Zuo Wei di Yi Zhe Xue de Zheng Zhi Zhe Xue = Investigations of the Bad World: Political Philosophy as First Philosophy. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Yuren Zhao (2011). Yi Jing Mi Ma: Po Jie Ying Xiang Zhonghua Wen Ming Jin Cheng de Shen Mi Yi Jing. Nei Menggu Wen Hua Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Jiamei Zhang (2007). Yan Yi Zhi Bian Yu Wei Jin Mei Xue Hua Yu Sheng Cheng. Yuelu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Feng Zhou (2006). Ren Xing de Xiao Jie Yu Li Shi de Shi Jian Jian Gou: Wei Wu Shi Guan Dui Ren Dao Zhu Yi Li Shi Guan de Bian Ge Yu Chao Yue. Guangdong Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Wu Wei Wei (2003). Why Lazarus Laughed: The Essential Doctrine Zen--Advaita--Tantra. Sentient Publications.score: 60.0
  Why Lazarus Laughed explicates the essential doctrine shared by the traditions of Zen Buddhism, Advaita, and Tantra. Wei Wu Wei has become an underground spiritual favorite whose fans anxiously await each reissued book.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Chung-ying Cheng (2008). On Entering the 21st Century : My Philosophical Vision and My Philosophical Practice. In Zhongying Cheng & On Cho Ng (eds.), The Imperative of Understanding: Chinese Philosophy, Comparative Philosophy, and Onto-Hermeneutics: A Tribute Volume Dedicated to Professor Chung-Ying Cheng. Global Scholarly Publicationsscore: 60.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Xiaoming Wu (2009). Tian Ming: Zhi Wei Xing!": Pian du "Zhong Yong. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 42.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Wei Shang (2009). Shi Jie Zhi Xu de Yan Bian Yu Chong Jian =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Cheng Wang (2006). Xian Qin Zhu Zi Ling Dao Si Xiang de Xian Dai Jie Xi. Zhongguo da Bai Ke Quan Shu Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000