Humanistyka I Przyrodoznawstwo

ISSNs: 1234-4087, 1234-4087

13 found

View year:

 1.  1
  Filozofia psychopatów.Mariusz Błaszczyk - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:7-16.
  Artykuł stanowi krytyczne omówienie książki Kevina Duttona zatytułowanej Mądrość psychopatów. Lekcja życia pobrana od świętych, szpiegów i seryjnych morderców. Celem pracy jest przybliżenie zasadniczych tez stawianych przez autora oraz zaproszenie do namysłu nad psychopatią – zarówno jako fenomenem naukowym, jak i egzystencjalnym.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Współczesne tradycje bartnicze W świetle konwencji unesco W sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.Karolina Echaust - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:17-32.
  Artykuł prezentuje analizę badań pilotażowych przeprowadzonych w październiku 2018 roku w Puszczy Augustowskiej w odniesieniu do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem pilotażu było „wejście do środowiska bartników” oraz zebranie materiału empirycznego poprzez prowadzenie etnograficznych badań terenowych. Podczas kilkudniowego pobytu autorka miała możliwość uczestniczenia w warsztatach bartniczych. Efekt wyjazdu terenowego to pozyskany materiał źródłowy, dokumentacja fotograficzna oraz filmowa, dziennik badań terenowych, wywiady nieustrukturyzowane. Niniejszy artykuł przedstawia zjawisko współczesnego bartnictwa na tle wybranych założeń sformułowanych w ramach przyjętej w (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Pojęcie dobra I wartości według osho.Artur Hrehorowicz - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:33-49.
  Artykuł dotyczy problemu dobra i wartości w myśli Osho. Nawiązując do prac tego hinduskiego guru i filozofa, autor rekonstruuje kolejno sposób ich poznania oraz sposób ich istnienia. Broni tezy, że w myśli Osho analiza kryteriów dotyczących poznania wartości poprzedza jego refleksję na temat ich ontycznego statusu. Dobro i wartość mają bowiem charakter egzystencjalny i nie są przedmiotem poznania teoretycznego ani przedmiotem języka deskrypcyjnego, lecz stanowią rezultat relacyjno-subiektywnego sposobu ich ujmowania. Autor dowodzi, że w myśli Osho jest to zamierzona strategia, ponieważ (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Synteza ontologii witkacego Z ontologią whiteheada.Krzysztof Kościuszko - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:51-64.
  W artykule autor rysuje syntezę ontologii Witkiewicza z ontologią brytyjskiego ewentysty. Zaznacza wspólne podejście obu filozofów do Einsteina, a także podobne rozwiązanie problemu stosunku logiki do intuicji, ale odróżnia fundamentalizm monadologiczny od ewentystycznego. Czy te fundamentalizmy są nie do pogodzenia? Przyjmuje się że kwanty energii wcale nie muszą być czymś antymonadycznym, a ewolucję naszego wszechświata utożsamia się z ekspandowaniem kwantów energii i ich transformacją w materię martwą i żywą – przy czym materia martwa albo zawierałaby monadyczne potencje, albo byłaby jakąś (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Bimodalny świat człowieka. O hybrydyzacji rzeczywistości.Bartosz Kuczyński - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:65-80.
  Artykuł jest próbą konceptualizacji procesu przekształcania się rzeczywistości człowieka pod wpływem rozwoju technologii cyfrowych. Ich wzrastająca obecność w codziennym życiu doprowadziła do zatarcia granic między tym, co wirtualne, a tym, co realne. Proces ten postępuje, w wyniku czego można mówić o przekształceniu się ludzkiej rzeczywistości w bimodalną hybrydę. Jest to efektem, z jednej strony, procesu przenikania tego, co charakterystyczne dla realności, do rzeczywistości wirtualnej, z drugiej – procesu łączenia się wirtualności i realności w jednym bycie (tzw. hybrydyzacja bimodalna.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę W środowisku – pojęcie, zakres, podstawy.Damian Littwin - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:81-104.
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania o zakres pojęcia szkody w środowisku i zbadania granic i podstaw odpowiedzialności cywilnej za wspomnianą szkodę. Omawiana odpowiedzialność rozpatrywana jest na trzech płaszczyznach: odpowiedzialności prewencyjnej, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz odpowiedzialności ubezpieczeniowej. W badaniach wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną oraz analizę funkcjonalną jako podstawowe metody badawcze w badaniu prawa. Badania zostały oparte na analizie przepisów Kodeksu cywilnego, ustaw szczególnych oraz wybranych ogólnych warunków ubezpieczenia. Artykuł kończą wnioski dotyczące zakresu odpowiedzialności cywilnej, możliwych podstaw tejże odpowiedzialności oraz roli ubezpieczeń jako (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  How to survive in the desert? The analysis of the monastic settlement.Olga Młynarczyk - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:105-117.
  Eremici egipscy, decydujący się na życie w głębi pustyni, musieli liczyć się z różnymi utrudnieniami wynikającymi z uwarunkowań środowiskowych. Co mogło stanowić największe wyzwanie? W jaki sposób eremici i budowniczowie eremów starali się zniwelować niekorzystny wpływ warunków naturalnych? Dostosowanie architektury eremowej i jej końcowa forma zależały od położenia geograficznego: pustynia egipska, charakteryzująca się różnymi parametrami, wymagała zróżnicowanych rozwiązań architektonicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia przeszkód terenowych typowych dla konkretnych obszarów, na których odkryto pozostałości najbardziej znanych egipskich kompleksów eremowych. Założenia (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Plato’s Idea’s of Knowledge and Training of the Guardians in the Quest for Democratic Ideology in the Global South.Felix Olatunji - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:119-134.
  The quest for what constitutes knowledge and the authentic means of attaining it have been a subject of intense philosophical speculations from time immemorial. This is to say that the discourse about theory of knowledge had stated from the ancient era in philosophical parlance. Knowledge, in turn, is a co-efficient of social order, democratic ideology and development, which implies that for there to be any form of tranquility and peace in any society at all; its leaders must necessarily have the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Telemedycyna – wyzwanie bioetyczne XXI wieku.Anna Paprocka-Lipińska - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:135-150.
  Telemedycyna stanowi stosunkowo nowe zjawisko w ochronie zdrowia, a jej wdrażanie generuje wiele pytań, na które eksperci reprezentujący różne dziedziny próbują znaleźć odpowiedź. Brakuje interdyscyplinarnych opracowań naukowych dotyczących oceny tej nowej możliwości w kontekście szeroko rozumianego dobra pacjenta. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z telemedycyną poddawane pod dyskusję w literaturze przedmiotu. Autorka, będąc praktykującym lekarzem, zwraca również uwagę na pewne aspekty praktyczne z punktu widzenia pracownika ochrony zdrowia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Psychologiczna struktura faszyzmu a informacyjna struktura postfaszyzmu.Piotr Piasek - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:151-172.
  Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej opisana została analiza ruchu faszystowskiego przeprowadzona przez Georges’a Bataille’a w latach 30. XX wieku. Filozof ten kładł nacisk na psychologiczne determinanty odpowiadające za powstanie specyficznej faszystowskiej spójności. W drugiej części przeprowadzono symetryczną wobec Bataillowskiej analizę postfaszyzmu. W związku z diagnozowanymi przez autora przemianami społecznymi nacisk położony został na czynniki informacyjne. Podstawowym rozważanym tutaj uwarunkowaniem jest przekształcenie się społecznej bazy oraz nadbudowy w odrębne od siebie płaszczyzny. Artykuł stanowi głos w XXI-wiecznej dyskusji o (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Filozoficzne spojrzenie na wybrane aforyzmy stanisława jerzego leca.Alfred Skorupka - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:173-184.
  W artykule zaprezentowano wybrane aforyzmy Stanisława Jerzego Leca, a niektóre z nich autor opatrzył filozoficznym komentarzem. Aforyzmy pogrupowano w siedem działów tematycznych: Wokół filozofii, Orientacja recentywistyczna, O Bogu, Religia, Sprawy ludzkie, Władza i totalitaryzm oraz O sobie samym. Celem niniejszego tekstu jest zatem z jednej strony popularyzacja aforyzmów Leca w środowisku naukowym, a z drugiej – pobudzenie do filozoficznej refleksji nad nimi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Strategie ontologiczne W wybranych utworach literackich I filmowych.Jacek Sobota - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:185-202.
  Artykuł jest próbą nakreślenia różnych sposobów konstruowania światów w wybranych utworach literackich i filmowych. Roger Caillois i – nieco później – Stanisław Lem dokonali dość szczegółowego rozróżnienia metod kreowania literackich światów, ze względu na ich gatunkowe zróżnicowanie. Inaczej konstruowane są zasady rządzące rzeczywistością w utworach kryminalnych, inaczej w literaturze grozy, inaczej w science fiction. Owe „strategie ontologiczne” mogą być podyktowane również innego rodzaju – niż zróżnicowanie gatunkowe – przyczynami.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Złoto ukryte W ciemności: Jungowska koncepcja cienia.Kamila Szyszka - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 27:203-217.
  Artykuł stanowi krótkie wprowadzenie do koncepcji cienia będącej ważnym elementem jungowskiej psychologii analitycznej. Mimo że cień jest niechętnie dostrzegany przez ludzi, stanowi element każdej psychiki. Relacja jednostki z jej cieniem w znaczący sposób wpływa na jej życie, co zostało zaprezentowane w artykule. Stan tej relacji zależy od jednostki i może zostać poprawiony poprzez podjęcie opisywanej w artykule pracy z cieniem.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues