Search results for 'Xin Sheen Liu' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Li Xin, De‐Pei Liu & Chih‐Chuan Ling (2003). A Hypothesis for Chromatin Domain Opening. Bioessays 25 (5):507-514.score: 2799.9
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Xin Sheen Liu, Kripkenstein: Rule and Indeterminacy.score: 870.0
  Quine's indeterminacy differs from Wittgenstein's in several aspects. First, Wittgenstein and Kripke's indeterminacy applies to a single individual in isolation and this indeterminacy disappears when the single person is brought into a wider community. Thus, this indeterminacy is only logically possible or hypothetical. Second, in Quine's problem, two translation manuals are distinguishable; while Wittgenstein's hypotheses, such as 'plus' and 'quus' and many others, are indistinguishable for the subject's past and the subject would never aware of the distinctions. Third, in Wittgenstein's (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Joseph Liu (2011). Chong Gou Kongzi: Li Shi Zhong de Kongzi Yu Kongzi Xin Li Chu Tan. Zhongguo Guo Ji Guang Bo Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Shuxian Liu (2006). Huang Zongxi Xin Xue de Ding Wei. Zhejiang Gu Ji Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Junzhe Liu (ed.) (2008). Li Lun de Hong Yang Yu Chuang Xin: Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yan Jiu = Lilun de Hongyang Yu Chuangxin. Ba Shu Shu She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Xingbang Liu (2006). Ling Nan Xin Xue Chuan Ren: Zhan Ruoshui. Guangdong Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Yourong Liu (2004). Liang Shuming Xin Li Xue Si Xiang Yan Jiu. Anhui Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Shuxian Liu (2004). Xian Dai Xin Ru Xue Zhi Sheng Cha Lun Ji. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Chang Liu (2009). Xin Jun Tong Gou: Zhongguo Gu Dai Zheng Zhi Si Xiang Shi de Yi Zhong Yuan Xing Fan Chou Fen Xi. Nan Kai da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Shuxian Liu (2005). Xin Shi Dai Zhe Xue de Xin Nian Yu Fang Fa =. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Jianrong Liu (2004). Xin Shi Qi Nong Cun Dao de Jian She Yan Jiu. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Jihui Liu (2011). Xin Zhi Tuo Pu: 1895 Shi Jian Hou de Lun Li Chong Gou. Xing Ren Wen Hua Shi Yan Shi.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Zongxian Liu (2009). Yangming Xue Yu Dang Dai Xin Ru Xue. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Chengjun Liu & Yuan Liu (eds.) (2008). Zhongguo Te Se She Hui Zhu Yi Jun Shi Li Lun de Zhan Xin Pian Zhang. Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Jian Wang & Xinyue Liu (eds.) (2011). Yi Xue Yu Ren Wen: Yi Gai Ge Chuang Xin Jing Shen Tui Jin Yi Yao Yuan Xiao Zhe Xue She Hui Ke Xue Fan Rong Fa Zhan = Yixue Yu Renwen. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Xin Liu (2011). The Implication of Rawls' Approach to Public Reason. Frontiers of Philosophy in China 6 (1):161-169.score: 240.0
  Rawls’ appealing to free agreement in the original position cannot be understood as the source of real commitment to principles of social justice. According to the contextualistic interpretation, to establish and clarify the reasonableness of one context, one needs to appeal to the reasonableness of some higher-order contexts. Because the two meta-contexts of global basic structure and domestic basic structure can be seen as higher-order or lower-order context relative to each, depending on concrete cases, by excluding the consideration of global (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Liu Xin (2003). Can Liberalism Take Root in China? Contemporary Chinese Thought 34 (3):68-97.score: 240.0
 18. Liu Xin (2003). Contexts and Issues of Contemporary Political Philosophy in China. Contemporary Chinese Thought 34 (3):35-54.score: 240.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Wei Sun, Da-xin Liu & Tong Wang (2006). International Workshop on Web-Based Internet Computing for Science and Engineering (ICSE 2006)-A Model of XML Access Control with Dual-Level Security Views. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. 3842--799.score: 240.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Xin Wang, Changsong Sun, Xiaojian Liu & Bo Xu (2006). International Workshop on Web-Based Internet Computing for Science and Engineering (ICSE 2006)-Component Composition Based on Web Service and Software Architecture. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. 987-990.score: 240.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Liu Xun, He Gaochao, Carine Defoort, Kimberly Hutchings, Liu Xin & Nick Rengger (2003). Rediscovering Republicanism in China. Contemporary Chinese Thought 34 (3):18-34.score: 240.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. JeeLoo Liu (2009). Liu, Liangjian 劉梁劍, Heaven, Humans, and Boundary: An Exposition of Wang Chuanshan's Metaphysics 天· 人· 際· 對王船山的形上學闡明. [REVIEW] Dao: A Journal of Comparative Philosophy 8 (1):105-108.score: 180.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. X. Liu (2004). Interpreting Chinese Education: A Review of Liu, Ross, and Kelly's The Ethnographic Eye: An Interpretive Study of Education in China. [REVIEW] Journal of Thought 39 (1):147-150.score: 180.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Korbin Liu (2003). Korbin Liu Kirsten J. Black. Inquiry 40:94-104.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Ben Liu (2008). Liu Ben Wen Ji. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Hainian Liu (2005). Liu Hainian Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Han Liu (2005). Liu Han Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Han Liu (2004). Liu Han Wen Xuan. Fa Lü Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Shiying Liu (2010). Liu Shiying Ji: Luo Ji Yu Zhe Xue Yan Jiu. Xian Zhuang Shu Ju.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Shipei Liu (2010). Liu Shipei Ru Xue Lun Ji. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Xianqi Liu (2008). Liu Xianqi Wen Ji. Jilin da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Xianxin Liu (2010). Liu Xianxin Xue Shu Lun Ji. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) (2006). Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Guoying Liu & Canhui Zhang (eds.) (2009). Xiu Yuan Zhi Lu: Xianggang Zhong Wen da Xue Zhe Xue Xi Liu Shi Zhou Nian Xi Qing Lun Wen Ji. Zhong Wen da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Xinwen Deng (2008). Ma Yifu Liu Yi Yi Xin Lun Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Tiance Feng (2010). Dang Dai Zhongguo Zhu Liu Xin Yang de Qing Gan Bian Qian Ji Jia Zhi Yan Jiu. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Chunxie Shi (2012). Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin. Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Menglin Wang (2012). Fa Lü Zi Zhi Li Lun de Liu Bian: Yi Xian Dai Xing Wen Ti Wei Zhong Xin de Si Xiang Shi Kao Cha. Fa Lü Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Qunzhen Zhou (2010). Ru Xue Yuan Liu Su Shi: Gu Dai Ru Jia de Xin Xing Si Xiang. E Hu Yue Kan She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. J. Liu & J. Perry (eds.) (2011). Consciousness and the Self: New Essays. Cambridge University Press.score: 60.0
  'I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe any thing but the perception.' These famous words of David Hume, on his inability to perceive the self, set the stage for JeeLoo Liu and John Perry's collection of essays on self-awareness and self-knowledge. This volume connects recent scientific studies on consciousness with the traditional issues about the self explored by Descartes, Locke and Hume. Experts in the field offer contrasting perspectives on matters such as (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. JeeLoo Liu, Phil 225 Philosophy of the Arts Fall 1995.score: 60.0
  Class meeting time: T R 9:55 - 11:10 AM Instructor: JeeLoo Liu Office location: Welles 107 Office hours: M W 2-4 PM E-mail: Liu@geneseo.edu..
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Yanping Liu, Erik D. Reichle & Ding‐Guo Gao (2013). Using Reinforcement Learning to Examine Dynamic Attention Allocation During Reading. Cognitive Science 37 (8):1507-1540.score: 60.0
  A fundamental question in reading research concerns whether attention is allocated strictly serially, supporting lexical processing of one word at a time, or in parallel, supporting concurrent lexical processing of two or more words (Reichle, Liversedge, Pollatsek, & Rayner, 2009). The origins of this debate are reviewed. We then report three simulations to address this question using artificial reading agents (Liu & Reichle, 2010; Reichle & Laurent, 2006) that learn to dynamically allocate attention to 1–4 words to “read” as efficiently (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Fulton J. Sheen (2003). God's World and Our Place in It. Sophia Institute Press.score: 60.0
  In the 1950s, Fulton J. Sheen was one of the most popular television personalities in America, captivating millions of prime-time viewers weekly with enlightening talks on the essentials of Christianity and the moral life.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Xin He (2004). Sheng Yu Xiong: Laozi, Kongzi, Qu Yuan, Liu Che. Jin Cheng Chu Ban She.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Fred Dretske & JeeLoo Liu, The Nature of Consciousness Handout.score: 30.0
  ___ (i) There is a difference between hearing Clyde play the piano and seeing him play the piano. ___ (ii) A perceptual belief that he is playing the piano must also be distinguished from a perceptual experience of this same event.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Chuang Liu (1994). The Aharonov-Bohm Effect and the Reality of Wave Packets. British Journal for the Philosophy of Science 45 (4):977-1000.score: 30.0
  The objective of this paper is to show that, instead of quantum probabilities, wave packets are physically real. First, Cartwright's recent argument for the reality of quantum probabilities is criticized. Then, the notion of ‘physically real’ is precisely defined and the difference between wave functions and quantum probabilities clarified. Being thus prepared, some strong reasons are discussed for considering the wave packet to be physically real. Finding the reasons inconclusive, I explain how the Aharonov—Bohm effect delivers the final punch. I (...)
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Chang Liu (1999). Approximation, Idealization, and Laws of Nature. Synthese 118 (2):229-256.score: 30.0
  Traditional theories construe approximate truth or truthlikeness as a measure of closeness to facts, singular facts, and idealization as an act of either assuming zero of otherwise very small differences from facts or imagining ideal conditions under which scientific laws are either approximately true or will be so when the conditions are relaxed. I first explain the serious but not insurmountable difficulties for the theories of approximation, and then argue that more serious and perhaps insurmountable difficulties for the theory of (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Dachun Liu & Yongmou Liu (2009). A Reflection on the Alternative Philosophy of Science. Frontiers of Philosophy in China 4 (4):576-588.score: 30.0
  A prominent phenomenon in contemporary philosophy of science has been the unexpected rise of alternative philosophers of science. This article analyses in depth such alternative philosophers of science as Paul Feyerabend, Richard Rorty, and Michel Foucault, summarizing the similarities and differences between alternative philosophies of science and traditional philosophy of science so as to unveil the trends in contemporary philosophy of science. With its different principles and foundation, alternative philosophy of science has made breakthroughs in terms of its field of (...)
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Chuang Liu (2004). Laws and Models in a Theory of Idealization. Synthese 138 (3):363 - 385.score: 30.0
  I first give a brief summary of a critique of the traditional theories of approximation and idealization; and after identifying one of the major roles of idealization as detaching component processes or systems from their joints, a detailed analysis is given of idealized laws -- which are discoverable and/or applicable -- in such processes and systems (i.e., idealized model systems). Then, I argue that dispositional properties should be regarded as admissible properties for laws and that such an inclusion supplies the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Chuang Liu (2004). Approximations, Idealizations, and Models in Statistical Mechanics. Erkenntnis 60 (2):235-263.score: 30.0
  In this paper, a criticism of the traditional theories of approximation and idealization is given as a summary of previous works. After identifying the real purpose and measure of idealization in the practice of science, it is argued that the best way to characterize idealization is not to formulate a logical model – something analogous to Hempel's D-N model for explanation – but to study its different guises in the praxis of science. A case study of it is then made (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000