Search results for 'Tej Tadi' (try it on Scholar)

54 found
Order:
 1. Bigna Lenggenhager, Tej Tadi, Thomas Metzinger & Olaf Blanke (2007). Video Ergo Sum: Manipulating Bodily Self-Consciousness. Science 317 (5841):1096-1099.
  Genes adjacent to species-specific loci are 6.2% older than genes adjacent to other dynamic loci (P < 10−2 by randomization; gray bars in Fig. 3); thus, species-specific genes are not randomly distributed but are found preferentially in the older regions, indicating that the incipient Escherichia and Salmonella lineages continued to participate in recombination at loci unlinked to lineage-specific genes.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   47 citations  
 2. Marek Piechowiak (2012). Solidarność – w poszukiwaniu ideowej tradycji interpretacyjnej tej kategorii konstytucyjnej. In Anna Łabno (ed.), Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. Wydawnictwo Sejmowe 145-185.
 3.  16
  Mateusz Klinowski (2005). Moralność, reprodukcja i homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci. Diametros 5:21-50.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  12
  Mateusz W. Oleksy (2005). Wiedza jako Prawdziwe Uzasadnione Przekonanie. Czy twierdzy tej wciąż warto bronić? Diametros 6:19-48.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Alicja Kukuła (2012). Robert M. MARTIN, W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów i paradoksów filozoficznych. [REVIEW] Argument: Biannual Philosophical Journal 2 (1):223-226.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Dariusz Barbaszyński (2011). O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje w tej kwestii na łamach „Ruchu Filozoficznego\" (lata 1911-1937). [REVIEW] Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Derek Parfit (1994). Czy powołanie kogoś do życia może być dla tej osoby dobrodziejstwem. Nowa Krytyka 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Jacek Sójka (1998). Prakseologia i pragmatyzm. O poglądach F. Byrona Nashera w stulecie tej pierwszej. Prakseologia 138 (138).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Marek Piechowiak (2014). Sprawiedliwość a prawo w nauczaniu Jana Pawła II [Justice and Law in the Teaching of John Paul II]. Przegląd Tomistyczny 20:209-237.
  The contribution focuses on philosophical issues of justice of positive law in the light of the social teaching of John Paul II. The analyses start with consideration of anthropological foundations of justice as virtue, develop with the reflexion upon justice of actions realizing justice and finally arrive at examination of the criteria of justice of law. -/- It is argued that relations between a human being and goods (ends of actions) form ontological basis of natural law and justice of actions (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Marek Piechowiak (2013). Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego [Legal and Extralegal Notions of Common Good]. In Wojciech Arndt, Franciszek Longchamps de Bérier & Krzysztof Szczucki (eds.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Sejmowe 23-45.
  Opracowanie dotyczy relacji konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne” z art. 1 Konstytucji RP, do pozaprawnych pojęć dobra wspólnego. Bezpośredni asumpt do jego przygotowania dało zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Cieślaka do wyroku TK z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie Kp 7/09, dotyczącej zmian w prawie budowlanym. Jest to w ogóle najobszerniejsza wypowiedź w całym dotychczasowym orzecznictwie TK poświęcona wprost problematyce dobra wspólnego. Sędzia Z. Cieślak wyraźnie odróżnił prawne pojęcie dobra wspólnego – jego zdaniem właściwe dla interpretacji klauzuli dobra (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Marek Piechowiak (2009). Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity]. Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Marek Piechowiak (2013). Platońskie widziadło sprawiedliwości [Plato's Semblance of Justice]. Themis Polska Nova (1 (4)):5-18.
  Platon w dialogu "Państwo" sam określił mianem widziadła model sprawiedliwości oparty na konstrukcji "państwa idealnego", w oczywisty sposób dystansując się do tego modelu. Jedynie widziadłem sprawiedliwości jest zatem to, że każdy ma się zajmować czymś jednym, że "człowiek, który jest szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie będzie próbował"; jedynie widziadłem jest także to, że jednostka jest dla państwa a nie państwo dla jednostki. Argumentuje się, że - zdaniem Platona - jeden i ten (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Marek Piechowiak (2011). W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność człowieka? [Axiological Consistency of the Polish Constitution: Common Good or Human Dignity?]. In Stanisław Leszek Stadniczeńko (ed.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 111-124.
  The author poses a question: which of the two fundamental, constitutional values – common good or human dignity – can be considered to be the cornerstone, the unifying value in the Constitution of the Republic of Poland from 1997. The paper shows the crucial reasons for accepting each of these values as primary and also presents the underlying relationships between these values . The prominence of a given value for defining the aim of the constitution and the legal order based (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Paulina Karbownik (2010). Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki. Hybris. Revista de Filosofía 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Marek Piechowiak (1997). Pojęcie praw człowieka [The Notion of Human Rights]. In Leszek Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki oraz ich sądowa ochrona. Wydawnictwo Sejmowe 7-37.
  W opracowaniu tym poszukiwana jest odpowiedź na dwa pytania: „co to są prawa człowieka?” oraz „jakie są zasadnicze elementy konstytucyjnej koncepcji tych praw?” Odpowiadając na pierwsze pytanie, zmierzać będę do wskazania zasadniczych elementów współczesnej – opartej przede wszystkim na prawie międzynarodowym – koncepcji służącej ujęciu tych praw, czyli do eksplikacji pojęcia praw człowieka. Odpowiadając na drugie, będę poszukiwać zasadniczych konsekwencji, które dla konstytucyjnych regulacji ma uznanie tej koncepcji. Analizy mają charakter projektujący. Nie jest moim celem rekonstrukcja koncepcji praw człowieka zawartej (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  43
  Marek Piechowiak (2015). Problem Aksjologicznej Legitymizacji Uniwersalnego Systemu Ochrony Praw Człowieka [Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights]. In Elżbieta Karska (ed.), Globalne Problemy Ochrony Praw Człowieka. Katedra Ochrony Praw Człowieka I Prawa Międzynarodowego Uksw 86-100.
  Problem of Axiological Legitimization of the Universal System of the Protection of Human Rights Summary In this paper it is argued that legitimization of the universal system of the protection of human rights depends primary not from the content of values recognised as fundamental but rather from metaaxiological solutions related to the way of existence and to the possibility of cognition of these values. Legitimisation is based on the recognition of an objective nature and of cognoscibility of basic values. Realisation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Marek Piechowiak (2009). Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion]. In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Marek Piechowiak (2011). Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy]. Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  38
  Marek Piechowiak (2010). Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego [Natural–Law Character of a Common Good Claus in the Polish Constitution]. In Agnieszka Choduń & Stanisław Czepita (eds.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 597-611.
  W NINIEJSZYM opracowaniu analizuję klauzulę dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zmierzając do uwyraźnienia, w jakim sensie można mówić o jej prawnonaturalnym charakterze (zatem i do zarysowania możliwych znaczeń zwrotu "prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego") oraz do ujawnienia „momentów" prawnonaturalnych, które mogą wchodzić w grę przy interpretacji tej klauzuli.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  59
  Pawel Kawalec (2012). Moderately Pluralistic Methodology. Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247.
  The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. -/- Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” -/- Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  55
  Marek Piechowiak (2009). Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?]. In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  1
  Marek Piechowiak (2015). Plato and the Universality of Dignity. Themis Polska Nova 9 (2):5-25.
  An important argument in favour of recognising the cultural relativism and against universality of dignity and human rights, is the claim that the concept of dignity is a genuinely modern one. An analysis of a passage from the Demiurge’s speech in Timaeus reveals that Plato devoted time to reflecting on the question of what determines the qualitative difference between certain beings (gods and human being) and the world of things, and what forms the basis for the special treatment of these (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  6
  Tej N. Dhar (2015). Fictions of Knowledge: Fact, Evidence, Doubt. The European Legacy 21 (1):91-93.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  5
  Tej N. Dhar (2015). Literary Form, Philosophical Content: Historical Studies of Philosophical Genres. The European Legacy 21 (2):214-216.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  10
  Marek Kowalczyk (2010). Bierna zasobowa regulacja zakresu aktywności umysłowej oderwanej od zadania. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  Badania dotyczące pojawiania się myśli oderwanych od zadania wykonywanego przez podmiot pokazują, że takich myśli jest tym mniej, im większe wymagania stawia ono systemowi poznawczemu, jeśli chodzi o zaangażowanie procesów zarządczych, złożoność, trudność bądź częstość wykonywanych operacji. Jednym z możliwych wyjaśnień tych zależności jest hipoteza biernej regulacji zasobowej: aktywność umysłowa oderwana od zadania rozwija się w takim zakresie, w jakim procesy realizujące zadanie pozostawiają wolne zasoby niezbędne do jej rozwoju. Analizy przedstawione w artykule motywowane są pytaniem o teoretyczną konkretyzację tej (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  16
  Czesław Nosal (2010). Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W artykule przedstawiono funkcjonalny model struktury umysłu z perspektywy ograniczeń poznawczych i mechanizmów ich kompensacji. W ramach tej struktury centralne miejsce zajmuje pamięć robocza charakteryzowana jako „mały umysł”, który poprzez cztery kierunki przetwarzania informacji tworzy różne organizacje funkcjonalne reprezentowane jako sieci „pełnego umysłu”. W ramach tej organizacji bieżące przetwarzanie jest relatywnie odizolowane i chronione z czterech stron: od strony pola uwagi, od strony zasobów pamięci trwałej, wiedzy deklaratywnej i doświadczenia personalnego, od strony struktur poznawczych i emocjonalnych podświadomości i nieświadomości, od (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  9
  S. Rudeanu (1967). Aksjomatyzacja Pewnych Problemów Minimalizacji. Studia Logica 20 (1):61-61.
  W pierwszej części tej pracy określa się pewien abstrakcyjny analogon problemu minimalizacji dla funkcji Boole’owskich oraz pojęcia implikantu pierwszego, w taki sposób, że ten ogólny problem może być rozwiązany za pomocą tych samych kroków co w przypadku klasycznym, tzn. przez: 1) znalezienie implikantów pierwszych, 2) znalezienie wszystkich rozwiązań utworzonych z implikantów pierwszych. W drugiej części pokazuje się, że klasyczny problem minimalizacji oraz pewne problemy teorio-mnogościowe a nawet pewne problemy z zakresu teorii grafów są szczególnymi przypadkami ogólnego problemu sformułowanego w części (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  12
  Marcin Cichosz (2010). Iluzja sprawczej funkcji intencji działania a mechanizm ustanawiania i osiągania celu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W 1983 roku Benjamin Libet wraz ze współpracownikami po raz pierwszy wykazał, że w prostym działaniu dobrowolnym świadoma intencja nie pełni funkcji inicjującej. Czasowy przebieg tego typu działania wskazuje również, że intencja oraz samo działanie to produkty procesów nieświadomych. Na podstawie wyniku Libeta oraz wybranych koncepcji psychologicznych Daniel Wegner zaproponował teorię pozornej mentalnej przyczynowości, w ramach której intencja to rodzaj konstruktu umożliwiającego agentowi zrozumienie własnego zachowania w kategoriach przyczynowych, gdzie jego stan mentalny (intencja) jawi mu się jako przyczyna, a działanie (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  14
  Tom Froese (2011). Tchnąć nowe życie w kognitywistykę. Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (1).
  [Przekład] W artykule tym opowiadam się za zunifikowaną kognitywistyką, przyjmując dla swej argumentacji niecodzienny punkt wyjścia: stanowisko określane czasem jako „teza o kontinuum życia-umysłu”. Zamiast więc traktować jako pewnik powszechnie akceptowane założenia początkowe, a następnie proponować odpowiedzi na pewne dobrze określone pytania, muszę najpierw dowieść, że koncepcja kontinuum życia-umysłu może w ogóle stanowić właściwy punkt startowy. Zacznę zatem od oceny pojęciowych narzędzi, odpowiednich do budowania teorii umysłu na tej podstawie. Czerpiąc spostrzeżenia z wielu różnych dziedzin – szczególnie z połączenia egzystencjalistycznej (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  11
  Tomasz Żuradzki (2011). Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych. Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  10
  Tej N. Dhar (2012). Offspring Fictions: Salman Rushdie's Family Novels. By Matt Kimmich. The European Legacy 17 (4):542 - 543.
  The European Legacy, Volume 17, Issue 4, Page 542-543, July 2012.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  9
  Maciej Błaszak (2009). Ekotypy poznawcze człowieka. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Artykuł oferuje nowe rozwiązanie problemu usytuowania umysłu (situated cognition), polegające na wykazaniu, jak i dlaczego ludzki umysł wydobywa z otoczenia nie informację, lecz wiedzę. Wiedza jest definiowana jako informacja posiadająca dla organizmu określoną wartość. Zaprezentowany został mechanizm, za pomocą którego owa wartość zostaje do bodźca informacyjnego wprowadzona. Usytuowanie – według tej interpretacji – polega na tym, że część poznania procesów człowieka wykonują za niego inni ludzie, mianowicie ci, którzy wytworzyli jego otoczenie poznawcze. Otoczenie poznawcze jest definiowane jako suma wartościowych bodźców (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  4
  Piotr Przybysz & Wioletta Dziarnowska (2012). Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  W artykule podejmujemy zagadnienie udziału emocji w~podejmowaniu decyzji w sytuacjach dylematów moralnych. Prezentujemy stanowisko, jakie w tej sprawie głosi współczesna neuroetyka. Według badaczy-neuroetyków podczas podejmowania decyzji w sytuacji dylematów osobistych biorą górę czynniki emocjonalne, natomiast w dylematach nieosobistych — czynniki poznawczo-kontrolne. Postulują oni też istnienie specjalnej klasy emocji — emocji moralnych — uczestniczących w wydawaniu sądów moralnych w sytuacjach dylematów moralnych. W artykule proponujemy własne odróżnienie dwóch rodzajów emocji moralnych — emocji nie-epistemicznych i epistemicznych.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  11
  Gabriela Kawłatow (2012). Patentowanie ludzkich genów. Diametros 32:77-90.
  Patentowanie ludzkich genów jest zjawiskiem, które w obecnych czasach nabrało intensywności i znaczenia. Jest jedną z kluczowych form zabezpieczania praw własności przemysłowej, zwłaszcza dla ośrodków badawczych i koncernów farmaceutycznych. Ze względu na naturę produktu podlegającego opatentowaniu, pomysł patentowania genów budzi wiele kontrowersji i rodzi spory na różnych płaszczyznach. Celem artykułu jest naszkicowanie ram prawnych dla tego zjawiska (m.in. porównanie regulacji europejskich i amerykańskich) oraz krytyczne omówienie argumentów przemawiających zarówno w obronie tej procedury, jak i przeciwko niej, wysuwane z różnych perspektyw: (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  10
  Alfred I. Tauber (2012). Od immunologicznego „ja” do działania moralnego. Komentarze. Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  [Przekład] Autor komentuje zmiany w filozofii immunologii, które zaszły od czasu opublikowania jego książki The Immune Self: Theory or Metaphor?, a także istniejące w tej dziedzinie zagrożenia, nieporozumienia i oczekiwania. Wreszcie – przedstawia w tym kontekście własne ujęcie działania moralnego, odnosząc się do własnych prac.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  5
  Dorota Sepczyńska (2010). O relacjach logos-praxis na marginesie definicji liberalizmu. In Mieczysław Jagłowski (ed.), Logos i praxis. O skuteczności myślenia. Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie 191-210.
  Istnieją przynajmniej dwa powody zajęcia się liberalizmem w pracy poświęconej zależnościom pomiędzy myślą a rzeczywistością. Centralnym problemem filozofii polityki jest najlepszy ustrój, który stanowi owoc spotkania ludzkiego umysłu z życiem społeczno-politycznym. To po pierwsze. Po drugie, liberalne ujecie związków teoria – praktyka stanowi jeden z wyznaczników doktryny liberalnej w ogóle. Liberalizm był i jest filozofią, która wywiera potężny wpływ na charakter nowoczesnych społeczeństw i nowożytnej myśli społecznej. Liczne hasła, które stanowiły kiedyś o jego odrębności, weszły na stałe do abecadła zachodniej (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  2
  Andrej Kristan (2014). V Bran Izraznemu Pojmovanju Pravil. Revus 22:67-87.
  Razprava je napisana v odgovor kritikam, ki so zadnja tri desetletja letele na ekspresivno ali izrazno pojmovanje pravil. Avtor najprej dokazuje, da ob izraznem pojmovanju lahko obravnavamo fakultativna dejanska stanja, ne da bi se v opisu normativnega sistema pri tem porodilo kakršnokoli protislovje. Nato pokaže, da je mogoče opisati (i) propozicijsko vsebino metapravil, ne da bi semantizirali kazalnik ilokucijske (normativne) moči predmetnega pravila, in (ii) dovolilno zaporo normativnega sistema, tudi če zanikamo pojmovno avtonomijo dovolitvenih dejanj. Na tej podlagi v sklepu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Jerzy Baruk (2010). Innowacje wdrażane w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (3-4):533-550.
  W publikacji autor analizuje powszechność wdrażania określonych kategorii innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. Analizy dokonano w dwóch przekrojach: 1) państw członkowskich Unii Europejskiej, 2) przynależności sektorowej przedsiębiorstw. Podstawą dla tej analizy są wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w kwietniu 2009 r. przez the Gallup Organization wśród 5034 przedsiębiorstw. Respondentami byli przedstawiciele zarządów tych przedsiębiorstw. Celem publikacji jest dokonanie statystycznej analizy odpowiedzi respondentów na temat powszechności wdrażania innowacji.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Stanisław Butryn (2010). O naturze konsekwencji epistemologicznych mechaniki kwantowej. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (3-4):461-480.
  Mechanika kwantowa jest źródłem wielu różnorodnych i bardzo istotnych konsekwencji epistemologicznych. Zgodnie z dominującą współcześnie kopenhaską interpretacją tej teorii, konsekwencje te mają charakter absolutny. Artykuł pokazuje, że istnienie innych zasadnych metodologicznie interpretacji mechaniki kwantowej świadczy o tym, że zarówno jej twierdzenia fizyczne, jak i ich konsekwencje epistemologiczne są względne.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Günter Figal, Kant in filozofska hermenevtika Kant and Philosophical Hermeneutics. Phainomena 53.
  Interpretacija je pogojena s tistim, kar potrebuje interpretacijo. V tej pogojenosti mu pripada, kar pomeni: obstaja le z njegovim vznikom. Izvornost deli s tistim, kar potrebuje interpretacijo in v tem je kot umetnost kakor narava: posredovanje izvornega in izvorno posredovanje v enem. Iz tega križanja govori hermenevtična svoboda. S Kantom jo je v njenem bistvu moč dojeti bolje kot brez njega – toda le, če Kantu sledimo tam, kjer stopi preko nehermenevtičnih določitev svoje filozofije.The interpretation in conditioned by what is (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Michał Heller (2011). Cud rozumienia. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  Zaproponowano, by Quine’a kryterium istnienia (teoria zakłada istnienie zmiennych związanych) rozszerzyć na matematyczne struktury. W duchu tego kryterium każdą matematyczną strukturę można uważać za oddzielny świat, w którym istnieją tylko te byty, bez zakładania których struktura straciłaby sens. Niektóre matematyczne światy są używane przez fizyków do modelowania rzeczywistego świata. W takiej sytuacji ontologia danej struktury matematycznej przenosi się na fizyczny świat. Mówiąc bardziej prozaicznie, niektóre matematyczne struktury interpretuje się jako struktury fizycznego świata. Cud rozumienia świata sprowadza się do cudu tej (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Piotr Janik (2009). Stoickie pojęcie oznaki według I. Dąmbskiej a C.S. Peirce'a koncepcja znaczenia. In Jerzy Perzanowski & Piotr Janik (eds.), Rozum-Serce-Smak. Ignatianum, Wydawnictwo WAM 119-130.
  Publikacja składa się z dwu zasadniczych części, z których pierwsza zawiera rozprawy poświęcone twórczości Izydory Dąmbskiej, zaś druga - jej pracy własne, publikowane poprzednio w „Kwartalniku Filozoficznym". Tom otwiera wiersz Zbigniewa Herberta „Potęga smaku" dedykowany przez poetę tej wybitnej uczonej, który to utwór dobrze oddaje, w warstwie ideowej, wartości bliskie Dąmbskiej.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Pawel Kawalec (2006). Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk. Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Tomasz Kubalica (2011). Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa. Studia Philosophica Wratislaviensia:23-36.
  Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Jadwiga Mizińska (2011). Geniusz: „dostrzeganie rzeczy niewidzialnych”. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  Artykuł poświęcony jest próbie określenia fenomenu geniusza. Odwołuje się do czterech jego literackich opisów, i na tej podstawie stara sie wychwycić atrybuty genialności. za najważniejszy uznaje zdolność do \"widzenia niewidzialnego\", czyli odczytywania ż rzeczywistości \"szyfrów transcendencji\".
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Tomasz Mróz (2007). Metafizyka – nieznana książka Wincentego Lutosławskiego. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Zapoznanie się z nieznanym tekstem filozoficznym zawsze budzi u historyka emocje, wiąże się z poznaniem nowego fragmentu historycznej rzeczywistości, rzuceniem nowego światła na obraz przeszłości, jaki był dotychczas niedostępny. Z pewnością takim tekstem jest Metafizyka W. Lutosławskiego. Warto zadać sobie zatem pytanie, co nowo wydany tekst wnosi do naszej wiedzy o filozofie, jego poglądach, filozoficznej ewolucji, do obrazu filozofii polskiej w XX wieku. Lutosławski, znany jako badacz chronologii Platońskich dialogów, w Polsce był postrzegany przez pryzmat swojej nie zawsze konwencjonalnej działalności (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Roman Murawski (2011). O pojęciu prawdy w matematyce. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).
  W pracy rozważa się problem pojęcia prawdy w matematyce. Punktem wyjścia jest definicja prawdziwości Tarskiego. Dyskutuje się tło filozoficzne tej definicji, jej znaczenie dla języka matematyki i dla filozofii, stosunek do różnych definicji prawdy. Rozważa się też związek dowodliwości i prawdziwości w matematyce. Korzystając z wyników logiki matematycznej wykazuje się, że warunki z definicji Tarskiego nie zapewniają jedyności interpretacji predykatu prawdy. Pokazuje się też, że pojęcia semantyczne, takie jak spełnianie i prawdziwość nie są pojęciami finitystycznymi i wymagają użycia pojęcia nieskończoności.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Marek Piechowiak (2012). Dobro Wspólne Jako Fundament Polskiego Porządku Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny.
  Opracowanie zmierza do określenia paradygmatu rozumienia klauzuli dobra wspólnego zawartej w art. 1 Konstytucji z 1997 r. i treści sformułowanej w nim zasady. Argumentuje się, że – m. in. ze względu na zachowanie materialnej tożsamości konstytucji – kluczowa dla realizacji postawionego celu jest analiza prac przygotowawczych. Analiza ta pozwala na postawienie tezy, że dobro wspólne to – określana na płaszczyźnie wspólnoty politycznej – suma warunków życia społecznego umożliwiających i ułatwiających rozwój wszystkich członków tej wspólnoty i tworzonych przez nich społeczności. Szeroko (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Robert Piotrowski (2007). Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Bożena Płonka-Syroka (2010). Konstruktywizm historyczny we współczesnej historiografii medycyny w pracach wrocławskiego ośrodka naukowego. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (3-4):375-394.
  Wrocławska szkoła badań historycznych nad zdrowiem, chorobą i problemami ludzkiej cielesności i emocjonalności wiąże swoją genezę ze standardem badań, wypracowanym w Instytucie Historii Nauki PAN, określanym przez metodologów historii (W. Wrzosek) mianem stylu myślowego IHN PAN. Do jego cech należą historycyzm, antropocentryzm i kulturalizm oraz polimorfizm teoretyczny, związany zarówno z uprawianiem w IHN PAN historii różnych dyscyplin nauki, jak i heterogenicznością inspiracji metodologicznych, do których w tej placówce nawiązywano. Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się wrocławskiego ośrodka badawczego, wywodzącego się z (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 54