Search results for 'Xin-Yu Wang' (try it on Scholar)

999 found
Sort by:
 1. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2006). Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 5400.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) (2006). Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 5400.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Miao-yang Wang, Xuanmeng Yu & George F. McLean (eds.) (1997). Chinese Cultural Traditions and Modernization. Council for Research in Values & Philosophy.score: 2400.0
  As we approach the third millenium we ask what we want to bring forward from the past and what we wish to develop anew. Like planning to begin human life on ...
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Qing-Yin Wang, Balaji Manicassamy, Xuemei Yu, Klavs Dolmer, Peter G. W. Gettins & Lijun Rong (forthcoming). Identity Dynamics, Action and Context. Journal for the Theory of Social Behaviour.score: 2400.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Klaus Ambos-Spies, Decheng Ding, Wei Wang & Liang Yu (2009). Bounding Non- GL ₂ and R.E.A. Journal of Symbolic Logic 74 (3):989-1000.score: 2400.0
  We prove that every Turing degree a bounding some non-GL₂ degree is recursively enumerable in and above (r.e.a.) some 1-generic degree.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. A. Beteille, A. Briggs, H. Daalder, M. Gendreaumassaloux, Pa Graham, H. Maierleibnitz, A. Singh, Gw Wang & Ac Yu (1992). The Traditions of the University in the Face of the Demands of the 21st-Century-Comments. Minerva 30 (2):206-241.score: 2400.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Wei Huang, Lean Yu, Shouyang Wang, Yukun Bao & Lin Wang (2006). Computational Finance and Business Intelligence-Comparisons of the Different Frequencies of Input Data for Neural Networks in Foreign Exchange Rates Forecasting. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. 517-524.score: 2400.0
 8. Patrick T. Reilly, Yun Yu, Ali Hamiche & Lishun Wang (2014). Cracking the ANP32 Whips: Important Functions, Unequal Requirement, and Hints at Disease Implications. Bioessays 36 (11):1062-1071.score: 2400.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Qi Xiang Su, Houfeng Sun Wang & Shiwen Yu (2006). Information Retrieval/Document Classification/QA/Summarization I-Using Pointwise Mutual Information to Identify Implicit Features in Customer Reviews. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag. 22-30.score: 2400.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Shouchang Wang & Jin Yu (eds.) (2008). Pang Pu Jiao Shou Ba Shi Shou Chen Ji Nian Wen Ji. Zhonghua Shu Ju.score: 2400.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2007). Ren de Ji Ben Li Lun Yan Jiu. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 2400.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2007). Zong Jiao Guan Yan Jiu. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 2400.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. [deleted]John K. Zao, Tchin-Tze Gan, Chun-Kai You, Cheng-En Chung, Yu-Te Wang, Sergio Josã© Rodrã­Guez Mã©Ndez, Tim Mullen, Chieh Yu, Christian Kothe, Ching-Teng Hsiao, San-Liang Chu, Ce-Kuen Shieh & Tzyy-Ping Jung (2014). Pervasive Brain Monitoring and Data Sharing Based on Multi-Tier Distributed Computing and Linked Data Technology. Frontiers in Human Neuroscience 8.score: 2400.0
 14. Dade Wang (2009). Zhu Lu Yi Tong Xin Lun: Yi "Xin Yu Li, Xin Yu Wu" Wei Xiang du Zhi Xin Zong Xi. Wen Shi Zhe Chu Ban She.score: 2190.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Wen-Sheng Wang (ed.) (2011). Han Yu Zhe Xue Xin Shi Yu. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Huaiping Wang (2009). Mei Xue San Bu: Zong Baihua Mei Xue Yan Jiu Fang Fa Yu Feng Ge Xin Tan. Hefei Gong Ye da Xue Chu Ban She.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Ying Wang (2007). Ru Yi Li Lun Yu Xin Shen Ji Bing Zhi Liao. Jilin da Xue Chu Ban She.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Fengming Wang & Yunzhong Jiang (eds.) (2010). Shi Dai Bian Qian Yu Si Chao Ji Dang: Gai Ge Kai Fang Xin Shi Qi Zhong da Li Lun He Xian Shi Wen Ti Yan Jiu Wen Ji. Qing Hua Ta Xue Chu Ban She.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Zhenxi Wang (2011). Wen Ming Chong Tu Shi Ye Xia de Lun Li She Hui: Yi Liang Shuming Yu Chen Xujing Zhi Bi Jiao Wei Zhong Xin. Yunnan Ren Min Chu Ban She.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Jian Wang & Xinyue Liu (eds.) (2011). Yi Xue Yu Ren Wen: Yi Gai Ge Chuang Xin Jing Shen Tui Jin Yi Yao Yuan Xiao Zhe Xue She Hui Ke Xue Fan Rong Fa Zhan = Yixue Yu Renwen. Anhui da Xue Chu Ban She.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Guomeng Wang (2006). Zhu Xi Li Xue Yu Lu Jiuyuan Xin Xue. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Dunkang Yu (2007). He Yan Wang Bi Xuan Xue Xin Tan =. Fang Zhi Chu Ban She.score: 1890.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Ping Wang (2005). Si Wang Yu Yi Xue Lun Li. Wuhan da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Shanzhong Wang (2010). Wang Shanzhong Mei Yu Mei Xue Wen Xuan =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Yunliang Wang (2008). Wang Yangming: Huan Xing Nei Xin de Liang Zhi. Zhongguo Fa Zhan Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Xiaoxin Wang & Pinglue Zhao (eds.) (2011). Wang Yangming Yu Yangming Wen Hua. Zhonghua Shu Ju.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Shilin Yu (2010). Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue. Ba Shu Shu She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Huaiyan Yu (2009). Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian. Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Wenwu Yu (2008). Wang Yangming Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Yingshi Yu (2004). Xian Dai Ru Xue de Hui Gu Yu Zhan Wang. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Yuan Yu (2006). Xin Wu Gan Ying Yu Qing Jing Jiao Rong. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Dan Yu (2007). Yu Dan "Zhuangzi" Xin De. Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Li-Ming Gong, Wen-Jun Tu, Jian He, Xiao-Dong Shi, Xin-Yu Wang & Ying Li (2012). The Use of Newborn Screening Dried Blood Spots for Research. Journal of Bioethical Inquiry 9 (2):189-193.score: 870.0
  ObjectiveTo investigate the attitudes of Chinese parents regarding the storage of dried blood spots collected for newborn screening (NBS) and their use in research.MethodsWe conducted a hospital-based survey of parents and examined parental attitudes regarding (a) allowing NBS sample storage, (b) permitting use of children’s NBS samples for research with parental permission, and (c) permitting use of children’s NBS samples for research without parental permission.ResultsThe response rate was 52 percent. Of parents surveyed, 68 percent would permit their infant’s NBS sample (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. C. Florian Bentzinger, Yu Xin Wang, Julia von Maltzahn & Michael A. Rudnicki (2013). The Emerging Biology of Muscle Stem Cells: Implications for Cell‐Based Therapies. Bioessays 35 (3):231-241.score: 810.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Qing Jiang (2004). Sheng Ming Xin Yang Yu Wang Dao Zheng Zhi: Ru Jia Wen Hua de Xian Dai Jia Zhi. Yang Zheng Tang Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 435.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Jianfu Lin (ed.) (2013). Quan Qiu Hua Shi Dai de Wang Dao Wen Hua, She Hui Chuang Xin Yu Yong Xu Fa Zhan. Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.score: 435.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Cheng Zhu (2008). Zhi Xin Yu Zhi Shi: Wang Yangming Zhe Xue de Zheng Zhi Xiang Du. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 435.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Zongsan Mou (2004). Song Ming Ru Xue de Wen Ti Yu Fa Zhan: Song Ming Ru Xue Zong Shu, Song Ming Li Xue Yan Jiang Lu, Lu Wang Yi Xi Zhi Xin Xing Zhi Xue. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 405.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Yungao Pan (2008). Cong Wang Yangming Dao Cao Xueqin: Yangming Xin Xue Yu Ming Qing Wen Yi Si Chao. Hunan Jiao Yu Chu Ban She.score: 405.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Degao Sun (2008). Wang Yangming Shi Gong Yu Xin Xue Yan Jiu. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 405.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Ning Yi & Xianhua Wang (2009). Shixue Jingxue Yu Sixiang 《史学经学与思想》 (Studies of History and Classics in Chinese Thought)- By Liu Jiahe. Journal of Chinese Philosophy 36 (3):479-483.score: 360.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Ning Yi & Xianhua Wang (2009). Shixue Jingxue Yu Sixiang •Føf¢ (Studies of History and Classics in Chinese Thought)– by Liu Jiahe. Journal of Chinese Philosophy 36 (3):479-483.score: 360.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Confucius[From Old Catalog], Kramers, Robert Paul, [From Old Catalog] & Su Wang (eds.) (1950). Kʻung Tsŭ Chia Yü. Leiden, E. J. Brill.score: 360.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Ruoshui Chen & Fansen Wang (eds.) (2005). Si Xiang Yu Xue Shu. Zhongguo da Bai Ke Quan Shu Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Xuegong Chen & Xinzhi Wang (eds.) (2009). Xin'an Yi Xue Xue Shu Si Xiang Jing Hua. Zhongguo Zhong Yi Yao Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Jinsong Jiang, Tong Wu & Wei Wang (eds.) (2006). Ke Xue Shi Jian Zhe Xue de Xin Shi Ye. Nei Menggu Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Jinshan Li & Danyi Wang (eds.) (2010). Mian Huai Yu Tan Suo: Ji Nian Ai Siqi Wen Xuan, 1981-2008. Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Yongxiang Qian & Chaohua Wang (eds.) (2012). Ru Jia Yu Xian Dai Zheng Zhi. Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Hui Sun & Xinyan Wang (eds.) (2011). Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua Yu Dang Dai Zhongguo Zhe Xue Jian She =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Jiangsong Wang (2009). Bei Ju Ren Xing Yu Bei Ju Ren Sheng. Zhongguo She Hui Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 999