Search results for 'Shui Yu' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Chong Ju Choi, Sae Won Kim & Shui Yu (2009). Global Ethics of Collective Internet Governance: Intrinsic Motivation and Open Source Software. [REVIEW] Journal of Business Ethics 90 (4):523 - 531.score: 240.0
  The ethical governance of the global Internet is an accelerating global phenomenon. A key paradox of the global Internet is that it allows individual and collective decision making to co-exist with each other. Open source software (OSS) communities are a globally accelerating phenomenon. OSS refers to groups of programs that allow the free use of the software and further the code sharing to the general and corporate users of the software. The combination of private provision and public knowledge and software, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Yongfang Yu (2012). Chen Ming,Wenhua Ruxue: Sibian Yu Lunbian《文化儒学:思辨与论辩》(Cultural Confucianism: Speculation and Argumentation). By Chen Ming. (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 2009. 214 Pp. Paperback, ISBN 978-7-220-07776-0.). [REVIEW] Journal of Chinese Philosophy 39 (3):462-465.score: 180.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. L. K. Yu (2004). A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Wujin Yu (2007). Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei. Heilongjiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Wujin Yu (ed.) (2007). Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue. Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Xingzhong Yu (2006). Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Deying Yu (2009). "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Zhihui Yu (2010). Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Sŭng-guk Yu (2008). Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =. Dong Fang Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Guizhi Yu (2008). He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Zhonghai Yu (2010). Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Jiaju Yu (2008). Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Jianfu Yu (2004). Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Jiaju Yu (2011). Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Keping Yu (2006). Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. L. K. Yu (2004). On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. L. K. Yu (2004). On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Yingshi Yu (2006). Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2006). Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Yingshi Yu (2004). Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Yingshi Yu (2008). Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo. Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Wujin Yu (2011). Sheng Huo Yu Si Kao. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Yingshi Yu (2008). Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua. Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Shilin Yu (2010). Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue. Ba Shu Shu She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Meixia Yu (2010). Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge. Nan Tian Shu Ju.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Shunde Yu (ed.) (2008). Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu. Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Tao Yu (ed.) (2009). Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu. Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. L. K. Yu (2004). What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) (2006). Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Huaiyan Yu (2009). Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian. Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Wenwu Yu (2008). Wang Yangming Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Yingshi Yu (2004). Xian Dai Ru Xue de Hui Gu Yu Zhan Wang. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Jiaju Yu (2011). Xunzi Jiao Yu Xue Shuo. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Yuan Yu (2006). Xin Wu Gan Ying Yu Qing Jing Jiao Rong. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Yafei Yu (2012). Xun Xue Yu Xi Han Ru Xue Zhi Qu Xiang. Anhui Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Dechang Yu (2008). Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Dan Yu (2007). Yu Dan "Zhuangzi" Xin De. Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Quanyou Yu (2011). Yu Yan Ben Zhi Li Lun de Zhe Xue Chong Jian =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Yu Yu (2009). Yu Yu Ji. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Zeng'en Yu (2009). Yu Zhou de Ben Xing Yu Gui Lu. Bei Fang Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Xinhui Yu (ed.) (2006). Zhi Rong Ru Ming Ming de Ren Tian Xia: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Yan Jiu Sheng Jiao Yu du Ben. Shanghai da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Chengjiu Yu (2009). Zhong Xi Ren Shi Lun Shi Yu Rong He Zhi Si =. Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Youxue Yu (2004). Zhe Xue Yu Zhe Xue Shi Zhi Jian: Feng Youlan de Zhe Xue Dao Lu. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) (2010). "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji. Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Haiqing Wu (2011). Jiang Nan Shan Shui Yu Zhongguo Shen Mei Wen Hua de Sheng Cheng. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 150.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Quanxi Gao (2007). He Zhong Zheng Zhi ? Shui Zhi Xian Dai Xing ?: Xian Dai Xing Zheng Zhi Xu Shi de Zuo You Ban Ben Ji Zhongguo Yu Jing. Xin Xing Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Xiaoguang Li (2009). Zhongguo Xian Qin Zhi Xin Yang Yu Yu Zhou Lun: Yi "Tai Yi Sheng Shui" Wei Zhong Xin de Kao Cha. Ba Shu Shu She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Xiansheng Meng (2011). Huan Xing Xin Zhong Chen Shui de Ju Ren: "Zun Zhong" Jiao Yu Tan Mi. Tianjin da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Xiangzhou Tai (2011). Yang Guan Chui Xiang: Shan Shui Hua de Guan Nian Yu Jie Gou Yan Jiu. Zhonghua Shu Ju.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Hongxiong Wang (2010). Shui Lai Jiang Chu Guan Yu Nü Ren de Zhen Li: Zhe Xue Shi Yu Xia de Xing Bie Yan Jiu. Jiu Zhou Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000