Search results for 'Liu Ts'un-Yan' (try it on Scholar)

84 found
Order:
 1. J. W. Yan, G. P. Zhang, X. F. Zhu, H. S. Liu & C. Yan (2013). Microstructures and Strengthening Mechanisms of Cu/Ni/W Nanolayered Composites. Philosophical Magazine 93 (5):434-448.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  2
  Jun Yan, Li-Ming You, Qiaohong Yang, Bailing Liu, Shangyi Jin, Jingjing Zhou, Chunxi Lin & Donald E. Morisky (2014). Translation and Validation of a Chinese Version of the 8-Item Morisky Medication Adherence Scale in Myocardial Infarction Patients. Journal of Evaluation in Clinical Practice 20 (4):311-317.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 3. Qingtian Lü, Zhendong Liu, Jiayong Yan, Jingtian Tang, Mingan Wu & Xiao Xiao (2015). Crustal-Scale Structure and Deformation of Lu-Zong Ore District: Joint Interpretation From Integrated Geophysical Data. Interpretation 3 (2):SL39-SL61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. S. H. Liu, C. P. Liu, W. Q. Liu, X. N. Zhang, P. Yan & C. Y. Wang (2016). Investigation of the Elemental Partitioning Behaviour and Site Preference in Ternary Model Nickel-Based Superalloys by Atom Probe Tomography and First-Principles Calculations. Philosophical Magazine 96 (21):2204-2218.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Yong Liu, Xianghong Zhan, Wei Li, Heyun Han, Huixia Wang, Junlin Hou, Guoli Yan & Youjie Wang (2015). The Trait Anger Affects Conflict Inhibition: A Go/Nogo ERP Study. Frontiers in Human Neuroscience 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Yuan Yan & Mansfield Freeman (1972). Preservation of Learning = Ts Un Hsüeh Pien : With an Introduction on His Life and Thought. Monumenta Serica at the University of California.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Shiying Liu (2010). Liu Shiying Ji: Luo Ji Yu Zhe Xue Yan Jiu. Xian Zhuang Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  99
  JeeLoo Liu, Tian-Tai Metaphysics Vs. Hua-Yan Metaphysics.
  Tian-tai Buddhism and Hua-yan Buddhism can be viewed as the two most philosophically important schools in Chinese Buddhism. The Tian-tai school was founded by Zhi-yi (Chih-i) (538-597 A.D.). The major Buddhist text endorsed by this school is the Lotus Sutra, short for “the Sutra of the Lotus Blossom of the Subtle Dharma.” Hua-yan Buddhism derived its name from the Hua-yan Sutra, translated as “The Flower Ornament Scripture” or as “The Flowery Splendor Scripture.”1 The founder of the Hua-yan school was a (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Zhenglai Deng, Hongwei Cai & Xuebin Liu (eds.) (2005). Fa Lü Yu Zhongguo: Bfa Xue Li Lun Qian Yan Lun Ta. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Jun Hu & Peiyu Liu (eds.) (2004). Jin Yuelin Si Xiang Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Shigong Liu (2004). Ai Yu Zheng Yi: Nibuer Jidu Jiao Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Love and Justice: A Study of Reinhold Niebuhr's Christian Ethics. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Liangqiong Liu (2011). Bian Xue Jin Yan: Yi Zhu Ben. Guo Jia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Junping Liu (2007). Chuan Tong de Shou Wang Zhe: Zhang Dainian Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Gongnan Liu (2011). Dao de Chuan Cheng: Zhu Xi Dui Kongzi Men Ren Yan Xing de Quan Shi. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Yuedi Liu (2011). Dang Dai Zhongguo Mei Xue Yan Jiu, 1949-2009 =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Xinmiao Liu (2010). Dang Dai Zhongguo Gong Gong Jing Shen de Pei Yu Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Xuebin Liu (2010). Dai Ji Zheng Yi Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Zuoxiang Liu (ed.) (2006). Duo Xiang du de Fa Li Xue Yan Jiu =. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Renren Liu (2010). Duo Zhi Luo Ji Han Shu Jie Gou Li Lun Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Changqiu Liu (2005). Ji Yin Ji Shu Fa Yan Jiu. Fa Lü Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Hong'en Liu (2009). Ji Yin Ke Ji Lun Li Yu Fa Lü: Sheng Wu Yi Xue Yan Jiu de Zi Lü, Ta Lü Yu Guo Jia Gui Fan. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Junzhe Liu (ed.) (2008). Li Lun de Hong Yang Yu Chuang Xin: Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yan Jiu = Lilun de Hongyang Yu Chuangxin. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Yourong Liu (2004). Liang Shuming Xin Li Xue Si Xiang Yan Jiu. Anhui Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Zhonghua Liu (2004). Qing Dai Zhu Zi Xue Yan Jiu. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Shuxian Liu (2010). Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Mengjia Liu (2012). Shu Fa Zhe Xue: Zhe Xue Shi Jiao Xia de Zhong Ri Shu Fa Si Xiang Yan Bian Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Dongchao Liu (2002). Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu. Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Changqiu Liu (2006). Sheng Ming Ke Ji Fan Zui Ji Qi Xing Fa Ying Dui Ce Lüe Yan Jiu. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Xuyi Liu (2009). Tian Ren Shi Jie: Xian Qin Zhu Zi Fa Sheng Xue Yan Jiu = Xianqin Zhuzi Fashengxue Yanjiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Shixin Liu (2012). Xing Fa Zhong de Xing Wei Li Lun Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Xue Liu (2009). Xian Qin Zhu Zi Si Wei Yan Jiu =. Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Jianrong Liu (2004). Xin Shi Qi Nong Cun Dao de Jian She Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Junzhe Liu (ed.) (2008). Xiong Shili, Tang Junyi Dao de Yu Wen Hua Si Xiang Yan Jiu. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Cong Liu (2009). Yangming Xue Yu Fo Dao Guan Xi Yan Jiu. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Yang Liu (2010). Yin Yang Wen Hua Nei Han Ji Qi Ying Yi Yan Jiu. Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Zhongxiao Liu, Wenli Xue & Li Pei (eds.) (2008). Zhonghua Chuan Tong Ru Jia Ren Wen Hua Yan Jiu. Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Fang Liu (2010). Zhongguo Chan Zong Mei Xue de Si Xiang Fa Sheng Yu Li Shi Yan Jin =. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Weiwei Liu (2012). Zhongguo Dao Xue Nü Xing Lun Li Si Xiang Yan Jiu. Jilin da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Epei Liu & Erju Zhong (eds.) (2004). Zhang Dainian Yan Jiu. Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Fang Liu (2005). Zhongguo Mei Xue de Li Shi Yan Jin Ji Qi Xian Dai Zhuan Xing. Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Junjun Liu (2005). Zhi Shi Yu She Hui Xing Dong de Jie Gou: Zhi Shi She Hui de Li Lun Yu Shi Jian Yan Jiu = Knowledge and the Structure of Social Action: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Society. Tianjin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Limin Liu (2007). Zai Yu Yan Zhong Pan Xuan: Xian Qin Ming Jia "Gui Bian" Ming Ti de Chun Yu Yan Si Bian Li Xing Yan Jiu = Raising Questions in and of Language: A Study on Rationalistic Philosophy of Language of Pre-Qin School of Names. Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Jihui Zhao & Xuezhi Liu (eds.) (2004). Zhang Zai Guan Xue Yu Nanming Xue Yan Jiu. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  1
  Heyun Zhang, Huanhuan Zhao, Jingxuan Liu, Yan Xu & Hui Lu (2015). The Dampening Effect of Employees’ Future Orientation on Cyberloafing Behaviors: The Mediating Role of Self-Control. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  2
  Long W. Lam, Raymond Loi, Ka Wai Chan & Yan Liu (forthcoming). Voice More and Stay Longer: How Ethical Leaders Influence Employee Voice and Exit Intentions. Business Ethics Quarterly:1-24.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  5
  Yan Liu, Shuming Zhao, Li Jiang & Rui Li (forthcoming). When Does a Proactive Personality Enhance an Employee’s Whistle-Blowing Intention?: A Cross-Level Investigation of the Employees in Chinese Companies. Ethics and Behavior:1-18.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  5
  Raymond Loi, Angela J. Xu & Yan Liu (2015). Abuse in the Name of Injustice: Mechanisms of Moral Disengagement. Asian Journal of Business Ethics 4 (1):57-72.
  Grounded in Bandura’s social cognitive theory of moral thought and action, we develop a conceptual model linking supervisors’ perceptions of organizational injustice and abusive supervision with moral disengagement mechanisms acting as the underlying process. Specifically, we elaborate why and how supervisors’ experiences of each type of injustice would trigger their adoption of distinctive moral disengagement mechanisms, which in turn lead to their abusive supervisory conduct. The present conceptual model sheds new light on linking organizational injustice to abusive supervision from a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  1
  Fei Jia, Yan-Ping Cao, Tian-Shu Liu, Yi Jiang, Xi-Qiao Feng & Shou-Wen Yu (2012). Wrinkling of a Bilayer Resting on a Soft Substrate Under in-Plane Compression. Philosophical Magazine 92 (12):1554-1568.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  11
  Naoko Taguchi, Shuai Li & Yan Liu (2013). Comprehension of Conversational Implicature in L2 Chinese. Pragmatics and Cognition 21 (1):139-157.
  This study examined the ability to comprehend conventional and non-conventional implicatures, and the effect of proficiency and learning context (foreign language learners vs. heritage learners) on comprehension of implicature in L2 Chinese. Participants were three groups of college students of Chinese: elementary-level foreign language learners ( n =21), advanced-level foreign language learners ( n =25), and advanced-level heritage learners ( n =25). They completed a 36-item computer-delivered listening test measuring their ability to comprehend three types of implicature: conventional indirect refusals, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  6
  Yan Luo, Qianfang Shen, Jiaxian Qian, Zubaidah Zainal Abidin, Azwan Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Xiang Xu, Feirui Li, Fan Fang & Hongxia Liu (forthcoming). Cultural Hegemony in Colonial and Contemporary Literary Discourse on Malaysia 2 Dr. Ganakumaran Subramaniam & Shanthini Pillai “Inquiring Love of This World”: An Implicit Love Theory of Chinese University Students 14 Zhaoxu Li & Fuyang Yu Analysis of Culture and Buyer Behavior in Chinese Market 25. [REVIEW] Asian Culture and History.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 84