15 found
Sort by:
Disambiguations:
Shuxian Liu [22]Shuxian) Liu [1]
 1. Shuxian Liu (2010). Ru Jia Si Xiang de Zhuan Xing Yu Zhan Wang. Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Shuxian Liu (2010). Ru Jia Zhe Xue de Dian Fan Chong Gou Yu Quan Shi. Wan Juan Lou Tu Shu Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Shuxian Liu (2010). Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Shuxian Liu (2009). Lun Ru Jia Zhe Xue de San Ge da Shi Dai. Guizhou Ren Min Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Shuxian Liu (2007). Ru Xue de Fu Xing. Tian di Tu Shu You Xian Gong Si.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Shuxian Liu & Zhende Yang (eds.) (2007). Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Shuxian Liu (2006). Huang Zongxi Xin Xue de Ding Wei. Zhejiang Gu Ji Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Shuxian Liu (2006). Quan Qiu Lun Li Yu Zong Jiao Dui Hua. Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Shuxian Liu & Zuyi Du (eds.) (2006). Zhe Xue, Wen Hua Yu Jiao Yu. Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) (2006). Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Shuxian Liu (2005). Xin Shi Dai Zhe Xue de Xin Nian Yu Fang Fa =. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Shuxian Liu & Yuehui Lin (eds.) (2005). Dang Dai Ru Xue Yu Xi Fang Wen Hua. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Shuxian Liu (2004). Xian Dai Xin Ru Xue Zhi Sheng Cha Lun Ji. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Shuxian Liu (2003). Essentials of Contemporary Neo-Confucian Philosophy. Praeger.
  This is the first book in English to study the thoughts of Contemporary Neo-Confucian philosophers in great depth.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Shuxian) Liu (2003). Contemporary Neo-Confucianism: Its Background, Varieties, Emergence, and Significance. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 2 (2):213-233.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation