Search results for 'Yong Q. Gu' (try it on Scholar)

8 found
Order:
 1. T. Falbo, D. L. Poston, G. Ji, S. Jiao, Q. Jing, S. Wang, Q. Gu, H. Yin & Y. Liu (1989). Physical, Achievement and Personality Characteristics of Chinese Children. Journal of Biosocial Science 21 (4):483.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2. to-Hwan Kim (2007). Tamhŏn Hong Tae-Yong Yŏnʼgu. Kyŏngin Munhwasa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Yŏng-ho Kim (2010). Noju o Hŭi-Sang Kahak Yŏn'gu. Simsan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Kim Su-Yong (2008). Ippŏp P'yŏngka Ŭi Kaenyŏm E Kwanhan Yŏn'gu. Han'guk Pŏpche Yŏn'guwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Yŏng-ho Yi (2004). Chosŏn Chunggi Kyŏnghak Sasang Yŏnʼgu: 16-17-Segi 'Taehak' Chusŏksŏ E Taehan Punsŏk. Kyŏngin Munhwasa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Ki-yŏng Yi (2006). Han'guk Pulgyo Yŏn'gu. Han'guk Pulgyo Yŏn'guwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Chong-yŏng Yi (2006). Saengmyŏng Konghak Yuksŏng, Yulli Kyuje Mit Yujŏnja Pyŏnhyŏng Saengmulchʻe Ŭi Anjŏnsŏng Hwakpo E Kwanhan Pigyo Pŏpche Yŏnʼgu. HanʼGuk Pŏpche YŏnʼGuwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Sang-ho Chang (2005). Hangmun Hwa Kyoyuk. Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
  1. Kyoyuk iran muŏt in'ga -- 2. Kyoyuk ponwi ui sam -- 3. Kyoyuk yŏn'gu ŭi sae chip'yŏng.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography