Search results for 'Shuo Dongfang' (try it on Scholar)

88 found
Order:
 1.  4
  Dongfang Shuo & Lin Hongcheng (2006). Separation of Politics and Morality: A Commentary on Analects of Confucius. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Dongfang Shuo & Lin Hongcheng (2006). Separation of Politics and Morality: A Commentary On. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  34
  Shuo Dongfang & Hongcheng Lin (2006). Separation of Politics and Morality: A Commentary on Analects of Confucius. [REVIEW] Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.
  Confucians emphasizes and values morality, hence observers tended to regard moralities as politics so that the independent politics in the Confucian tradition has become implicit. Through a perusal of the Analects of Confucius, we can find that ethics and politics were separated from and independent of each other to Confucius, the primitive Confucian: he did not substitute ethics for politics.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  5
  Eric L. Hutton (2014). Dongfang, Shuo 東方朔 [Lin, Hongxing 林宏星], The Quest for Rationality: Collected Research on the Thought of Xunzi 合理性之尋求: 荀子思想研究論集. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 13 (3):421-424.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  3
  Shao Dongfang (1995). Learning and Meaning: Cui Shu's Historical Epistemology. Journal of Chinese Philosophy 22 (3):309-349.
 6.  1
  Shi Shuo (2002). Forms of Popular Religion in Tibetan Populated Areas in Western Sichuan [J]. Religious Studies 4:012.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  16
  Chung-I. Lin (2011). Xunzi as a Semantic Inferentialist: Zhengmin, Bian-Shuo and Dao-Li. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 10 (3):311-340.
  This essay argues that the idea of name-rectification ( zheng ming 正名) in the Xunzi can be properly reconstructed as revealing a normative pragmatic semantic theme that linguistic contents embody, and are embedded in, the normative, justificatory network, or pattern, of dao li 道理 (proper routes/patterns of norm) which, in turn, is constituted and manifested by social inferential justificatory practices of bian shuo 辯說 (dialectical justification/explanation).
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 8. Robin Wang (2005). Zhou Dunyi's Diagram of the Supreme Ultimate Explained (Taijitu Shuo) : A Construction of the Confucian Metaphysics. Journal of the History of Ideas 66 (3):307-323.
 9.  1
  Romain Graziani (2014). Of Words and Swords: Therapeutic Imagination in Action—A Study of Chapter 30 of the Zhuangzi, “Shuo Jian” 說劍. Philosophy East and West 64 (2):375-403.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  1
  Roy Miller (1999). The Dissertation as Handbook: A New Guide to the Shuo-Wen Chieh-Tzu. [REVIEW] Journal of the American Oriental Society 119 (3):457-465.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Yunfeng Bai (2007). Zhong Yi Tu Hua Tong Shuo. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Xiqin Cai (ed.) (2006). Laozi Shuo =. Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Xiqin Cai (ed.) (2006). Mengzi Shuo =. Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Degui Cai (2007). Wu da Jia Shuo Ru. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Xiqin Cai (ed.) (2006). Zhuangzi Shuo =. Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Wenhua Chai (2004). Zhongguo Ren Lun Xue Shuo Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Fu Chen (2007). De Xing Jun Wang Lun: " Panguzi Shuo Mengzi " di 1 Juan. Tangshan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Xingliang Chen (2004). Fa Wai Shuo Fa: Chen Xingliang Xu Ba Ji. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Jinwen Chen (2004). Kongzi Chuan Shuo de Wen Hua Shen Mei Yan Jiu. Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Wenjie Chen (2008). Xunzi de Bian Shuo. Huaxia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Robert Joe Cutter & Richard B. Mather (2003). Shih-Shuo Hsin-Yu: A New Account of Tales of the World. Journal of the American Oriental Society 123 (3):703.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Qi Feng (1996). Ren Shi Shi Jie He Ren Shi Zi Ji Qian Fu "'Zhi Hui Shuo San Pian' Dao Lun".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Na Fu (2009). Gui Guzi Zhong de Shuo Hua Zhi Hui. Hai Chao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Peirong Fu (2010). Yuan Lai Kongzi Zhe Yang Shuo. Jiu Ge Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Shijie Gao (2010). Shi Shuo Lun Yu: Xun Zhao Hui Lai de "Lun Yu". Jin Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Weiqian Gao (2009). Wang Longxi Zhe Xue Xi Tong Zhi Jian Gou: Yi "Jian Zai Liang Zhi" Shuo Wei Zhong Xin. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Donald E. Gjertson, Liu I.-ch'ing & Richard B. Mather (1980). Shih-Shuo Hsin-Yü: A New Account of Tales of the WorldShih-Shuo Hsin-Yu: A New Account of Tales of the World. Journal of the American Oriental Society 100 (3):380.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Zhonghua Gu (2004). Wei Bo Xue Shuo =. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Xikai Han (2008). Ming Jia Ping Shuo Kongzi Bian Xi =. Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Zhao Huang (2006). Ru Jia de Yu Xue Shuo Lun Gang. Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Shi Hu (2005). Hu Shizhi Shuo Ru. Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Huakai Hu (2012). Jin Mu Shui Huo Tu: Zhongguo Wu Xing Xue Shuo. Hai Tian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Yuanling Hu (2004). Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Kongyang Jiang (2008). Jiang Kongyang: Qie Shuo Shuo Wo Zi Ji. Shanghai Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng. Zhongguo Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Xianglin Kong (2006). Tu Shuo Kongzi. Shandong You Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Lu Li (2006). Liang Shuming Shuo Fo. Hubei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Mingchang Lin (2009). Xiang Xiang de Tou She: [Wen Yi Jie Shou Mei Xue Tan Shuo]. Tang Shan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Shen Li (ed.) (2009). Ru Jiao, Kong Jiao, Sheng Jiao, San Jiao Cheng Ming Shuo: Fu "Zong Jiao" Cheng Ming Shuo, "Shen Dao She Jiao" Lun. Guo Jia Tu Shu Guang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Ming Li (2011). Sheng Ming Cun Zai Yu Xin Ling Chao Yue: Xian Dai Xin Ru Jia Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu = Shengming Cunzai Yu Xinling Chaoyue. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Dongchao Liu (2002). Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu. Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Xiaobo Li (2012). Zhuangzi Shuo Dao Zhi Hui Jing Sui. Zhen Pin Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Xuekun Lu (2009). Kangde de Zi You Xue Shuo. Li Ren Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Keng Lu (2008). Xin, Shi Shuo: Hou Xian Dai de Xin Sheng Huo Fang Shi. Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Richard B. Mather (1964). Chinese Letters and Scholarship in the Third and Fourth Centuries: The Wen-Hsüeh P'ien of the Shih-Shuo-Hsin-YüChinese Letters and Scholarship in the Third and Fourth Centuries: The Wen-Hsueh P'ien of the Shih-Shuo-Hsin-Yu. Journal of the American Oriental Society 84 (4):348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Richard B. Mather (1971). The Fine Art of Conversation: The Yen-Yü P'ien of the Shih-Shuo Hsin-yüThe Fine Art of Conversation: The Yen-Yu P'ien of the Shih-Shuo Hsin-Yu. Journal of the American Oriental Society 91 (2):222.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Roy Andrew Miller & Marc Winter (1999). The Dissertation as Handbook: A New Guide to the Shuo-Wen Chieh-Tzu"... Und Cang Jie Erfand Die Schrift": Ein Handbuch Für den Gebrauch des Shuo Wen Jie Zi"... Und Cang Jie Erfand Die Schrift": Ein Handbuch Fur den Gebrauch des Shuo Wen Jie Zi. [REVIEW] Journal of the American Oriental Society 119 (3):457.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Minguowenlin (2010). Xi Shuo Min Guo da Wen Ren. Xian Dai Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Huaijin Nan (2009). Laozi Ta Shuo. Lao Gu Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Pu Pang (2004). Qian Shuo Yi Fen Wei San. Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 88