Search results for 'Shao-lun Wang' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1.  0 DLs
  S. C. Wang & K. T. Shao (1997). Species Composition and Distribution of Freshwater Fishes in the Rivers of Keelung Region. Chin. BioScience 40:20-32.score: 2400.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2.  0 DLs
  Xinsheng Wang (ed.) (2005). 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3.  0 DLs
  Ping Wang (2005). Si Wang Yu Yi Xue Lun Li. Wuhan da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4.  0 DLs
  Shao-lun Wang (1955). Jên Lei Hsing Fu Chih Lu.score: 870.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5.  0 DLs
  Shao-lun Wang (1979). The Multiple Planes of the Cosmos and Life: The Survival Theory of Ancient Sages as Proved by Modern Psychicists. Society for Psychic Studies R.O.C..score: 870.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6.  0 DLs
  Xinping Zhuo, Xiaochao Wang & Lun An (eds.) (2011). Cong Zong Jiao He Xie Dao Shi Jie He Xie: Zong Jiao Gong Tong Ti Lun Wen Ji = From Religious Harmony to World Harmony. Xue Lin Chu Ban She.score: 540.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7.  3 DLs
  Tiansi Wang (2009). Zhe Xue Miao Shu Lun Yin Lun. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 360.1
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8.  0 DLs
  Buxiao Dai, Keding Du & Jianping Wang (eds.) (2005). Jun Shi Si Wei Fang Fa Gai Lun. Guo Fang Gong Ye Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9.  0 DLs
  Jin Liao, Maosong Tang & Jian Wang (eds.) (2009). Jiangsu Ren Wen Jing Shen Gai Lun. Feng Huang Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10.  0 DLs
  Yiping Shao (2009). Lun Heng Yan Jiu. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11.  0 DLs
  Lianzhu Shen & Renliang Wang (eds.) (2011). Ru Jia Lun Li. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12.  0 DLs
  Laishan Wang (2005). Ben Ti Si Wei Lun: Cong Yi Shi Dao Shi Jian de Fei Yue. Zhongguo Kuang Ye da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13.  0 DLs
  Wenxue Wang (2004). Chuan Tong Ren Lun Guan Xi de Xian Dai Quan Shi. Guizhou Min Zu Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14.  0 DLs
  Yusheng Wang (2009). Cai Yuanpei Pu Tong Jiao Yu Si Xiang Lun Gang. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15.  0 DLs
  Rongyou Wang (2004). Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Lun: Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Shan Bian Ji Jing Ji Lun Li Jian She Yan Jiu = Dangdai Zhongguo Jingji Lunlilun. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
 16.  0 DLs
  Zhen Wang (2010). Dong Xi Fang Wu Shen Lun Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17.  0 DLs
  Huiguang Wang (ed.) (2007). Fa Lü Lun Li He Xin Jia Zhi Tan Tao. Xin Xue Lin Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18.  0 DLs
  Menglin Wang (2012). Fa Lü Zi Zhi Li Lun de Liu Bian: Yi Xian Dai Xing Wen Ti Wei Zhong Xin de Si Xiang Shi Kao Cha. Fa Lü Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19.  0 DLs
  Shen Wang (2006). Fa Zhe Xue San Lun. Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20.  0 DLs
  Wenyuan Wang (2007). Heng Jia Wu Lun. Zhongguo Dang an Chu Ban She.score: 360.0
  juan 1. Ren yu dao -- juan 2. Ru jia bian zhang -- juan 3. Wen fang zhi jin -- juan 4. Han zi zheng jian -- juan 5. Ri wan lu.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21.  0 DLs
  Zhengping Wang (2004). Huan Jing Zhe Xue: Huan Jing Lun Li de Kua Xue Ke Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22.  0 DLs
  Zhijie Wang (2007). He Lin Wen Hua Li Lun Yan Jiu. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23.  0 DLs
  Yunliang Wang (2008). Hua Yu de Zhuan Xing: Yi Zong Baihua de Zhongguo Hua Li Lun Wei Jie Xi an Li. Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24.  0 DLs
  Shu Wang (2010). Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25.  0 DLs
  Kunqing Wang (2006). Jiao Yu Zhe Xue: Yi Zhong Zhe Xue Jia Zhi Lun Shi Jiao de Yan Jiu. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26.  0 DLs
  Guoyu Wang & Zeyuan Liu (eds.) (2009). Ke Xue Ji Shu Lun Li de Kua Wen Hua Dui Hua = Cross-Cultural Dialogue on the Ethics of Science and Technology. Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27.  0 DLs
  Rongzu Wang (2008). Kang Zhang He Lun. Zhonghua Shu Ju.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28.  0 DLs
  Shiming Wang (2004). Kong Zi Lun Li Si Xiang Fa Wei: Xian Dai Sheng Huo Yu Jing Zhong de "Lun Yu" Jie Du. Qi Lu Shu She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29.  0 DLs
  Chong Wang (1907/1962). Lun-Hêng. Paragon Book Gallery.score: 360.0
  pt. 1. Philosophical essays -- pt. 2. Miscellaneous essays.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30.  0 DLs
  Jianjun Wang (2004). Ling Guang Zhong de Ben Ti Lun: Xielin Hou Qi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Nan Kai da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31.  0 DLs
  Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) (2010). Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32.  0 DLs
  Xiaoxi Wang & Lulu Wang (eds.) (2011). Mian Xiang Shi Jian de Zhongguo Jing Ji Lun Li Xue. Nanjing Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33.  0 DLs
  Jian Wang (2011). Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua Li Shi Jin Cheng Lun. Beijing Li Gong da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34.  0 DLs
  Fengcai Wang (2004). Pi Pan Yu Chong Jian: Falankefu Xue Pai Wen Ming Lun. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35.  0 DLs
  Fu Wang (2008). Qian Fu Lun. Henan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36.  0 DLs
  Ying Wang (2007). Ru Yi Li Lun Yu Xin Shen Ji Bing Zhi Liao. Jilin da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37.  0 DLs
  Fengming Wang & Yunzhong Jiang (eds.) (2010). Shi Dai Bian Qian Yu Si Chao Ji Dang: Gai Ge Kai Fang Xin Shi Qi Zhong da Li Lun He Xian Shi Wen Ti Yan Jiu Wen Ji. Qing Hua Ta Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38.  0 DLs
  Xiaosheng Wang (2009). Shang Tan Dao de Yu Shang Yi Min Zhu: Habeimasi Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Discoursive Moral and Deliberative Democracy: On Jürgen Habermas's Thought of Ethics and Politics. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39.  0 DLs
  Zhenxi Wang (2011). Wen Ming Chong Tu Shi Ye Xia de Lun Li She Hui: Yi Liang Shuming Yu Chen Xujing Zhi Bi Jiao Wei Zhong Xin. Yunnan Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40.  0 DLs
  Fansen Wang (2004). Wan Ming Qing Chu Si Xiang Shi Lun. Fudan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41.  0 DLs
  Yichuan Wang (2011). Wen Xue Li Lun =. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42.  0 DLs
  Xuechuan Wang (2009). Xian Dai Ke Ji Lun Li Xue =. Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43.  0 DLs
  Yizhou Wang (2007). Xi Fang Guo Ji Zheng Zhi Xue: Li Shi Yu Li Lun = International Politics in the West: History and Theories. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44.  0 DLs
  Jie Wang (2011). Xian Qin Ru Jia Zheng Zhi Si Xiang Lun Gao. Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45.  0 DLs
  Meifeng Wang (2010). Xian Qin Ru Jia Lun Li Si Xiang Gai Yao. Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46.  0 DLs
  Yusheng Wang (2007). Yan Qiang Bi Xian Fu: Zhongguo Chuan Tong Jing Ji Lun Li Si Xiang de Jin Dai Yan Bian. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47.  0 DLs
  Yuechuan Wang (2005). Yi Shu Ben Ti Lun. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48.  0 DLs
  Zhengping Wang (2004). Zhongguo Chuan Tong Dao de Lun Tan Wei =. Shanghai San Lian Shu Dian.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49.  0 DLs
  Jiehong Wang (2009). Zhongguo Gu Dai Wen Lun Fan Chou Fa Sheng Shi. Wuhan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50.  0 DLs
  Jinxi Wang & Lin Chang (eds.) (2009). Zheng Ju Li Lun Yu Ke Xue: Shou Jie Guo Ji Yan Tao Hui Lun Wen Ji = Collection of Theses of the 1st International Symposium on Evidence Law and Forensic Science. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000