Search results for 'Shao-lun Wang' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  7
  E. G. Fu, H. Wang, J. Carter, Lin Shao, Y. Q. Wang & X. Zhang (2013). Fluence-Dependent Radiation Damage in Helium Ion-Irradiated Cu/V Multilayers. Philosophical Magazine 93 (8):883-898.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2. G. N. Yang, S. Q. Chen, J. L. Gu, S. F. Zhao, J. F. Li, Y. Shao, H. Wang & K. F. Yao (2016). Serration Behaviours in Metallic Glasses with Different Plasticity. Philosophical Magazine 96 (21):2243-2255.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Anne Behnke Kinney & Fu Wang (1990). The Art of the Han Essay Wang Fu's Ch'ien-Fu Lun. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Chong Wang & Alfred Forke (1906). Lun-Hêng Selected Essays of the Philosopher Wang Ch Ung. Kommissionsverlag von Georg Reimer.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Xinsheng Wang (ed.) (2005). 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Ch'ung Wang & M. Henri Day (1972). Spontaneity & the Pattern of Things the Zirán and Wùshi of Wáng Chong's Lun Héng by M. Henri Day.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Ping Wang (2005). Si Wang Yu Yi Xue Lun Li. Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Shao-lun Wang (1955). Jên Lei Hsing Fu Chih Lu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Xinping Zhuo, Xiaochao Wang & Lun An (eds.) (2011). Cong Zong Jiao He Xie Dao Shi Jie He Xie: Zong Jiao Gong Tong Ti Lun Wen Ji = From Religious Harmony to World Harmony. Xue Lin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Buxiao Dai, Keding Du & Jianping Wang (eds.) (2005). Jun Shi Si Wei Fang Fa Gai Lun. Guo Fang Gong Ye Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Jin Liao, Maosong Tang & Jian Wang (eds.) (2009). Jiangsu Ren Wen Jing Shen Gai Lun. Feng Huang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Yiping Shao (2009). Lun Heng Yan Jiu. Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Lianzhu Shen & Renliang Wang (eds.) (2011). Ru Jia Lun Li. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Laishan Wang (2005). Ben Ti Si Wei Lun: Cong Yi Shi Dao Shi Jian de Fei Yue. Zhongguo Kuang Ye da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Wenxue Wang (2004). Chuan Tong Ren Lun Guan Xi de Xian Dai Quan Shi. Guizhou Min Zu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Yusheng Wang (2009). Cai Yuanpei Pu Tong Jiao Yu Si Xiang Lun Gang. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Rongyou Wang (2004). Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Lun: Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Shan Bian Ji Jing Ji Lun Li Jian She Yan Jiu = Dangdai Zhongguo Jingji Lunlilun. Ren Min Chu Ban She.
 18. Bangxiong Wang (2013). Dao Jia Si Xiang Jing Dian Wen Lun: Dang Dai Xin Dao Jia de Sheng Ming Jin Lu. Li Xu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Zhen Wang (2010). Dong Xi Fang Wu Shen Lun Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Huiguang Wang (ed.) (2007). Fa Lü Lun Li He Xin Jia Zhi Tan Tao. Xin Xue Lin Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Menglin Wang (2012). Fa Lü Zi Zhi Li Lun de Liu Bian: Yi Xian Dai Xing Wen Ti Wei Zhong Xin de Si Xiang Shi Kao Cha. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Hao Wang (1951). Fu-Sheng Yin. K'o-Hsüeh-Ching-Yen-Lun It Cheng-Hsing Chi Ch'i P'i-P'ing . Kuo-Li T'aiwan-Ta-Hsüeh Wen-Shih-Che Hsüeh-Pao , No. 2 , Pp. 193–213. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 16 (4):304.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Shen Wang (2006). Fa Zhe Xue San Lun. Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Hsiao-po Wang (1991). Hsien Ch in Fa Chia Ssu Hsiang Shih Lun.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Wenyuan Wang (2007). Heng Jia Wu Lun. Zhongguo Dang an Chu Ban She.
  juan 1. Ren yu dao -- juan 2. Ru jia bian zhang -- juan 3. Wen fang zhi jin -- juan 4. Han zi zheng jian -- juan 5. Ri wan lu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Zhengping Wang (2004). Huan Jing Zhe Xue: Huan Jing Lun Li de Kua Xue Ke Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Zhijie Wang (2007). He Lin Wen Hua Li Lun Yan Jiu. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Yunliang Wang (2008). Hua Yu de Zhuan Xing: Yi Zong Baihua de Zhongguo Hua Li Lun Wei Jie Xi an Li. Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Hsiao-po Wang (1986). Ju Fa Ssu Hsiang Lun Chi. Shih Pao Ch U Pan Kung Ssu.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Shu Wang (2010). Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Kunqing Wang (2006). Jiao Yu Zhe Xue: Yi Zhong Zhe Xue Jia Zhi Lun Shi Jiao de Yan Jiu. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Guoyu Wang & Zeyuan Liu (eds.) (2009). Ke Xue Ji Shu Lun Li de Kua Wen Hua Dui Hua = Cross-Cultural Dialogue on the Ethics of Science and Technology. Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Rongzu Wang (2008). Kang Zhang He Lun. Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Shiming Wang (2004). Kong Zi Lun Li Si Xiang Fa Wei: Xian Dai Sheng Huo Yu Jing Zhong de "Lun Yu" Jie Du. Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Chong Wang (1907). Lun-Hêng. Paragon Book Gallery.
  pt. 1. Philosophical essays -- pt. 2. Miscellaneous essays.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Jianjun Wang (2004). Ling Guang Zhong de Ben Ti Lun: Xielin Hou Qi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) (2010). Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Xiaoxi Wang & Lulu Wang (eds.) (2011). Mian Xiang Shi Jian de Zhongguo Jing Ji Lun Li Xue. Nanjing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 39. Jian Wang (2011). Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua Li Shi Jin Cheng Lun. Beijing Li Gong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Fengcai Wang (2004). Pi Pan Yu Chong Jian: Falankefu Xue Pai Wen Ming Lun. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Fu Wang (2008). Qian Fu Lun. Henan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Ying Wang (2007). Ru Yi Li Lun Yu Xin Shen Ji Bing Zhi Liao. Jilin da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Fengming Wang & Yunzhong Jiang (eds.) (2010). Shi Dai Bian Qian Yu Si Chao Ji Dang: Gai Ge Kai Fang Xin Shi Qi Zhong da Li Lun He Xian Shi Wen Ti Yan Jiu Wen Ji. Qing Hua Ta Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Hao Wang (1960). Shaw-Kwei Moh. Kuan-Yü Shu-Lun Han-Shu Ti Kow-Cheng . Chinese, with English Abstract. Nan-King Ta-Hsüeh Hsüeh-Pao Tse-Jan K'o-Hsüeh Pan Vol. 1 No. 1 , Pp. 27–31. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 25 (2):182.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Hao Wang (1960). Shaw-Kwei Moh. Zhe-ch'üeh chu-yi lo-ch'i ti ch'ian-t'an ch'ai-shao . Tung-pei Jen-min Ta-hsüeh tse-jan k'o-hsüeh hsüeh-pao, no. 2 , pp. 247–265. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 25 (2):181.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Xiaosheng Wang (2009). Shang Tan Dao de Yu Shang Yi Min Zhu: Habeimasi Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Discoursive Moral and Deliberative Democracy: On Jürgen Habermas's Thought of Ethics and Politics. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Zhenxi Wang (2011). Wen Ming Chong Tu Shi Ye Xia de Lun Li She Hui: Yi Liang Shuming Yu Chen Xujing Zhi Bi Jiao Wei Zhong Xin. Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Fansen Wang (2004). Wan Ming Qing Chu Si Xiang Shi Lun. Fudan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Yichuan Wang (2011). Wen Xue Li Lun =. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Xuechuan Wang (2009). Xian Dai Ke Ji Lun Li Xue =. Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000