44 found

Year:

 1.  1
  Абілітаційна компетентність батьків дітей з особливими освітніми потребами: Змістовий аспект.Катерина ІВАЩЕНКО - 2022 - Humanitas 6:10-15.
  Метою статті є виявлення та наукове обґрунтування змістового аспекту поняття «абілітаційна компетентність батьків» дітей з особливими освітніми потребами у контексті реалізації інклюзивного навчання. Методологія дослідження. Для реалізації поставленого завдання було здійснено: теоретичний аналіз спеціальної психолого-педагогічної літератури та останніх наукових розвідок із проблеми дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців; законодавчої бази з питань впровадження інклюзивної освіти; – аналіз документальних даних для виявлення актуальних проблем реалізації інклюзивного навчання; – термінологічний аналіз наукових джерел для розкриття змісту понять «абілітація», «компетентність батьків», «абілітаційна компетентність»; – класифікацію (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Використання технології sмм (англ. “Social media marketing” – «маркетинг у соціальних мережах») у сучасній соціальній роботі.Вікторія ІСАЧЕНКО & Інна ГОНЧАР - 2022 - Humanitas 6:16-21.
  У статті розглянуто сучасні інноваційні технології соціальної роботи в умовах глобальної цифровізації. Проаналізовано значення інформації у сучасній професійній діяльності соціального працівника. Розкрито роль комунікації у мережі Інтернет у процесі взаємодії соціального працівника із клієнтом. На основі теоретичного аналізу інформаційних джерел визначено технології SММ, які можуть стати стартовим майданчиком для соціальної роботи з молоддю. Здійснено аналітичний огляд особливостей соціального обслуговування сімей з дітьми та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, безробітніх громадян, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших вразливих (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Сучасні тренди організації соціального забезпечення населення україни: Аналітичний аспект.Лариса ГОЛОВІНА - 2022 - Humanitas 6:105-113.
  Окреслення сучасних трендів організації соціального забезпечення населення України відбулося на засадах узагальнення науково-методичного базису вітчизняних та зарубіжних учених із використанням офіційних даних Державної служби статистики України, Міністерства соціальної політики України, Державної казначейської служби України, Центру громадської експертизи. У статті наведено результати аналізу темпів зростання державних витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Проаналізовано структуру видатків зведеного бюджету України, динаміку кількості пенсіонерів усіх категорій у регіональному розрізі за період 2010–2020 рр. За результатами аналізу встановлено, що в Україні спостерігаються стійкі тенденції (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Актуальні проблеми сім’ї як об’єкта соціальної політики та соціальної роботи.Клавдія ДУБИЧ - 2022 - Humanitas 6:3-9.
  У статті проаналізовано та розкрито сучасні актуальні проблеми сім’ї як об’єкта соціальної політики та соціальної роботи. Аналізом встановлено, що на сучасному етапі сім’я як соціальний інститут суспільства переживає кризу, яку спричинила низка факторів глобального та локального рівнів. Дослідженням визначено що соціальна політика стосовно інституту сім’ї – це комплекс соціально-економічних, нормативно-правових, соціальних, демографічних та інших заходів державного та недержавного впливу щодо виявлення, узгодження та задоволення потреб та інтересів сім’ї. Головним завданням соціальної політики щодо української сім’ї є: розроблення напрямів підтримки сім’ї, функціонування (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами та фактори, які роблять цей процес успішним.Параскеві КАЛЬЦУНІ - 2022 - Humanitas 6:22-27.
  Однією з більш широких цілей інтеграції є створення школи для всіх, яка буде відповідати особливим потребам і можливостям всіх учнів з особливими освітніми потребами і без них. Вимір терміна «інтеграція» не досягається простим співіснуванням дітей з особливими освітніми потребами і без них. Функціональна інтеграція починається у класі і залежить від використання викладачем ефективних стратегій і практик, щоб діти з особливими освітніми потребами брали активну участь як в академічному, так і в соціальному навчанні. Основна мета цієї статті, яка стосується інтеграції дітей (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Аргентинський шлях реформування системи пенсійного забезпечення у 1990-і рр.Ірина ЛАВРОВА - 2022 - Humanitas 6:114-121.
  Стаття висвітлює актуальні проблеми аргентинської системи пенсійного забезпечення та спроби уряду країни її реформувати. Мета роботи – висвітлити процес перетворень пенсійної системи Аргентини в контексті зміни її соціально-економічної моделі у 90-і рр. ХХ ст. Методологічною основою роботи є діалектичний підхід, згідно з яким реформаторська діяльність сучасної держави є способом розв’язання соціальних конфліктів, задоволення потреб усіх членів суспільства та гармонізації суспільних відносин. Показано реформаційну діяльність аргентинської держави як спробу врегулювання протиріч системи пенсійного забезпечення та узгодження інтересів різних соціальних груп. Використано методи (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Молодіжний працівник – сучасний професіонал із молодіжної роботи.Наталія ЛЕВЧЕНКО - 2022 - Humanitas 6:28-37.
  Реформування, децентралізація державного управління в Україні вимагає впровадження нових підходів та принципів у формуванні молодіжної політики, упровадження та реалізації молодіжної роботи на всіх рівнях держави. Одним із пріоритетів ефективної реалізації молодіжної політики в Україні є розроблення, упровадження та розвиток освітніх програм для молодіжних працівників, запровадження нових форм, методів та інструментів молодіжної роботи. Мета роботи – проаналізувати особливості професії «молодіжний працівник» у контексті молодіжної політики. У дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів: аналіз наукових публікацій для окреслення сутності проблем становлення та розвитку професії (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  1
  Організація волонтерської діяльності в умовах територіальної громади.Яна МАРТИНЮК - 2022 - Humanitas 6:38-43.
  В Україні динамічно розвивається державна політика з питань децентралізації влади та створення територіальних громад, що передбачає передачу повноважень із державного рівня до органів місцевого самоврядування громади. Все більше прав, компетенцій, можливостей, коштів переходить у розпорядження територіальної громади та її мешканців. Одним із важливих інструментів змін є волонтерська діяльність та активізація мешканців щодо покращення життя у громаді своїми силами. Залучення мешканців до визначення нагальних проблем спільноти, зацікавленість жителів у пошуку шляхів їх вирішення спонукає до рішучих дій щодо впровадження визначених кроків із (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  2
  Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення соціального захисту.Олександр ПОПОВ - 2022 - Humanitas 6:122-127.
  Стаття присвячена аналізу теоретичних основ щодо форм та витоків фінансування та фінансового забезпечення у системі соціального захисту. Визначено, що фінанси виконують вагому роль у частині забезпечення необхідних умов для формування, розподілу й використання ВВП у державі та забезпечення всіх суб’єктів суспільного відтворення грошовими коштами, достатніми для здійснення їхньої діяльності. Розкрито основні форми соціального захисту: соціальне страхування, що опирається на сформовані позабюджетні цільові фонди за рахунок особистих внесків учасників; соціальне забезпечення, що передбачає виплату універсальної соціальної допомоги чи послуг за рахунок загальнодержавних (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Тренінг як засіб формування комунікативних здібностей майбутніх соціальних працівників.Оксана ПРОТАС - 2022 - Humanitas 6:99-104.
  У статті на основі теоретичного дослідження наукової проблеми, вивчення сучасної практики обґрунтовано використання тренінгових методів навчання у процесі формування комунікативних здібностей майбутніх соціальних працівників. Для дослідження проблеми було використано такі методи: теоретико-методичний аналіз літературних джерел; включене та опосередковане спостереження; ретроспективний аналіз власного досвіду автора. Виявлено, що процес формування комунікативних здібностей майбутніх соціальних працівників повинен бути цілеспрямованим, систематичним та включати дієві методи та форми роботи. Одним із ефективних навчальних методів є тренінг. Встановлено, що тренінг сприяє розвитку у майбутніх соціальних працівників відповідних (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Модель формування професійної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх.Ольга СОРОКА & Анатолій ШКЛЯР - 2022 - Humanitas 6:68-74.
  У статті представлено різні наукові підходи до трактування термінів «профілактика», «профілактику правопорушень неповнолітніх». Визначено рівні профілактичної роботи з неповнолітніми: нейропсихологічний, загально-психологічний, віково-психологічний, педагогічний. Проаналізовано нормативно-правові акти, що стосуються профілактики правопорушень серед дітей, першочерговими з яких вважаємо «Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», Закони України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Напрями розвитку кафедр закладів вищої освіти україни, що є випусковими для спеціальності 231 «соціальна робота».Оксана ТАШКІНОВА, Ірина МАРЧЕНКО & Єлизавета БОЙКО - 2022 - Humanitas 6:75-82.
  У статті розглядається проблема підвищення якості вищої освіти через розроблення стратегії розвитку кафедри закладу вищої освіти в Україні, що є випусковою для спеціальності 231 «Соціальна робота». Визначено, що модернізація закладів вищої освіти є складним завданням сучасності та вимагає комплексного погляду на трансформаційні процеси, а разом із тим – конкретних дій за різними напрямами. Важливу увагу приділено аналізу застосування ресурсного підходу, згідно з яким для визначення напрямів розвитку випускової кафедри як структурного підрозділу ЗВО варто виділити ресурси, які можуть бути використані для (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Психологічне благополуччя в аспекті психологічної культури особистості внутрішньо переміщених осіб.Ірина ЦИРКОВНИКОВА - 2022 - Humanitas 6:83-90.
  Метою статті є теоретичний аналіз психологічного благополуччя в аспекті психологічної культури внутрішньо переміщених осіб медичних працівників. На нашу думку, є міцний зв’язок між «психологічним благополуччям» та «психологічною культурою». Для розуміння «психологічного благополуччя» будемо розглядати його через поняття «психологічної культури», як один із його конструкт. Теоретичне дослідження психологічної культури внутрішньо переміщених осіб медиків в аспекті психологічного благополуччя особистості дозволило нам розробити схеми-моделі параметрів та компонентів психологічного культури. Це здійснювалося нами у два етапи. На першому етапі ми розглядали психологічну культуру в загальнотеоретичному (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Соціально-педагогічна діяльність з учнями основної школи, що схильні до девіантної поведінки.Юлія ЄРМАК, Оксана БУНЧУК & Маргарита НАВЕТАНЮК - 2022 - Humanitas 5:24-28.
  У статті порушено проблему дослідження особливостей соціально-педагогічної діяльності з учнями основної школи, що схильні до девіантної поведінки, крізь призму психолого-педагогічних досліджень. У дослідженні проаналізовано, що девіантна поведінка учнів основної школи – це різновид поведінки, в якій наявні відхилення від загальноприйнятих морально-етичних норм. Зосереджено увагу, що соціально-педагогічна діяльність з учнями основної школи, що схильні до поведінки з відхиленнями, передбачає профілактичні програми, які мають різноманітні форми та методи діяльності: консультації, що проводяться на основі діагностичних матеріалів як окремих підлітків, так і класу загалом; (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з інвалідністю.Анна БОЛОТНА & Вадим СУЛІЦЬКИЙ - 2022 - Humanitas 5:75-81.
  У статті наголошено на таких видах інвалідності, як порушення слуху й мовлення, порушення зору, порушення інтелектуального розвитку, порушення опорно-рухового апарату, хронічні соматичні захворювання, психічні розлади. Акцентовано на основних періодах стану батьків, викликаних народженням дитини із психофізичними порушеннями. Соціально-педагогічну підтримку батьків розкрито як один із провідних чинників, котрий сприяє соціальній адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку. Встановлено, що вона надається під час соціально-педагогічної діяльності й включає соціально-педагогічні послуги, соціальне виховання, соціальне обслуговування, соціальний патронаж, соціальний захист. Зазначено, що на підтримку дітей з (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Деякі аспекти формування гендерної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи.Віта ГРИЦАНЮК, Емілія КОСТИШИН & Вікторія ЛОГВИНЕНКО - 2022 - Humanitas 5:11-18.
  З огляду на утвердження в демократичних державах гуманістичних цінностей, які передбачають дотримання соціальної справедливості та рівні умови в реалізації прав та можливостей усіх членів суспільства, зростає значення гендерного підходу в професійній діяльності фахівців різних галузей. Для цього заклади вищої освіти мають забезпечувати гендерний компонент у професійній підготовці спеціалістів. Метою статті є теоретичне обґрунтування особливостей формування гендерної компетентності майбутніх соціальних працівників. Відповідно для досягнення мети були використані загальнонаукові методи пізнання. У статті актуалізовано необхідність формування гендерної компетентності в майбутніх фахівців соціальної роботи (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Соціально-психологічний портрет учасників ато/оос.Аліна ДУЛЯ - 2022 - Humanitas 5:19-23.
  У статті представлені результати дослідження актуальних проблем учасників АТО/ООС. Особлива увага приділена вивченню психоемоційного стану учасників АТО/ООС, їхніх типових поведінкових, фізичних, емоційних реакцій та особливостей мислення після повернення із зони проведення бойових дій. Охарактеризовано вплив типових реакцій учасників АТО/ООС на адаптацію до мирного життя та на членів їхніх сімей. Визначено рівень стресу та тривоги в учасників АТО/ООС та чинники їх виникнення. Розкрито сутність посттравматичного стресового розладу в учасників АТО/ООС. Визначено, що учасники АТО/ООС – це особлива група отримувачів соціальних послуг, які, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Політика банківських установ із надання послуг добровільного медичного страхування.Олексій КЛОЧКО & Анжела ПОЛЯНИЧКО - 2022 - Humanitas 5:98-104.
  У науковій статті проаналізовано політику банківських установ із надання послуг добровільного медичного страхування. У дослідженні визначено загальні тенденції упровадження можливостей добровільного медичного страхування в контексті здійснення медичної реформи в Україні. Констатовано, що нині в Україні відсутня система загальнообов’язкового медичного страхування, а наявна лише віддалена перспективність її упровадження. З’ясовано, що метою добровільного медичного страхування є надання фінансових та медико-соціальних гарантій громадянам у разі виникнення страхового випадку, повної або часткової компенсації страховиком вартості медичної допомоги за рахунок коштів страхових резервів, а також фінансування (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Становлення та розвиток молодіжної роботи: Європейський досвід.Наталія ЛЕВЧЕНКО - 2022 - Humanitas 5:29-38.
  Проведення розпочатих реформ в Україні та виконання міжнародних вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері молодіжної політики є важливим етапом становлення та розвитку молодіжної роботи. Роль молоді, молодіжної роботи, визнання молодіжних працівників у молодіжній політиці на всіх рівнях держави – це великий крок у розвитку майбутньої сильної європейської країни. Мета роботи – проаналізувати особливості становлення та розвиток молодіжної роботи в країнах Європейського Союзу. Для досягнення мети в дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів: аналіз наукових публікацій для окреслення (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Соціально-культурна активність як рівень розвитку дітей з особливими потребами.Галина ЛЕМКО & Олеся ДЖОГОЛИК - 2022 - Humanitas 5:39-45.
  Стаття актуалізує питання соціально-культурної активності як рівня розвитку дітей з особливими потребами. Визначальною умовою розвитку сучасного гуманного суспільства особливої гостроти набувають питання соціальної адаптації, інтеграції осіб з особливими потребами та формування в кожного з них соціально-культурної активності. Найважливішою проблемою сьогодення є переорієнтація дітей та молоді на самостійність, активність, власну відповідальність, створення умов для самореалізації. Також визначено роль і значення культурно-дозвіллєвої діяльності як незамінного засобу відновлення творчого потенціалу особистості, проаналізовано її місце в соціально-культурній сфері. Ефективність культурно-дозвіллєвої діяльності як засобу соціально-культурної активності (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Спортивне волонтерство як соціокультурний феномен сучасності.Ірина ПЕТРЕНКО, Жанна ГРАЩЕНКОВА & Максим МІШИН - 2022 - Humanitas 5:46-51.
  У статті розглянуті питання виникнення спортивного волонтерства як соціокультурного феномена сучасності. У волонтерському русі виділено напрям спортивного волонтерства, який сприяє побудові та розвитку активної взаємодії з іншими країнами та міжнародними організаціями для подальшого співробітництва, зокрема у сфері фізичної культури та спорту. Волонтерська діяльність є ефективним засобом соціалізації осіб, які беруть у ній участь із нагодою отримати цінний досвід. Спортивне волонтерство як соціальний феномен було предметом дослідження низки авторів. Наукові дослідження вітчизняних вчених висвітлюють аспекти організації та розвитку спортивного волонтерства, однак питанння, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Етичні засади роботи соціального працівника з дітьми з інвалідністю.Вікторія ПЕТРУК - 2022 - Humanitas 5:52-60.
  У статті розглядаються питання, які пов’язані з етичними засадами роботи соціального працівника з дітьми з інвалідністю як невід’ємної складової частини щоденної діяльності. Знання теоретичних та законодавчих засад професійної діяльності сприяє ефективному розв’язанню проблем, а розуміння норм і принципів етики соціальної роботи, обов’язкове та творче їх застосування в діяльності допомагає соціальному працівнику налагоджувати співпрацю з клієнтами, їхніми близькими, колегами, представниками суспільних, державних і недержавних організацій та закладів, а також професійно виконувати свою роботу. Актуальність цього дослідження зумовлена змінами ставлення суспільства до дітей (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Професійне самовдосконалення та самовиховання майбутніх викладачів зво як наукова проблема.Тетяна ПОТАПЧУК, Анна ЛЯКІШЕВА & Ольга ЧЕРСАК - 2022 - Humanitas 5:61-67.
  У статті розкрито питання професійного самовдосконалення та самовиховання майбутніх викладачів ЗВО в наукових дослідженнях. Зазначено, що процес самовдосконалення особистості складається з низки етапів, які охоплюють цілу систему взаємопов’язаних методів, серед яких найбільш ефективними вважаємо методи самопізнання, самостимулювання, самопрограмування, самовпливу. Сучасні дослідження свідчать, що сьогодні знання старіють упродовж 3-5 років. З огляду на це перед педагогом постає питання безперервного навчання впродовж усього життя. Таким чином, змінюється парадигма освіти: від «освіти на все життя» до «освіти через все життя». Необхідно вміти вчитися й (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Фактори впливу на формування прихильності до антиретровірусної терапії в підлітків, що живуть із віл.Світлана САПІГА - 2022 - Humanitas 5:68-74.
  У статті розкрито фактори впливу, які сприяють формуванню свідомої прихильності в підлітків, що живуть із ВІЛ до антиретровірусної терапії. Узагальнені результати соціологічних досліджень, в яких висвітлюється питання аналізу причин переривання антиретровірусної терапії та відмови від антиретровірусної терапії серед людей, які живуть із ВІЛ, та узагальнено наукові праці, де охарактеризовано особливості прихильності до терапії в підлітків, що живуть із ВІЛ. Представлено результати анкетного опитування, проведеного в спільноті громадського об’єднання «МО Підлітки України» з підлітками, що живуть із ВІЛ. Окреслено проблеми та труднощі, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Жінки, які постраждали від домашнього насильства як об’єкт соціальної роботи.Галина СКІПАЛЬСЬКА, Тетяна ЛЯХ & Наталія КЛІШЕВИЧ - 2022 - Humanitas 5:82-89.
  У сучасній соціальній роботі однією з найбільш незахищених верств населення є діти, захист яких є основоположною стратегією держав. Водночас є низка категорій осіб, хто потребує негайного й особливого захисту. У розрізі всіх соціальних змінних серед усіх категорій отримувачів послуг жінки лишаються тією категорією, що вирізняється з інших. Тому автори статті розглядають саме жінок як об’єкт соціальної роботи, зокрема тих жінок, які постраждали від домашнього насильства. Проблема насильства щодо жінок є однією з актуальних дослідницьких проблем у галузі соціальної роботи. Насильство перешкоджає (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом.Тетяна СПІРІНА, Тетяна ЛЯХ & Валерій ПЕТРОВИЧ - 2022 - Humanitas 5:90-97.
  Труднощі, які є актуальними в Україні, характерні для багатьох зарубіжних країн, адже не можна стверджувати, що усі завдання соціальної роботи успішно вирішені, наприклад, рівень злочинності серед неповнолітніх все ще залишається доволі високим. Суспільство має свою систему норм та правил, які містять вимоги до поведінки й обов’язків кожного члена суспільства. Процеси демократизації та розвитку громадянського суспільства в Україні супроводжуються змінами в соціальній сфері, соціальній політиці різних соціальних інститутів. Кожна держава зацікавлена насамперед у створенні умов для запобігання вчиненню правопорушень, а не в (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Корекція загального недорозвинення мовлення у дітей з використанням комп’ютерних технологій.Лариса АРНАУТОВА - 2022 - Humanitas 1:3-8.
  Вимоги до сучасної освіти щодня зростають, тому навчання дітей, які мають порушення мови потребує модернізації свого змісту, в застосуванні сучасних логопедичних і педагогічних технологій. Залучення комп'ютерних технологій до процесу логопедичного і педагогічного навчання дітей з різними нозологіями будується на результатах досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак всі дослідження, які пов'язані з використанням комп'ютерних технологій з метою корекції мовленнєвої діяльності дітей, вивчені не повному обсязі. У своїй роботі, поряд з традиційними методами корекції загального недорозвинення мови у дітей старшого дошкільного віку, ми (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Психолого-педагогічний та соціальний супровід пізнавально-оздоровчої діяльності учнів.Григорій ГРИГОРЕНКО & Дарина ГРИГОРЕНКО - 2022 - Humanitas 1:16-21.
  Стаття носить аналітичний характер. Метою дослідження є теоретичний аналіз психолого-педагогічного та соціального супроводу пізнавально-оздоровчої діяльності учнів закладів загальної середньої освіти. Зазначається, що соціальний, психолого-педагогічний супровід пізнавально-оздоровчої діяльності учнів представляє собою систему загальної практики педагогів. Вона впливає на створення оптимальних соціальних, психоемоційних, духовно-соматичних умов допомоги учням у вирішенні їх особистісних проблем, пов’язаних з індивідуальним соціальним розвитком, психічним, соматичним і духовним здоров’ям, успішною пізнавально-оздоровчою діяльністю, ефективною діловою та міжособистісною комунікацією, з соціально-життєвим самовизначенням, особистісною ідентифікацією учня, як здоров’ятворчої особистості. Звертається увага на ефективне (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Профілактика агресивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти: Теоретичний аспект.Лідія ГУЦУЛЯК - 2022 - Humanitas 1:22-28.
  У статті проаналізовано особливості профілактики агресивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти. Під агресивною поведінкою автор розуміє дії, що мають на меті заподіяння моральної або фізичної шкоди іншим, а саме − це поведінка, яка орієнтована на нанесення образи, або шкоди іншій людині чи предмету. Вказано, що профілактика агресивної поведінки − це система заходів, спрямованих на виявлення і попередження агресивної поведінки. Зазначено, що необхідною умовою профілактичної роботи з підлітками, які проявляють агресивну поведінку є залучення до вирішення проблеми різних фахівців: класного (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  Статистичний аналіз соціального захисту населення у територіальних громадах.Яна ДУБІНІНА - 2022 - Humanitas 1:152-158.
  Метою статті є аналіз соціального захисту населення в умовах територіальної громади та розробка рекомендацій щодо підвищення його ефективності на місцевому рівні. У статті досліджено практичні аспекти соціального захисту населення у новостворених територіальних громадах. Проаналізовано доходи загального фонду місцевих бюджетів, виявлену позитивну тенденцію до збільшення фінансового ресурсу сільських територіальних громад, що позитивно впливає на їх здатність забезпечувати необхідний рівень соціального захисту населення. Детально розглянуто сільські Боратинську, Зимнівську, Колодяжненську та Луцьку міську територіальні громади Волинської області. На їх прикладі, досліджено особливості фінансування соціальної (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Компетентнісний підхід у реалізації технології соціального виховання «формування життєвих навичок» дітей підліткового та юнацького віку.Ірина КАРПИЧ - 2022 - Humanitas 1:131-137.
  У статті визначені сутність, структура, зміст компетентностей, обґрунтовані особливості технології соціального виховання «Формування життєвих навичок» дітей підліткового та юнацького віку: 1) цілеспрямована; 2) модульна; 3) групова; 4) інтерактивна. Мета статті – визначити об’єкт, суб’єкт, мету, завдання, структуру, зміст, форми, методи, тривалість, умови ефективної реалізації технології соціального виховання «Формування життєвих навичок» дітей підліткового та юнацького віку. Об’єктом технології є діти підліткового та юнацького віку, неповнолітні суб’єкти пробації. Суб’єктами реалізації технології є куратори пробаційних програм для неповнолітніх, фахівці із соціальної роботи, соціальні педагоги (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Документування як складова професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності «соціальне забезпечення».Надія КОРПАЧ & Світлана ЧЕРНЕТА - 2022 - Humanitas 1:159-167.
  У статті йдеться про те, що професійна підготовка майбутніх фахівців спеціальності «Соціальне забезпечення» є однією з головних умов подолання соціальних проблем, котрі наявні в сучасному українському суспільстві. Доведено, що такі фахівці мають володіти знаннями та вміннями ведення документації у процесі призначення соціальної допомоги, компенсацій, субсидій, пільг, надання соціальних послуг тощо. Мета статті – висвітлити зміст навчальної дисципліни «Документування у сфері соціального забезпечення» та методи її вивчення, що дасть змогу студентам оволодіти знаннями і навичками ведення документації у процесі фахової діяльності в (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Інклюзивний туризм в умовах закладу освіти: Принципи, функції, напрями та види.Оксана КРАВЧЕНКО - 2022 - Humanitas 1:42-49.
  У статті на основі вивчення наукових джерел розкрито зміст і спрямованість інклюзивного туризму як технології соціальної реабілітації в умовах закладу освіти. Основними функціями інклюзивного туризму є: соціальна відновлювана, психологічна, комунікативна, освітньо-пізнавальна, особистісно-орієнтована, компенсаторна, гедоністична, реабілітаційна, адаптаційна, соціалізаційна. Інклюзивний ефект від туристичних маршрутів буде суттєвим, якщо діяльність ґрунтуватиметься на таких принципах: незалежності, залучення, інформативності, комплексності, індивідуального підходу, можливості для реалізації внутрішнього потенціалу, стимулювання саморозвитку, необхідної підтримки, гідності, рівності, суб’єктності, принцип особливого підходу. Саме інклюзивний туризм дозволяє створити для людини з інвалідністю такі (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Молодіжний центр у контексті розвитку молодіжної роботи.Наталія ЛЕВЧЕНКО - 2022 - Humanitas 1:67-73.
  Забезпечення діяльності молодіжних центрів, молодіжних працівників, міжгалузева та міжсекторна взаємодія у молодіжній роботі, оцінювання ефективної молодіжної роботи, забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю є важливим у реалізації молодіжної політики в Україні. На державному рівні визначено, що молодіжний центр − установа, що утворюється для вирішення питань соціального становлення розвитку молоді. Головною метою центру відповідно до Типового положення це «сприяння: соціалізації та самореалізації молоді; інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу; національно-патріотичному вихованню молоді; популяризації здорового способу життя молоді; (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Сучасні тенденції в соціальному аналізі розлучення.Ольга МАТРОС - 2022 - Humanitas 1:74-79.
  Однією з умов гармонійного людського буття є сім’я, як особлива суспільність людей, заснована на природних і соціокультурних правах і цінностях; ця суспільність постійно порушується, але завжди знаходить в собі сили для задоволення своїх потреб. Найбільш помітним явищем, що характеризує порушення єдності сім’ї є розлучення. Воно сприяє усвідомленню людиною як недосконалості сім’ї, так і її соціальної значущості, одночасно це сильний стрес і цінні знання, пов’зані з природою індивіда. У статті з’ясовано, що соціальна робота з неповнолітніми матерями має відповідати ідеям поетапної роботи (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Соціальна профілактика девіантної поведінки в молодіжному середовищі закладу вищої освіти.Лілія МОРГАЙ - 2022 - Humanitas 1:80-85.
  У статті висвітлена проблематика девіантної поведінки серед здобувачів вищої освіти. Подано визначення «девіантної поведінка». З’ясовано, що соціологи, медики, психологи та педагоги досить давно досліджують природу девіантної поведінки та класифікують різні види девіацій. Висвітлено визначення даного терміну науковою елітою. Описаний соціально-психологічний підхід. Зазначені ознаки та прояви девіантної поведінки, які можуть виражатися у характері і діях особистості. Встановлено, що у педагогічній літературі девіантна поведінка розглядається як різновид ненормативної поведінки індивідів або соціальних груп, що характеризується діями, які відхиляються від загально прийнятих або допущених (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Особливості соціальної роботи та соціального обслуговування молодих сімей.Юлія ПІДВАЛЬНА - 2022 - Humanitas 1:94-100.
  На сучасному етапі в житті українського суспільства сім’я серед переліку цінностей людини виходить на чільне місце. У статті проаналізовано соціальну роботу та соціальне обслуговування молодих сімей. Визначено основні напрямки соціального обслуговування молодих сімей: соціальний патронаж, соціальне обслуговування, медичне обслуговування, консультативна допомога, реабілітаційні послуги, психологічна допомога. Окреслено форми й методи соціальної роботи з молодими сім’ями. Описано види соціальної роботи з молодими сім’ями, які можна поділити на екстрені, тобто спрямовані на виживання сім’ї та види соціальної роботи, спрямовані на підтримку стабільності сім’ї та (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Соціально-управлінські практики в системі управління соціальною роботою: Постановка проблеми.Василь ПОПОВИЧ & Тетяна НОВАК - 2022 - Humanitas 1:101-108.
  У статті визначено проблемне поле соціально-управлінських практик в системі управління соціальною роботою в сучасному українському суспільстві. Виділяють дві групи факторів формування сучасної моделі соціальної роботи – процеси глобалізації та децентралізації в Україні, і в цьому аспекті виникає потреба у розробці системи управління соціальною роботою, а також категорія, що дозволяє вивчити її особливості соціально-адміністративної практики. Визначено, що практики соціального управління є способом соціальної взаємодії в системі управління соціальними об’єктами, а у сфері управління соціальною роботою як стилістичної, соціально-психологічної та адаптивно-інноваційної форми управлінської (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Структура і ознаки домашнього насильства.Леся РУТЬЯН - 2022 - Humanitas 1:109-115.
  Проведено теоретичний аналіз наукових праць стосовно структури і ознак домашнього насильства. Метою статті є розкриття сутності та виокремлення особливостей домашнього насильства. Методологічну складову репрезентують становлять загальнотеоретичні і методологічні положення філософські положення про взаємозв’язок соціальних і психологічних явищ у проявах різних видів насильства; провідні ідеї сучасної філософії, соціології, педагогіки та психології; концепції вітчизняних і зарубіжних учених щодо розкриття сутності домашнього насильства; принципи рефлексивного підходу до розуміння особливостей домашнього насильства над жінками. Узагальнено наукові доробки вчених з проблематики домашнього насильства. Розкрито сутність домашнього (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Соціальне забезпечення людей похилого віку: Міжнародний досвід.Ольга РЯБОШАПКА - 2022 - Humanitas 1:168-173.
  Стаття розкриває особливості соціального забезпечення людей похилого віку в Україні, а також пропонує аналіз міжнародного досвіду з цієї проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена низкою політичних, соціокультурних, інтеграційних та економічних чинників, спричинених поступовим входженням України у європейське співтовариство. Проблема старіння набуває все більше актуальності протягом останніх років, оскільки відбувається глобальне старіння населення, яке найбільше прогресує у малорозвинених країнах. Визначено, що у переважній більшості країн людьми похилого віку вважаються люди, які вийшли на пенсію. Всесвітня організація охорони здоров’я відносить до похилого віку людей (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  До питання причин переривання арв-терапії підлітками.Тетяна СПІРІНА & Ксенія УМАНСЬКА - 2022 - Humanitas 1:116-121.
  На сьогодні наша країна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб, що призводить до негативного впливу на соціальне та економічне життя суспільства: знижує середню тривалість життя, загострює проблеми бідності та соціальної нерівності. Підлітки визнані в Україні групою ризику щодо інфікування ВІЛ та визначаються ВООЗ як підлітки, які споживають ін’єкційні наркотики з використанням нестерильного ін’єкційного інструментарію; хлопці та дівчата, які практикують незахищені статеві контакти внаслідок сексуальної експлуатації, мають незахищений, навіть примусовий секс за винагороду. У статті (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  Проблеми формування професійної компетентності соціальних працівників: Зарубіжний та вітчизняний досвід.Світлана СУРГОВА & Олена ФАЙЧУК - 2022 - Humanitas 1:122-130.
  Формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників, актуально в умовах інтеграції системи вищої освіти України в європейський простір. Превентивний підхід розвивається в цілісній моделі з передовим надбанням європейського та вітчизняного досвіду – як єдиній моделі захисту прав людини на здоров’я і соціальний розвиток. На основі праксеологічного, особистісного і діяльнісного підходів, а також взаємозв’язку і взаємозалежності теоретичної та практичної підготовки майбутніх соціальних працівників були розроблені педагогічні умови для ефективного формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників. Метою статті є аналіз (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Булінг/мобінг як деструктивний чинник соціальної комунікації в кінематографічному ареалі фільмів «опудало» та «диво».Світлана ХАРИЦЬКА - 2022 - Humanitas 1:138-144.
  У статті розглядається проблема булінгу, репрезентована в полікодовому полотні художніх фільмів. Формування у дітей та підлітків нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини – нагальна потреба сучасного суспільства, що потребує невідкладного вирішення. У статті проаналізовано причини виникнення конфліктних ситуацій, які можуть спровокувати булінг одного із учасників освітнього процесу. Автор акцентує, що булінг змінюється, набуває нових рис разом із розвитком суспільства та має руйнівний вплив на всіх його учасників. Про необхідність співробітництва (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного соціального підприємництва.Світлана ЧЕРНЕТА & Людмила ШОСТАК - 2022 - Humanitas 1:145-151.
  Перед авторами була поставлена мета дослідження сучасного стану, проблем та перспектив розвитку сучасного українського соціального підприємництва. В ході вивчення проблеми використовувались методи логічного узагальнення, аналізу, порівняння та синтезу для оцінки рівня розвитку вітчизняного соціального підприємництва. Поінформованість населення і сприйняття влади створюють враження українського соціального бізнесу як аматорського, фрагментарного, розрізненого і дуже нестабільного виду діяльності. Тим часом соціальні підприємства процвітають. Цей процес йде за двома напрямками: через самоорганізацію економічної діяльності об’єднаних представників соціальних груп, що знаходяться в складній соціальній ситуації, і через (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues