Search results for 'Taki Suto' (try it on Scholar)

15 found
Order:
 1.  7
  Taki Suto (2004). Virtue and Knowledge. Review of Metaphysics 58 (1):61 - 79.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  5
  Taki Suto (2012). Boethius on Mind, Grammar, and Logic: A Study of Boethius' Commentaries on Peri Hermeneias. Brill.
  Boethius, the Roman philosopher, was executed for treason and pilloried by modern scholars for misinterpreting Aristotle to the West. This book examines his semantics and logic, attempting to clear his name and lend him new credence.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Rita Nádas & Irenka Suto (2010). Speed Isn’T Everything: A Study of Examination Marking. Educational Studies 36 (1):115-118.
  The question of whether marking speed is related to marking accuracy is important for training examiners and planning realistic marking schedules. We explored marking speed in the context of a past examination for an international biology qualification for 14‐ to 16‐year‐olds. Forty‐two markers with differing backgrounds experimentally marked 23 diverse examination questions. All responded to questionnaires about times taken to mark two of four samples of candidate responses. We demonstrated a positive practice effect for inexperienced markers, who became significantly faster (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Irenka Suto, Gill Elliott, Nicky Rushton & Sanjana Mehta (2011). Going Beyond the Syllabus: A Study of A Level Mathematics Teachers and Students. Educational Studies 38 (4):479-483.
  We explored teachers? views and students? experiences of going beyond the syllabus in Advanced (A) level Mathematics. Questionnaires were sent to teachers and students in a sample of 200 schools and colleges. Teachers were asked about the necessity, importance and benefits of additional teaching. Students were asked about the extra activities they undertook. Forty-seven teacher questionnaires and 299 student questionnaires were completed. Over half of the students claimed to undertake at least some extra activities. Although a few teachers thought teaching (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Makoto Itoh (1960). Review: Tatsuki Watanabe, Soichiro Suto, The Theory of Analysis of Sequential Time Switching Circuits. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 25 (3):302-302.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  45
  Tomasz Żuradzki (2014). Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje. Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 7. Shaun Gallagher (2005). Fenomenologiczne I Eksperymentalne Badania Ucieleśnionego Doświadczenia. In Fenomenologia I Nauki Kognitywne. Wydawnictwo Rafal Marszalek
  W sytuacjach, gdy powinniśmy mieć do czynienia ze wzajemnym oświecaniem, w rzeczywistości często spotykamy się z obopólnym oporem między kognitywistyką a fenomenologią, gdzie ta druga rozumiana jest jako podejście metodologiczne, po raz pierwszy zarysowane przez Husserla. Filozofowie umysłu, z pierwszych szeregów kognitywistów, niejednokrotnie czynią lekceważące gesty w stosunku do fenomenologii, oparte na myleniu fenomenologii z niewykwalifikoną introspekcją psychologiczną (np. Dennett, 1991). Z kolei wielu fenomenologów podlega mylnemu wrażeniu, że kognitywistyce nie udało się wyjść poza tradycyjne modele komputacyjne (DSSI – „dobra (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  39
  Tomasz Żuradzki (2014). Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 2:279-298.
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  5
  S. Rudeanu (1967). Aksjomatyzacja Pewnych Problemów Minimalizacji. Studia Logica 20 (1):61-61.
  W pierwszej części tej pracy określa się pewien abstrakcyjny analogon problemu minimalizacji dla funkcji Boole’owskich oraz pojęcia implikantu pierwszego, w taki sposób, że ten ogólny problem może być rozwiązany za pomocą tych samych kroków co w przypadku klasycznym, tzn. przez: 1) znalezienie implikantów pierwszych, 2) znalezienie wszystkich rozwiązań utworzonych z implikantów pierwszych. W drugiej części pokazuje się, że klasyczny problem minimalizacji oraz pewne problemy teorio-mnogościowe a nawet pewne problemy z zakresu teorii grafów są szczególnymi przypadkami ogólnego problemu sformułowanego w (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  4
  Tomasz Kubalica (2011). Ernst Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia. Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Jerzy Bobryk (2011). Twórczość z punktu widzenia teorii czynności.Twórca czy szaleniec? Demiurg czy bricoleur? Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  Głównym celem artykułu jest ponowne przemyślenie pojęcia Kartezjańskiego cogito, podjęte w kontekście teorii czynności i wytworów, oraz ogólnej teorii ludzkiej twórczości. Końcowy wniosek to stwierdzenie, że Kartezjańskie cogito nie jest podmiotem lecz aktem albo czynnością. Ten akt, albo ciąg aktów (działalność), łączy podmiot z przedmiotem. Taki wniosek jest jednocześnie mostem prowadzącym od kartezjańskiego metodologicznym sceptycyzmu do teorii aktów intencjonalnych zaproponowanej przez Franciszka Brentana i jego następców.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Slavoj Žižek (2008). Opór to kapitulacja. International Journal of Žižek Studies 2.
  Lewica wydaje się mocno zagubiona we współczesnym świecie. Świadczyć o tym mogą bardzo rozbieżne strategie, jakie przyjmuje. Od "trzeciej drogi" będącej de facto pogodzeniem się z kapitalizmem aż po skrajny bunt i teorie głoszące potrzebę rozsadzenia kapitalistycznych instytucji od środka. Jedną ze strategii jest także quasi-anarchistyczna krytyka nawołująca do niezależnych działań poza istniejącymi strukturami władzy i państwa. Ma ona występować z "nieskończenie wymagającymi" etycznymi postulatami, które okażą się z góry niemożliwe do spełnienia - i obnażą tym samym ograniczenia liberalno-demokratycznych instytucji. (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Slavoj Žižek (2008). Zemsta światowych finansów. International Journal of Žižek Studies 2.
  Slawoj Žižek jest filozofem raczej nietypowym. W swej radykalnej krytyce globalnego kapitalizmu posługuje się argumentami, które zaszokowałyby niejednego polskiego lewicowca. Analizując np. najnowszy odcinek kultowego cyklu SF "Gwiezdne wojny" , Žižek krytykuje odrzucenie przez globalny kapitalizm "judeochrześcijańskiej nadbudowy ideologicznej". W przeciwieństwie do judeochrześcijaństwa proponowany nam, nie tylko w filmie Lucasa, "kapitalistyczny New Age" banalizuje zło i odbiera motywację do etycznego oraz politycznego zaangażowania. Zdaniem Žižka, "taki buddyzm-taoizm może funkcjonować jako ideologiczne dopełnienie liberalnej globalizacji: pozwala nam w niej uczestniczyć przy (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Jarosław Pietrak, Marek Szydłowski & Paweł Tambur (2010). Fraktale: konstrukcja czy emergencja Cz.I.Fraktalne jednostki emergencji w klasycznym schemacie pojęciowym. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (1(183)):43-64.
  W projekcie badawczym, który w zamyśle będzie składał się z dwóch merytorycznie i logicznie powiązanych artykułów, formułujemy taki schemat pojęciowy, w którym adekwatna staje się charakterystyka struktur fraktalnych w kategoriach filozoficznej koncepcji emergencji. W pracy pierwszej przedstawiamy główne idee filozofii emergencji oraz dokonujemy prób uchwycenia w procesie generowania fraktali jednostek emergentnych. Pozostajemy jednak w obrębie klasycznego rozumienia badanej relacji. W pracy drugiej, na podstawie zademonstrowanych słabości ujęć klasycznych, jako niewystarczających w specyficznym kontekście badanych struktur matematycznych, pokazujemy, że dyskurs nad (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Marek Szydłowski & Agnieszka Maciąg (2011). Epistemologiczne znaczenie paradoksów w kosmologii na przykładzie paradoksu fotometrycznego Olbersa. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  W pracy dyskutujemy epistemologiczne funkcje paradoksów w kosmologii. Podkreślamy heurystyczną funkcję paradoksów ilustrując tezę Franka Wilczka, że paradoksy w fizyce są dobre. Dyskusję roli paradoksów w kosmologii prowadzimy na przykładzie historycznego paradoksu Olbersa, ale wnioski które wyciągamy posiadają charakter ogólny. Argumentujemy, że proces rozwiązywania paradoksów w schemacie poznawczym pełni rolę dodatniego sprzężenia zwrotnego ponieważ wiedza uzyskana na wyjściu jest podawana na wejście i ma wpływ na korektę modelu, zmianę jego założeń bazowych. Taki proces wydaje się być nie jednostkowym, ale (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography