1. Zhong Guan (2005). Guanzi. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Zhong Guan (2001). Guanzi: Political, Economic, and Philosophical Essays From Early China = [Guanzi]: A Study and Translation. Cheng & Tsui Company.
 3. Zhong Guan (1965). Kuan-Tzu. Hong Kong, Hong Kong University Press.
   
  My bibliography  
   
  Export citation