Search results for 'Yu-Chiang Hu' (try it on Scholar)

999 found
Sort by:
 1. Yu-Chiang Hu & Chia-Ching Fatima Wang (2009). Collectivism, Corporate Social Responsibility, and Resource Advantages in Retailing. Journal of Business Ethics 86 (1):1 - 13.score: 870.0
  Is corporate social responsibility (CSR) linked to performance-related instrumentality or real moral concerns? Does CSR create resource advantages? Reasons for and results of CSR remain unclear. We choose a leading retail company in a Confucian, collectivist, and high power distance society and ask whether managers are naturally oriented toward societal actions. We study managerial perceptions regarding the importance and the performance of CSR in relation to other management factors. Drawing on Hunt’s (2000, A General Theory of Competition: Resources, Competences, Productivity, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Yu-Chiang Hu & Chia-Ching Fatima Wang (2009). Collectivism, Corporate Social Responsibility, and Resource Advantages in Retailing. Journal of Business Ethics 86 (1):1-13.score: 870.0
  Is corporate social responsibility linked to performance-related instrumentality or real moral concerns? Does CSR create resource advantages? Reasons for and results of CSR remain unclear. We choose a leading retail company in a Confucian, collectivist, and high power distance society and ask whether managers are naturally oriented toward societal actions. We study managerial perceptions regarding the importance and the performance of CSR in relation to other management factors. Drawing on Hunt's ) resource advantage theory, we find that the perceived importance (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Zitang Fu & Xingjian Hu (eds.) (2012). Makesi Zhu Yi Ren Quan Li Lun Yu Zhongguo Shi Jian. Fa Lü Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Yuanren Hu (ed.) (2011). Bu Xiu de Ping Min Jiao Yu Si Xiang, Hui Huang de Xiang Cun Jian She Cheng Jiu: Wei da de Ping Min Jiao Yu Jia Yan Yangchu = Buxiu de Pingmin Jiaoyu Sixiang Huihuang de Xiangcun Jianshe Chengjiu Weida de Pingmin Jiaoyujia Yanyangchu. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Sunping Hu (2012). Da Zi Ran Zhi Dao Yu Sheng Ren Zhi Xing. Li Wen Wen Hua Shi Ye I.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Shuijun Hu & Yong Xia (eds.) (2010). Fa Li Jiang Yi: Guan Yu Fa Lü de Dao Li Yu Xue Wen. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Jun Hu (ed.) (2008). Fan Si Yu Jing Jie: Ji Nian Feng Youlan Xian Sheng Dan Chen 110 Zhou Nian Ji Feng Youlan Xue Shu Guo Ji Yan Tao Hui Wen Ji. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Xusheng Hu (2004). Fa Xue: Li Xiang Yu Pi Pan. Fa Lü Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Youfeng Hu (2010). Shi Mei Zhi Bian: Zhongguo Dang Dai Mei Xue Yu Shi Xue Yan Jiu Fan Si. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Jiaxiang Hu (2007). Xin Ling Zhe Xue Yu Wen Yi Mei Xue. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Jiaxiang Hu (2010). Xian Qin Zhe Xue Yu Mei Xue Lun Cong. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Xiao Hu (2004). Yi Shi de Qi Yuan Yu Jie Gou =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Jihua Hu (2005). Zong Baihua: Wen Hua You Huai Yu Shen Mei Xiang Zheng. Wen Jin Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Yuanling Hu (2004). Zhang Zai Yi Xue Yu Dao Xue: Yi "Hengqu Yi Shuo" Ji "Zheng Meng" Wei Zhu Zhi Tan Tao. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Linxiang Jin, Guoshu Hu & Tang Tu (eds.) (2008). Dang Dai Zhongguo Tao Xingzhi Jiao Yu Si Xiang Shi Yan Yan Jiu =. Zhejiang Gong Shang da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Jianpeng Zhang & Zuqing Hu (eds.) (2007). Zhe Nian Tou: Ji Lu Shi Dai de Hua Yu He Gu Shi. Jiu Zhou Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Stephen D. Tsai, Chung-Yu Pan & Hong-Quei Chiang (2004). Shifting the Mental Model and Emerging Innovative Behavior: Action Research of a Quality Management System. Emergence: Complexity and Organization 6 (4).score: 280.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Hsien-Hsien Chiang, Y. M. Yu Chao & Y. S. Yuh (2006). Informed Choice of Pregnant Women in Prenatal Screening Tests for Down's Syndrome. Journal of Medical Ethics 32 (5):273-277.score: 240.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Yongfang Yu (2012). Chen Ming,Wenhua Ruxue: Sibian Yu Lunbian《文化儒学:思辨与论辩》(Cultural Confucianism: Speculation and Argumentation). By Chen Ming. (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 2009. 214 Pp. Paperback, ISBN 978-7-220-07776-0.). [REVIEW] Journal of Chinese Philosophy 39 (3):462-465.score: 180.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. L. K. Yu (2004). A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.score: 180.0
  The Rising Sun Battlefield Journal published by the East-Is-Red Commune of the Beijing Institute of Light Industry devoted as many as six pages to an all-out attack of "On Family Background" in a long and despicable article titled "The Big Poisonous Weed ‘On Family Background’ Must Be Torn Up by the Roots." In their own words, the appearance of this article was inevitable at a time when the Cultural Revolution reached the stage of great alliance [of mass rebel organizations] and (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Shi Hu (2005). Hu Shizhi Shuo Ru. Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Wujin Yu (2007). Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei. Heilongjiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Wujin Yu (ed.) (2007). Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue. Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Xingzhong Yu (2006). Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Deying Yu (2009). "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Zhihui Yu (2010). Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Sŭng-guk Yu (2008). Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =. Dong Fang Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Guizhi Yu (2008). He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Zhonghai Yu (2010). Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Jiaju Yu (2008). Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Jianfu Yu (2004). Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Jiaju Yu (2011). Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Keping Yu (2006). Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. L. K. Yu (2004). On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.score: 180.0
  Editor's Note: Over a long period of time, the evil bourgeois reactionary line has created antagonism between two groups of students in schools—antagonism on the basis of one's family background. This antagonism became very obvious during the initial stage of the Cultural Revolution, and has lasted to this day. It has prevented further criticism of the bourgeois reactionary line and hindered further development of the Cultural Revolution.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. L. K. Yu (2004). On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Yingshi Yu (2006). Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2006). Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Yingshi Yu (2004). Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Yingshi Yu (2008). Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo. Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Wujin Yu (2011). Sheng Huo Yu Si Kao. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Yingshi Yu (2008). Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua. Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Shilin Yu (2010). Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue. Ba Shu Shu She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Meixia Yu (2010). Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge. Nan Tian Shu Ju.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Shunde Yu (ed.) (2008). Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu. Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Tao Yu (ed.) (2009). Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu. Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. L. K. Yu (2004). What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.score: 180.0
  In December of last year, a few clowns appeared on the grand and spectacular stage of the Great Proletarian Cultural Revolution. These clowns were the reincarnated ghosts from the Capital Red Guard West City, East City, and Haidian Districts Pickets. They viciously attacked Chairman Mao's revolutionary line, engaged in slander on the Central Cultural Revolution Group, called dear Comrade Jiang Qing names, and sabotaged the organizations under the proletarian dictatorship. They provoked violence, created chaos, searched and confiscated the possessions of (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) (2006). Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Huaiyan Yu (2009). Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian. Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Wenwu Yu (2008). Wang Yangming Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Yingshi Yu (2004). Xian Dai Ru Xue de Hui Gu Yu Zhan Wang. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 999