Search results for 'Naxin Huo' (try it on Scholar)

56 found
Sort by:
 1. Laura Carlson, Marjorie Skubic, Jared Miller, Zhiyu Huo & Tatiana Alexenko (2014). Strategies for Human‐Driven Robot Comprehension of Spatial Descriptions by Older Adults in a Robot Fetch Task. Topics in Cognitive Science 6 (3):513-533.score: 30.0
  This contribution presents a corpus of spatial descriptions and describes the development of a human-driven spatial language robot system for their comprehension. The domain of application is an eldercare setting in which an assistive robot is asked to “fetch” an object for an elderly resident based on a natural language spatial description given by the resident. In Part One, we describe a corpus of naturally occurring descriptions elicited from a group of older adults within a virtual 3D home that simulates (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Xin-xin Zhang, Zhao-lin Huo & Yue-Hong Zhang (2013). Detecting and (Not) Dealing with Plagiarism in an Engineering Paper: Beyond CrossCheck—A Case Study. [REVIEW] Science and Engineering Ethics 20 (2):1-11.score: 30.0
  In papers in areas such as engineering and the physical sciences, figures, tables and formulae are the basic elements to communicate the authors’ core ideas, workings and results. As a computational text-matching tool, CrossCheck cannot work on these non-textual elements to detect plagiarism. Consequently, when comparing engineering or physical sciences papers, CrossCheck may return a low similarity index even when plagiarism has in fact taken place. A case of demonstrated plagiarism involving engineering papers with a low similarity index is discussed, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Xude Huo (2005). Jing Guan Re Chao: Tou Guo 20 Shi Ji Mo Zhongguo Mei Xue Ji Xiang Guan Yi Shu Xian Xiang de Chuang Kou. Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Taohui Huo (2010). Kongzi Zhi Ming Zhi Lü Ti Yan Xing. Fa Zhu Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. L. Huo (2005). Moral Consensus and the Destiny of Modern Society. Philosophical Studies 3:24 - 30.score: 30.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Kent Walker, Na Ni & Weidong Huo (2013). Is the Red Dragon Green? An Examination of the Antecedents and Consequences of Environmental Proactivity in China. Journal of Business Ethics:1-17.score: 30.0
  China is the world’s second largest economy and the largest emitter of carbon dioxide, yet we know little about environmental proactivity in the most populated country in the world. We address this gap through a survey of 161 Chinese companies with two respondents per firm (N = 322), where we seek to identify the antecedents and consequences of environmental proactivity. We identify two categorizations of environmental proactivity: Environmental operational improvements and environmental reporting. We find that ecological motivations and regulatory stakeholder (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Richard Wilhelm (2010). Zhongguo Ren de Sheng Huo Zhi Hui. Shandong da Xue Chu Ban She.score: 18.0
  Zhongguo ren de sheng huo zhi hui -- Dong ya : Zhongguo wen hua quan de xing cheng yu bian qian -- Ren yu cun zai.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. How Master Mou Removes Our Doubts (1995). Keenan, John P. How Master Mou Removes Our Doubts: A Reader-Response Study and Translation of the Mou-Tzu Li-Huo Lun. Albany. Journal of Chinese Philosophy 22:511 - 5I5.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Bisheng Chen (2010). Jing Xue, Zhi du Yu Sheng Huo: "Lun Yu""Fu Zi Xiang Yin" Zhang Shu Zheng. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Peirong Fu (2005). Sheng Huo You Zhe Xue =. Jian Xing Wen Hua Chu Ban Shi Ye You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Pengcheng Gong (2009). Sheng Huo de Ru Xue. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Yushun Huang (2006). Ai Yu Si: Sheng Huo Ru Xue de Guan Nian. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Yushun Huang (2006). Mian Xiang Sheng Huo Ben Shen de Ru Xue: Huang Yushun "Sheng Huo Ru Xue" Zi Xuan Ji. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Yushun Huang (2009). Ru Xue Yu Sheng Huo: "Sheng Huo Ru Xue" Lun Gao. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Huakai Hu (2012). Jin Mu Shui Huo Tu: Zhongguo Wu Xing Xue Shuo. Hai Tian Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Michio Kaku (2012). 2100 Ke Ji da Wei Lai: Cong Xian Zai Dao 2100 Nian, Ke Ji Jiang Ru He Gai Bian Wo Men de Sheng Huo. Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Ruixiang Liang (2011). Zheng Zhi Zhe Xue. Ji du Zong Jiao Yu Xian Dai Sheng Huo. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Yutang Lin (2006). Sheng Huo de Yi Shu =. Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Wenge Li (2005). Sheng Huo Jia Zhi Lun =. Yunnan Ren Min Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Dachun Liu (2010). Ke Xue Huo Dong Lun. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Bin Li (2011). Zou Chu Dao de Kun Jing: She Hui Zhuan Xing Qi de Dao de Sheng Huo Yan Jiu. Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Quanxin Lü (2008). Ju Ren Rui Zhi: Xian Dai Sheng Huo Pian. Xin Yang Tu Shu.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Keng Lu (2008). Xin, Shi Shuo: Hou Xian Dai de Xin Sheng Huo Fang Shi. Dong Fang Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Feng Lu (2004). Ying Yong Lun Li Xue: Xian Dai Sheng Huo Fang Shi de Zhe Xue Fan Si = Applied Ethics. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Jianshu Min (2011). Yin Yang de Si Kao Yu Ying Yong: Chuan Tong Si Xiang Yu Xian Dai Huo Dong de Si Bian Fen Xi. Zhong Wen da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Xinyuan Qi (2011). Ni Ke Yi Huo Ji Nian ?: "Yi Jing" Gao Su Ni. Chen Xing Chu Ban.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Bernd Schünemann (2006). Bu Yi Bu Huo Xian Shen Fa Yu Zheng Yi: Xu Naiman Jiao Shou Xing Xing Shi Fa Lun Wen Xuan Ji: He Xu Naiman Jiao Shou Liu Zhi Shou Chen. Xin Xue Lin Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si Zong Jing.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Zhiming Song (2010). Xin Jin Huo Chuan: Song Zhiming Zhongguo Gu Dai Zhe Xue Jiang Gao = Xinjin Huochuan. Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Xiaozhi Sun (ed.) (2010). Tai da Xue Sheng de Sheng Huo Bi Ji: Ling Xiu Liu Yuan Ze. Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Lüe Tang (2012). Yi Wei Yi Ren Sheng: "Cai Gen Tan" Zhong de Sheng Huo Zhi Hui. Zhongguo Hua Qiao Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Kailin Tang (ed.) (2008). Zhonghua Min Zu Dao de Sheng Huo Shi Yan Jiu. Jin Cheng Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Zhicheng Wang (2009). Hou Xian Dai Sheng Huo Chen Si Lu. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Shiming Wang (2004). Kong Zi Lun Li Si Xiang Fa Wei: Xian Dai Sheng Huo Yu Jing Zhong de "Lun Yu" Jie Du. Qi Lu Shu She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Meng Wang (2010). Zhuangzi de Kuai Huo. Zhonghua Shu Ju.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Shaonong Wang (2010). Zhongguo Ren de Sheng Huo Zhe Xue: "Cai Gen Tan" Ren Sheng Jie Du. Jiu Zhou Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Xiaoying Wu (2011). Hui Gui Ri Chang Sheng Huo: Nü Xing Zhu Yi Fang Fa Lun Yu Ben Tu Yi Ti. Nei Menggu da Xue Chu Ban She.score: 15.0
 38. Congxin Wu (2010). Wu Congxin Shu Xue Huo Dong San Shi Nian: 1951-1980. Ha'erbin Gong Ye da Xue Chu Ban She.score: 15.0
 39. Chun Wu (2007). Zhongguo She Hui de Lun Li Sheng Huo: Zhu Yao Guan Yu Ru Jia Lun Li Ke Neng Xing Wen Ti de Yan Jiu. Zhonghua Shu Ju.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Jiang Xun (2006). Tian di You da Mei: Jiang Xun He Ni Tan Sheng Huo Mei Xue. Yuan Liu Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Zhangrun Xu (2004). Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi. Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Yang Yang (2009). Fu Qiang Yi Huo Zi You: Yan Fu Xian Zheng Si Xiang Yan Jiu. Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Dingxian Yan (2008). Ge Ju Jue Ding Jie Ju: Huo Yong Sunzi Bing Fa. Shanghai San Lian Shu Dian.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Ying Yang & Yudong Zhang (eds.) (2004). Sheng Huo Zhe Xue: Tan Jiu Zhong de Makesi Zhu Yi Zhe Xue = Philosophy of Life: Study on Marxism Philosophy. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Ganming Yao (2007). Kongzi de Zhi Hui Sheng Huo. Han Yu da Ci Dian Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Zhou Ye (2005). Ru Jia Zhi Hui Huo Xue Huo Yong. Zhongguo Chang'an Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Wujin Yu (2011). Sheng Huo Yu Si Kao. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Zhiping Yu (2004). Zhongguo de Qi Zhi: Fa Xian Huo de Zhe Xue Chuan Tong. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Tingyang Zhao (2004). Lun Ke Neng Sheng Huo: Yi Zhong Guan Yu Xing Fu He Gong Zheng de Li Lun = on Possible Lives: A Theory of Happiness and Justice. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Lianjun Zhao (2007). Sheng Huo Jing Jie Yan Jiu. Jilin Ren Min Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 56