View year:

 1.  7
  Ґерберт Аврілакський. Книжечка про «розумне» та «використовувати розум» [Артамонов О. О. Від перекладача].Олександр Олександрович Артамонов - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:135-151.
  У статті подано український переклад із латини «Книжечки про “розумне” та “використовувати розум”», яку написав у 997 р. Ґерберт Аврілакський (з 999 р. — Папа Римський Сильвестр ІІ). Цей твір вважають одним із перших прикладів застосування схоластичного методу.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  «Промови про релігію» Фрідріха Шлеєрмахера у візії київського академіста Федора Орнатського: приклад апологетичної рефлексії.Сергій Іванович Головащенко - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:122-134.
  Стаття продовжує цикл розвідок, які демонструють досвід релігієзнавчого прочитання значущих праць видатних київських професорів-академістів останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. У цих працях нагромаджувався потужний масив емпіричного матеріалу й теоретичних положень, важливих для реконструкції становлення «науки про релігію» у вітчизняній інтелектуальній традиції. Репрезентовано творчість київського академіста Федора Орнатського. Проаналізовано один із знакових його творів, присвячений поглядам на релігію відомого німецького богослова Фрідріха Шлеєрмахера. Київський дослідник, актуалізуючи постать і доробок Ф. Шлеєрмахера, відшукує суголосність культурних, інтелектуальних, ідейних ситуацій кінця XVIII й (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  5
  Методичні принципи й закони цифрової освіти: з досвіду викладання філософських дисциплін.Віктор Петрович Козловський - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:68-80.
  Статтю присвячено дослідженню цифрової освіти. Розглянуто особливості різних форм викладання академічних, університетських дисциплін, зокрема філософських на основі інформаційних технологій, що уможливлює дистанційне навчання. Проаналізовано особливості співпраці викладачів і студентів у системі цифрової освіти, де живі, реальні індивіди функціонують як медійні персонажі. З’ясовано, що такі персонажі існують на засадах цифрової візуальної антропології, а не антропології тілесної присутності, на чому ґрунтується традиційна академічна освіта. Досліджено методичні принципи цифрової, дистанційної освіти — опосередкування, репрезентативності й рефлексивності, дотримання яких уможливлює ефективне дистанційне викладання академічних дисциплін. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Філософські інтерпретації самості в сатирі Франсуа Рабле, в трагедії Вільяма Шекспіра та в епічному романі Міґеля де Сервантеса.Тарас Володимирович Лютий - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:54-67.
  У статті здійснено спробу застосувати філософську категорію «самість» до аналізу персонажів деяких текстів художньої літератури. Твори Рабле, Шекспіра і Сервантеса вибрано з огляду на наявність у їхніх оповідях такого типу героїв, які прагнуть індивідуального самовизначення. Одне з головних завдань розвідки полягає в намаганні схопити визначальні риси індивіда, коли він робить перші кроки для досягнення самодостатності. Для реалізації поставленої мети з’ясовано передумови прояву індивідуальності в європейській традиції, що породила згадані літературні твори. Вивчаються контексти й генеалогія таких понять, як «самість», «суб’єкт», «персона» (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Еволюційний підхід Стівена Тулміна та ревізія модерної раціональності у філософії науки.Юрій Юрійович Макух - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:46-53.
  Чимало філософів у ХХ столітті скеровували свої зусилля на розроблення пояснювальних моделей для опису розвитку науки, а також намагались запропонувати свої методології як нормативні теорії для наукових досліджень. Як наслідок, виникла низка різноманітних підходів. Деякі з них робили більший акцент на теоретичному змісті науки, інші ж — на історичних фактах, які ці теоретичні зміни супроводжували або й спричинялись до них. Відповідно різнились позиції філософів і щодо питань раціональності, її континуальності чи розривів як у темпоральному зрізі, так і в культурно-цивілізаційному. Одним (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Критика та рецепція античної міфології у «Бібліотеці» Фотія (Нові матеріали до навчальної дисципліни «Аналітика міфу»).Вадим Ігорович Менжулін - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:81-94.
