Search results for 'Zelf' (try it on Scholar)

26 found
Sort by:
 1. Josef Früchtl (2006). De Strijd van Het Zelf Met Zichzelf. Adorno En Heidegger Over de Moderniteit. Krisis 7 (4):29-41.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. K. Schaubroeck (forthcoming). Jan Bransen, Word zelf filosoof, Veen Magazines, 2010 [Book Review]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Mark van Twist, Martijn van der Steen en Philip & Marcel Karré (forthcoming). Als burgers het heft in eigen handen nemen: van representatieve naar doe-het-zelf democratie1. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Josef Früchtl (forthcoming). De strijd van het zelf met zichzelf. Krisis.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Hub Zwart (2009). Michel Foucault als psycholoog: Verdringing en terugkeer van de dimensie van het zelf. Wijsgerig Perspectief 49 (2):8.score: 15.0
  In de jaren vijftig raakte Michel Foucault gefascineerd door de fenomenologische psychologie. Vanaf de jaren zestig echter presenteert hij zichzelf als een ‘structuralist’ die slechts anonieme talige en architectonische structuren wil analyseren en die met nadruk wil afzien van elke interesse in de mens als individu of als subject. De psycholoog in hemzelf wordt als het ware hartstochtelijk verdrongen. Toch is er ook in het geval van Foucault sprake van een onvermijdelijke terugkeer van het verdrongene. Een belangrijk symptoom hiervan vormt (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Roland Breeur (1998). Individualisme, personalisme en het zelf. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 90 (4):262-279.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Annemie Halsema (2006). Het zelf als ander-mijn lichaam als ander: Ricoeurs notie van identiteit. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 98 (2).score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Petran Kockelkoren (2011). De bronnen van het zelf-Een zoektocht aan de hand van Plessners' materieel a priori'. Filosofie En Praktijk 32 (1):35.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Thijs Lijster (2008). Odysseus en de strijd om het zelf. Wijsgerig Perspectief 48 (1):18.score: 15.0
  Is het niet vreemd om te zeggen dat een verhaal uit de achtste eeuw voor Christus ons iets kan vertellen over onze hedendaagse westerse cultuur? Hoe kan de beschrijving van een wereld die geregeerd wordt door goden, heksen, nimfen en allerlei mythische gedrochten bijdragen aan ons zelfbegrip? Dat is minder vreemd dan het lijkt. Juist omdat Homeros helemaal aan het begin van onze beschaving stond, kunnen wij in retrospectief herkennen wat de nieuwe wereld scheidde van de oude. De homerische epen (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. A. Peperzak (1980). „Ken U zelf!” Of „wat is filosofie Van de geest?”. Tijdschrift Voor Filosofie 42 (4):720 - 770.score: 15.0
  This study is an analysis and interpretation of § 377, with which Hegel opens, in the second and the third edition of his Encyclopedia, his philosophy of spirit. By comparing this text with earlier fragments of an introduction to the philosophy of spirit, which are also analysed and interpreted, this article is at the same time a contribution to the genetic study of Hegel's system. Although the interpretation presented here tries to explain every detail of § 377, particular stress is (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Katrien Schaubroeck (2011). Recensies-Jan Bransen, word zelf filosoof. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (4):297.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Mark van Twist, Martijn van der Steen & Philip Marcel Karré (2009). Deel 2-Essay: Als burgers het heft in eigen handen nemen: van representatieve naar doe-het-zelf democratie. Res Publica 51 (4):521.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Maarten Van Ginderachter (2002). "Dragen en baren willen we" of "Wij zijn zelf mans genoeg"? De ambivalente verhouding tussen vrouwen en Vlaams-Nationalisme tijdens het Interbellum. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 80 (2):531-561.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Christopher Gill (2006/2009). The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought. Oxford University Press.score: 6.0
  Christopher Gill offers a new analysis of what is innovative in Hellenistic--especially Stoic and Epicurean--philosophical thinking about selfhood and personality. His wide-ranging discussion of Stoic and Epicurean ideas is illustrated by a more detailed examination of the Stoic theory of the passions and a new account of the history of this theory. His study also tackles issues about the historical study of selfhood and the relationship between philosophy and literature, especially the presentation of the collapse of character in Plutrarch's Lives, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Door John Bijl (forthcoming). D66 _opheffen? Graag Zelfs! Idee.score: 5.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. F. Malmberg (2013). Zelfs met het natuurlijk rede-licht alleen (“vel solo naturali rationis lumine”). Bijdragen 11 (3):202-211.score: 5.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Ewald Engelen (2010). Als Zelfs Zieners Zich Blind Staren. Krisis 2010 (1):123-128.score: 5.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Keith DeRose, Universalisme En de Bijbel.score: 3.0
  Laat me vanaf het begin duidelijk maken welke betekenis ik wel — en niet — aan de term “universalisme” zal hechten. Zoals ik de term gebruik, heeft “universalisme” betrekking op het standpunt dat alle menselijke wezens uiteindelijk gered zullen worden en bij Christus eeuwig leven zullen mogen genieten. Dit standpunt is verenigbaar met de opvatting dat God vele mensen na hun dood zal straffen. Vele universalisten nemen aan dat er van Goddelijke vergelding sprake zal zijn, hoewel enkelen daar wellicht niet (...)
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Martine Lejeune (2011). Analytische filosofie op Vlaamse wijze: tussen taalanalyse en naturalisme. de Uil Van Minerva:135-144.score: 3.0
  De auteur van dit artikel argumenteert dat het verschil tussen de continentale en de analytische traditie niet kan worden afgeleid uit het werk zelf van de filosofen, maar dat 'continentale filosofie' en 'analytische filosofie' een stempel is dat er van buitenaf wordt opgedrukt.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Richard Kearney (2002). Vertellingen. Routledge.score: 3.0
  Verhalen bieden ons bijzonder veelzijdige en duurzame inzichten in de menselijke conditie en hebben al sinds Aristoteles de aandacht van de filosofie getrokken. Het leidmotief van Vertellingen is dat dit digitale en naar verluidt 'postmoderne' tijdperk niet de ondergang van het verhaal aankondigt, maar juist zelf een bron van nieuwe verhalen vormt. Richard Kearney, filosoof en schrijver, ontrafelt in een heldere en meeslepende stijl waarom verhalen deze uitwerking op ons hebben en betoogt dat het onvertelde leven niet waard is (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Brian Ridley (2002). Wetenschap. Routledge.score: 3.0
  Kan de wetenschap alles verklaren? Brian Ridley, zelf een natuurkundige, zoekt een antwoord op deze en andere vragen in deze boeiende studie naar zowel de reikwijdte als de grenzen van de wetenschap. Volgens Ridley ligt aan het wetenschappelijke denken een wereld van 'magische ideeën' ten grondslag, en hij betoogt dan ook dat wetenschap meer overeenkomst met magie heeft dan wij vaak aannemen. In het boek wordt ook ingegaan op de vaak veronachtzaamde relatie tussen natuurwetenschap en wiskunde. De auteur koppelt (...)
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Guido J. M. Verstraeten (1994). Denken. Geloven Filosofische reflectie over niet-cyclische tijd en zingeving. Acco.score: 3.0
  Met dit boek schreef de auteur een thematische benadering van het wijsgerig denken. Hij onderzoekt cyclische en niet-cyclische opvattingen over tijd zoals ze zich manifesteren in de verschillende onderzoeksdomeinen van de filosofie, met name de natuurwetenschappen, de theologie, de ethiek en de metafysica. De waarheidsproblematiek die filosofen al 2000 jaar bezig houdt, komt uitgebreid aan bod in een bespreking van het werk van Heidegger, Wittgenstein, Derrida. Een kritische levensbeschouwing alléén, zonder een daaraan gekoppelde levenshouding leidt uiteindelijk echter tot een deconstructie (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Guido J. M. Verstraeten (1995). Gerechtigheid als paradigma. Acco.score: 3.0
  Het hyperrealistische denken waaraan natuurkundigen zich vaak schuldig maken als zij deterministische wetten extrapoleren naar de menswetenschappen, houdt volgens de auteur geen rekening met het metafysische dat niet enkel onze maatschappij maar ook het natuurwetenschappelijke denken zélf beheerst. In dit boek onderzoekt hij hoe dit natuurwetenschappelijke denken, en dan vooral de technologie die het begeleidt, als paradigma fungeert voor ons denken over de maatschappij en onze persoonlijke levenshouding. De zoektocht van de auteur naar een ethische houding die wél rekening houdt (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Kurt Baschwitz (1939). De Mensch in de Massa. Synthese 4 (1):416 - 425.score: 1.0
  De kennis van de "werkelijkheid", die zich achter den dichten nevel van veelzinnige woorden verbergt, is op het gebied der massa-psychologie wel heel moeilijk toegankelijk. Dit blijkt duidelijk uit de heerschende theorieën, inzonderheid de pessimistische theorieën van de laatste halve eeuw, over den zoogenaamd noodlottigen invloed van het saamhoorigheidsgevoel op het oordeel van de, in zulk een gevoel vereenigde, menschen. De meeste der opvattingen, die thans over de mogelijkheden en de onontbeerlijkheid der politieke propaganda worden verkondigd, passen in hetzelfde kader (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. David Atkinson, Mentale En Fysische Afbeeldingen.score: 1.0
  De meesten van ons kunnen zich moeiteloos beelden uit hun schooljaren voor de geest halen. Dikwijls zijn die beelden vaag en fragmentarisch, maar herkenbaar genoeg: het jongetje met het ziekenfondsbrilletje, het meisje met de afgezakte kousen, de onderwijzeres met de grote ruiten rok. Wie begiftigd is met een sterke auditieve verbeelding (en oud genoeg) kan zelfs weer horen hoe de schoolbel klingelde of hoe de kroontjespennen over het papier krasten. Sommigen zijn zelfs in staat om zich geuren te herinneren, of (...)
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Rik Peels (2012). Rationeel religieus geloof zonder argumenten. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 104 (2):108-111.score: 1.0
  Volgens hoorn (d) van Philipse’s dilemma is de uitspraak dat God bestaat een feitelijke bewering en kan men die feitelijke bewering rationeel geloven zelfs als men er geen argumenten voor heeft. In deze korte reactie betoog ik dat de argumenten die Philipse tegen de keuze voor deze hoorn inbrengt niet kunnen overtuigen.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation