Search results for 'Tej Tadi' (try it on Scholar)

51 found
Sort by:
 1. Bigna Lenggenhager, Tej Tadi, Thomas Metzinger & Olaf Blanke (2007). Video Ergo Sum: Manipulating Bodily Self-Consciousness. Science 317 (5841):1096-1099.score: 240.0
  Genes adjacent to species-specific loci are 6.2% older than genes adjacent to other dynamic loci (P < 10−2 by randomization; gray bars in Fig. 3); thus, species-specific genes are not randomly distributed but are found preferentially in the older regions, indicating that the incipient Escherichia and Salmonella lineages continued to participate in recombination at loci unlinked to lineage-specific genes.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Marek Piechowiak (2012). Solidarność – w poszukiwaniu ideowej tradycji interpretacyjnej tej kategorii konstytucyjnej. In Anna Łabno (ed.), Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. Wydawnictwo Sejmowe. 145-185.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Mateusz W. Oleksy (2005). Wiedza jako Prawdziwe Uzasadnione Przekonanie. Czy twierdzy tej wciąż warto bronić? Diametros 6:19-48.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Mateusz Klinowski (2005). Moralność, reprodukcja i homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci. Diametros 5:21-50.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Alicja Kukuła (2012). Robert M. MARTIN, W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów i paradoksów filozoficznych. [REVIEW] ARGUMENT 2 (1):223-226.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Dariusz Barbaszyński (2011). O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje w tej kwestii na łamach „Ruchu Filozoficznego\" (lata 1911-1937). [REVIEW] Ruch Filozoficzny 4 (4).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Derek Parfit (1994). Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem. Nowa Krytyka 5.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Jacek Sójka (1998). Prakseologia i pragmatyzm. O poglądach F. Byrona Nashera w stulecie tej pierwszej. Prakseologia 138 (138).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. J. M. Cameron (1991). "Owen Barfield on C. S. Lewis," by Owen Barfield; "And God Came In," by Lyle W. Dorsett; "G. K. Chesterton and C. S. Lewis: The Riddle of Joy," Edited by Michael H. Macdonald and Andrew A. Tadie; "Jack: C. S. Lewis and His Times," by George Sayer; "C. S. Lewis: The Authentic Voice," by William Griffin. [REVIEW] The Chesterton Review 17 (3):465-468.score: 5.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Jerry Daniels (1991). "G. K. Chesterton and C. S. Lewis: The Riddle of Joy," Edited by Michael H. Macdonald and Andrew A. Tadie; "Letters: C. S. Lewis," by Don Giovanni Calabria. [REVIEW] The Chesterton Review 17 (3):468-476.score: 5.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Marek Piechowiak (2013). Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good]. In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe. 23-45.score: 3.0
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Paulina Karbownik (2010). Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki. Hybris 13.score: 3.0
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Marek Piechowiak (2012). Dobro Wspólne Jako Fundament Polskiego Porządku Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny.score: 3.0
  Opracowanie zmierza do określenia paradygmatu rozumienia klauzuli dobra wspólnego zawartej w art. 1 Konstytucji z 1997 r. i treści sformułowanej w nim zasady. Argumentuje się, że – m. in. ze względu na zachowanie materialnej tożsamości konstytucji – kluczowa dla realizacji postawionego celu jest analiza prac przygotowawczych. Analiza ta pozwala na postawienie tezy, że dobro wspólne to – określana na płaszczyźnie wspólnoty politycznej – suma warunków życia społecznego umożliwiających i ułatwiających rozwój wszystkich członków tej wspólnoty i tworzonych przez nich społeczności. Szeroko (...)
