20 found
Sort by:
 1. Tomasz Żuradzki (forthcoming). Moral Uncertainty in Bioethical Argumentation: A New Understanding of the Pro-Life View on Early Human Embryos. Theoretical Medicine and Bioethics:1-17.
  In this article, I present a new interpretation of the pro-life view on the status of early human embryos. In my understanding, this position is based not on presumptions about the ontological status of embryos and their developmental capabilities but on the specific criteria of rational decisions under uncertainty and on a cautious response to the ambiguous status of embryos. This view, which uses the decision theory model of moral reasoning, promises to reconcile the uncertainty about the ontological status of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Tomasz Żuradzki (forthcoming). Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne. In Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Akademia Obrony Narodowej.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Tomasz Zuradzki (forthcoming). Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty. Journal of Medical Ethics.
  In this paper I present an argument in favour of a parental duty to use preimplantation genetic diagnosis (PGD). I argue that if embryos created in vitro were able to decide for themselves in a rational manner, they would sometimes choose PGD as a method of selection. Couples, therefore, should respect their hypothetical choices on a principle similar to that of patient autonomy. My thesis shows that no matter which moral doctrine couples subscribe to, they ought to conduct the PGD (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Tomasz Żuradzki (2013). Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Translate to English
  | Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Tomasz Żuradzki (2013). Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę. Etyka 46.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams… utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję też tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Tomasz Żuradzki (2012). Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony. Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Tomasz Żuradzki (2012). The uncertainty about the moral status of human embryos and preimplantation genetic diagnosis (in Polish). Diametros 34:179 – 189.
  In this paper I report the discussion about the argument from moral uncertainty that took place in November 2012 during the debate on the website of the Polish Bioethics Society on preimplantation genetic diagnosis (PGD). The discussion was initiated by the Statement on PGD made by the Bioethics Committee of the Polish Academy of Sciences. Here I discuss the theses of the Statement and dissenting opinions that initiated the debate, then I concentrate on the following issues: (I) the permissibility of (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Tomasz Żuradzki (2011). Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych. Rocznik Kognitywistyczny:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Tomasz Żuradzki (2010). Etyka wojny a dopuszczalność zabijania. Diametros 25:103-117.
  W artykule próbuję wykazać, że szeroko rozpowszechnione poglądy na temat norm, które obowiązują żołnierzy na wojnie, pozostają w sprzeczności z moralnością ogólną. Etyka wojny dopuszcza działania, które w zwyczajnych sytuacjach nie tylko są uznawane za moralnie niedopuszczalne, ale wydają się czynami godnymi najwyższego moralnego potępienia. Zwracam uwagę na dwie wybrane rozbieżności między etyką ogólną a etyką wojny, tj. na problem związany z istnieniem asymetrii pomiędzy atakującymi i atakowanymi oraz na kwestię tego, kto jest właściwym celem moralnie usprawiedliwionego aktu przemocy. Odrzucając (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Tomasz Żuradzki (2010). Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a. Kwartalnik Filozoficzny (4):85-109.
  David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Tomasz Żuradzki (2010). Granice troski o przyszłe pokolenia. Diametros 26:206-225.
  W artykule rozważam następujący problem: czy powinniśmy przykładać taką samą wagę do interesów i dobrobytu ludzi istniejących w przyszłości, jak do interesów i dobrobytu jednostek żyjących obecnie? Staram się wykazać, że traktowanie wymiaru czasowego analogicznie do przestrzennego jest problematyczne, zarówno jeśli chodzi o wymogi moralne, jak i o zasady sprawiedliwości, którymi powinny kierować się instytucje społeczne. Analizuję problem społecznej stopy dyskontowej, a także wskazuję na ograniczenia, jakie napotyka w związku z nim konsekwencjalistyczny rachunek zysków i strat w kontekście sprawiedliwości międzypokoleniowej.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Tomasz Żuradzki (2010). Internalizm racji do działania a granice relatywizmu. Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Tomasz Żuradzki (2010). Normatywność, internalizm, wyjaśnianie działania. Ruch Filozoficzny 4 (4):661-670.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Tomasz Zuradzki (2010). Ethics on War, Terrorism and Political Violence. Diametros 23:1-4.
 15. Tomasz Żuradzki (2009). Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych? Diametros 20:132-148.
  Artykuł poświęcony jest omówieniu i krytyce stanowiska motywacyjnego internalizmu przekonań, które głosi, że przekonania moralne z konieczności motywują do działania. Teza ta odróżniona zostaje od innych stanowisk metaetycznych, które czasami także określa się jako "internalizm". Pokazany zostaje też związek powyższej tezy z ważnymi sporami metaetycznymi. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pewnego typu argumentów odwołujących się do przypadków indyferentyzmu moralnego, które wymierzone są w tak rozumianą tezę internalizmu.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Tomasz Żuradzki (2008). Genetic Engineering and The Non-Identity Problem. Diametros 16:63-79.
  In my essay I consider the imaginary case of a future mother who refuses to undergo genetic alteration on her germline although she knows that her, as yet unconceived, child will have a serious genetic disorder. I analyze the good and bad points of two branches of arguments directed against her decision, consequentialist and rights-based. Then I discuss whether accepting one line of these arguments or the other makes a difference in moral assessment. I conclude that, although from the preanalytical (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Tomasz Żuradzki (2008). Własność jako konwencja. Diametros 15:102-110.
  Recenzja książki: Liam Murphy, Thomas Nagel, The Myth of Ownership. Taxes and Justice, Oxford University Press, Oxford – New York 2002.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Tomasz Żuradzki (2007). Utylitarystyczna utopia jednego świata. Etyka 40:176-82.
  Recenzja książki Petera Singera, Jeden świat. Etyka globalizacji, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2006.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Tomasz Żuradzki (2007). Wolność jako przekleństwo najsłabszych. Civitas 10 (10):247-255.
  Recenzja książki Michaela Walzera, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Muza, Warszawa 2006.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Tomasz Żuradzki (2003). Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Principia 34.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation