Search results for 'Wang Fang-Hsiang' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. Xiao-Hua Wang, Xue-Qian Fang, Jin-Xi Liu & Chao Hu (2009). Dynamic Stress From a Circular Hole in a Functionally Graded Piezoelectric/Piezomagnetic Material Subjected to Shear Waves. Philosophical Magazine 89 (33):3059-3074.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  8
  T. S. Blyth, Jie Fang & Leibo Wang (2015). On Ideals and Congruences of Distributive Demi-P-Algebras. Studia Logica 103 (3):491-506.
  We identify the \-ideals of a distributive demi-pseudocomplemented algebra L as the kernels of the boolean congruences on L, and show that they form a complete Heyting algebra which is isomorphic to the interval \ of the congruence lattice of L where G is the Glivenko congruence. We also show that the notions of maximal \-ideal, prime \-ideal, and falsity ideal coincide.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  6
  T. S. Blyth, Jie Fang & Lei-bo Wang (2015). De Morgan Algebras with a Quasi-Stone Operator. Studia Logica 103 (1):75-90.
  We investigate the class of those algebras in which is a de Morgan algebra, is a quasi-Stone algebra, and the operations \ and \ are linked by the identity x**º = x*º*. We show that such an algebra is subdirectly irreducible if and only if its congruence lattice is either a 2-element chain or a 3-element chain. In particular, there are precisely eight non-isomorphic subdirectly irreducible Stone de Morgan algebras.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  2
  Jie Fang & Lei-Bo Wang (2010). Congruences on a Balanced Pseudocomplemented Ockham Algebra Whose Quotient Algebras Are Boolean. Studia Logica 96 (3):421-431.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  7
  Jie Fang, Lei-Bo Wang & Ting Yang (2014). The Lattice of Kernel Ideals of a Balanced Pseudocomplemented Ockham Algebra. Studia Logica 102 (1):29-39.
  In this note we shall show that if L is a balanced pseudocomplemented Ockham algebra then the set ${\fancyscript{I}_{k}(L)}$ of kernel ideals of L is a Heyting lattice that is isomorphic to the lattice of congruences on B(L) where ${B(L) = \{x^* | x \in L\}}$ . In particular, we show that ${\fancyscript{I}_{k}(L)}$ is boolean if and only if B(L) is finite, if and only if every kernel ideal of L is principal.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. L. Liu, H. Fan, L. Wang, X. Chen & P. Fang (2008). Dc-Bias-Field-Induced Dielectric Relaxation and Ac Conduction in CaCu3Ti4O12ceramics. Philosophical Magazine 88 (4):537-545.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Marina Tikhonova, Yuliya Kuzminova, Xiaoying Fang, Weiguo Wang, Rustam Kaibyshev & Andrey Belyakov (2014). Σ3 CSL Boundary Distributions in an Austenitic Stainless Steel Subjected to Multidirectional Forging Followed by Annealing. Philosophical Magazine 94 (36):4181-4196.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Tung-mei Fang, Kuo-pao Chiang & Ya-Chou Chou (1992). Sheng Ming Li Hsiang Yü Wen Hua Lei Hsing Fang Tung-Mei Hsin Ju Hsüeh Lun Chu Chi Yao. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Xinsheng Wang (ed.) (2005). 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  28
  Xudong Fang (2009). Chen, Lisheng 陳立勝: On Wang Yangming's Doctrine of All Things as One Body: From the Perspective of Body 王陽明“萬物一體”論—從“身—體”的立場看. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 8 (2):205-208.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  16
  Thomé H. Fang (1973). The Essence of Wang Yang-Ming's Philosophy in a Historical Perspective. Philosophy East and West 23 (1/2):73-90.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Buxiao Dai, Keding Du & Jianping Wang (eds.) (2005). Jun Shi Si Wei Fang Fa Gai Lun. Guo Fang Gong Ye Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Bertrand Russell & Hsing-Kung Wang (1966). Chê Hsüeh Chung Ti K'o Hsüeh Fang Fa. T'ai-Wan Shang Wu Yin Shu Kuan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Yinghui Song, Wuliang Wang & Yunzhong Guo (eds.) (2009). Fa Lü Shi Zheng Yan Jiu Fang Fa =. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Yongjie Wang (2011). Cong Pu Shi Xing Dao di Fang Xing: Makesi Zhu Yi Fa Xue Zhongguo Hua Yan Jiu. Dong Fang Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Zhen Wang (2010). Dong Xi Fang Wu Shen Lun Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu. Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Yu Wang (2009). Dong Xi Fang Wen Zhe Zha Ji. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Lijie Wang (2010). Hei an Zhi Lü: Xi Fang Fa Lü Qian Shi = Journey to Darkness. Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Hsiao-po Wang (1991). Hsien Ch in Fa Chia Ssu Hsiang Shih Lun.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Fansen Wang (2011). He Yi San Dai Yi Xia You Luan Wu Zhi: Ming Yi Dai Fang Lu = Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince. Da Kuai Wen Hua Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Hsiao-po Wang (1986). Ju Fa Ssu Hsiang Lun Chi. Shih Pao Ch U Pan Kung Ssu.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Shu Wang (2010). Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Huaiping Wang (2009). Mei Xue San Bu: Zong Baihua Mei Xue Yan Jiu Fang Fa Yu Feng Ge Xin Tan. Hefei Gong Ye da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Lc Wang (1979). Question of the Authenticity of Kuo, Hsiang Preface to The'chuang Tzu'+ Translated From Chinese by Kushihara, Morimasa. Chinese Studies in Philosophy 10 (4):22-30.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Fengming Wang & Yunzhong Jiang (eds.) (2010). Shi Dai Bian Qian Yu Si Chao Ji Dang: Gai Ge Kai Fang Xin Shi Qi Zhong da Li Lun He Xian Shi Wen Ti Yan Jiu Wen Ji. Qing Hua Ta Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Hao Wang (1960). Shaw-Kwei Moh. Yow-hsian-zhe fang-zhen hsi-t'ung ti kung-li-hua . Nan-king Ta-hsüeh hsüeh-pao tse-jan k'o-hsüeh pan vol. 1 no. 3, pp. 791–800. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 25 (2):181-182.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Yizhou Wang (2007). Xi Fang Guo Ji Zheng Zhi Xue: Li Shi Yu Li Lun = International Politics in the West: History and Theories. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Mingming Wang (2005). Xi Fang Ren Lei Xue Si Chao Shi Jiang. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Hao Wang (1951). Yu-Ting Shen. Yü-Yen, Ssǔ-Hsiang, Yü I-I . Che-Hsüeh P'ing-Lun , Vol. 8 No. 3 , Pp. 1–21. Journal of Symbolic Logic 16 (4):302-303.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Xianchao Wang (2009). Yuan Shi "Zhou Yi" Yuan Li: Liang Qian Duo Nian Qian de Ba Gua Ying Yong Fang Fa Jie Mi. Henan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Huan-Chang Yang, Hsi-yü Chin, Tai Mei & Wei Wang (1983). Mao Tse-Tung Che Hsüeh Ssu Hsiang Yen Chiu Chi Nien Mao Tse-Tung T Ung Chih Chiu Shih Chou Nien Tan Ch En. Pei-Ching Ch U Pan She Hsin Hua Shu Tien Pei-Ching Fa Hsing so Fa Hsing.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  2
  Peng‐Hsiang Wang (2016). On Alexy's Argument From Inclusion. Ratio Juris 29 (2):288-305.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  10
  Xiangyang Lu, Lin Lin, Fang Wang, Shengwen Quan & Kui Zhao (2005). The Drive Laser System for Dc-Sc Injector. In Alan F. Blackwell & David MacKay (eds.), Power. Cambridge University Press 266.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  4
  Peng-Hsiang Wang (2010). Incorporation by Balancing? Critical Remarks on Alexy's Necessary Incorporation Thesis. Rechtstheorie 41 (3):305-318.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Hongyu Zhao, Yan Xu, Fang Wang, Jiang Jiang, Xiaohui Zhang & Xinrui Wang (2015). Chinese Adolescents' Coping Tactics in a Parent-Adolescent Conflict and Their Relationships with Life Satisfaction: The Differences Between Coping with Mother and Father. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  20
  Ting‐Fang Wang, Li‐Tzu Chen & Andrew H.‐J. Wang (2008). Right or Left Turn? RecA Family Protein Filaments Promote Homologous Recombination Through Clockwise Axial Rotation. Bioessays 30 (1):48-56.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 37.  2
  Wen‐Fang Wang (2016). Three‐Valued Plurivaluationism: A Reply to Williamson's Criticisms on the Three‐Valued Approach to the Sorites Paradox. Philosophical Forum 47 (3-4):341-360.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Wen-Ping Wu, Ya-Fang Guo, Yue-Sheng Wang, Ralf Mueller & Dietmar Gross (2011). Molecular Dynamics Simulation of the Structural Evolution of Misfit Dislocation Networks at Γ/Γ′ Phase Interfaces in Ni-Based Superalloys. Philosophical Magazine 91 (3):357-372.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 39.  1
  Ting‐Fang Wang, Yuan‐Chih Chang, Chien‐Der Lee, Litzu Chen, Chia‐Seng Chang & Andrew H.‐J. Wang (2008). Authors' Reply to Correspondence From Egelman. Bioessays 30 (11‐12):1254-1255.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 40.  47
  Wen-Fang Wang (2007). Modal Fictionalism and Hale's Dilemma Against It. The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 5:51-56.
  Gideon Rosen proposes a view called "modal fictionalism" which Rosen thinks has all the benefits of modal realism without its ontological costs. Whereas modal realists have a paraphrase r(0) of a modal claim "0", modal fictionalists claim that the correct translation of "0" is rather the result of prefixing "according to the hypothesis of a plurality of worlds" to r(0). Rosen takes the prefix to be primitive and defines other modal notions in terms of it. Bob Hale, however, thinks the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  50
  Wen-Fang Wang (2011). Theories of Abstract Objects Without Ad Hoc Restriction. Erkenntnis 74 (1):1-15.
  The ideas of fixed points (Kripke in Recent essays on truth and the liar paradox. Clarendon Press, London, pp 53–81, 1975; Martin and Woodruff in Recent essays on truth and the liar paradox. Clarendon Press, London, pp 47–51, 1984) and revision sequences (Gupta and Belnap in The revision theory of truth. MIT, London, 1993; Gupta in The Blackwell guide to philosophical logic. Blackwell, London, pp 90–114, 2001) have been exploited to provide solutions to the semantic paradox and have achieved admirable (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  36
  Wen-Fang Wang (2007). Putnam's Way to Essentialism. The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 6:111-117.
  In several articles, Putnam claims that the direct reference theory (DRT) he endorses has startling consequence for the theory of necessary truth and essentialism, for if DRT is correct, so he claims, it follows that things belonging to natural kinds have their deep structures necessarily. Inspired by Donnellan, Nathan Salmon tries to spell out what Putnam seems to have in mind when making the claim, and Salmon calls the result "the OK mechanism". Salmon shows, in the OK mechanism, it is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Wen-Fang Wang (2007). Meinongian Theories Without Ad Hoc Restriction–Taking Two-Modes-of-Predication Approach as an Example. Soochow Journal of Philosophical Studies 16:111 - 132.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  26
  Weng-Fang Wang (2005). OK or OK*—Putnam's Way to Essentialism. Journal of Philosophical Research 30:237-250.
  Hilary Putnam made the claim several times that the direct reference theory (DRT) he endorsed had startling consequences for the theory of necessary truth and essentialism. If DRT was correct, so he claimed, it followed that things belonging to natural kinds had their deep structures necessarily. Inspired by Keith Donnellan, Nathan Salmon tried to spell out what Putnam seemed to have in mind when making the claim, and Salmon called the result of his analysis “the OK mechanism.” Salmon showed that (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  17
  Wen-Fang Wang (2003). Truth in PW and the Solution of Hale's Dilemma for Modal Fictionalism. Journal of Philosophical Research 28:329-344.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  6
  Wen-Fang Wang (2008). Ockham's New Razor. Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 17:149-161.
  I show in this paper how Putnam’s model-theoretical argument can be modified so as to generate a new general tool for Nominalism. I call such a tool “Ockham’s New Razor”. Section I illustrates how the model-theoretical technique that I have in mind can be applied to argue against Meinongian theories. Section II shows how the technique can be generalized to other cases as well. It also contains a brief discussion of the major assumption in the technique. Section III discusses possible (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  7
  Hans-Georg Moeller, Chen Derong, Lin Ma, Jay Goulding, Travis Smith, Zong Desheng, Li-Hsiang Lisa Rosenlee, Huaiyu Henry Wang, Huang Yong & Ellen Zhang (2005). Book Reviews and Response. [REVIEW] Dao: A Journal of Comparative Philosophy 5 (1):173-206.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  3
  Wen-Fang Wang (2009). Review of Jc Beall, Spandrels of Truth. [REVIEW] Notre Dame Philosophical Reviews 2009 (11).
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Xing-Jie Chen, Lu-Lu Liu, Ji-Fang Cui, Ya Wang, David H. K. Shum & Raymond C. K. Chan (2015). Chinese and Australians Showed Difference in Mental Time Travel in Emotion and Content but Not Specificity. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Ji-Fang Cui, Ya Wang, Hai-Song Shi, Lu-Lu Liu, Xing-Jie Chen & Ying-He Chen (2015). Effects of Working Memory Load on Uncertain Decision-Making: Evidence From the Iowa Gambling Task. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000