Search results for 'Zelf' (try it on Scholar)

51 found
Order:
 1.  25
  Hub Zwart (2009). Michel Foucault als psycholoog: Verdringing en terugkeer van de dimensie van het zelf. Wijsgerig Perspectief 49 (2):8.
  In de jaren vijftig raakte Michel Foucault gefascineerd door de fenomenologische psychologie. Vanaf de jaren zestig echter presenteert hij zichzelf als een ‘structuralist’ die slechts anonieme talige en architectonische structuren wil analyseren en die met nadruk wil afzien van elke interesse in de mens als individu of als subject. De psycholoog in hemzelf wordt als het ware hartstochtelijk verdrongen. Toch is er ook in het geval van Foucault sprake van een onvermijdelijke terugkeer van het verdrongene. Een belangrijk symptoom hiervan vormt (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  12
  Thijs Lijster (2008). Odysseus en de strijd om het zelf. Wijsgerig Perspectief 48 (1):18.
  Is het niet vreemd om te zeggen dat een verhaal uit de achtste eeuw voor Christus ons iets kan vertellen over onze hedendaagse westerse cultuur? Hoe kan de beschrijving van een wereld die geregeerd wordt door goden, heksen, nimfen en allerlei mythische gedrochten bijdragen aan ons zelfbegrip? Dat is minder vreemd dan het lijkt. Juist omdat Homeros helemaal aan het begin van onze beschaving stond, kunnen wij in retrospectief herkennen wat de nieuwe wereld scheidde van de oude. De homerische epen (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Mark van Twist, Martijn van der Steen en Philip & Marcel Karré (forthcoming). Als burgers het heft in eigen handen nemen: van representatieve naar doe-het-zelf democratie1. Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  8
  A. Peperzak (1980). „Ken U zelf!” Of „wat is filosofie Van de geest?”. Tijdschrift Voor Filosofie 42 (4):720 - 770.
  This study is an analysis and interpretation of § 377, with which Hegel opens, in the second and the third edition of his Encyclopedia, his philosophy of spirit. By comparing this text with earlier fragments of an introduction to the philosophy of spirit, which are also analysed and interpreted, this article is at the same time a contribution to the genetic study of Hegel's system. Although the interpretation presented here tries to explain every detail of § 377, particular stress is (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Roland Breeur (1998). Individualisme, personalisme en het zelf. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 90 (4):262-279.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  11
  K. Schaubroeck (forthcoming). Jan Bransen, Word zelf filosoof, Veen Magazines, 2010 [Book Review]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  9
  Josef Früchtl (forthcoming). De strijd van het zelf met zichzelf. Krisis.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  11
  Josef Früchtl (2006). De Strijd van Het Zelf Met Zichzelf. Adorno En Heidegger Over de Moderniteit. Krisis 7 (4):29-41.
 9.  1
  Maarten Van Ginderachter (2002). "Dragen en baren willen we" of "Wij zijn zelf mans genoeg"? De ambivalente verhouding tussen vrouwen en Vlaams-Nationalisme tijdens het Interbellum. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 80 (2):531-561.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Roland Breeur & Arnold Burms (2001). Ik/Zelf. Essays over identiteit en zelfbewustzijn. Tijdschrift Voor Filosofie 63 (2):443-443.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Wilfried Ver Eecke (1993). Hamlet. Aarzelen, Zelf-Worden, Handelen En Vergeven. de Uil Van Minerva 10.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Annemie Halsema (2006). Het zelf als ander-mijn lichaam als ander: Ricoeurs notie van identiteit. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 98 (2).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Petran Kockelkoren (2011). De bronnen van het zelf-Een zoektocht aan de hand van Plessners' materieel a priori'. Filosofie En Praktijk 32 (1):35.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Katrien Schaubroeck (2011). Recensies-Jan Bransen, word zelf filosoof. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (4):297.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Marc Slors, Het onbewuste zelf. Wijsgerig Perspectief 50 (1).
  In de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw publiceerde Benjamin Libet de resultaten van experimenten waarmee hij volgens velen de illusie van een vrije wil aantoonde . Wat Libet liet zien, was dat hersenactiviteit te meten is die indicatief is voor een aankomende handeling kort voordat iemand de bewuste intentie vormt die handeling uit te voeren. Op het moment dat we bewust de ‘beslissing’ nemen een handeling uit te voeren, zijn onze hersenen al bezig geweest die handeling voor te (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. P. Swiggers (1988). Nagel, B., Abhinavagupta's [Herkenning van het zelf]. [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 50:186.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Mark van Twist, Martijn van der Steen & Philip Marcel Karré (2009). Deel 2-Essay: Als burgers het heft in eigen handen nemen: van representatieve naar doe-het-zelf democratie. Res Publica 51 (4):521.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  28
  Christopher Gill (2006). The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought. Oxford University Press.
  Christopher Gill offers a new analysis of what is innovative in Hellenistic--especially Stoic and Epicurean--philosophical thinking about selfhood and personality. His wide-ranging discussion of Stoic and Epicurean ideas is illustrated by a more detailed examination of the Stoic theory of the passions and a new account of the history of this theory. His study also tackles issues about the historical study of selfhood and the relationship between philosophy and literature, especially the presentation of the collapse of character in Plutrarch's Lives, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 19.  16
  Rico Sneller (2006). Ethiek en mystiek en erotiek. Over Levinas. Wijsgerig Perspectief 46 (1):15-24.
  ‘Het Goede als het Oneindige heeft geen ander ; niet omdat het zelf alles zou zijn, maar omdat het het Goede is en omdat niets aan zijn goedheid ontsnapt’ .In dit artikel wordt nagegaan hoe zich bij Levinas ethiek tot mystiek verhoudt. Anders dan de apert antimystieke uitspraken van Levinas suggereren, is deze verhouding complexer dan op het eerste gezicht lijkt.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  13
  Jacques De Visscher (2008). Marcel Proust en Samuel Beckett lezen – een exploratie van de zintuiglijkheid. Wijsgerig Perspectief 48 (1):29-37.
  A la recherche du temps perdu van Proust lezen is binnen een reflectie op de zintuiglijkheid niets minder dan een feest. We raken via de rijke evocaties en metaforen in de werkelijkheid van oorden en plekken ondergedompeld. Dat wil zeggen dat we zelf deel gaan uitmaken van hun lijfelijkheid en bijgevolg van hun eigen tijd. In de reflectie genieten we van een ‘ont-plooiing’ van het sensuele, van een verlangen naar wereldlijkheid. Een tegenpool vinden we in het latere werk van (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  13
  Bart Raymaekers (2006). Politiek denken tijdens het interbellum. De discussie tussen Carl Schmitt en Leo Strauss. Wijsgerig Perspectief 46 (3):29-37.
  Schmitt staat in de vooroorlogse periode zeker niet alleen met zijn kritiek op de democratie, het liberalisme en de moderne cultuur. De discussie met tijdgenoot Leo Strauss verheldert de positie van Schmitt substantieel. Deze deelt immers Schmitts kritiek, maar tegelijk laat hij de vooronderstellingen en de tegenstrijdigheden ervan zien. Schmitts kritiek gaat volgens Strauss niet ver genoeg, want blijft onuitgesproken schatplichtig aan datgene wat hij zelf bekritiseert.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  12
  Victor Gijsbers (2009). Een spel met de dood. Wijsgerig Perspectief 49 (3):14-21.
  Gevaar – werkelijk gevaar, de dreiging van de dood – maken wij als burgers van een moderne samenleving gelukkig maar weinig mee. Mochten we er al eens mee te maken krijgen, dan is dat meestal in een vorm waarin we machteloos zijn er iets tegen te doen: wanneer ons vliegtuig naar beneden stort, is het de piloot die de stuurknuppel in handen heeft; en wanneer een gezwel in ons lichaam gevonden wordt, zullen we op de oncoloog moeten vertrouwen. Wij strijden (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  12
  Sabine Roeser (2007). Kijken in de kunst en in de ethiek. Wijsgerig Perspectief 47 (3):13-24.
  In de kunsttheorie zijn er verschillende opvattingen over wat we zien of beoordelen als we een schilderij voor ons hebben die niet gericht zijn op de esthetische aspecten van het kunstwerk zelf. Analoog daaraan komen we in de ethiek ook interpretaties tegen van wát we zien of beoordelen als we morele aspecten van de wereld bekijken die niet over de ethische aspecten van de wereld zelf gaan. In dit artikel betoog ik dat beide het mis hebben: zowel in (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  12
  Omar Rosas (2007). De Ecologische Dimensie van Dans. Wijsgerig Perspectief 47 (3):39-50.
  Morele perceptie is het vermogen om de bijzonderheid van een morele ontmoeting en de implicaties daarvan voor te stellen en te interpreteren. Met behulp van de ecologische benadering van perceptie die is ontwikkeld door de psychologen James Gibson en Ulric Neisser wordt in dit artikel beargumenteerd dat de ervaring van dansers een ecologisch model biedt om morele situaties en de handelingsopties daarin waar te nemen en te verbeelden. Dit model biedt een visie op morele actoren als zelfbewuste, belichaamde actoren die (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  24
  Jan Hoogland (2006). Dialectiek van de verlichting. Wijsgerig Perspectief 46 (2):16-27.
  Vooral door het boek Dialektik der Aufklärung van Horkheimer en Adorno heeft het bewustzijn zich doorgezet dat een ten opzichte van zichzelf onkritische verlichting haar eigen tegenkrachten oproept. In deze bijdrage wordt op dit fenomeen nader ingegaan, in het bijzonder met het oog op een dogmatisch antireligieuze toespitsing van de verlichting, die daarmee zelf fundamentalistische trekken aanneemt.
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  13
  Donald Loose (2006). De verlichting en de problematiek van het kwaad. Wijsgerig Perspectief 46 (2):28-38.
  Met de verlichting komt de mens centraal te staan als de verantwoordelijke in het spanningsveld van vrijheid en determinisme. Daarmee dreigt hij zich ook de schuld van alle kwaad op de hals te halen en wordt de theodicee een antropodicee. Hij kan daar op twee manieren onderuit komen: ofwel wordt alle dwingende natuurwetmatigheid secundair en is nog slechts het morele kwaad relevant, ofwel wordt de vrijheid zelf herleid tot het natuurlijk determinisme. Kant wist echter die spanning in het verlichtingsdenken (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  14
  Jan Bransen (2009). I Will Survive. Wijsgerig Perspectief 49 (3):22-29.
  ‘Kijk. Mijn kasteel heeft het overleefd!’ roept mijn zoon enthousiast. We zijn hier gisteren ook aan het strand geweest en er is inderdaad nog iets te herkennen van het bouwwerk dat hij hier toen gemaakt heeft. Het hoge water heeft nog niet alle sporen uitgeveegd, maar om nu te zeggen dat de vage contouren in het zand de uitroep rechtvaardigen dat ‘het kasteel’ het ‘overleefd’ heeft… Dat rekt óf het begrip kasteel óf het begrip overleven toch een heel eind verder (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  6
  I. van der Vlies (2010). Kunst, engagement en recht. Wijsgerig Perspectief 50 (4):32-39.
  Vrijheid van kunst betekent dat de maker vrij is om de kunst te maken die hij wil. Hij is degene die bepaalt wat hij maakt en hoe hij het gemaakte naar buiten brengt. Het publiek kan verschillend op de naar buiten gebrachte kunst reageren en kan eventueel de kunstenaar vragen verantwoording af te leggen. Een kunstenaar kan op dit verzoek ingaan, al hoeft dat in verreweg de meeste gevallen niet. Het afleggen van verantwoording beperkt de vrijheid van kunst echter niet. (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  2
  Cornelis A. Bos (2003). Metafoor bij Aristoteles. Philosophia Reformata 68 (2):123-136.
  Er is de laatste decennia nogal wat te doen over de metafoor en haar functie. En vaak wordt daarbij verwezen naar een belangrijke tekst van de Griekse filosoof Aristoteles. Ik wil in het hierna volgende nagaan wat Aristoteles over de metafoor zegt. Ik begin met de hierboven bedoelde passage in haar verband zo letterlijk mogelijk te vertalen. Dan bezie ik verder wat Aristoteles met de metafoor die hij als voorbeeld gebruikt, doet en vervolgens bezien we wat Aristoteles verder over de (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  18
  Keith DeRose, Universalisme En de Bijbel.
  Laat me vanaf het begin duidelijk maken welke betekenis ik wel — en niet — aan de term “universalisme” zal hechten. Zoals ik de term gebruik, heeft “universalisme” betrekking op het standpunt dat alle menselijke wezens uiteindelijk gered zullen worden en bij Christus eeuwig leven zullen mogen genieten. Dit standpunt is verenigbaar met de opvatting dat God vele mensen na hun dood zal straffen. Vele universalisten nemen aan dat er van Goddelijke vergelding sprake zal zijn, hoewel enkelen daar wellicht niet (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  5
  Martine Lejeune (2011). Analytische filosofie op Vlaamse wijze: tussen taalanalyse en naturalisme. de Uil Van Minerva:135-144.
  De auteur van dit artikel argumenteert dat het verschil tussen de continentale en de analytische traditie niet kan worden afgeleid uit het werk zelf van de filosofen, maar dat 'continentale filosofie' en 'analytische filosofie' een stempel is dat er van buitenaf wordt opgedrukt.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Benedetto Croce (2010). Manifest van de antifascistische intellectuelen. Nexus 56.
  Benedetto Croce reageert op het fascistisch manifest van Gentile en laat niet alleen zien dat dat manifest net als het fascisme zelf een incoherente en bizarre mengelmoes is, maar roept ook op tot een behoud van de traditionele, humanistische waarden.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Henk W. de Regt (2011). Hoe wetenschappers de wereld begrijpen. Wijsgerig Perspectief 51 (2):6.
  Een van de centrale doelen van wetenschap is het begrijpen van de wereld om ons heen. Wetenschappers geven beschrijvingen van verschijnselen en doen voorspellingen, maar bovenal trachten ze de verschijnselen te verklaren – en wetenschappelijke verklaringen leiden tot begrip. Of het nu het ontstaan van het universum betreft, het gedrag van levende organismen of de huidige sociale en economische ontwikkelingen, wetenschap streeft naar begrip ervan. En niet alleen wetenschappers zelf zijn geïnteresseerd in zulk begrip, wetenschappelijk begrip is van belang (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Joseph Frank (2002). Dostojevski en het kwaad. Nexus 34.
  Is de literair aantrekkelijke beschrijving van het kwaad een prikkel om zelf ook kwaad te doen, of kan het ook afschrikwekkend werken? Het antwoord van de auteur is niet eenduidig en laat in het midden of een schrijver verantwoordelijk is voor de uitwerking van zijn geschriften.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Hg Geertsema (1998). Conceptuele analyse en christelijk geloof. Over de wijsgerige theologie inutrecht. Philosophia Reformata 63 (2):111-130.
  In het boek Exodus, hoofdstuk 3, wordt verteld hoe God aan Mozes verschijnt in een brandende braambos. De HEER heeft het lijden van Israel in Egypte gezien en wil hen daaruit bevrijden. Daartoe wordt Mozes naar de farao gestuurd om tegen hem te zeggen dat hij Israel moet laten gaan. Met die boodschap moet Mozes eerst naar Israel zelf. Vandaar zijn vraag: wat zullen zij zeggen? Zullen zij mij geloven, als ik zeg dat ik gestuurd ben door de God (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Alastair Hannay (2008). Kierkegaard en het einde van de religie. Nexus 50.
  ‘We kunnen Kierkegaard beschouwen als de belangrijkste antigodsdienstijveraar van dit tijdsgewricht. Zowel in de zin die hij er zelf aan geeft, als in die van de gangbare retoriek, is zijn christendom geen religie, maar de vorm van een gelovigheid die wars is van vertoon en strijdlust. Deze houdt haar conflicten binnenskamers, en elke verborgen overwinning slecht een barrière op de weg naar universele broederschap, ook die waarvan religie de oorzaak is.’.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. J. Hoogland (1994). De uitdrukkingskracht van de transcendentale kritiek. Philosophia Reformata 59 (2):114-136.
  Is het nog de moeite waard om het op te nemen voor de transcendentale kritiek van Dooyeweerd? Deze vraag suggereert dat de transcendentale kritiek wanneer zij aan zichzelf overgelaten zou worden, niet meer te redden is. Dat is misschien wat overdreven, maar één ding is duidelijk: de transcendentale kritiek is niet onomstreden, zelfs niet onder de meest trouwe volgelingen van Dooyeweerd. En daarin zit iets paradoxaals: het was hem er immers om te doen met zijn transcendentale kritiek ‘de denkgemeenschap in (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Allan Janik (2009). Het lot van de waarheid. Nexus 53.
  Een bezoek aan Sint-Petersburg vlak na het einde van de Sovjetunie doet filosoof Allan Janik inzien hoezeer het postmodernisme, met zijn credo van 'alles is toegestaan', leidt tot nihilisme en tot een marginalisering van de filosofie zelf. De Russische filosofen die hij er ontmoet, bewegen zich in een werkelijk postmoderne maatschappij, een chaotisch machtsvacuüm waar niets vanzelfsprekend is. Juist daar blijkt dat een relativistisch-postmoderne houding weliswaar terecht de 'Grote Verhalen' ondermijnt, maar dat ze wegkijkt van de werkelijke problemen. Zo (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Richard Kearney (2002). Vertellingen. Routledge.
  Verhalen bieden ons bijzonder veelzijdige en duurzame inzichten in de menselijke conditie en hebben al sinds Aristoteles de aandacht van de filosofie getrokken. Het leidmotief van Vertellingen is dat dit digitale en naar verluidt 'postmoderne' tijdperk niet de ondergang van het verhaal aankondigt, maar juist zelf een bron van nieuwe verhalen vormt. Richard Kearney, filosoof en schrijver, ontrafelt in een heldere en meeslepende stijl waarom verhalen deze uitwerking op ons hebben en betoogt dat het onvertelde leven niet waard is (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Richard Kearney (2013). Vertellingen. Routledge.
  Verhalen bieden ons bijzonder veelzijdige en duurzame inzichten in de menselijke conditie en hebben al sinds Aristoteles de aandacht van de filosofie getrokken. Het leidmotief van Vertellingen is dat dit digitale en naar verluidt 'postmoderne' tijdperk niet de ondergang van het verhaal aankondigt, maar juist zelf een bron van nieuwe verhalen vormt. Richard Kearney, filosoof en schrijver, ontrafelt in een heldere en meeslepende stijl waarom verhalen deze uitwerking op ons hebben en betoogt dat het onvertelde leven niet waard is (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Anthony T. Kronman (2009). Goede smaak. Nexus 53.
  Als je in een kiosk de tijdschriftenrekken doorloopt, ontdek je al snel dat er een groot aantal draait om ‘goede smaak’: goede smaak in het inrichten van je huis, goede smaak in het klaarmaken van maaltijden. De idee dat er ook zoiets zou bestaan als een goede smaak in het leven zélf, zoals die bij Aristoteles voorkomt, heeft in onze seculiere tijd met wortels in het christendom echter afgedaan. Een maatstaf die de voortreffelijkheid van mensenlevens meet, strookt immers niet met (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. R. Kuiper (1995). Christelijke geschiedbeschouwing AlS duiding Van traditie. Philosophia Reformata 60 (2):79-98.
  De moderne geschiedwetenschap worstelt sinds haar ontstaan in de 19de eeuw met het probleem van het historisme. De resultaten van de moderne geschiedwetenschap werden aan het begin van de vorige eeuw met enthousiasme begroet en deden een ongekend grote belangstelling voor het verleden ontstaan. De ‘nieuwe’ historische methode, die bestond in een positivistische, empirisch-analytische aanpak, bleek in zijn toepassing echter een katalysator van een manifest relativisme in de geschiedwetenschap. De idealistische geschiedfilosofie werd erdoor ontmanteld, maar ook de geschiedenis zelf (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Bryan Magee (2001). Het geheim van Tristan und Isolde. Nexus 29.
  Hoe kan de behoefte om 'hartstochtelijk uitdrukking te geven' aan de geestesgesteldheid die teweeggebracht is door het lezen van een wijsgerige verhandeling tegelijkertijd de aanzet vormen tot een eenvoudig muzikaal concept, of zelfs, zoals Wagner zelf stelt, 'mijn minst gecompliceerde muzikale conceptie'? Magee analyseert dit probleem waarmee hij geconfronteerd wordt naar aanleiding van de opera Tristan en Isolde.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Brian Ridley (2002). Wetenschap. Routledge.
