Search results for 'Shiyou Zhan' (try it on Scholar)

128 found
Sort by:
 1. Zhan Shiyou (2007). Cultivation (Jiaohua, 教化): The Goal of Xunzi's Ethical Thought. Frontiers of Philosophy in China 2 (1):25-49.score: 300.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Shiyou Zhan (2007). Cultivation (Jiaohua, 教化): The Goal of Xunzi's Ethical Thought. [REVIEW] Frontiers of Philosophy in China 2 (1):25-49.score: 240.0
  Xunzi carried on the noble ambitions of “Zhou Kong Jiaohua 周孔教化” and systematically demonstrated the necessity of cultivation and how to realize it. Starting from the belief that human nature is evil, he argues that cultivation was necessary and its teachings must penetrate the mind. The key of cultivation is to cultivate man’s feelings, encourage man to behave properly, and attempt to mold his nature through Ritual cultivation, Musical cultivation, and the Five Classics. The main point of Xunzi’s ethical thought (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Yangguo Cheng & Shiyou Zhan (eds.) (2008). Rong Ru Guan Yu He Xie Wen Hua Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.score: 240.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. J. Hu, R. Chen, S. Wu, J. Tang, G. Leng, I. Kunnamo, Z. Yang, W. Wang, X. Hua, Y. Zhang, Y. Xie & S. Zhan (2013). The Quality of Clinical Practice Guidelines in China: A Systematic Assessment. Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (5):961-967.score: 30.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Xueling Ma, Jianming Zhan & Young B. Jun (2009). On (∈, ∈ ∨ Q)‐Fuzzy Filters of R0‐Algebras. Mathematical Logic Quarterly 55 (5):493-508.score: 30.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Guo Zhan (1984). On the Efficacy, Effect, and Feedback of Practice. Contemporary Chinese Thought 15 (3):54-74.score: 30.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Long Li & Hongfeng Zhan (eds.) (2006). Ren Ben Fa Lü Guan Yan Jiu. Zhongguo She Ke Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Xitai Qing & Shichuang Zhan (eds.) (2009). Zhongguo Dao Jiao Si Xiang Shi. Ren Min Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Hui Yi, Chen Zhan, Xue-Jun Yang & Zhe Liu (2005). 基于语法树的实时动态电压调节低功耗算. In Alan F. Blackwell & David MacKay (eds.), Power. Cambridge University Press. 1726-1734.score: 30.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Xufang Zhan (1989). Changes in the Attitude of Chinese Philosophical Circles Towards Pragmatism. Studies in East European Thought 38 (1):99-104.score: 30.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. [deleted]Jiayu Zhan, Hongbo Yu & Xiaolin Zhou (2013). fMRI Evidence for the Interaction Between Orthography and Phonology in Reading Chinese Compound Words. Frontiers in Human Neuroscience 7.score: 30.0
 12. Jianfeng Zhan (2007). Mozi Ji Mo Jia Yan Jiu =. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. W. H. Zhan (forthcoming). The Economy of Aesthetics: 60 Micro-Observation Into the Migration of the Taiwanese Society. Ethos.score: 30.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Ying Zhan (2005). Zhongguo Jin Rong Shi Chang de Li Yi Chong Tu Yu Lun Li Gui Zhi. Ren Min Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Shangang Zhan (2009). Zheng Ju Xie Li Yi Wu Zhi Bi Jiao Fa Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Maohua Zhan (2010). Zi Ran Fa Guan Nian de Bian Qian. Fa Leu Chu Ban She.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Youngmin Kim (2012). Political Unity in Neo-Confucianism: The Debate Between Wang Yangming and Zhan Ruoshui. Philosophy East and West 62 (2):246-263.score: 18.0
  In the Chinese intellectual tradition, King Wu's military expedition and Bo Yi's (and Shu Qi's) objection to it were well known. King Wu had been admired in that he saved people by dethroning the tyrant King These seemingly contradictory evaluations open a window on how unity can be conceived in Neo-Confucianism, particularly when one is faced with the possibility of colliding values. By examining the debate between Wang Yangming (1472–1529) and Zhan Ruoshui (1466–1560) over such a complex political issue, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Christopher Cullen (2011). Understanding the Planets in Ancient China: Prediction and Divination in the Wu Xing Zhan. Early Science and Medicine 16 (3):218-251.score: 15.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Li Jiahao (2013). Identifying the Wangjiatai Qin (221 BCE-206 BCE) Bamboo Slip" Yi Divinations"(Yi Zhan) as the Guicang. Contemporary Chinese Thought 44 (3):42-59.score: 15.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Lijuan Zhang (2014). Qing, Xitai 卿希泰, and Zhan Shichuang 詹石窗, Eds., A History of Chinese Daoist Thought 中國道教思想史. 4 Volumes. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 13 (4):609-612.score: 15.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Weifu An (2012). Ke Xue Zhe Xue Xin Jin Zhan: Cong Zheng Shi Dao Jian Gou = Kexue Zhexue Xinjinzhan: Cong Zhengshi Dao Jiangou. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Zhenfeng Cai (ed.) (2009). Dong Ya Zhuzi Xue de Quan Shi Yu Fa Zhan. Tai da Chu Ban Zhong Xin.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Yuseng Cai (2010). Luo Ji de Li Shi Xing Fa Zhan =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Guirong Chen (ed.) (2009). Hai Xia Liang an Dao de Fa Zhan Lun =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Cuifang Chen (2007). Ke Ji Yi Hua Yu Ke Xue Fa Zhan Guan: Xian Dai Ke Ji de Kun Jing Yu Chu Lu Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Ming'en Chen (2011). Quan Shi Yu Jian Gou: Dong Zhongshu Chun Qiu Xue de Xing Cheng Yu Kai Zhan. Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Xingliang Chen (2006). Xing Fa Xue de Xian Dai Zhan Kai. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Hongyu Chen (2009). Zheng Zhi Fa Zhan Li Lun =. Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Zhen Chi (2006). Jing Jing de Si Xiang Zhi He: Zhan Guo Shi Qi Guo Jia Si Xiang Yan Jiu. Wen Jin Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Jingxian Dai (2013). Wang Chuanshan Xue Shu Si Xiang Zong Gang Yu Qi Dao Qi Lun Zhi Fa Zhan. Zhong Wen da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Chengwen Dai (ed.) (2008). Zhan Zheng Zhe Li Xin Tan. Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Oleg Domanov (2008). Sot͡sialʹnai͡a Filosofii͡a Zhan-Li͡uka Nansi.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Pengcheng Fang (2006). Guiguzi: Cheng Gong Fa Zhan de Yi Shu. Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Zhihui Fan (2011). Makesi Zhe Xue Yu Zhongguo Xian Dai Zhe Xue de Zhan Wang. Heilongjiang da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Dongmei Fang (2005). Zhongguo Zhe Xue Jing Shen Ji Qi Fa Zhan. Li Ming Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Xiaofan Fu & Kehua Zhuo (eds.) (2007). Min Nan Li Xue de Yuan Liu Yu Fa Zhan. Fujian Ren Min Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Sinian Fu (2007). "Zhan Guo Zi Jia" Yu "Shi Ji" Jiang Yi. Tianjin Gu Ji Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Mingshi Gao (ed.) (2005). Dong Ya Wen Hua Quan de Xing Cheng Yu Fa Zhan. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Xinmin Gao (2008). Yi Xiang Xing Li Lun de Dang Dai Fa Zhan =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Weijian Gao (2010). Zui Xing Bian Zheng Ji Qi Zhi Shi Tuo Zhan. Fa Lü Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Zhendong Geng (2011). "Guanzi" Yan Jiu Shi: Zhan Guo Zhi Song Dai. Xue Yuan Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Guichun Guo (ed.) (2009). Dang Dai Ke Xue Zhe Xue de Fa Zhan Qu Shi =. Jing Ji Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Guichun Guo (ed.) (2006). Ke Xue da Zhan Yu Hou Xian Dai Zhu Yi Ke Xue Guan. Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Guichun Guo & Sumei Cheng (eds.) (2008). Ke Xue Zhe Xue de Xin Jin Zhan. Ke Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Mingtong Huang (2010). Zhan Ruoshui. Guangdong Ren Min Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. ĖP I͡Urovskai͡a (2006). Zhan-Polʹ Sartr: Zhiznʹ, Filosofii͡a, Tvorchestvo. Izdatelʹskiĭ Dom "Petropolis".score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Guangxue Jiang (ed.) (2010). Gu Dai Bai Ke Xue Shu Yu Zhongguo Si Xiang de Fa Zhan. Nanjing da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Haifeng Jing (ed.) (2007). Shi Xin Ji: "Zhongguo Zhe Xue" Jian Gou de Dang Dai Fan Si Yu Wei Lai Qian Zhan. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Ge Lei (2008). Dao Shu Wei Tian Zi He: Hou Zhan Guo Si Xiang Shi Lun. Hebei da Xue Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Zhaohai Lei (ed.) (2010). Min Zu Yuan Xiao Zhe Xue She Hui Ke Xue Chuang Xin Fa Zhan Yan Jiu. Min Zu Chu Ban She.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 128