Search results for 'Yu-Shu Peng' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Dagang Shu (2008). Zhong Shu Yu Li Rang: Ru Jia de He Xie Shi Jie = Zhongshu Yu Lirang. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Yingshi Yu (2006). Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 1260.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Yu-Shu Peng & Shing-Shiuan Lin (2009). National Culture, Economic Development, Population Growth and Environmental Performance: The Mediating Role of Education. [REVIEW] Journal of Business Ethics 90 (2):203 - 219.score: 870.0
  Literature on ethical behavior has paid little attention to the mechanism between macro-environmental variables and environmental performance. This study aims at constructing a model to examine the relationships which link cultural values, population growth, economic development, and environmental performance by incorporating the mediating role of education. The multiple linear regression model was employed to test the hypotheses on a 3-year-pooled sample of 51 countries. Empirical results conclude that national culture, economic development, and population growth would significantly influence environmental performance directly. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Yu-Shu Peng & Shing-Shiuan Lin (2008). Local Responsiveness Pressure, Subsidiary Resources, Green Management Adoption and Subsidiary's Performance: Evidence From Taiwanese Manufactures. [REVIEW] Journal of Business Ethics 79 (1/2):199 - 212.score: 870.0
  This study aims to explore if local responsiveness pressure and subsidiary resources influence green management adoption of overseas subsidiaries, and to investigate the relationships between the level of green management adoption and performance. The 101 effective samples were collected from 583 Taiwanese firms, which are listed in the top 1000 manufactory firms and have invested in China. Though structural equation model (SEM) analysis' empirical results indicate that local responsiveness pressure and subsidiary resources both have positive effects on the level of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Yingxi Peng (2007). Fang Yizhi Yu "Zhou Yi Shi Lun He Bian" Kao. Zhongshan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Guoxiang Peng (2005). Liang Zhi Xue de Zhan Kai: Wang Longxi Yu Zhong Wan Ming de Yangming Xue. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Guoxiang Peng (2012). Ru Jia Chuan Tong de Quan Shi Yu Si Bian: Cong Xian Qin Ru Xue, Song Ming Li Xue Dao Xian Dai Xin Ru Xue. Wuhan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Guoxiang Peng (2009). Ru Jia Chuan Tong Yu Zhongguo Zhe Xue: Xin Shi Ji de Hui Gu Yu Qian Zhan. Hebei Ren Min Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Guoxiang Peng (2007). Ru Jia Chuan Tong: Zong Jiao Yu Ren Wen Zhu Yi Zhi Jian. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Zhanguo Peng (2012). Wu Zhi Yu Yuan Rong: Fang Yizhi San Jiao Hui Tong Guan Yan Jiu. Min Zu Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Nu Peng, Wenjun Zhi & Chun Dai (eds.) (2009). Xian Xiang Xue Yu Jian Zhu de Dui Hua. Tong Ji da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Feng Peng (2006). Yin Jin Yu Bian Yi: Xi Fang Mei Xue Zai Zhongguo. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Guoying Shu (2010). Fa Zhe Xue: Li Chang Yu Fang Fa = Legal Philosophy: Stand and Method. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Yuanzhao Shu (2006). Xi Fang Jin Hua Lun Li Xue: Jin Hua Lun Yun Yong Yu Lun Li Xue de Chang Shi = Evolutionary Ethics in the West. Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Huitang Yu (2011). Ma Fei Ma: Gu Shi Li de Gui Bian Shu. Shang Wu Yin Shu Guan.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Shu Li, Harry C. Triandis & Yao Yu (2006). Cultural Orientation and Corruption. Ethics and Behavior 16 (3):199 – 215.score: 240.0
  Previous studies have shown that individuals in collectivist cultures may be more corrupt than those in individualist cultures when they are interacting with outgroup members. The countries that are least corrupt, according to the Transparency International Corruption Perceptions Index, tend to have horizontal individualist cultures, with Singapore being a prominent counterexample. Can findings at the cultural level of analysis be replicated at the individual level of analysis? To answer this question the authors examined the relationship between deception and cultural orientation (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Miao Fangming & Yu Shu (2009). Development of Humanistic Buddhism in Taiwan. Religious Studies 3:017.score: 240.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Yu Chen Shu (2010). Informed Consent Practices of Chinese Nurse Researchers. Nursing Ethics 17 (6):791-791.score: 240.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Liu Kangde & Yu Peng (1987). Brief Survey of the Differences Within the Nonbeing Faction of the School of Metaphysics. Contemporary Chinese Thought 19 (1):72-87.score: 240.0
  The School of Metaphysics of the Wei-Jin period was an important link in the history of the development of Chinese philosophical thought. Although there have been studies analyzing the birth and development of the Wei-Jin School of Metaphysics, up to the present there has been little discussion of the differences existing within the Nonbeing Faction of the School of Metaphysics. The Nonbeing Faction of the School of Metaphysics is generally conceived of as being composed of He Yan, Wang Bi, Wang (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Yongfang Yu (2012). Chen Ming,Wenhua Ruxue: Sibian Yu Lunbian《文化儒学:思辨与论辩》(Cultural Confucianism: Speculation and Argumentation). By Chen Ming. (Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe, 2009. 214 Pp. Paperback, ISBN 978-7-220-07776-0.). [REVIEW] Journal of Chinese Philosophy 39 (3):462-465.score: 180.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. L. K. Yu (2004). A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.score: 180.0
  The Rising Sun Battlefield Journal published by the East-Is-Red Commune of the Beijing Institute of Light Industry devoted as many as six pages to an all-out attack of "On Family Background" in a long and despicable article titled "The Big Poisonous Weed ‘On Family Background’ Must Be Torn Up by the Roots." In their own words, the appearance of this article was inevitable at a time when the Cultural Revolution reached the stage of great alliance [of mass rebel organizations] and (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Wujin Yu (2007). Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei. Heilongjiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Wujin Yu (ed.) (2007). Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue. Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Xingzhong Yu (2006). Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu. Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Deying Yu (2009). "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Zhihui Yu (2010). Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Sŭng-guk Yu (2008). Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =. Dong Fang Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Guizhi Yu (2008). He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua. Zhejiang da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Zhonghai Yu (2010). Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Jiaju Yu (2008). Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao. Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Jianfu Yu (2004). Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Jiaju Yu (2011). Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Keping Yu (2006). Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. L. K. Yu (2004). On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.score: 180.0
  Editor's Note: Over a long period of time, the evil bourgeois reactionary line has created antagonism between two groups of students in schools—antagonism on the basis of one's family background. This antagonism became very obvious during the initial stage of the Cultural Revolution, and has lasted to this day. It has prevented further criticism of the bourgeois reactionary line and hindered further development of the Cultural Revolution.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. L. K. Yu (2004). On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2006). Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti. Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Yingshi Yu (2004). Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Yingshi Yu (2008). Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo. Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Wujin Yu (2011). Sheng Huo Yu Si Kao. Fu Dan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Yingshi Yu (2008). Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua. Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Shilin Yu (2010). Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue. Ba Shu Shu She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Meixia Yu (2010). Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge. Nan Tian Shu Ju.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Shunde Yu (ed.) (2008). Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu. Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Tao Yu (ed.) (2009). Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu. Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. L. K. Yu (2004). What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group). Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.score: 180.0
  In December of last year, a few clowns appeared on the grand and spectacular stage of the Great Proletarian Cultural Revolution. These clowns were the reincarnated ghosts from the Capital Red Guard West City, East City, and Haidian Districts Pickets. They viciously attacked Chairman Mao's revolutionary line, engaged in slander on the Central Cultural Revolution Group, called dear Comrade Jiang Qing names, and sabotaged the organizations under the proletarian dictatorship. They provoked violence, created chaos, searched and confiscated the possessions of (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) (2006). Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Huaiyan Yu (2009). Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian. Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Wenwu Yu (2008). Wang Yangming Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Yingshi Yu (2004). Xian Dai Ru Xue de Hui Gu Yu Zhan Wang. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Jiaju Yu (2011). Xunzi Jiao Yu Xue Shuo. Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000