  Упродовж багатьох років автор цієї статті викладає для студентів бакалаврату Національного університету «Києво-Могилянська академія» вибіркову навчальну дисципліну «Аналітика міфу». Вона передбачає вивчення філософії міфології (тобто концептуального осмислення специфіки міфічного мислення) на різних етапах її розвитку. Нині серед доступних джерел загалом бракує матеріалів про розвиток відповідних рефлексій за часів Середньовіччя, а в тій обмеженій інформації, що залишилася від радянських і перших пострадянських років, є неточності. Це стосується, зокрема, специфічного ставлення до міфу, яке можна знайти у «Бібліотеці» відомого візантійського вченого, філософа, богослова, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  5
  Василь Екземплярський і Петро Кудрявцев: на перетині творчих шляхів.Людмила Андріївна Пастушенко - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:95-104.
  У статті вперше здійснено порівняльний аналіз творчих біографій київських мислителів, вихованців і викладачів Київської духовної академії (1819–1924) Петра Кудрявцева (1868–1940) і Василя Екземплярського (1875–1933). Відтворено освітянське, культурно-історичне підґрунтя формування релігійно-філософських і релігійно-публіцистичних поглядів обох філософів, показано спільні витоки основних інтуїцій їхньої творчості. Виокремлено спільні для П. Кудрявцева і В. Екземплярського ключові ідеї, теми досліджень, напрями наукової та просвітницької діяльності. Розкрито особливості їхньої інтерпретації християнської ідеї Царства Божого. Показано «родовід» цієї ідеї у їхньому філософському світогляді, розкрито її значущість у етичній та (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Образи священництва та чернецтва у творах Йоана Золотоустого: риторика та історична дійсність.Юлія Валентинівна Розумна - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:114-121.
  У статті здійснено порівняльний аналіз ставлення до священників і ченців, прояви якого можна знайти у творах видатного мислителя і богослова, представника патристики Йоана Золотоустого (347–407 рр. н. е.). Показано, що залежно від мети кожного конкретного твору, він, говорячи про священників та ченців, по-різному використовував власні риторичні здібності. Тоді, коли Золотоустий розглядав кожну з цих фігур окремо, не порівнюючи одну з одною, він неодмінно демонстрував значне піднесення. Наприклад, коли він хотів піднести подвиги ченців і дів, то робив це найвитонченішим чином. Разом (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  4
  Комунікація з майбутнім і його привласнення в риторичних образах часу.Юрій Іванович Сватко - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:3-28.
  Стаття відображає матеріали авторського курсу лекцій для магістрів «Практична риторика і управління комунікацією» і вирішує проблеми теоретичної і прикладної філософії щодо фактора ймовірності. Він передбачає вільну самосвідомість, конвенційні типи знання, режими прогнозування, специфічні типи інтелектуальної дієвості та відповідні їм типи мовлення, коли комунікація постає діалогом із майбутнім, яким на підтвердження вихідної єдності часу осяяні всі три часові форми. У Преамбулі визначено причини актуальності «проблеми майбутнього» у Світі Людини, яка провокує запит на вміння а) мислити майбуття, б) говорити його мовою і (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Оживлений слід: фотографічний образ у витлумаченні досвідів болю.В’ячеслав Миколайович Циба - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:29-45.
  Визнання значущості чужих досвідів є однією з актуальних філософських проблем. Якщо до середини XIX ст. люди стикалися з чужими болісними переживаннями безпосередньо або через свідків, то з появою медіатехнологій роль свідка було заміщено анонімним візуальним. Візуальні образи є утвореннями, структура яких уникає однозначності й створює поле для множини інтерпретацій. Таку подвійність добре відображено природою фотографічного образу. Йому властива діалектична напруга: з одного боку, фіксуючи чиєсь болісне переживання, фотографія репрезентує ментальний стан особи, з іншого боку, ставить питання про однозначне ставлення до (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Радянська політика «войовничості» та формування тоталітарного режиму в Україні 1920–1930-х рр.Ярина Ігорівна Юринець - 2023 - Наукові Записки Наукма. Філософія Та Релігієзнавство 11:105-113.
  У статті здійснено аналіз особливостей періоду становлення тоталітарного режиму та ідеологічної диктатури в радянській Україні 1920–1930-х років. Однією з ключових характеристик цього етапу є постійно навʼязуваний наратив боротьби як із зовнішнім ворогом, так і на внутрішніх «фронтах». Цей наратив спрямовувався на підтримку «войовничого» запалу в суспільстві, що сприяло зміцненню основ тоталітаризму та поступовій радянізації освіти і науки. Агресивність режиму, яка досягла свого апогею у масових репресіях доби «Великого терору», утримувала і чітко фіксувала «єдино правильний» ідеологічний вектор розвитку будь-яких сфер життя, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues