Search results for 'Xueqin Li' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' "Analects". Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.score: 150.0
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Li Xueqin (2002). Walking Out of the "Doubting of Antiquity" Era. Contemporary Chinese Thought 34 (2):26-49.score: 150.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Li Xueqin (2008). Comments on The_ Poetry (Shilun) and the _Poetry (Shi). Contemporary Chinese Thought 39 (4):18-29.score: 150.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Youzheng Li (2009). Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 150.0
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Li Xueqin (2013). Hexagram Drawings on Warring States (475 BCE-221 BCE) Bamboo Slips. Contemporary Chinese Thought 44 (3):34-41.score: 150.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Li Xueqin (2013). The Divinatory Turtle Plastrons Dated to King Wen of Zhou (R. First Half of the Eleventh Century BCE). Contemporary Chinese Thought 44 (3):16-26.score: 150.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Li Xueqin (2000). The Important Discovery of Pre-Qin Confucian Texts. Contemporary Chinese Thought 32 (1):58-62.score: 150.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Li Xueqin (2001). The Zisizi in the Jingmen Guodian Chu Slips. Contemporary Chinese Thought 32 (2):61-67.score: 150.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Li Xueqin (2013). Zhou (1046 BCE-256 BCE) Oracle Bones Excavated From Yinxu, Ruins of Yin (1300 BCE-1046 BCE). Contemporary Chinese Thought 44 (3):27-33.score: 150.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Xueqin Li & Guozhong Liu (2010). The Tsinghua Bamboo Strips and Ancient Chinese Civilization. Journal of Chinese Philosophy 37 (s1):6-15.score: 120.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Nansen Huang, Zhishang Chen, Dunhua Zhao & Zhonghua Li (eds.) (2004). Ren Xue Li Lun Yu Li Shi. Beijing Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Guisheng Li (2011). Bing Jia Guan Li Zhe Xue. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) (2005). Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui. Ba Shu Shu She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Hongtu Li (2007). Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Yongchi Li (2010). Cong Qi Meng Dao Qi Meng: Ou Zhou Jin Dai Si Xiang Yu Li Shi. Dao Xiang Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Zonggui Li & Zaoqun Zhang (eds.) (2012). Chuan Tong Ru Xue de Li Shi Xing Cha. Hua Cheng Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Yujie Li (2004). Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang. Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Yuping Li (2010). Duo Yuan Wen Hua Shi Dai de Wen Xue Jing Dian Li Lun. Nan Kai da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Wen Li (2011). Fan Jing Yu Zhongguo Shi Guan Li. Qi Ye Guan Li Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Yongjun Li (2004). Fa Li Fa Wai. Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Ke Li (2011). Fa Xue Fang Fa Lun Yuan Li. Fa Lü Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Jianhua Li (2004). Fa Zhi She Hui Zhong de Lun Li Zhi Xu =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Ruishan Li (2010). Guan Yu Lun Li Xue de 100 Ge Gu Shi =. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Zehou Li (2011). Gai Zhongguo Zhe Xue Deng Chang le ?: Li Zehou 2010 Tan Hua Lu. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Minghui Li (ed.) (2010). Jin Dai Dong Ya Bian Ju Zhong de Li Chunsheng. Tai da Chu Ban Zhong Xin.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Xingmin Li (2009). Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Guoding Li (2006). Ke Xue Jing Shen Yu Ke Xue Fang Fa: Li Guoding Zao Qi Ke Xue Zhu Zuo (1930-1950). Dong Nan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Chuangtong Li (2006). Ke Xue Zhe Xue Si Xiang de Liu Bian: Li Shi Shang de Ke Xue Zhe Xue Si Xiang Jia. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Daozeng Li (2006). Li Daozeng Wen Ji. Zhongguo Jian Zhu Gong Ye Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Ruifang Li (2011). Li Gong Si Xiang Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Gong Li (2011). Li Gong Wen Ji. Hebei Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Huiguo Li (2005). Li Huiguo Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Minghui Li & Huanghai Qiu (eds.) (2010). Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Minghui Li & Weifen Chen (eds.) (2008). Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Zehou Li (2010). Lun Li Xue Gang Yao. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Shicen Li (2004). Li Shicen Jiang Yan Ji. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Shicen Li (2011). Li Shicen Zhe Xue Lun Zhu. Shanghai Shu Dian Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Xiulin Li (2007). Li Xiulin Wen Cun. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  shang juan. Shi dai jing shen di zhe xue fan si -- xia juan. Zhongguo xian dai hua zhi zhe xue tan tao.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Yuancheng Li (2010). Li Yuancheng Ru Xue Lun Ji. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Yanming Li (2005). Li Yanming Wen Ji. Tai Hai Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Zehou Li (2006). Li Zehou Jin Nian da Wen Lu 2004-2006. Tianjing She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Zongwu Li (2004). Li Zongwu Zhuan. Tuan Jie Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Guangchang Li (2010). Min Zu Zhu Ti Xing de Jue Jie: Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Xiang Xiang Li = the Awareness of National Subjectivity. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Huangsheng Li (2006). Ru Jia de She Hui Li Xiang Yu Dao de Jing Shen. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Zehou Li (2008). Ren Lei Xue Li Shi Ben Ti Lun. Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Silong Li (ed.) (2010). Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Youzheng Li (2004). Ren Xue Jie Shi Xue: Kong Meng Lun Li Xue Jie Gou Fen Xi = a Hermeneutics of the Ren-Learning: A Structural Analysis of Confucian Ethics. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Juan Li (2009). Song Dai Cheng Zhu Li Xue Guan Xue di Wei Yan Jiu. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Xiaochun Li (2006). Song Dai Xing Er Yuan Lun Yan Jiu: Jian Lun Li Yi Fen Shu de Ti Yong Lun Shi Zhongguo Zhe Xue de He Xin Si Wei Fang Shi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000