Search results for 'Shao-lun Wang' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. S. C. Wang & K. T. Shao (1997). Species Composition and Distribution of Freshwater Fishes in the Rivers of Keelung Region. Chin. Bioscience 40:20-32.score: 1200.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Xinsheng Wang (ed.) (2005). 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 390.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Ping Wang (2005). Si Wang Yu Yi Xue Lun Li. Wuhan da Xue Chu Ban She.score: 390.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Shao-lun Wang (1955). Jên Lei Hsing Fu Chih Lu.score: 290.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Shao-lun Wang (1979). The Multiple Planes of the Cosmos and Life: The Survival Theory of Ancient Sages as Proved by Modern Psychicists. Society for Psychic Studies R.O.C..score: 290.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Xinping Zhuo, Xiaochao Wang & Lun An (eds.) (2011). Cong Zong Jiao He Xie Dao Shi Jie He Xie: Zong Jiao Gong Tong Ti Lun Wen Ji = From Religious Harmony to World Harmony. Xue Lin Chu Ban She.score: 210.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Robin R. Wang (2013). Di Er Ci Qimeng 第二次启蒙 (The Second Enlightenment) by Wang Zhihe 王治河 and Fan Meijun 樊美筠 (Review). Philosophy East and West 63 (3):449-450.score: 150.0
  Di er ci Qimeng (The second Enlightenment), by Wang Zhihe and Fan Meijun, is a timely book in Chinese about constructing a philosophical and practical way to contend with China's postmodernization. It combines Whitehead's process philosophy with a focus on Chinese modernity in order to map out a desirable postmodern society. It addresses the problem on several dimensions from policy making to basic value systems. The range of themes can be seen from the topics of the book's twelve chapters: (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Stephanie Bryant & Feiyi Wang (2004). Stephanie Bryant and Feiyi Wang, Aspects of Adaptive Reconfiguration in a Scalable Intrusion Tolerant System, Complexity (2004) 9(2)74–83. [REVIEW] Complexity 9 (4):46-46.score: 120.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Buxiao Dai, Keding Du & Jianping Wang (eds.) (2005). Jun Shi Si Wei Fang Fa Gai Lun. Guo Fang Gong Ye Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Herbert Hrachovec, Alois Pichler & Joseph Wang (eds.) (2007). Philosophy of the Information Society: Papers of the 30th International Wittgenstein Symposium, August 5-11, 2007, Kirchberg Am Wechsel / Editors, Herbert Hrachovec, Alois Pichler, Joseph Wang. = Philosophie der Informationsgesellschaft: Beiträge des 30. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 5.-11. August 2007, Kirchberg Am Wechsel. [REVIEW] Austrian Ludwig Wittgenstein Society.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Herbert Hrachovec, Alois Pichler & Joseph Wang (eds.) (2007). Philosophy of the Information Society: Papers of the 30th International Wittgenstein Symposium, August 5-11, 2007, Kirchberg Am Wechsel / Editors, Herbert Hrachovec, Alois Pichler, Joseph Wang. [REVIEW] Austrian Ludwig Wittgenstein Society.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Jin Liao, Maosong Tang & Jian Wang (eds.) (2009). Jiangsu Ren Wen Jing Shen Gai Lun. Feng Huang Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Yiping Shao (2009). Lun Heng Yan Jiu. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Lianzhu Shen & Renliang Wang (eds.) (2011). Ru Jia Lun Li. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Laishan Wang (2005). Ben Ti Si Wei Lun: Cong Yi Shi Dao Shi Jian de Fei Yue. Zhongguo Kuang Ye da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Wenxue Wang (2004). Chuan Tong Ren Lun Guan Xi de Xian Dai Quan Shi. Guizhou Min Zu Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Yusheng Wang (2009). Cai Yuanpei Pu Tong Jiao Yu Si Xiang Lun Gang. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Rongyou Wang (2004). Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Lun: Dang Dai Zhongguo Jing Ji Lun Li Shan Bian Ji Jing Ji Lun Li Jian She Yan Jiu = Dangdai Zhongguo Jingji Lunlilun. Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Z. J. Wang (1998). Daoist Philosophy: Modern Interpretations-Based on Yan Fu, Zhang Taiyan, Liang Qichao, Wang Guowei, and Hu Shi. Contemporary Chinese Thought 30 (1):7-34.score: 120.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Zhen Wang (2010). Dong Xi Fang Wu Shen Lun Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Huiguang Wang (ed.) (2007). Fa Lü Lun Li He Xin Jia Zhi Tan Tao. Xin Xue Lin Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Menglin Wang (2012). Fa Lü Zi Zhi Li Lun de Liu Bian: Yi Xian Dai Xing Wen Ti Wei Zhong Xin de Si Xiang Shi Kao Cha. Fa Lü Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Shen Wang (2006). Fa Zhe Xue San Lun. Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Wenyuan Wang (2007). Heng Jia Wu Lun. Zhongguo Dang an Chu Ban She.score: 120.0
  juan 1. Ren yu dao -- juan 2. Ru jia bian zhang -- juan 3. Wen fang zhi jin -- juan 4. Han zi zheng jian -- juan 5. Ri wan lu.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Zhengping Wang (2004). Huan Jing Zhe Xue: Huan Jing Lun Li de Kua Xue Ke Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Zhijie Wang (2007). He Lin Wen Hua Li Lun Yan Jiu. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Yunliang Wang (2008). Hua Yu de Zhuan Xing: Yi Zong Baihua de Zhongguo Hua Li Lun Wei Jie Xi an Li. Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Shu Wang (2010). Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Kunqing Wang (2006). Jiao Yu Zhe Xue: Yi Zhong Zhe Xue Jia Zhi Lun Shi Jiao de Yan Jiu. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Guoyu Wang & Zeyuan Liu (eds.) (2009). Ke Xue Ji Shu Lun Li de Kua Wen Hua Dui Hua = Cross-Cultural Dialogue on the Ethics of Science and Technology. Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Rongzu Wang (2008). Kang Zhang He Lun. Zhonghua Shu Ju.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Shiming Wang (2004). Kong Zi Lun Li Si Xiang Fa Wei: Xian Dai Sheng Huo Yu Jing Zhong de "Lun Yu" Jie Du. Qi Lu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Chong Wang (1907/1962). Lun-Hêng. Paragon Book Gallery.score: 120.0
  pt. 1. Philosophical essays -- pt. 2. Miscellaneous essays.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Jianjun Wang (2004). Ling Guang Zhong de Ben Ti Lun: Xielin Hou Qi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Nan Kai da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) (2010). Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Xiaoxi Wang & Lulu Wang (eds.) (2011). Mian Xiang Shi Jian de Zhongguo Jing Ji Lun Li Xue. Nanjing Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Jian Wang (2011). Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua Li Shi Jin Cheng Lun. Beijing Li Gong da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Fengcai Wang (2004). Pi Pan Yu Chong Jian: Falankefu Xue Pai Wen Ming Lun. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Fu Wang (2008). Qian Fu Lun. Henan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Shik-Jang Wang (1996). Response by Wang Shik Jang: A Christian Response To. Buddhist-Christian Studies 16:188-190.score: 120.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Ying Wang (2007). Ru Yi Li Lun Yu Xin Shen Ji Bing Zhi Liao. Jilin da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Fengming Wang & Yunzhong Jiang (eds.) (2010). Shi Dai Bian Qian Yu Si Chao Ji Dang: Gai Ge Kai Fang Xin Shi Qi Zhong da Li Lun He Xian Shi Wen Ti Yan Jiu Wen Ji. Qing Hua Ta Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Xiaosheng Wang (2009). Shang Tan Dao de Yu Shang Yi Min Zhu: Habeimasi Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Discoursive Moral and Deliberative Democracy: On Jürgen Habermas's Thought of Ethics and Politics. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Lixin Wang (2011). Tian di da Ru Wang Chuanshan =. Yuelu Shu She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Yangming Wang (1972/1973). The Philosophical Letters of Wang Yang-Ming. Columbia,University of South Carolina Press.score: 120.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Yangming Wang (uuuu/1964). The Philosophy of Wang Yang-Ming. New York, Paragon Book Reprint Corp..score: 120.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Huai Wang (2012). Wang Baigu Mei Xue. Ink Yin Ke Wen Xue Sheng Huo Za Zhi Chu Ban You Xian Gong Si.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Zhili Wang (2007). Wang Chong Ji Qi Wen Xue Si Xiang. Qi Lu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Ji Wang (2007). Wang Ji Ji. Feng Huang Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Jiuxing Wang (2005). Wang Jiuxing Wen Ji =. Hebei da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000