Search results for 'Liu Ts'un-Yan' (try it on Scholar)

62 found
Sort by:
 1. Shiying Liu (2010). Liu Shiying Ji: Luo Ji Yu Zhe Xue Yan Jiu. Xian Zhuang Shu Ju.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. JeeLoo Liu, Tian-Tai Metaphysics Vs. Hua-Yan Metaphysics.score: 420.0
  Tian-tai Buddhism and Hua-yan Buddhism can be viewed as the two most philosophically important schools in Chinese Buddhism. The Tian-tai school was founded by Zhi-yi (Chih-i) (538-597 A.D.). The major Buddhist text endorsed by this school is the Lotus Sutra, short for “the Sutra of the Lotus Blossom of the Subtle Dharma.” Hua-yan Buddhism derived its name from the Hua-yan Sutra, translated as “The Flower Ornament Scripture” or as “The Flowery Splendor Scripture.”1 The founder of the Hua-yan school was a (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Zhenglai Deng, Hongwei Cai & Xuebin Liu (eds.) (2005). Fa Lü Yu Zhongguo: Bfa Xue Li Lun Qian Yan Lun Ta. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Jun Hu & Peiyu Liu (eds.) (2004). Jin Yuelin Si Xiang Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Shigong Liu (2004). Ai Yu Zheng Yi: Nibuer Jidu Jiao Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Love and Justice: A Study of Reinhold Niebuhr's Christian Ethics. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Liangqiong Liu (2011). Bian Xue Jin Yan: Yi Zhu Ben. Guo Jia Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Junping Liu (2007). Chuan Tong de Shou Wang Zhe: Zhang Dainian Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Gongnan Liu (2011). Dao de Chuan Cheng: Zhu Xi Dui Kongzi Men Ren Yan Xing de Quan Shi. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Yuedi Liu (2011). Dang Dai Zhongguo Mei Xue Yan Jiu, 1949-2009 =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Xinmiao Liu (2010). Dang Dai Zhongguo Gong Gong Jing Shen de Pei Yu Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Xuebin Liu (2010). Dai Ji Zheng Yi Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Zuoxiang Liu (ed.) (2006). Duo Xiang du de Fa Li Xue Yan Jiu =. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Renren Liu (2010). Duo Zhi Luo Ji Han Shu Jie Gou Li Lun Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Changqiu Liu (2005). Ji Yin Ji Shu Fa Yan Jiu. Fa Lü Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Hong'en Liu (2009). Ji Yin Ke Ji Lun Li Yu Fa Lü: Sheng Wu Yi Xue Yan Jiu de Zi Lü, Ta Lü Yu Guo Jia Gui Fan. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Junzhe Liu (ed.) (2008). Li Lun de Hong Yang Yu Chuang Xin: Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yan Jiu = Lilun de Hongyang Yu Chuangxin. Ba Shu Shu She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Yourong Liu (2004). Liang Shuming Xin Li Xue Si Xiang Yan Jiu. Anhui Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Zhonghua Liu (2004). Qing Dai Zhu Zi Xue Yan Jiu. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Shuxian Liu (2010). Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Mengjia Liu (2012). Shu Fa Zhe Xue: Zhe Xue Shi Jiao Xia de Zhong Ri Shu Fa Si Xiang Yan Bian Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Dongchao Liu (2002). Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu. Ba Shu Shu She.score: 360.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Changqiu Liu (2006). Sheng Ming Ke Ji Fan Zui Ji Qi Xing Fa Ying Dui Ce Lüe Yan Jiu. Fa Lü Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Xuyi Liu (2009). Tian Ren Shi Jie: Xian Qin Zhu Zi Fa Sheng Xue Yan Jiu = Xianqin Zhuzi Fashengxue Yanjiu. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Shixin Liu (2012). Xing Fa Zhong de Xing Wei Li Lun Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Xue Liu (2009). Xian Qin Zhu Zi Si Wei Yan Jiu =. Hunan Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Jianrong Liu (2004). Xin Shi Qi Nong Cun Dao de Jian She Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Junzhe Liu (ed.) (2008). Xiong Shili, Tang Junyi Dao de Yu Wen Hua Si Xiang Yan Jiu. Ba Shu Shu She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Cong Liu (2009). Yangming Xue Yu Fo Dao Guan Xi Yan Jiu. Ba Shu Shu She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Yang Liu (2010). Yin Yang Wen Hua Nei Han Ji Qi Ying Yi Yan Jiu. Hunan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Zhongxiao Liu, Wenli Xue & Li Pei (eds.) (2008). Zhonghua Chuan Tong Ru Jia Ren Wen Hua Yan Jiu. Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Fang Liu (2010). Zhongguo Chan Zong Mei Xue de Si Xiang Fa Sheng Yu Li Shi Yan Jin =. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Epei Liu & Erju Zhong (eds.) (2004). Zhang Dainian Yan Jiu. Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Fang Liu (2005). Zhongguo Mei Xue de Li Shi Yan Jin Ji Qi Xian Dai Zhuan Xing. Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Junjun Liu (2005). Zhi Shi Yu She Hui Xing Dong de Jie Gou: Zhi Shi She Hui de Li Lun Yu Shi Jian Yan Jiu = Knowledge and the Structure of Social Action: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Society. Tianjin Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Limin Liu (2007). Zai Yu Yan Zhong Pan Xuan: Xian Qin Ming Jia "Gui Bian" Ming Ti de Chun Yu Yan Si Bian Li Xing Yan Jiu = Raising Questions in and of Language: A Study on Rationalistic Philosophy of Language of Pre-Qin School of Names. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Jihui Zhao & Xuezhi Liu (eds.) (2004). Zhang Zai Guan Xue Yu Nanming Xue Yan Jiu. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Haigen Xu, Jun Wu, Yan Liu, Hui Ding, Ming Zhang, Yi Wu, Qing Xi & Lili Wang (2008). Biodiversity Congruence and Conservation Strategies: A National Test. BioScience 58 (7):632-639.score: 240.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Naoko Taguchi, Shuai Li & Yan Liu (2013). Comprehension of Conversational Implicature in L2 Chinese. Pragmatics and Cognition 21 (1):139-157.score: 240.0
  This study examined the ability to comprehend conventional and non-conventional implicatures, and the effect of proficiency and learning context (foreign language learners vs. heritage learners) on comprehension of implicature in L2 Chinese. Participants were three groups of college students of Chinese: elementary-level foreign language learners ( n =21), advanced-level foreign language learners ( n =25), and advanced-level heritage learners ( n =25). They completed a 36-item computer-delivered listening test measuring their ability to comprehend three types of implicature: conventional indirect refusals, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Haigen Xu, Xiaoping Tang, Jiyuan Liu, Hui Ding, Jun Wu, Ming Zhang, Qingwen Yang, Lei Cai, Haijun Zhao & Yan Liu (2009). China's Progress Toward the Significant Reduction of the Rate of Biodiversity Loss. BioScience 59 (10):843-852.score: 240.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Yan Liu & Christopher M. Berry (2013). Identity, Moral, and Equity Perspectives on the Relationship Between Experienced Injustice and Time Theft. Journal of Business Ethics 118 (1):73-83.score: 240.0
  Time theft is a costly burden on organizations. However, there is limited knowledge about why time theft occurs. To advance this line of research, this conceptual paper looks at the association between organizational injustice and time theft from identity, moral, and equity perspectives. This paper proposes that organizational injustice triggers time theft through decreased organizational identification. It also proposes that moral disengagement and equity sensitivity moderate this process such that organizational identification is less likely to mediate among employees with high (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Yan Luo, Qianfang Shen, Jiaxian Qian, Zubaidah Zainal Abidin, Azwan Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Xiang Xu, Feirui Li, Fan Fang & Hongxia Liu (forthcoming). Cultural Hegemony in Colonial and Contemporary Literary Discourse on Malaysia 2 Dr. Ganakumaran Subramaniam & Shanthini Pillai “Inquiring Love of This World”: An Implicit Love Theory of Chinese University Students 14 Zhaoxu Li & Fuyang Yu Analysis of Culture and Buyer Behavior in Chinese Market 25. [REVIEW] Asian Culture and History.score: 240.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Peigui Liu, Guangzhi Zhou & Yan Wang (eds.) (2009). Mengzi Zhi. Shandong Ren Min Chu Ban She.score: 240.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Steven V. Owen, Mary Anne Toepperwein, Carolyn E. Marshall, Michael J. Lichtenstein, Cheryl L. Blalock, Yan Liu, Linda A. Pruski & Kandi Grimes (2008). Finding Pearls: Psychometric Reevaluation of the Simpson–Troost Attitude Questionnaire (STAQ). Science Education 92 (6):1076-1095.score: 240.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Liu Ts'un-Yan (1985). Paul Yun-Ming Jiang, The Search for Mind: Ch'en Pai-Sha, Philosopher-Poet, Singapore University Press, 1980, Xvii + 214 Pp. [REVIEW] Journal of Chinese Philosophy 12 (1):85-87.score: 201.0
 45. Liu Ts'un-yan & Judith Berling (1982). The "Three Teachings" in the Mongol-Yüan Period. In Hok-lam Chan & William Theodore De Bary (eds.), Yüan Thought: Chinese Thought and Religion Under the Mongols. Columbia University Pressscore: 201.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Xinwen Deng (2008). Ma Yifu Liu Yi Yi Xin Lun Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Tiance Feng (2010). Dang Dai Zhongguo Zhu Liu Xin Yang de Qing Gan Bian Qian Ji Jia Zhi Yan Jiu. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Chenggui Li (2004). De Xing Yuan Liu: Zhongguo Chuan Tong Dao de Zhuan Xing Yan Jiu. Jiangxi Jiao Yu Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Liqing Nie (2010). Wo Guo Dang Dai Zhu Liu Yi Shi Xing Tai Ren Tong Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Yueyu Qin (2008). Liu Chao Shi da Fu Xuan Ru Jian Zhi Yan Jiu. Guangling Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 62