Search results for 'Taki Suto' (try it on Scholar)

40 found
Order:
 1.  7
  Taki Suto (2004). Virtue and Knowledge. Review of Metaphysics 58 (1):61 - 79.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  4
  Taki Suto (2012). Boethius on Mind, Grammar, and Logic: A Study of Boethius' Commentaries on Peri Hermeneias. Brill.
  Boethius, the Roman philosopher, was executed for treason and pilloried by modern scholars for misinterpreting Aristotle to the West. This book examines his semantics and logic, attempting to clear his name and lend him new credence.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Rita Nádas & Irenka Suto (2010). Speed Isn’T Everything: A Study of Examination Marking. Educational Studies 36 (1):115-118.
  The question of whether marking speed is related to marking accuracy is important for training examiners and planning realistic marking schedules. We explored marking speed in the context of a past examination for an international biology qualification for 14‐ to 16‐year‐olds. Forty‐two markers with differing backgrounds experimentally marked 23 diverse examination questions. All responded to questionnaires about times taken to mark two of four samples of candidate responses. We demonstrated a positive practice effect for inexperienced markers, who became significantly faster (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Irenka Suto, Gill Elliott, Nicky Rushton & Sanjana Mehta (2011). Going Beyond the Syllabus: A Study of A Level Mathematics Teachers and Students. Educational Studies 38 (4):479-483.
  We explored teachers? views and students? experiences of going beyond the syllabus in Advanced (A) level Mathematics. Questionnaires were sent to teachers and students in a sample of 200 schools and colleges. Teachers were asked about the necessity, importance and benefits of additional teaching. Students were asked about the extra activities they undertook. Forty-seven teacher questionnaires and 299 student questionnaires were completed. Over half of the students claimed to undertake at least some extra activities. Although a (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Makoto Itoh (1960). Review: Tatsuki Watanabe, Soichiro Suto, The Theory of Analysis of Sequential Time Switching Circuits. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 25 (3):302-302.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Takis, Christine Buci-Glucksmann, François Boissonnet, Jean-françois Lyotard, Gilles Chatelet & Dolorès Djidzek-Lyotard (1994). L'atelier de Takis: Tous deux, l'artiste et le savant sont tellement proches. Rue Descartes 10:155-167.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  3
  J. A. E. Bons (2001). Poulakos, Takis (1997), Speaking for the Polis. Isocrates' Rhetorical Education. Argumentation 15 (3):363-364.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  2
  Robey Callahan (2010). The Japanese Self in Cultural Logic. Takie Sugiyama Lebra. Honolulu: University of Hawai'i Press. 2004. Xxiv + 303 Pp. [REVIEW] Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 38 (1):1-2.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. D. Freeman (2002). Takis Fotopoulos, Towards An Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need For a New Liberatory Project. Thesis Eleven 69:103-105.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  30
  Tomasz Żuradzki (2014). Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje. Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  24
  Tomasz Żuradzki (2014). Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 2:279-298.
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Shaun Gallagher (2005). Fenomenologiczne I Eksperymentalne Badania Ucieleśnionego Doświadczenia. In Fenomenologia I Nauki Kognitywne. Wydawnictwo Rafal Marszalek
  W sytuacjach, gdy powinniśmy mieć do czynienia ze wzajemnym oświecaniem, w rzeczywistości często spotykamy się z obopólnym oporem między kognitywistyką a fenomenologią, gdzie ta druga rozumiana jest jako podejście metodologiczne, po raz pierwszy zarysowane przez Husserla. Filozofowie umysłu, z pierwszych szeregów kognitywistów, niejednokrotnie czynią lekceważące gesty w stosunku do fenomenologii, oparte na myleniu fenomenologii z niewykwalifikoną introspekcją psychologiczną (np. Dennett, 1991). Z kolei wielu fenomenologów podlega mylnemu wrażeniu, że kognitywistyce nie udało się wyjść poza tradycyjne modele komputacyjne (DSSI – „dobra (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  4
  S. Rudeanu (1967). Aksjomatyzacja Pewnych Problemów Minimalizacji. Studia Logica 20 (1):61-61.
  W pierwszej części tej pracy określa się pewien abstrakcyjny analogon problemu minimalizacji dla funkcji Boole’owskich oraz pojęcia implikantu pierwszego, w taki sposób, że ten ogólny problem może być rozwiązany za pomocą tych samych kroków co w przypadku klasycznym, tzn. przez: 1) znalezienie implikantów pierwszych, 2) znalezienie wszystkich rozwiązań utworzonych z implikantów pierwszych. W drugiej części pokazuje się, że klasyczny problem minimalizacji oraz pewne problemy teorio-mnogościowe a nawet pewne problemy z zakresu teorii grafów są szczególnymi przypadkami ogólnego problemu sformułowanego w (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  4
  Tomasz Kubalica (2011). Ernst Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia. Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Jerzy Bobryk (2011). Twórczość z punktu widzenia teorii czynności.Twórca czy szaleniec? Demiurg czy bricoleur? Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  Głównym celem artykułu jest ponowne przemyślenie pojęcia Kartezjańskiego cogito, podjęte w kontekście teorii czynności i wytworów, oraz ogólnej teorii ludzkiej twórczości. Końcowy wniosek to stwierdzenie, że Kartezjańskie cogito nie jest podmiotem lecz aktem albo czynnością. Ten akt, albo ciąg aktów (działalność), łączy podmiot z przedmiotem. Taki wniosek jest jednocześnie mostem prowadzącym od kartezjańskiego metodologicznym sceptycyzmu do teorii aktów intencjonalnych zaproponowanej przez Franciszka Brentana i jego następców.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Slavoj Žižek (2008). Opór to kapitulacja. International Journal of Žižek Studies 2.
  Lewica wydaje się mocno zagubiona we współczesnym świecie. Świadczyć o tym mogą bardzo rozbieżne strategie, jakie przyjmuje. Od "trzeciej drogi" będącej de facto pogodzeniem się z kapitalizmem aż po skrajny bunt i teorie głoszące potrzebę rozsadzenia kapitalistycznych instytucji od środka. Jedną ze strategii jest także quasi-anarchistyczna krytyka nawołująca do niezależnych działań poza istniejącymi strukturami władzy i państwa. Ma ona występować z "nieskończenie wymagającymi" etycznymi postulatami, które okażą się z góry niemożliwe do spełnienia - i obnażą tym samym ograniczenia liberalno-demokratycznych instytucji. (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Slavoj Žižek (2008). Zemsta światowych finansów. International Journal of Žižek Studies 2.
  Slawoj Žižek jest filozofem raczej nietypowym. W swej radykalnej krytyce globalnego kapitalizmu posługuje się argumentami, które zaszokowałyby niejednego polskiego lewicowca. Analizując np. najnowszy odcinek kultowego cyklu SF "Gwiezdne wojny" , Žižek krytykuje odrzucenie przez globalny kapitalizm "judeochrześcijańskiej nadbudowy ideologicznej". W przeciwieństwie do judeochrześcijaństwa proponowany nam, nie tylko w filmie Lucasa, "kapitalistyczny New Age" banalizuje zło i odbiera motywację do etycznego oraz politycznego zaangażowania. Zdaniem Žižka, "taki buddyzm-taoizm może funkcjonować jako ideologiczne dopełnienie liberalnej globalizacji: pozwala nam w niej uczestniczyć przy (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Jarosław Pietrak, Marek Szydłowski & Paweł Tambur (2010). Fraktale: konstrukcja czy emergencja Cz.I.Fraktalne jednostki emergencji w klasycznym schemacie pojęciowym. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (1(183)):43-64.
  W projekcie badawczym, który w zamyśle będzie składał się z dwóch merytorycznie i logicznie powiązanych artykułów, formułujemy taki schemat pojęciowy, w którym adekwatna staje się charakterystyka struktur fraktalnych w kategoriach filozoficznej koncepcji emergencji. W pracy pierwszej przedstawiamy główne idee filozofii emergencji oraz dokonujemy prób uchwycenia w procesie generowania fraktali jednostek emergentnych. Pozostajemy jednak w obrębie klasycznego rozumienia badanej relacji. W pracy drugiej, na podstawie zademonstrowanych słabości ujęć klasycznych, jako niewystarczających w specyficznym kontekście badanych struktur matematycznych, pokazujemy, że dyskurs nad (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Marek Szydłowski & Agnieszka Maciąg (2011). Epistemologiczne znaczenie paradoksów w kosmologii na przykładzie paradoksu fotometrycznego Olbersa. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  W pracy dyskutujemy epistemologiczne funkcje paradoksów w kosmologii. Podkreślamy heurystyczną funkcję paradoksów ilustrując tezę Franka Wilczka, że paradoksy w fizyce są dobre. Dyskusję roli paradoksów w kosmologii prowadzimy na przykładzie historycznego paradoksu Olbersa, ale wnioski które wyciągamy posiadają charakter ogólny. Argumentujemy, że proces rozwiązywania paradoksów w schemacie poznawczym pełni rolę dodatniego sprzężenia zwrotnego ponieważ wiedza uzyskana na wyjściu jest podawana na wejście i ma wpływ na korektę modelu, zmianę jego założeń bazowych. Taki proces wydaje się być nie jednostkowym, ale (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  20
  Marek Piechowiak (2014). Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II]. Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Tomasz Żuradzki (2012). Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony. Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  4
  Piotr Markiewicz (2009). Procesy wyobrażeniowe on-line. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Typowe stanowisko w kontekście procesów wyobrażeniowych zakłada, że takie procesy realizują się bez obecności bodźca percepcyjnego. Celem artykułu jest wykazanie, że istnieją specyficzne procesy wyobrażeniowe transformujące bodziec percepcyjny w jego obecności. Inaczej mówiąc, niektóre wyobrażenia mają status on-line w procesie przetwarzania informacji wizualnej. Można się o tym przekonać analizując przykłady prostych iluzji wzrokowych. Podczas doznawania iluzji włączają się prawdopodobnie dodatkowe operacje wyobrażeniowe, które pozwalają na wizualizację osobliwych własności w bodźcach iluzorycznych. W konsekwencji proces rejestracji iluzji ma charakter dwutorowy, tj. percepcyjny (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  6
  Aaron Sloman (2011). Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujący umysły. Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (2).
  [Przekład] To, czego w ciągu ostatnich sześciu lub siedmiu tego nauczyliśmy się na temat wirtualnej maszynerii w wyniku dużego postępu nauki i techniki, umożliwia nam zaoferowanie stanowisku darwinowskiemu nowej obrony przeciw krytykom, którzy twierdzili, że jedynie forma fizyczna – a nie zdolności umysłowe czy świadomość – może być produktem ewolucji poprzez dobór naturalny. Obrona ta porównuje zjawiska umysłowe, wspominane przez przeciwników Darwina, z treściami maszynerii wirtualnej w systemach obliczeniowych. Obiekty, stany, zdarzenia i procesy w owej maszynerii, które dopiero od niedawna (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  10
  Takis Poulakos (2001). Isocrates' Use of 'Doxa'. Philosophy and Rhetoric 34 (1):61 - 78.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 25.  6
  Adam Chuderski (2010). Samokontrola: własności, funkcje, mechanizmy i ograniczenia. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W badaniach nad kontrolą elementarnych procesów poznawczych osiągnięto ostatnio znaczący postęp. Na przykład, wyodrębniono w systemie poznawczym człowieka różnorakie funkcje i mechanizmy kontrolne. Jednakże, nauki o poznaniu nie poradziły sobie dotąd z wyjaśnieniem zjawiska samokontroli, czyli zdolności przejawiającej się na poziomie całego systemu poznawczego, polegającej na skutecznym podążaniu za odległymi celami oraz unikaniu dystrakcji. W pracy przedstawiona została koncepcja samokontroli odwołująca się do pojęcia emergencji, która prowadzi do nowych i nieprzewidywalnych własności systemu, wynikających ze złożonych, dynamicznych i nieliniowych interakcji jego (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  1
  Takie Sugiyama Lebra (1983). Shame and Guilt: A Psycho Cultural View of the Japanese Self1. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 11 (3):192-210.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 27.  10
  Takis Poulakos (2001). Isocrates' Use Of. Philosophy and Rhetoric 34 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  9
  Roman Ingarden (1962). Uwagi O Problemie Uzasadniania. Studia Logica 13 (1):173-174.
  Potrzeba uzasadnienia zdań w sensie logicznym pŀynie z faktu, iż uznają one swą funkcją stwierdzenia zachodzenie stanu rzeczy, wyznaczonego przez ich sens, i to zachodzenie niezależne od nich samych, a zarazem jako twory czysto sygnitywne (językowe) nie są zdolne pokazać bezpośrednio tego zachodzącego stanu rzeczy.Uzasadnienie pośrednie przez odwoŀanie się do innych zdań, które tymi samymi cechami się odznaczają i same z natury swej wymagają uzasadnienia, nie może być nigdy definitywne i jako takie domaga się uzupeŀnienia przez uzasadnienie “bezpośrednie”.Uzasadnienie bezpośrednie może (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  8
  Assya Pascalev & Takis Vidalis (2010). 'Vague Oviedo': Autonomy, Culture and the Case of Previously Competent Patients. Bioethics 24 (3):145-152.
  The paper examines the ethical and legal challenges of making decisions for previously competent patients and the role of advance directives and legal representatives in light of the Oviedo Convention. The paper identifies gaps in the Convention that result in conflicting instructions in cases of a disagreement between the expressed prior wishes of a patient, and the legal representative. The authors also examine the legal and moral status of informally expressed prior wishes of patients unable to consent. The authors argue (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Takis Vidalis Assya Pascalev (2010). ‘Vague Oviedo’: Autonomy, Culture and the Case of Previously Competent Patients. Bioethics 24 (3):145-152.
  ABSTRACTThe paper examines the ethical and legal challenges of making decisions for previously competent patients and the role of advance directives and legal representatives in light of the Oviedo Convention. The paper identifies gaps in the Convention that result in conflicting instructions in cases of a disagreement between the expressed prior wishes of a patient, and the legal representative. The authors also examine the legal and moral status of informally expressed prior wishes of patients unable to consent. The authors argue (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Stanisław Borzym (2007). Światopogląd Feliksa Młynarskiego. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Feliks Młynarski ciągle jeszcze nie należy do kanonu lektur z polskiej myśli filozoficznej, chociaż coś takiego zasugerował już Władysław Tatarkiewicz w swojej Historii filozofii. Łączył go tam, jeśli chodzi o orientację, z Florianem Znanieckim, tj. przede wszystkim z jego wczesną, filozoficzną właśnie, twórczością. Obaj autorzy, Znaniecki i Młynarski, budowali swój filozoficzny światopogląd na przekonaniu o wielkiej roli swoistości świata społecznego, często ignorowanego przez profesjonalnych, akademickich filozofów. Zwięzła charakterystyka Tatarkiewicza jest jak gdyby wyciągiem z autoprezentacji samego Młynarskiego, napisanej w r. 1949, (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Włodzimierz Klonowski (2011). Geniusz z punktu widzenia dynamiki nieliniowej. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  Definicja geniusza jest definicją warunkową – jest to osoba o nieprzeciętnych zdolnościach. Zdolności takie związane są ze strukturą i fizjologią mózgu, które są zdeterminowane genetycznie, a środowisko i edukacja mogą co najwyżej przeszkodzić w rozwoju geniusza. Na przykładzie prostego modelu przestrzeni fazowej mózgu formułujemy dwie hipotezy dotyczące dynamiki procesów myślowych w mózgu geniusza i różnicy między myśleniem geniusza a chorobą psychiczną lub szaleństwem.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Takie Sugiyama Lebra (1978). Japanese Women and Marital Strain. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 6 (1):22-41.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Takie Sugiyama Lebra (1995). Skipped and Postponed Adolescence of Aristocratic Women in Japan: Resurrecting the Culture/Nature Issue. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 23 (1):79-102.
 35. Witold Marciszewski (2011). „Mathesis Universalis” na nasze czasy. Wkład Fregego, Cantora i Godla. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  Zwrot \"Mathesis Universalis\" (MU) oznacza projekt unifikacji całości wiedzy za pomocą metody matematycznej. Powstał on pod tą nazwą u progu nowożytności, a częściowo miał antycypacje w starożytności i średniowieczu. Głównymi jego rzecznikami byli Kartezjusz i Leibniz. Podejście Leibniza jest radykalnie formalistyczne, a przez to nadające sie do realizacji maszynowej, podczas gdy Kartezjusza - zdecydowanie antyformalistyczne. Artykuł koncentruje się na projekcie Leibniza jako tym, który ma kontynuację w nauce współczesnej. Zamysł, żeby narzędziem realizacji projektu była uniwersalna symbolika i rachunek logiczny jest (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Roman Murawski (2011). O pojęciu prawdy w matematyce. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  W pracy rozważa się problem pojęcia prawdy w matematyce. Punktem wyjścia jest definicja prawdziwości Tarskiego. Dyskutuje się tło filozoficzne tej definicji, jej znaczenie dla języka matematyki i dla filozofii, stosunek do różnych definicji prawdy. Rozważa się też związek dowodliwości i prawdziwości w matematyce. Korzystając z wyników logiki matematycznej wykazuje się, że warunki z definicji Tarskiego nie zapewniają jedyności interpretacji predykatu prawdy. Pokazuje się też, że pojęcia semantyczne, takie jak spełnianie i prawdziwość nie są pojęciami finitystycznymi i wymagają użycia pojęcia nieskończoności.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Tomasz Pawlikowski (2007). Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje w (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Marek Piechowiak (2015). Problem Aksjologicznej Legitymizacji Uniwersalnego Systemu Ochrony Praw Człowieka [Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights]. In Elżbieta Karska (ed.), Globalne problemy ochrony praw człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka I Prawa Międzynarodowego UKSW 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system (UN-system) of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Robert Piotrowski (2007). Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Michał Piotr Pręgowski & Maria Juza (2011). Twórczość w Internecie. Prosumenci, kognitariat, demokratyzacja. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  Akademickie rozważania dotyczące twórczości i statusu twórcy w XXI wieku nie mogą ominąć tak istotnego pola rozważań, jak internet i pokrewne mu nowe technologie. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie przemian społecznych w zakresie twórczości, przyczyn i przejawów tych przemian. Autorzy przywołują najnowsze koncepcje teoretyczne związane z twórczością, wskazując na ich podstawie nowe formacje społeczne korzystające z (re)demokratyzacji procesu twórczego dzięki upowszechnieniu dostępu do Internetu. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak demokratyzacja twórczości w sieci, twórczość oddolna i partycypacyjna nierówność. Autorzy (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography