Year:

 1.  92
  Між Релятивністю Й Абсолютом.Vira Ageyeva - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:38-43.
  У статті розглянуто один із аспектів надзвичайно широкого інтертекстуального поля прози Віктора Домонтовича. Поняття зради й відступництва письменник інтерпретує у різних контекстах і в різному історичному антуражі. Зокрема в оповіданні «Апостоли» він своєрідно представляє проблему віри й довіри, вводячи у євангельський сюжет ще й тему знання, роздуми про побутування релігії й віри у добу раціоналізму й скептицизму. Страждаючи від роздвоєності й сумнівів, герої цього письменника згодні відповідати за наслідки лише власного вибору. Домонтович демонструє трагічні наслідки ситуації, коли людина бере на (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Стосунки з Богом у поезії Миколи Вінграновського.Svitlana Bohdan - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:44-48.
  Статтю присвячено сакральним мотивам у поезії М. Вінграновського. Розглянуто правопис слова «Бог» у ранніх і пізніших поезіях автора, вказано на тексти з релігійною образністю і тематикою (зокрема проаналізовано неопубліковані рукописи). Наведено свідчення сучасників поета про його стосунки з Богом. Зроблено спробу показати, що засвідчена заангажованість М. Вінграновського в релігійний дискурс дає підстави розгортати інтерпретацію його поезій також і в межах цього дискурсу, зокрема – в аспекті поєднання однини і множини на мовному рівні, а також в аспекті відчуття загальної всеєдності як (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  71
  Історії Інших у ліриці Мар’яни Савки.Iryna Borysiuk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:49-57.
  Статтю присвячено проблемі конструювання суб’єкта в ліриці Мар’яни Савки з погляду взаємодії Я/Іншого, що є однією з найбільш характерних рис поетики дев’яностників. Суб’єкт лірики в поезії дев’яностників мовить із перспективи приватного досвіду, оскільки саме приватне є точкою відліку в осмисленні колективного культурно-історичного досвіду. Інтермедіальні сюжети в ліриці Савки дають можливість суб’єкту лірики побачити й пізнати себе крізь проекцію мистецького твору. Тілесний, приватний досвід суб’єкта є рамкою осмислення досвіду Іншого – саме так конструюється комунікативна пам’ять у ліриці Мар’яни Савки.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  73
  Художня література, кіно і пісні в інтертексті роману С. Оксеника «Вбивство п’яної піонерки»: кодифікація ретрочасу.Ludmyla Danylenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:66-69.
  У статті розглянуто інтертекстуальне тло в романі Сергія Оксеника «Вбивство п’яноï піонерки». Ідеться про використання художньоï літератури, кіно і пісень як джерела зображення ретрочасу. Виявлено, що система мікротекстів в основному тексті відображає атмосферу 1960-х років. Проаналізовано цитати, алюзіï, стилізацію як прийоми для художнього конструювання суспільних і моральних проблем того часу. Визначено, що цитування чужих текстів у романі забезпечує своєрідну поліфонічність основного тексту, увиразнює часовий пласт мистецьких пріоритетів і рівня культури персонажів. Використовуючи чужі тексти, автор розраховував на ерудицію і мистецькі уподобання (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  82
  Образи гріхів і спокус у богородичних оповіданнях Афанасія Кальнофойського, Іоаникія Галятовського і Димитрія Туптала.Olha Dubyna - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:3-8.
  У статті висвітлено головні особливості змалювання образів гріхів і спокус у збірках богородичних оповідань «Тератургима» Афанасія Кальнофойського, «Небо новоє» і «Скарбниця потребная» Іоаникія Галятовського та «Руно орошенноє» Димитрія Туптала. Розглянуто релігійно-філософське потрактування зла бароковими книжниками в контексті канонічної церковної традиції та визначено основні групи образів, якими воно представлене в богородичних текстах. Особливу увагу приділено зображенню гріха як хвороби, знерухомлення, пригноблення, падіння, бруду і втрати цілісності людської природи.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  85
  Екокритичний аспект дикості у поетичному циклі Олега Лишеги «Снігові і вогню».Tetiana Hanzha - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:62-65.
  У статті проаналізовано категорію дикості в поезії Олега Лишеги. Екокритична категорія дикості – як протилежність до цивілізованого, обжитого, людського – дає змогу окреслити основні ознаки лісу у поезії Лишеги як дикого, непередбачуваного, тваринного, магічного простору. Близька взаємодія суб’єкта лірики із лісовим ландшафтом створює глибшу ідентичність дикого лісу, який, отримавши голос, промовляє у тексті. Надзвичайно важливим для поета є збереження неприрученості, гармонійне співіснування світу природи і світу людей.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  98
  Топос печери як модель множинного простору в середньовічній літературі (на основі Києво-Печерського патерика).Tetyana Kalytenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:9-13.
  Середньовічний світогляд бачить всесвіт як двоїсту систему духовного та земного. Така структурна особливість реалізується у літературних текстах за допомогою різних видів топосів. Острів, пустеля, місто, а також печера – всі вони виконують у тексті роль множинних просторів. -/- Києво-Печерський патерик не лише відобразив світоглядну парадигму XI–XVII ст., а й зберіг художні функції простору печери, що були успадковані від античності й трансформувались з огляду на запити середньовічної ідеології.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  88
  Кіно у творчості Василя Герасим’юка.Myroslav Laiuk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:70-73.
  У статті досліджено роль кіно у творчості Василя Герасим’юка. Простежено особливості використання кінематографічних прийомів, проаналізовано цитування кінокласики, розкрито значення постаті І. Миколайчука у текстах В. Герасим’юка. Розглянуто вплив «поетичного кіно» і особливо стрічки «Тіні забутих предків» на формування «карпатського тексту» поета.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Світ символів Григорія Сковороди у збірці «Сад божественних пісень».Mariya Lynnyk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:14-19.
  У статті проаналізовано символіку збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень». Сильною позицією книжки є символ саду, яку філософ розширив введенням метафоричного образу зерен як мудрості, що «проросли із Священного Писання». У такий спосіб Г. Сковорода розширює межі інтерпретації Біблії крізь призму власного бачення світу. У роботі також досліджено філософські настанови, які проповідував мислитель протягом усього життя. Через універсальність ідей та розлогу інтертекстуальність твори цього барокового автора завжди матимуть невичерпну цінність для літературознавця.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Космополітизм: українська версія.Ivan Lysyi - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:74-86.
 11.  88
  Сотеріологічні мотиви «Науки в неділю перед Різдвом» Леонтія Карповича.Olha Maksymchuk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:20-24.
  У статті проаналізовано відображення сотеріологічних (пов’язаних із церковним ученням про спасіння) мотивів у проповіді Леонтія Карповича «Наука в неділю перед Різдвом». Розглянуто характеристику образу Спасителя-Месії, простежено зв’язок індивідуальної та загальної сотеріології у тексті Карповича, приділено увагу практичним рекомендаціям, які автор дає своїй пастві для того, щоб належно підготуватися до зустрічі свята Різдва.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. До історії цензури в українській літературі 1920-х років.Oksana Pashko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:87-96.
  Історія публікації текстів у 1920-х рр., вивчення механізмів «спотворення» їх органами цензури порушує важливі текстологічні проблеми – відтворення оригінального авторського тексту, який часто виявляється захованим за владною розправою редактора та цензора. У цій статті ми подаємо деякі матеріали з Центрального державного архіву вищих органів влади України, які стосуються літературного життя 1927 року. Це документи, які можуть бути цікаві для реконструкції певних аспектів творчості українських письменників, уточнення їхніх біографічних даних. Це заява Володимира Свідзінського щодо видання його книжки «Вересень» (1927) та внутрішня (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  92
  Жанрова та ідеологічна пам’ять ландшафтів в українських середньовічних ходіннях до раю.Olena Peleshenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:25-37.
  У статті розглянуто феномени жанрової та ідеологічної пам’яті ландшафтів українських ходінь до раю та показано поліморфізм функцій просторових описів у середньовічній літературі. Теоретичний аспект дослідження передбачає осмислення способів протистояння авторської інстанції стихіям культурної та жанрової пам’яті, яка зберігає усі ціннісні, етичні й естетичні програми претекстів новопосталого твору. На позначення цього явища запроваджено термін «криптограматичність літературного дискурсу», сила опору якій прямо пропорційна до меж індивідуалізму письменницької свободи, установленої в рамках кожної культурно-історичної епохи. З цієї перспективи стверджено, що специфіка ходіння до раю (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  71
  Релігійні виміри сучасної літератури фентезі.Sviatoslav Piven - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:114-120.
  У статті розглянуто, як у сучасній літературі фентезі (на прикладі циклів «Відьмацька сага» Анджея Сапковського, «Пісня Льоду й Полум’я» Джорджа Мартіна та «Зворотний бік» Дари Корній) висвітлюється проблема релігії. Увага автора статті головно зосереджується на таких питаннях: як на висвітлення проблеми релігії у згаданих творах вплинула секуляризація суспільства, які саме релігійні образи та мотиви, образи релігійних інституцій наявні в творах, яке значення автори творів надають релігії у житті людини.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  86
  Національно-культурна ідентичність у щоденникових записах Олександра Довженка.Olha Poliukhovych - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:97-103.
  У статті проаналізовано конструювання національно-культурної ідентичності в щоденникових записах Олександра Довженка. Cтратегія автора засновується на постійному відтворенні фрагментів минулого життя в Україні, чутливості до страждання її народу та каятті за «Україну в огні». Майбутнє співвідноситься з радянською ідеологією, минуле – з національним, і ці дві категорії є паралельними у щоденниках митця. Минуле перетворюється на травматичний спогад, котрий не має шансів на становлення в майбутньому, оскільки він перекривається радянською ідеологією.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Тема віри у творчості Ф. Моріака.Aneliya Polshchak - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:121-125.
 17.  98
  Класики і романтики: спроба саморецензії.Borys Shalaginov - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:126-134.
  У статті підсумовано основні результати багаторічного дослідження «веймарської класики» і раннього німецького романтизму, розкрито суть «модерністичного проекту», спрямованого на інтелектуально-культурне оновлення всього європейського суспільства. Розглянуто три світоглядні «кризи модерну». Перша – на зламі XVIII–ХІХ ст. Романтики тоді розділили мистецтво естетично і соціологічно на масове і високе, а історично – на сучасний і «класичний» мейнстріми. Простежено подальшу долю «проекту» в умовах другої кризи доби Модерн на зламі ХІХ–ХХ ст. (тут естафету романтиків підхопив Ф. Ніцше) і уже в наш час – останньої (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  96
  Оповідка: від ритуалу до метажанрових новацій.Mariya Shuvalova - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:135-142.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. До проблеми ідентичності в романі «Фелікс Австрія» Софії Андрухович.Kateryna Tolkovets - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:104-109.
  У статті проаналізовано, яким чином перебування західної частини України у складі АвстроУгорської імперії вплинуло на самототожність українців. У центрі нашої уваги опинився роман «Фелікс Австрія» Софії Андрухович, оскільки він, на нашу думку, на прикладі стосунків Аделі Анґер та Стефи Чорненько добре демонструє справжнє становище українців у складі АвстроУгорської монархії. Стосунки між жінками ми розглядали генералізовано: як відносини між поляками, австрійцями з одного боку та українцями з другого. Важливим для нас було з’ясувати, яку ідентичність має головна героїня українка Стефанія Чорненько. Ми (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Символіка образу пса у прозі Сергія Жадана.Snizhana Umanets - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:110-113.
 21.  57
  Бароковий код у поезії Олега Лишеги.Daryna Voronovska - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:58-61.
  У статті вперше здійснено інтерпретацію поетичних текстів Олега Лишеги шляхом звернення до концепції барокового коду. Проаналізовані таким чином, зокрема, «пісня 822», «Півень», «Шовковиця», «Ворон», «Пацюк» і «пісня 3». Саме крізь призму барокового коду варто розглядати ці поезії, оскільки головні світоглядні риси бароко здатні пояснити ті чи ті образи або ситуації, які читач знаходить у текстах. Варто також наголосити на непересічності образу Григорія Сковороди у творчості Олега Лишеги, адже у поезіях «Великого мосту» можна неодноразово знайти чи то сковородинські образи/символи, чи то (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ритуально-міфологічний субстрат у романі Ґ. Майрінка «Ґолем».Larysa Yatchenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:143-147.
 Previous issues
  
Next issues