30 found
Sort by:
 1. Tomasz Żuradzki (2015). The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties. American Journal of Bioethics 15 (2):25-27.
  Jeremy R. Garrett claims that the nature and scope of our rescue duties cannot be properly understood and addressed without reference to social context or institutional background conditions. In my comment I focus not on social or institutional but on psychological background conditions that are also necessary for the conceptualization of rescue cases. These additional conditions are of crucial importance since an entire paradigm of “rescue medicine” is founded, as Garret notices, on the powerful and immediate “impulse to rescue” (Garrett (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Tomasz Żuradzki (2014). A Situation of Ethical Limbo and Preimplantation Genetic Diagnosis. Journal of Medical Ethics 40 (11):780-781.
  In my previous paper I argued that if in vitro fertilization (IVF) is legal and practiced there is no moral ground to object to legalization of preimplantation genetic diagnosis (PGD). My opponent raises an objection that my paper “fails to address the ethical argumentation of one key opponent of IVF – the Catholic Church”. In this reply I show that her/his thesis that embryos created during IVF are in ‘ethical limbo’ and “fall outside the moral universe of Christian ethics” does (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Tomasz Żuradzki (2014). Moral Uncertainty in Bioethical Argumentation: A New Understanding of the Pro-Life View on Early Human Embryos. Theoretical Medicine and Bioethics 35 (6):441-457.
  In this article, I present a new interpretation of the pro-life view on the status of early human embryos. In my understanding, this position is based not on presumptions about the ontological status of embryos and their developmental capabilities but on the specific criteria of rational decisions under uncertainty and on a cautious response to the ambiguous status of embryos. This view, which uses the decision theory model of moral reasoning, promises to reconcile the uncertainty about the ontological status of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Tomasz Żuradzki (2014). Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. Diametros 42:204-226.
  Celem artykułu jest krytyka kilku popularnych argumentów przeciwko wykorzystywaniu współczesnych osiągnięć biomedycznych do poprawiania ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej. Na przykładzie prac Habermasa, Sandela, Fukuyamy omówię trzy argumenty tego typu odwołujące się do: 1) autonomii; 2) życia jako daru; 3) naturalnej równowagi. Na koniec pokażę, że sprzeciw względem niektórych propozycji biomedycznego polepszenia kondycji ludzkiej może być wynikiem swoistego błędu poznawczego, który psychologowie określają jako efekt status quo.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Tomasz Żuradzki (2014). Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych. Nauka 4:111-119.
  Obecny ranking czasopism humanistycznych jest skrajnie niesprawiedliwy: za publikację w najlepszych czasopismach w swoich dziedzinach humaniści mogą otrzymać tylko 10 pkt (lista C); za publikacje w najsłabszym w danej dziedzinie czasopiśmie indeksowanym przez Thomson Reuters (TR) i posiadającym Impact Factor (IF) dostaje się obecnie 15, a w najlepszym – 50 (lista A). W tym tekście najpierw omawiam trzy możliwości sporządzenia rankingu czasopism filozoficznych, a potem przedstawiam własną propozycję rankingu opartego na liście ERIH i indeksie SCImago (Scopus). Główna zaleta mojego rozwiązania (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Tomasz Żuradzki (2014). Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne. In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Akademia Obrony Narodowej
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Tomasz Żuradzki (2014). Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 2:279-298.
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Tomasz Żuradzki (2014). Trzeci rodzaj normatywności – wymóg reagowania na racje. Filozofia Nauki 88 (4):35-51.
  Celem artykułu jest krytyka przyjętego przez niektórych filozofów podziału na normatywność w podstawowym sensie oraz normatywność wymogów wąsko rozumianej racjonalności. Pokazuję, że podział taki nie jest wyczerpujący, ponieważ pomija ważny typ wymogów normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje. Z jednej strony tego rodzaju wymogi nie przypominają wymogów normatywnych w podstawowym sensie, a z drugiej — istotnie różnią się od racjonalności rozumianej jako spójność między nastawieniami. Dochodzę do wniosku, że reagowanie na racje należy uznać za trzeci typ wymogów normatywnych.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Tomasz Żuradzki (2014). Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty. Journal of Medical Ethics 40 (11):774-778.
  In this paper I present an argument in favour of a parental duty to use preimplantation genetic diagnosis (PGD). I argue that if embryos created in vitro were able to decide for themselves in a rational manner, they would sometimes choose PGD as a method of selection. Couples, therefore, should respect their hypothetical choices on a principle similar to that of patient autonomy. My thesis shows that no matter which moral doctrine couples subscribe to, they ought to conduct the PGD (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Tomasz Żuradzki (2013). Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Tomasz Żuradzki (2013). Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę. Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Tomasz Żuradzki (2012). Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony. Diametros 32:131-159.
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Tomasz Żuradzki (2012). Internalizm i eksternalizm w metaetyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Tomasz Żuradzki (2012). Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna. Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Tomasz Żuradzki (2011). Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych. Rocznik Kognitywistyczny 5:191-198.
  Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego sugerują, że przynajmniej niektórzy pacjenci w tzw. stanie wegetatywnym mogą być bardziej „świadomi”, niż to się do tej pory wydawało. W artykule zamierzam omówić te badania; następnie rozważę, o jakie rozumienie pojęcia świadomości może w nich chodzić; a wreszcie zastanowię się nad etycznymi implikacjami tych odkryć. Zamierzam też rozważyć, czy posiadanie wyższych form świadomości zawsze ma być dodatkową racją przemawiającą przeciwko zaprzestaniu podtrzymywaniu funkcji życiowych. Tym samym, w artykule chciałbym wskazać istotność badań z zakresu kognitywistyki (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Tomasz Żuradzki (2010). Etyka wojny a dopuszczalność zabijania. Diametros 25:103-117.
  W artykule wykażę, że szeroko rozpowszechnione poglądy na temat norm, które obowiązują żółnierzy na wojnie, pozostają w sprzeczności z moralnością ogólną. Etyka wojny dopuszcza działania, które w zwyczajnych sytuacjach nie tylko są uznawane za moralnie niedopuszczalne, ale wydają się czynami godnymi najwyższego moralnego potępienia. Zwracam uwagę na dwie wybrane rozbieżności między etyką ogólną a etyką wojny, tj. na problem związany z istnieniem asymetrii pomiędzy atakującymi i atakowanymi oraz na kwestię tego, kto jest właściwym celem moralnie usprawiedliwionego aktu przemocy. Odrzucając stanowiska (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Tomasz Żuradzki (2010). Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume'a. Kwartalnik Filozoficzny 26 (4):85-109.
  David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Tomasz Żuradzki (2010). Granice troski o przyszłe pokolenia. Diametros 26:206-225.
  W artykule rozważam następujący problem: czy powinniśmy przykładać taką samą wagę do interesów i dobrobytu ludzi istniejących w przyszłości, jak do interesów i dobrobytu jednostek żyjących obecnie? Staram się wykazać, że traktowanie wymiaru czasowego analogicznie do przestrzennego jest problematyczne, zarówno jeśli chodzi o wymogi moralne, jak i o zasady sprawiedliwości, którymi powinny kierować się instytucje społeczne. Analizuję problem społecznej stopy dyskontowej, a także wskazuję na ograniczenia, jakie napotyka w związku z nim konsekwencjalistyczny rachunek zysków i strat w kontekście sprawiedliwości międzypokoleniowej.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Tomasz Żuradzki (2010). Internalizm racji do działania a granice relatywizmu. Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Tomasz Żuradzki (2010). Normatywność, internalizm, wyjaśnianie działania. Ruch Filozoficzny 4 (4):661-670.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Tomasz Żuradzki (2010). The ethics of war and the admissibility of killing. Diametros:103-117.
  The article attempts to show that the broadly accepted views on the standards that apply to soldiers in war are in contradiction with general morality. The ethics of war allows actions which in ordinary situations would not only be regarded as morally unacceptable, but would in fact be worthy of the highest moral condemnation. I note two selected discrepancies between general ethics and the ethics of war, namely the existence of an asymmetry between the attackers and the attacked and the (...)
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Tomasz Żuradzki (2010). The Limits of Concern for Future Generations. Diametros:206-225.
  In the paper I consider whether we should give the same importance to the interests and welfare of human beings existing in the future as to those of individuals living now? I try to show that treating the temporal dimension analogously to the spatial dimension is problematic, both in terms of moral requirements and of the principles of justice to be followed by social institutions. I analyze the problem of the social discount rate and point out the limitations it poses (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Tomasz Zuradzki (2010). Ethics on war, terrorism and political violence. Diametros 23:1-4.
 24. Tomasz Żuradzki (2009). Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych? Diametros 20:132-148.
  Artykuł poświęcony jest omówieniu i krytyce stanowiska motywacyjnego internalizmu przekonań, które głosi, że przekonania moralne z konieczności motywują do działania. Teza ta odróżniona zostaje od innych stanowisk metaetycznych, które czasami także określa się jako "internalizm". Pokazany zostaje też związek powyższej tezy z ważnymi sporami metaetycznymi. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pewnego typu argumentów odwołujących się do przypadków indyferentyzmu moralnego, które wymierzone są w tak rozumianą tezę internalizmu.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Tomasz Żuradzki (2009). Is it possible to be indifferent to one's own moral convictions? Diametros:132-148.
  The article contains a discussion and critique of the theory of the motivational internalism of convictions, which maintains that moral convictions of necessity motivate action. A distinction is made between this thesis and other metaethical positions, sometimes simply called "internalism". The author also shows the connection between the above thesis and important metaethical disputes. The main part of the article is devoted to presenting arguments that refer to cases of moral indifferentism and are directed against this sort of internalist thesis.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Tomasz Żuradzki (2008). Genetic Engineering and The Non-Identity Problem. Diametros 16:63-79.
  In my essay I consider the imaginary case of a future mother who refuses to undergo genetic alteration on her germline although she knows that her, as yet unconceived, child will have a serious genetic disorder. I analyze the good and bad points of two branches of arguments directed against her decision, consequentialist and rights-based. Then I discuss whether accepting one line of these arguments or the other makes a difference in moral assessment. I conclude that, although from the preanalytical (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Tomasz Żuradzki (2008). Własność jako konwencja. Diametros 15:102-110.
  Recenzja książki: Liam Murphy, Thomas Nagel, The Myth of Ownership. Taxes and Justice, Oxford University Press, Oxford – New York 2002.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Tomasz Żuradzki (2007). Utylitarystyczna utopia jednego świata. Etyka 40:176-82.
  Recenzja książki Petera Singera, Jeden świat. Etyka globalizacji, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2006.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Tomasz Żuradzki (2007). Wolność jako przekleństwo najsłabszych. Civitas 10 (10):247-255.
  Recenzja książki Michaela Walzera, Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Muza, Warszawa 2006.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Tomasz Żuradzki (2003). Charles Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Principia 34.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation