Search results for 'Yi-Jie Tang' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1. Changsheng Yi, Wansheng Tang & Ying Liu (2006). Special Session on Intelligent Algorithms for Game Theory-Estimating the Contingency of RD Proj. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag 4114--819.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  3
  Yi-Jie Tang (1984). Recent Developments in the Study of Philosophy in the Prc. Journal of Chinese Philosophy 11 (3):243-254.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Huaiqing Duan & Yijie Tang (eds.) (2009). Xin Ren Wen Zhu Yi Si Chao: Baibide Zai Zhongguo. Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Jianrong Tang (2010). Chen Qianchu Zhe Xue Yan Jiu: Yi Gong Fu Shi Jian Wei Shi Yu. Yunnan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Duanzheng Tang (2011). Jie du Ru Jia Xian Dai Jia Zhi. Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Dachao Tang (ed.) (2004). Quan Shan Shu Zhu Yi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Junyi Tang (2005). Wen Hua Yi Shi Yu Dao de Li Xing. Zhongguo She Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Xiaowei Tang (2004). Yi Shi Lun: Yi Shi Wen Ti de Zi Ran Ke Xue Yan Jiu. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Lüe Tang (2012). Yi Wei Yi Ren Sheng: "Cai Gen Tan" Zhong de Sheng Huo Zhi Hui. Zhongguo Hua Qiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Yonghua Tang (2010). Zong Baihua Yu "Zhongguo Mei Xue" de Kun Jing: Yi Ge Fan Si Xing de Kao Cha. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Yaxin Fan, Yi-Yuan Tang, Rongxiang Tang & Michael I. Posner (2015). Time Course of Conflict Processing Modulated by Brief Meditation Training. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 12.  59
  Yi-Yuan Tang & Michael I. Posner (2009). Attention Training and Attention State Training. Trends in Cognitive Sciences 13 (5):222-227.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   17 citations  
 13.  57
  Yi-Yuan Tang, Mary K. Rothbart & Michael I. Posner (2012). Neural Correlates of Establishing, Maintaining, and Switching Brain States. Trends in Cognitive Sciences 16 (6):330.
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   5 citations  
 14.  13
  Yi-Yuan Tang, Michael I. Posner, Mary K. Rothbart & Nora D. Volkow (2015). Circuitry of Self-Control and its Role in Reducing Addiction. Trends in Cognitive Sciences 19 (8):439-444.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 15. Yi-Yuan Tang, Qilin Lu, Hongbo Feng, Rongxiang Tang & Michael I. Posner (2015). Short-Term Meditation Increases Blood Flow in Anterior Cingulate Cortex and Insula. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 16.  15
  Yi-Yuan Tang & Michael I. Posner (2014). Training Brain Networks and States. Trends in Cognitive Sciences 18 (7):345-350.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 17.  18
  Yi-Yuan Tang & Michael I. Posner (2009). Response to Jaeggi Et Al.: Exploring Training Methods. Trends in Cognitive Sciences 13 (5):192-193.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  27
  Tang Yi (1985). Taoism as a Living Philosophy. Journal of Chinese Philosophy 12 (4):397-417.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  1
  Rongxiang Tang, Adeel Razi, Karl J. Friston & Yi-Yuan Tang (2016). Mapping Smoking Addiction Using Effective Connectivity Analysis. Frontiers in Human Neuroscience 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Xiaomei Chen, Susan Daruvala, Yi-tsi Mei Feuerwerker, Charles A. Laughlin, Mark Miller, Xiaobing Tang, Lawrence Wang-chi Wong, Shengqing Wu & Xueqing Xu (2008). Literary Societies of Republican China. Lexington Books.
  Denton and Hockx present thirteen essays treating a variety of literary organizations from China's Republican era . Interdisciplinary in approach, the essays are primarily concerned with describing and analyzing the social and cultural complexity of literary groupings and the role of these social formations in literary production of the period.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Dandan Tang, Li Hu, Yi Lei, Hong Li & Antao Chen (2015). Frontal and Occipital-Parietal Alpha Oscillations Distinguish Between Stimulus Conflict and Response Conflict. Frontiers in Human Neuroscience 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Yi Tang (2005). Li Xing Yu Xin Yang: Xi Fang Zhong Shi Ji Zhe Xue Si Xiang. Guangxi Shi Fang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Tang-jae Yi (2008). Hanʼguk Iyŏ! Kkaeŏ Nara =. Hwanggŭmal.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  11
  Guo Yi (2008). The Philosophy of Yi. Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 15:47-52.
  The New Chinese philosophy should face the main issues in traditional philosophy and modern philosophy. The biggest issue in traditional Chinese philosophy during the last 800 years is Xing (Nature) is Li 性即理 or Xin (Mind) is Li 心即理. The biggest issue in modern Western philosophy is how to fortify value in thisera of knowledge explosion. This paper tries to do some exploration on these issues through reconstruction the Chinese metaphysics. It puts forward a theory of Four Substances 四體說. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Kevin O'Rourke & Kyu-bo Yi (2013). Singing Like a Cricket, Hooting Like an Owl: Selected Poems of Yi Kyu-Bo. Philosophy East and West 63 (2).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  6
  Mi-Kyung Yi (2001). Épreuves de l'étranger : entretien avec Nancy Huston réalisé par Mi-Kyung YI. Horizons Philosophiques 12 (1):1-16.
 27.  5
  Xiaoshan Yang, Yuan Jie & Liu Zongyuan (2000). Naming and Meaning in the Landscape Essays of Yuan Jie and Liu Zongyuan. Journal of the American Oriental Society 120 (1):82-96.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Junyi Tang (2008). Tang Junyi Xin Ru Xue Lun Ji. Nanjing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Yijie Tang (1999). Tang Yijie Juan. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Yijie Tang & Jianyong Zhao (eds.) (2011). Tang Yongtong Xue Ji. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Yongtong Tang (2005). Tang Yongtong Xuan Ji =. Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Sang-ha Yi (2008). Churi Ch'ŏrhak Ŭi Chŏlchŏng Hanju Yi Chin-Sang. Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. T'ae-bok Yi (2011). Chosŏn Ŭi Syup'ŏ Sŭt'a T'ojŏng Yi Chi-Ham: Panmannyŏn Yŏksa, Ch'oego Ŭi Kyŏngsega T'ojŏng Ŭi Sam Kwa Sasang. Tongnyŏk.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Tŏg-il Yi (2004). Chŏng Yag-Yong Kwa Kŭ Ŭi Hyŏngjedŭl: Yi Tŏk-Il Yŏksasŏ. Kimyŏngsa.
  1. Sae sidae rŭl yŏrŏ gan saramdŭl -- 2. Ŏdum ŭi sidae.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Sang-ha Yi (2007). Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Churiron Yŏnʼgu. Kyŏngin Munhwasa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Hyŏng-sŏng Yi (2006). Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Chʻŏrhak Sasang. Simsan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Chi-gyŏng Yi (2006). Hoejae Yi Ŏn-Jŏk Ŭi Chŏngch'i Sasang. Han'guk Haksul Chŏngbo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Yinzhen Yi & Jingping Jiang (eds.) (2006). Nü Xing Lun Li Yu Li Yi Wen Hua. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Chae-O. Yi (2011). Yi Chae-o Ŭi Chŏngch'i Sŏngch'al: Otkit Ŭl Yŏmigo Sidae Ap E Sŏda. Chungang Books.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Kan Yi (2008). Yŏkchu Oeam Yi Kan Ŭi Ch'ŏrhak Kwa Sam. Onyang Munhwawŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Ki-Dong Yi (2005). Yi Saek: Hanʼguk Sŏngnihak Ŭi Wŏnchʻŏn. SŏnggyunʼGwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Hwang Yi (2010). Yija Suŏ: Sŏngho Yi Ik I Karyŏ Ppobŭn T'oegyehak Ŭi Chŏngsu. Yemun Sŏwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Yin Jingshun Zhuan, Chen Jingyuan bu yi & Ren Dachun kao yi, Liezi Shi Wen ; Kao Yi. In Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.), Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong. Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Mingchang Lin (2009). Xiang Xiang de Tou She: [Wen Yi Jie Shou Mei Xue Tan Shuo]. Tang Shan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Haobin Wang (2008). Zhongguo Makesi Zhu Yi Jie Shi Xue Yan Jiu. Xin Hua Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Yi Xiong (2011). Dao Ke Dao: Laozi de Yao Yi Yu Jie Nan. Xian Zhuang Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  7
  Maolin Li, Xianshi Jin & Qisheng Tang (2012). Policies, Regulations, and Eco-Ethical Wisdom Relating to Ancient Chinese Fisheries. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 25 (1):33-54.
  Marine ecosystems are in serious troubles globally, largely due to the failures of fishery resources management. To restore and conserve fishery ecosystems, we need new and effective governance systems urgently. This research focuses on fisheries management in ancient China. We found that from 5,000 years ago till early modern era, Chinese ancestors had been constantly enthusiastic about sustainable utilization of fisheries resources and natural balance of fishery development. They developed numerous rigorous policies and regulations to guide people to act on (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  1
  Kenneth K. Kwong, Felix Tang, Vane-ing Tian & Alex L. K. Fung (2015). Can Customer Loyalty Be Explained by Virtue Ethics? The Chinese Way. Asian Journal of Business Ethics 4 (1):101-115.
  Virtue ethics is regarded as the key in search of moral excellence among corporations. Yet, there are limited works to empirically investigate what virtuous character morally good corporations is expected to exhibit in the course of business from the perspective of customers. To fill this gap, we argue that customers are to evaluate firm’s virtuous character using Confucian cardinal virtues and perceived virtuousness determines customer loyalty. We test this argument using a sample of 276 Hong Kong Chinese. The result suggests (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Yongcheng Ceng (2005). Hui Gui Shi Jian Lun Ren Lei Xue: Makesi Zhu Yi Wen Yi Xue Xin Jie Du. Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Lai Chen (2006). Chuan Tong Yu Xian Dai: Ren Wen Zhu Yi de Shi Jie. Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000