  Kan de wetenschap alles verklaren? Brian Ridley, zelf een natuurkundige, zoekt een antwoord op deze en andere vragen in deze boeiende studie naar zowel de reikwijdte als de grenzen van de wetenschap. Volgens Ridley ligt aan het wetenschappelijke denken een wereld van 'magische ideeën' ten grondslag, en hij betoogt dan ook dat wetenschap meer overeenkomst met magie heeft dan wij vaak aannemen. In het boek wordt ook ingegaan op de vaak veronachtzaamde relatie tussen natuurwetenschap en wiskunde. De auteur koppelt (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Brian Ridley (2003). Wetenschap. Routledge.
  Kan de wetenschap alles verklaren? Brian Ridley, zelf een natuurkundige, zoekt een antwoord op deze en andere vragen in deze boeiende studie naar zowel de reikwijdte als de grenzen van de wetenschap. Volgens Ridley ligt aan het wetenschappelijke denken een wereld van 'magische ideeën' ten grondslag, en hij betoogt dan ook dat wetenschap meer overeenkomst met magie heeft dan wij vaak aannemen. In het boek wordt ook ingegaan op de vaak veronachtzaamde relatie tussen natuurwetenschap en wiskunde. De auteur koppelt (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Roger Scruton (2001). De Verlossing door liefde. Nexus 29.
  Het thema van de verlossing en het onverbrekelijke verband tussen verlossing, liefde en dood loopt als een rode draad door Wagners late opera's. Scruton onderzoekt hoe dit thema vorm krijgt in de christelijke traditie, de Griekse tragedies en in de opera's van Wagner en dan met name in Tristan en Isolde. Hij analyseert nauwkeurig de verschillende 'settings' waarin verlossing gedaante krijgt. Zo beschouwt hij verschillende offerrituelen, de rol van de jacht daarbij, de gemeenschap tegenover het individu, de rol van geweld. (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Roger Scruton (2004). Werkelijke afwezigheid. Nexus 39.
  Scruton stelt dat wij Europeanen met het verliezen van religie niet alleen sociale broederschap en het heilige kwijtraken, maar ook het verlies zelf, omdat we in drugs, instantopwinding en verzakelijkte seks vluchten voor liefde en rouw. Alleen de kunst kan ons nog helpen verlies te begrijpen en aanvaarden.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Paul van Tongeren (2011). Nietzsches analyse van het Europese nihilisme. Wijsgerig Perspectief 51 (3):14.
  Aan het eind van Zur Genealogie der Moral kondigt Nietzsche aan dat hij later een boek zal schrijven over ‘de geschiedenis van het Europese nihilisme’ . Dat boek is er nooit gekomen, althans niet van Nietzsches hand. Het enige wat we hebben zijn de aantekeningen daarvoor in zijn nalatenschap. Een van die notities is het beroemde ‘Lenzer Heide Ontwerp’ , een tekst waaraan Nietzsche zelf de titel Het Europese nihilisme gaf.Nadat Nietzsche de winter van 1886/87 in Nice had doorgebracht, (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Rene van Woudenberg (1994). Onmiddelijke kennis, inferentiele kennis en geloof. Philosophia Reformata 59 (1):82-99.
  Een van de meest opwindende ontwikkelingen in de Engelstalig filosofische wereld van de laatste decennia is vermoedelijk wel de herleving van de godsdienstfilosofie. Deze leek begraven omdat de godsdienst zelf, m.n. het Christendom, begraven leek onder een vracht van beschuldigingen, zoals de neopositivistische negatie van de zinnigheid van godsdienstige taal; of Sartre’s stelling dat de godsdienst de mens van zijn authenticiteit berooft; of de Freudiaanse gedachte dat godsdienst een neurose is; of de Marxistische mening dat de godsdienst de mens (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Guido J. M. Verstraeten (1994). Denken. Geloven Filosofische reflectie over niet-cyclische tijd en zingeving. Acco.
  Met dit boek schreef de auteur een thematische benadering van het wijsgerig denken. Hij onderzoekt cyclische en niet-cyclische opvattingen over tijd zoals ze zich manifesteren in de verschillende onderzoeksdomeinen van de filosofie, met name de natuurwetenschappen, de theologie, de ethiek en de metafysica. De waarheidsproblematiek die filosofen al 2000 jaar bezig houdt, komt uitgebreid aan bod in een bespreking van het werk van Heidegger, Wittgenstein, Derrida. Een kritische levensbeschouwing alléén, zonder een daaraan gekoppelde levenshouding leidt uiteindelijk echter tot een deconstructie (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 51