Search results for 'Xiao-Dong Shi' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  15
  Junhua Dang, Siegfried Dewitte, Lihua Mao, Shanshan Xiao & Yucai Shi (2013). Adapting to an Initial Self-Regulatory Task Cancels the Ego Depletion Effect. Consciousness and Cognition 22 (3):816-821.
  The resource-based model of self-regulation provides a pessimistic view of self-regulation that people are destined to lose their self-control after having engaged in any act of self-regulation because these acts deplete the limited resource that people need for successful self-regulation. The cognitive control theory, however, offers an alternative explanation and suggests that the depletion effect reflects switch costs between different cognitive control processes recruited to deal with demanding tasks. This account implies that the depletion effect will not occur once people (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Chunxie Shi (2012). Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin. Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  22
  Li-Ming Gong, Wen-Jun Tu, Jian He, Xiao-Dong Shi, Xin-Yu Wang & Ying Li (2012). The Use of Newborn Screening Dried Blood Spots for Research. Journal of Bioethical Inquiry 9 (2):189-193.
  ObjectiveTo investigate the attitudes of Chinese parents regarding the storage of dried blood spots collected for newborn screening (NBS) and their use in research.MethodsWe conducted a hospital-based survey of parents and examined parental attitudes regarding (a) allowing NBS sample storage, (b) permitting use of children’s NBS samples for research with parental permission, and (c) permitting use of children’s NBS samples for research without parental permission.ResultsThe response rate was 52 percent. Of parents surveyed, 68 percent would permit their infant’s NBS sample (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 4. Naiqiang Dong (ed.) (2008). Kong Xue Zhi Shi Ci Dian =. Shang Wu Yin Shu Guan Guo Ji You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Han Xiao (2010). Min Shi Zheng Ju Shou Ji Zhi du Yan Jiu =. Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Hong'en Xiao (2010). Tu Jia Zu Zhe Xue She Hui Si Xiang Shi. Zhongguo Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Xiaodan Dong (forthcoming). Xiaodan Dong May 7, 2008. Business Ethics.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Xiaodan Dong (forthcoming). Xiaodan Dong Assignment 2–Employment at Will Business Ethics April 30, 2008. Business Ethics.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Yuzhi Shi (2010). Fei Chang Shi Sheng: Kongzi He Ta de di Zi Men. Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Chunli Shi (2010). Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi. Shi Chuli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Guangquan Shi (2006). Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Lü Wen Hua de Li Shi Yan Jin =. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) (2009). Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) (2007). Qing Dai Li Xue Shi. Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Zhonglian Shi (2011). Ru Feng Hua Yu Run Yi Yu: Ru Jia Wen Hua Yu Shi Jie. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Zhiyu Shi (2005). She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Shehui Kexue Zhishi Xinlun. Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Zhiyu Shi (2005). She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Social Science Knowledge Re-Examined: Ten Lectures From the Perspective of Cultural Studies. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Qinghao Shi (2009). 20 Shi Ji 90 Nian Dai Yi Hou de Sheng Tai She Hui Zhu Yi. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Jun Shi (2006). Shi Jun Wen Cun. Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Zhonglian Shi (2011). Shi Jie Yan Guang Zhong de Kongzi. Xianggang Zhong He Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Chaoying Shi (2012). Xian Xiang Xue Yu Gu Dian Zhe Xue de Quan Shi Wen Ti. Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Liang Shi (2009). Yi Duan Si Xiang de Bei Hou: Zhongguo Gu Dai Wen Hua Si Xiang Shi Zha Ji. Zhongguo Zhi Gong Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Chaoying Shi (2006). Yi Shu Zhe Xue Yu Mei Xue de Quan Shi Wen Ti =. Ren Ben Zi Ran Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) (2011). Zhongguo Quan Shi. Zhongguo Shu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) (2009). Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji. Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  1
  Qing Dai (1996). The Wang-Zhen-Complex and Dong-Shi. Chinese Studies in Philosophy 27 (3):45-48.
  According to the rumor mill in China: "The Central Discipline Inspection Commission is considering internal party disciplinary action against Song Renqiong and others ." I am truly happy for the CCP—by taking this stand there is still hope it can continue with its mission and transform China into a modern society.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Derong Pan (ed.) (2006). Zhi Shi Yu Zhi Hui: Hua Dong Shi Fan da Xue Zhe Xue Xi Jian Xi 20 Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Minrong Shen (2012). Ren de Jia Zhi Yu Shi Dai Jing Shen: Da Bian Dong Shi Dai de Sheng Cun Zhi Dao. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Chongdao Bian (2008). Rong He Yu Gong Sheng: Dong Ya Shi Yu Zhong de Riben Zhe Xue. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Zhenfeng Cai (ed.) (2009). Dong Ya Zhuzi Xue de Quan Shi Yu Fa Zhan. Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Zhenfeng Cai (2010). Zhaoxian Ru Zhe Ding Ruoyong de Sishu Xue: Yi Dong Ya Wei Shi Ye de Tao Lun. Taiwan Xue Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Yansheng Chang (2005). Zhongguo Si Xiang Xiao Shi. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Yajie Chen (2009). Dang Dai Zhongguo Yi Shi Xing Tai de Qi Yuan: Xin Qi Meng Yun Dong Yu "Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua" de Sheng Cheng Yu Jing = New Enlightenment and the Original Context of Sinicized Marxism. Xin Xing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Ming'en Chen (2011). Quan Shi Yu Jian Gou: Dong Zhongshu Chun Qiu Xue de Xing Cheng Yu Kai Zhan. Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Ann-Ping Chin (2008). Kongzi: Xuan Xiao Shi Dai de Gu du Zhe Ren. Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Zhifeng Deng (2004). Wang Xue Yu Wan Ming de Shi Dao Fu Xing Yun Dong. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Lianhe Deng (2010). "Xiao Yao You" Shi Lun: Zhuangzi de Zhe Xue Jing Shen Ji Qi Duo Yuan Liu Bian. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Dongmei Fang (2009). Dong Fang Shi Zhe Fang Dongmei Lun Zhu Ji Yao. Nanjing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Youlan Feng (2009). Zhong Xi Zhe Xue Xiao Shi. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Zhaoguang Ge (2006). Xi Chao You Dong Feng: Wan Qing Min Chu Si Xiang, Zong Jiao Yu Xue Shu Shi Jiang. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Qiyong Guo & Genyou Wu (eds.) (2004). Xiao Shafu Jiao Shou Ba Shi Shou Chen Ji Nian Wen Ji =. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Junjie Huang (2008). Dong Ya Ru Xue Shi de Xin Shi Ye. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Jiande Huang (2006). Xi Fang Zhe Xue Dong Jian Shi =. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Tsunemichi Kanbayashi (2007). Dong Ya Mei Xue Qian Shi: Chong Xun Riben Jin Dai Shen Mei Yi Shi. Dian Cang Yi Shu Jia Ting Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Suping Li (2005). Dong Ya Yu He He: Ru Shi Dao de Yi Zhong Quan Shi. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Xingmin Li (2009). Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Guomin Liu (2007). Dong Zhongshu de Jing Xue Quan Shi Ji Tian de Zhe Xue. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) (2007). Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji. Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Junzu Liu (2011). Yi Ci Kan Dong Si Shu: Kongzi Jiao Ni Zuo Ren Yu Chu Shi. Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Junjun Liu (2005). Zhi Shi Yu She Hui Xing Dong de Jie Gou: Zhi Shi She Hui de Li Lun Yu Shi Jian Yan Jiu = Knowledge and the Structure of Social Action: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Society. Tianjin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000