Search results for 'Shuo Dongfang' (try it on Scholar)

69 found
Sort by:
 1. Dongfang Shuo & Lin Hongcheng (2006). Separation of Politics and Morality: A Commentary on Analects of Confucius. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.score: 150.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Dongfang Shuo & Lin Hongcheng (2006). Separation of Politics and Morality: A Commentary On. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.score: 150.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Shuo Dongfang & Hongcheng Lin (2006). Separation of Politics and Morality: A Commentary on Analects of Confucius. [REVIEW] Frontiers of Philosophy in China 1 (3):401-417.score: 120.0
  Confucians emphasizes and values morality, hence observers tended to regard moralities as politics so that the independent politics in the Confucian tradition has become implicit. Through a perusal of the Analects of Confucius, we can find that ethics and politics were separated from and independent of each other to Confucius, the primitive Confucian: he did not substitute ethics for politics.
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Shao Dongfang (1995). Learning and Meaning: Cui Shu's Historical Epistemology. Journal of Chinese Philosophy 22 (3):309-349.score: 30.0
 5. Shi Shuo (2002). Forms of Popular Religion in Tibetan Populated Areas in Western Sichuan [J]. Religious Studies 4:012.score: 30.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Chung-I. Lin (2011). Xunzi as a Semantic Inferentialist: Zhengmin, Bian-Shuo and Dao-Li. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 10 (3):311-340.score: 12.0
  This essay argues that the idea of name-rectification ( zheng ming 正名) in the Xunzi can be properly reconstructed as revealing a normative pragmatic semantic theme that linguistic contents embody, and are embedded in, the normative, justificatory network, or pattern, of dao li 道理 (proper routes/patterns of norm) which, in turn, is constituted and manifested by social inferential justificatory practices of bian shuo 辯說 (dialectical justification/explanation).
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Robin Wang (2005). Zhou Dunyi's Diagram of the Supreme Ultimate Explained (Taijitu Shuo) : A Construction of the Confucian Metaphysics. Journal of the History of Ideas 66 (3):307-323.score: 9.0
 8. Yunfeng Bai (2007). Zhong Yi Tu Hua Tong Shuo. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Xiqin Cai (ed.) (2006). Laozi Shuo =. Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.score: 9.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Xiqin Cai (ed.) (2006). Mengzi Shuo =. Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.score: 9.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Degui Cai (2007). Wu da Jia Shuo Ru. Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Xiqin Cai (ed.) (2006). Zhuangzi Shuo =. Hua Yu Jiao Xue Chu Ban She.score: 9.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Wenhua Chai (2004). Zhongguo Ren Lun Xue Shuo Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Fu Chen (2007). De Xing Jun Wang Lun: " Panguzi Shuo Mengzi " di 1 Juan. Tangshan Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Xingliang Chen (2004). Fa Wai Shuo Fa: Chen Xingliang Xu Ba Ji. Fa Lü Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Jinwen Chen (2004). Kongzi Chuan Shuo de Wen Hua Shen Mei Yan Jiu. Qi Lu Shu She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Wenjie Chen (2008). Xunzi de Bian Shuo. Huaxia Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Na Fu (2009). Gui Guzi Zhong de Shuo Hua Zhi Hui. Hai Chao Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Peirong Fu (2010). Yuan Lai Kongzi Zhe Yang Shuo. Jiu Ge Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Shijie Gao (2010). Shi Shuo Lun Yu: Xun Zhao Hui Lai de "Lun Yu". Jin Cheng Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Weiqian Gao (2009). Wang Longxi Zhe Xue Xi Tong Zhi Jian Gou: Yi "Jian Zai Liang Zhi" Shuo Wei Zhong Xin. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Zhonghua Gu (2004). Wei Bo Xue Shuo =. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Xikai Han (2008). Ming Jia Ping Shuo Kongzi Bian Xi =. Qi Lu Shu She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Zhao Huang (2006). Ru Jia de Yu Xue Shuo Lun Gang. Wuhan da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Shi Hu (2005). Hu Shizhi Shuo Ru. Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Huakai Hu (2012). Jin Mu Shui Huo Tu: Zhongguo Wu Xing Xue Shuo. Hai Tian Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Yuanling Hu (2004). Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Kongyang Jiang (2008). Jiang Kongyang: Qie Shuo Shuo Wo Zi Ji. Shanghai Wen Yi Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Xianlin Ji (2007). Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng. Zhongguo Shu Dian.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Xianglin Kong (2006). Tu Shuo Kongzi. Shandong You Yi Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Lu Li (2006). Liang Shuming Shuo Fo. Hubei Ren Min Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Mingchang Lin (2009). Xiang Xiang de Tou She: [Wen Yi Jie Shou Mei Xue Tan Shuo]. Tang Shan Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Shen Li (ed.) (2009). Ru Jiao, Kong Jiao, Sheng Jiao, San Jiao Cheng Ming Shuo: Fu "Zong Jiao" Cheng Ming Shuo, "Shen Dao She Jiao" Lun. Guo Jia Tu Shu Guang Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Ming Li (2011). Sheng Ming Cun Zai Yu Xin Ling Chao Yue: Xian Dai Xin Ru Jia Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu = Shengming Cunzai Yu Xinling Chaoyue. Ren Min Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Dongchao Liu (2002). Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu. Ba Shu Shu She.score: 9.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Xiaobo Li (2012). Zhuangzi Shuo Dao Zhi Hui Jing Sui. Zhen Pin Chu Ban Gong Si.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Xuekun Lu (2009). Kangde de Zi You Xue Shuo. Li Ren Shu Ju.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Keng Lu (2008). Xin, Shi Shuo: Hou Xian Dai de Xin Sheng Huo Fang Shi. Dong Fang Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Roy Andrew Miller (forthcoming). The Dissertation as Handbook: A New Guide to the Shuo-Wen Chieh-Tzu. Journal of the American Oriental Society.score: 9.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Minguowenlin (2010). Xi Shuo Min Guo da Wen Ren. Xian Dai Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Huaijin Nan (2009). Laozi Ta Shuo. Lao Gu Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Pu Pang (2004). Qian Shuo Yi Fen Wei San. Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Jiyu Ren & Jinan Xu (eds.) (2008). Fei Xue Shu Fang Tan: Shi Shuo Feng Youlan. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Shufen Sui (2011). Zhongguo Jin Dai Xin Ren Xue Shuo de Jia Zhi Yan Jiu. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Meng Sun (2012). Jia Chang Li Duan Shuo Kongzi de da Zhi Hui. Hai Chao Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Litian Tao (2005). Yi Wei Shuo. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Chongming Wang (2008). Charles Taylor de Guan Dian: Xian Dai She Hui Yu Gong Gong Xing de Gen Yuan: Ji Yu "di Yi Ren Cheng Ji Jin Fan Si Yu He Li Hua Yan Shuo" de She Hui Xiang Xiang. Dao Xiang Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Weishan (2011). Shuo Yi Qie You Bu Zhi Chan Ding Lun Yan Jiu: Yi Fan Wen "Ju She Lun" Ji Qi Fan Han Zhu Shi Wei Ji Chu = Dhyāna-Samāpatti in Sarvāstivāda Abhidharma. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Qingpu Xu (ed.) (2007). Makesi Engesi Xue Shuo Yu Zhongguo Xian Shi =. Ren Min Chu Ban She.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Zhangrun Xu (2004). Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi. Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 69