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Marek Piechowiak (2009). Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity]. Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.score: 3.0
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Pawel Kawalec (2006). Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk. Wydawnictwo KUL.score: 3.0
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Marek Piechowiak (1997). Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights]. In Leszek Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe. 7-37.score: 3.0
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Marek Piechowiak (2011). Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy]. Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.score: 3.0
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Marek Piechowiak (2011). W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?]. In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 111-124.score: 3.0
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Marek Piechowiak (2009). Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion]. In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. 125-145.score: 3.0
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Pawel Kawalec (2012). Moderately Pluralistic Methodology. Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247.score: 3.0
  The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. -/- Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” -/- Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Tej N. Dhar (2012). Offspring Fictions: Salman Rushdie's Family Novels. By Matt Kimmich. The European Legacy 17 (4):542 - 543.score: 3.0
  The European Legacy, Volume 17, Issue 4, Page 542-543, July 2012.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Maciej Błaszak (2009). Ekotypy poznawcze człowieka. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.score: 3.0
  Artykuł oferuje nowe rozwiązanie problemu usytuowania umysłu (situated cognition), polegające na wykazaniu, jak i dlaczego ludzki umysł wydobywa z otoczenia nie informację, lecz wiedzę. Wiedza jest definiowana jako informacja posiadająca dla organizmu określoną wartość. Zaprezentowany został mechanizm, za pomocą którego owa wartość zostaje do bodźca informacyjnego wprowadzona. Usytuowanie – według tej interpretacji – polega na tym, że część poznania procesów człowieka wykonują za niego inni ludzie, mianowicie ci, którzy wytworzyli jego otoczenie poznawcze. Otoczenie poznawcze jest definiowane jako suma wartościowych bodźców (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Gabriela Kawłatow (2012). Patentowanie ludzkich genów. Diametros 32:77-90.score: 3.0
  Patentowanie ludzkich genów jest zjawiskiem, które w obecnych czasach nabrało intensywności i znaczenia. Jest jedną z kluczowych form zabezpieczania praw własności przemysłowej, zwłaszcza dla ośrodków badawczych i koncernów farmaceutycznych. Ze względu na naturę produktu podlegającego opatentowaniu, pomysł patentowania genów budzi wiele kontrowersji i rodzi spory na różnych płaszczyznach. Celem artykułu jest naszkicowanie ram prawnych dla tego zjawiska (m.in. porównanie regulacji europejskich i amerykańskich) oraz krytyczne omówienie argumentów przemawiających zarówno w obronie tej procedury, jak i przeciwko niej, wysuwane z różnych perspektyw: (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Marek Piechowiak (2009). Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?]. In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. 33-69.score: 3.0
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Marcin Cichosz (2010). Iluzja sprawczej funkcji intencji działania a mechanizm ustanawiania i osiągania celu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.score: 3.0
  W 1983 roku Benjamin Libet wraz ze współpracownikami po raz pierwszy wykazał, że w prostym działaniu dobrowolnym świadoma intencja nie pełni funkcji inicjującej. Czasowy przebieg tego typu działania wskazuje również, że intencja oraz samo działanie to produkty procesów nieświadomych. Na podstawie wyniku Libeta oraz wybranych koncepcji psychologicznych Daniel Wegner zaproponował teorię pozornej mentalnej przyczynowości, w ramach której intencja to rodzaj konstruktu umożliwiającego agentowi zrozumienie własnego zachowania w kategoriach przyczynowych, gdzie jego stan mentalny (intencja) jawi mu się jako przyczyna, a działanie (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Andrej Kristan (2014). V Bran Izraznemu Pojmovanju Pravil. Revus 22:67-87.score: 3.0
  Razprava je napisana v odgovor kritikam, ki so zadnja tri desetletja letele na ekspresivno ali izrazno pojmovanje pravil. Avtor najprej dokazuje, da ob izraznem pojmovanju lahko obravnavamo fakultativna dejanska stanja, ne da bi se v opisu normativnega sistema pri tem porodilo kakršnokoli protislovje. Nato pokaže, da je mogoče opisati (i) propozicijsko vsebino metapravil, ne da bi semantizirali kazalnik ilokucijske (normativne) moči predmetnega pravila, in (ii) dovolilno zaporo normativnega sistema, tudi če zanikamo pojmovno avtonomijo dovolitvenih dejanj. Na tej podlagi v sklepu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Czesław Nosal (2010). Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.score: 3.0
  W artykule przedstawiono funkcjonalny model struktury umysłu z perspektywy ograniczeń poznawczych i mechanizmów ich kompensacji. W ramach tej struktury centralne miejsce zajmuje pamięć robocza charakteryzowana jako „mały umysł”, który poprzez cztery kierunki przetwarzania informacji tworzy różne organizacje funkcjonalne reprezentowane jako sieci „pełnego umysłu”. W ramach tej organizacji bieżące przetwarzanie jest relatywnie odizolowane i chronione z czterech stron: od strony pola uwagi, od strony zasobów pamięci trwałej, wiedzy deklaratywnej i doświadczenia personalnego, od strony struktur poznawczych i emocjonalnych podświadomości i nieświadomości, od (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Alfred I. Tauber (2012). Od immunologicznego „ja” do działania moralnego. Komentarze. Avant 3 (1).score: 3.0
  [Przekład] Autor komentuje zmiany w filozofii immunologii, które zaszły od czasu opublikowania jego książki The Immune Self: Theory or Metaphor?, a także istniejące w tej dziedzinie zagrożenia, nieporozumienia i oczekiwania. Wreszcie – przedstawia w tym kontekście własne ujęcie działania moralnego, odnosząc się do własnych prac.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Tom Froese (2011). Tchnąć nowe życie w kognitywistykę. Avant 2 (1).score: 3.0
  [Przekład] W artykule tym opowiadam się za zunifikowaną kognitywistyką, przyjmując dla swej argumentacji niecodzienny punkt wyjścia: stanowisko określane czasem jako „teza o kontinuum życia-umysłu”. Zamiast więc traktować jako pewnik powszechnie akceptowane założenia początkowe, a następnie proponować odpowiedzi na pewne dobrze określone pytania, muszę najpierw dowieść, że koncepcja kontinuum życia-umysłu może w ogóle stanowić właściwy punkt startowy. Zacznę zatem od oceny pojęciowych narzędzi, odpowiednich do budowania teorii umysłu na tej podstawie. Czerpiąc spostrzeżenia z wielu różnych dziedzin – szczególnie z połączenia egzystencjalistycznej (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Tomasz Żuradzki (2011). Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych. Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.score: 3.0
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Jerzy Baruk (2010). Innowacje wdrażane w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (3-4):533-550.score: 3.0
  W publikacji autor analizuje powszechność wdrażania określonych kategorii innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. Analizy dokonano w dwóch przekrojach: 1) państw członkowskich Unii Europejskiej, 2) przynależności sektorowej przedsiębiorstw. Podstawą dla tej analizy są wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w kwietniu 2009 r. przez the Gallup Organization wśród 5034 przedsiębiorstw. Respondentami byli przedstawiciele zarządów tych przedsiębiorstw. Celem publikacji jest dokonanie statystycznej analizy odpowiedzi respondentów na temat powszechności wdrażania innowacji.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Stanisław Butryn (2010). O naturze konsekwencji epistemologicznych mechaniki kwantowej. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (3-4):461-480.score: 3.0
  Mechanika kwantowa jest źródłem wielu różnorodnych i bardzo istotnych konsekwencji epistemologicznych. Zgodnie z dominującą współcześnie kopenhaską interpretacją tej teorii, konsekwencje te mają charakter absolutny. Artykuł pokazuje, że istnienie innych zasadnych metodologicznie interpretacji mechaniki kwantowej świadczy o tym, że zarówno jej twierdzenia fizyczne, jak i ich konsekwencje epistemologiczne są względne.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Michał Heller (2011). Cud rozumienia. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 3.0
  Zaproponowano, by Quine’a kryterium istnienia (teoria zakłada istnienie zmiennych związanych) rozszerzyć na matematyczne struktury. W duchu tego kryterium każdą matematyczną strukturę można uważać za oddzielny świat, w którym istnieją tylko te byty, bez zakładania których struktura straciłaby sens. Niektóre matematyczne światy są używane przez fizyków do modelowania rzeczywistego świata. W takiej sytuacji ontologia danej struktury matematycznej przenosi się na fizyczny świat. Mówiąc bardziej prozaicznie, niektóre matematyczne struktury interpretuje się jako struktury fizycznego świata. Cud rozumienia świata sprowadza się do cudu tej (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Marek Kowalczyk (2010). Bierna zasobowa regulacja zakresu aktywności umysłowej oderwanej od zadania. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.score: 3.0
  Badania dotyczące pojawiania się myśli oderwanych od zadania wykonywanego przez podmiot pokazują, że takich myśli jest tym mniej, im większe wymagania stawia ono systemowi poznawczemu, jeśli chodzi o zaangażowanie procesów zarządczych, złożoność, trudność bądź częstość wykonywanych operacji. Jednym z możliwych wyjaśnień tych zależności jest hipoteza biernej regulacji zasobowej: aktywność umysłowa oderwana od zadania rozwija się w takim zakresie, w jakim procesy realizujące zadanie pozostawiają wolne zasoby niezbędne do jej rozwoju. Analizy przedstawione w artykule motywowane są pytaniem o teoretyczną konkretyzację tej (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Jadwiga Mizińska (2011). Geniusz: „dostrzeganie rzeczy niewidzialnych”. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 3.0
  Artykuł poświęcony jest próbie określenia fenomenu geniusza. Odwołuje się do czterech jego literackich opisów, i na tej podstawie stara sie wychwycić atrybuty genialności. za najważniejszy uznaje zdolność do \"widzenia niewidzialnego\", czyli odczytywania ż rzeczywistości \"szyfrów transcendencji\".
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Tomasz Mróz (2007). Metafizyka – nieznana książka Wincentego Lutosławskiego. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.score: 3.0
  Zapoznanie się z nieznanym tekstem filozoficznym zawsze budzi u historyka emocje, wiąże się z poznaniem nowego fragmentu historycznej rzeczywistości, rzuceniem nowego światła na obraz przeszłości, jaki był dotychczas niedostępny. Z pewnością takim tekstem jest Metafizyka W. Lutosławskiego . Warto zadać sobie zatem pytanie, co nowo wydany tekst wnosi do naszej wiedzy o filozofie, jego poglądach, filozoficznej ewolucji, do obrazu filozofii polskiej w XX wieku. Lutosławski, znany jako badacz chronologii Platońskich dialogów, w Polsce był postrzegany przez pryzmat swojej nie zawsze konwencjonalnej (...)
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Roman Murawski (2011). O pojęciu prawdy w matematyce. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 3.0
  W pracy rozważa się problem pojęcia prawdy w matematyce. Punktem wyjścia jest definicja prawdziwości Tarskiego. Dyskutuje się tło filozoficzne tej definicji, jej znaczenie dla języka matematyki i dla filozofii, stosunek do różnych definicji prawdy. Rozważa się też związek dowodliwości i prawdziwości w matematyce. Korzystając z wyników logiki matematycznej wykazuje się, że warunki z definicji Tarskiego nie zapewniają jedyności interpretacji predykatu prawdy. Pokazuje się też, że pojęcia semantyczne, takie jak spełnianie i prawdziwość nie są pojęciami finitystycznymi i wymagają użycia pojęcia nieskończoności.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Robert Piotrowski (2007). Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.score: 3.0
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Bożena Płonka-Syroka (2010). Konstruktywizm historyczny we współczesnej historiografii medycyny w pracach wrocławskiego ośrodka naukowego. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (3-4):375-394.score: 3.0
  Wrocławska szkoła badań historycznych nad zdrowiem, chorobą i problemami ludzkiej cielesności i emocjonalności wiąże swoją genezę ze standardem badań, wypracowanym w Instytucie Historii Nauki PAN, określanym przez metodologów historii (W. Wrzosek) mianem stylu myślowego IHN PAN. Do jego cech należą historycyzm, antropocentryzm i kulturalizm oraz polimorfizm teoretyczny, związany zarówno z uprawianiem w IHN PAN historii różnych dyscyplin nauki, jak i heterogenicznością inspiracji metodologicznych, do których w tej placówce nawiązywano. Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się wrocławskiego ośrodka badawczego, wywodzącego się z (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Piotr Przybysz & Wioletta Dziarnowska (2012). Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.score: 3.0
  W artykule podejmujemy zagadnienie udziału emocji w~podejmowaniu decyzji w sytuacjach dylematów moralnych. Prezentujemy stanowisko, jakie w tej sprawie głosi współczesna neuroetyka. Według badaczy-neuroetyków podczas podejmowania decyzji w sytuacji dylematów osobistych biorą górę czynniki emocjonalne, natomiast w dylematach nieosobistych — czynniki poznawczo-kontrolne. Postulują oni też istnienie specjalnej klasy emocji — emocji moralnych — uczestniczących w wydawaniu sądów moralnych w sytuacjach dylematów moralnych. W artykule proponujemy własne odróżnienie dwóch rodzajów emocji moralnych — emocji nie-epistemicznych i epistemicznych.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. S. Rudeanu (1967). Aksjomatyzacja Pewnych Problemów Minimalizacji. Studia Logica 20 (1):61-61.score: 3.0
  W pierwszej części tej pracy określa się pewien abstrakcyjny analogon problemu minimalizacji dla funkcji Boole’owskich oraz pojęcia implikantu pierwszego, w taki sposób, że ten ogólny problem może być rozwiązany za pomocą tych samych kroków co w przypadku klasycznym, tzn. przez: 1) znalezienie implikantów pierwszych, 2) znalezienie wszystkich rozwiązań utworzonych z implikantów pierwszych. W drugiej części pokazuje się, że klasyczny problem minimalizacji oraz pewne problemy teorio-mnogościowe a nawet pewne problemy z zakresu teorii grafów są szczególnymi przypadkami ogólnego problemu sformułowanego w części (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Jarosław Sak (2010). Wielowymiarowa Skala Istoty Choroby jako nowe narzędzie badawcze w naukach o zdrowiu. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (2):303-312.score: 3.0
  Współczesne nauki o zdrowiu podejmują współpracę z psychologią w celu zbadania subiektywnego postrzegania choroby. Jedną z dyscyplin psychologicznych, szczególnie istotną dla realizacji tego celu jest psychologia zdrowia. Wielowymiarowa Skala Istoty Choroby (MEDIS) opracowana przez J. Saka nawiązuje do metodologii badawczej tej dyscypliny. Wyodrębnione czynniki skali MEDIS opisują: ograniczenia samorealizacji, dysfunkcję psychiczną, dysfunkcję fizyczną, infekcję oraz wycofanie społeczne. Skala składa się z 28 pozycji odnoszących się do „bycia chorym”.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Dorota Sepczyńska (2011). O osobliwości filozofii polityki. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 56: 275-301.score: 3.0
  Artykuł stanowi próbę syntetycznego spojrzenia na filozofię polityki. Autorka porządkując sposoby rozumienia i opisywania tej dyscypliny dąży do umieszczenia filozofii polityki w całości myślenia filozoficznego (filozofia polityki jako metafizyka polityki, etyka polityczna czy refleksja metafizyczno-normatywna, filozofia polityki a filozofia społeczna), określenia jej przedmiotu (filozofia polityki sensu largo i sensu stricto) i problematyki (holizm – indywidualizm, elitaryzm – egalitaryzm, pesymizm – optymizm, racjonalizm – antyracjonalizm, monizm – pluralizm). Omawia także historyczny rozwój filozofii polityki (różnice między klasyczną, nowożytną a współczesną filozofią polityki) (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Tej Singh (1969). Secrets of Patanjali Yoga. Nadsa, Farrukhabad, Yoga-Jyotish-Ayurved Ashram.score: 3.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Jaroslav Peregrin, Formální Zachycení Kontextu.score: 1.0
  Určité okolnosti (konkrétně historické okolnosti vývoje jazyka) určují, co slova, ze kterých se tato věta skládá, znamenají. (ii) Jiné okolnosti (kontext výpovědi této věty) mohou určovat, k čemu některé výrazy v této větě (já, tady, ...) odkazují. (iii) Další okolnosti (odpovídající tomu, o čem tato věta hovoří) určují, zda se věci mají tak, jak věta říká. Vezměme například větu..
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Jaroslav Peregrin, Petr Kolář: Pravda a Fakt, Filosofia, Praha, 2002.score: 1.0
  Nová kniha Petra Koláře, Pravda a fakt (Filosofia, Praha, 2002) je věnována tématu, kterým se Kolář částečně zabýval již ve své předchozí knize: teoriím pravdivosti a zejména teorii korespondenční. Diskuse o tom, jak explikovat pojem pravdy či pravdivosti se analytickou filosofií táhnou od jejích počátků, a rozdmychány byly zejména výsledky Tarského matematických analýz tohoto pojmu1. Kolář v první části knihy probírá a srovnává hlavní kategorie těch teorií, které jsou výsledky těchto diskusí (některé z nich samozřejmě tak či onak existovaly dávno (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Andrew Tadie (1997). Happiness and the Limits of Satisfaction. International Philosophical Quarterly 37 (3):355-356.score: 1.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Andrew Tadie (2007). On the Unseriousness of Human Affairs: Teaching, Writing, Playing, Believing, Lecturing, Philosophizing, Singing, Dancing, by James V. Schall. The Chesterton Review 33 (3-4):663-668.score: 1.0
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Andrew Tadie (1990). Report of the Conference "The Celebration of Permanent Things" Held at Seattle Pacific and Seattle University June 26-30, 1990. [REVIEW] The Chesterton Review 16 (3):400-400.score: 1.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Alexis Tadié (2013). Fiction et vérité à l’époque moderne. Philosophiques 40 (1):71-85.score: 1.0
  Alexis Tadié | : Dans cet essai, on analyse la relation entre fait et fiction dans le contexte du développement de la forme romanesque. Je suggère que l’on peut approcher la nature du récit en examinant les manières dont les fictions et les histoires fictionnelles en sont venues à constituer des artefacts philosophiques complexes, la question du genre littéraire étant subordonnée à celle de fictionnalité. | : In this essay, I would like to analyse the relationship between fiction and fact (...)
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 51