Roczniki Filozoficzne

ISSN: 0035-7685

54 found

View year:

 1. The New Anthropomorphism Debate and Researching Non-Human Animal Emotions: A Kantian Approach.Maja Białek - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):205-229.
  Researchers of non-human animal emotions tend to defend some forms of anthropomorphism and seek ways to make it more critical, self-aware, and useful for scientific purposes. I propose that to achieve this goal, we need first to conduct a Kantian investigation into the deeper structure of anthropomorphism. I argue that we can distinguish at least three levels of anthropomorphising: a narrative level, a cognitive level and an in-between, metatheoretical level which is the deeper structure determining how we anthropomorphise. Because the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Eksperymenty myślowe w filozofii – przegląd stanowisk.Piotr Biłgorajski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):115-132.
  Powszechność stosowania eksperymentów myślowych w filozofii sprawia, że same eksperymenty myślowe stają się coraz częstszym przedmiotem filozoficznych analiz. Różni autorzy, wychodząc od rozmaitych epistemologicznych i metafizycznych założeń, proponowali rozmaite poglądy na naturę eksperymentów myślowych. Moim celem jest krytyczna analiza tych stanowisk. W pierwszej części artykułu podaję ogólną charakterystykę eksperymentów myślowych, zakładając podobieństwo eksperymentów myślowych i eksperymentów rzeczywistych. W drugiej części omawiam obecne w literaturze propozycje typologizacji eksperymentów myślowych. W trzeciej części przedstawiam sześć stanowisk dotyczących natury eksperymentu myślowego.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Etyka i „sztuka działania”. Odpowiedź Jackowi Jaśtalowi.Barbara Chyrowicz - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):289-297.
  Przyjęcie perspektywy „widoku stąd” sprawia, że etyka nie jest traktowana jako kompletny zbiór gotowych odpowiedzi na problemy natury moralnej. Normy są ogólne i obiektywne, sytuacja decyzyjna podmiotu indywidualna i subiektywna. Decydujemy zawsze „tu i teraz” i „tacy a nie inni”. Perspektywa „widoku stąd” może być redukowana, ale nie da się od niej całkowicie uwolnić. Nie znaczy to jednak, że perspektywy subiektywnej nie da się pogodzić z obiektywną. Normy obiektywne pozostają punktem odniesienia dla subiektywnych decyzji, a kiedy jakiś element indywidualnego (subiektywnego) (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Translation in the Most Reverent Theory of Truth: A Self-Translative Act as an Illusion of Correspondence.Giulia Cirillo - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):155-181.
  Being the most intuitive and yet perhaps most contestable of all, the correspondence theory remains an axis around which the philosophical debate on truth incessantly spins, with indefiniteness remaining as its main propelling force. The following work presents one more interpretative attempt; it will be argued that each classical contemporary version of the theory incorporates an idea of translation process. For this purpose, initially one was specified what notion of translation should be applied here by enumerating its key features. Next, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Który naturalizm?John Cottingham, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):299-317.
  Przekład na podstawie: „Which Naturalism?”, New Blackfriars 2022: 1–16, DOI: https://doi.org/ 10.1111/nbfr.12765. Przekład za zgodą Autora. Program „naturalizacji” bywa we współczesnej laickiej filozofii przedstawiany w opozycji do tradycyjnego teizmu. Biorąc jednak pod uwagę historię terminów „natura” i „naturalny”, widać brak ciągłości między tym, jak owe terminy są rozumiane obecnie, a jak rozumiano je w przeszłości. Nowożytny „naturalista”, który domaga się, by wszystkie zjawiska umieścić w dziedzinie tego, co naturalne, stawia tezę, którą wielu klasycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych filozofów i teologów uznałoby (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Elements in Set Theory.Marcin Czakon - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):335-340.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Is the Rothbardian Theory of Punishment Retributive?Łukasz Dominiak - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3).
  Murray Rothbard claims that it is “evident that our theory of proportional punishment—that people may be punished by losing their rights to the extent that they have invaded the rights of others—is frankly a retributive theory of punishment, a ‘tooth (or two teeth) for a tooth’ theory.” The present paper argues that it is not. The role that Rothbard assigns for victims in determining punishment justifies classifying his theory of punishment as corrective rather than retributive, for vesting victims with rights (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Multiwersytet, czyli poza dobrem i złem w nauce.Jan P. Hudzik - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):25-44.
  Uniwersytet jako biurokratycznie i rynkowo zarządzane przedsiębiorstwo był obiektem krytyki od lat 80. minionego wieku — w Stanach Zjednoczonych Allan Bloom nazwał go wtedy multiwersytetem, a trochę później Bill Readings pisał już o „uniwersytecie w ruinie” (in ruins), który ukrywa się za szyldem „doskonałości”. Polski uniwersytet przejął ekonomiczne kryteria ewaluacji nauki — wymierne w liczbach grantów i punktów. Merkantylizacja wiedzy stwarza szereg problemów także natury etycznej — prowadzi do zaniżenia lub porzucenia wszelkich standardów akademickich, do degradacji autorytetu w nauce, krytyki (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Does Hallie See a White Cup on a Desk? A Phenomenological Account of Hallucination Indiscriminability.Hicham Jakha - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):183-203.
  In this paper, I argue for phenomenology, Husserlian phenomenology to be precise, as providing a solid paradigm on how to determine and assess hallucination. To be more explicit, in the context of my deliberations, I analyze Susanna Schellenberg’s arguments for “phenomenal” evidence and “factive” evidence, as regards her evidential theory of perception. To pinpoint the inadequacies raised in her account of (the hallucinating) Hallie and (the veridically perceiving) Percy sharing any kind of evidence, I propose Edmund Husserl’s epistemic fulfillment as (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jak ‘powinien’ może wynikać z ‘jest’? Reewaluacja tezy Johna R. Searle’a.Wacław Janikowski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):133-154.
  W niniejszym artykule omawiam koncepcję zdań normatywnych Johna R. Searle’a. Przeprowadzona analiza ma służyć wykazaniu jej wiarygodności. Również jej autor w 2021r., po ponad pół wieku od jej pierwszego sformułowania, mimo bardzo licznych dyskusji prowadzonych w przeciągu tego czasu, stwierdza, że podtrzymuje twierdzenie o ważności i trafności tej koncepcji, a w szczególności także słynną już tezę o możliwości dokonania inferencyjnego przejścia od zdań o faktach do zdań o powinnościach (Searle 2021, 3–16). Twórca powszechnie znanej teorii czynności mowy przekonuje, że niektóre (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kłopot z etyką. Wyjątkowość podmiotu moralnego a uniwersalność i obiektywność sądów moralnych.Jacek Jaśtal - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):275-287.
  Jedną z konsekwencji przyjmowania podmiotowej perspektywy w etyce jest coraz bardziej szczegółowy opis właściwości samego podmiotu moralnego ujmowanego jako wyjątkowe indywiduum. Takie podejście prowadzi do fundamentalnego dla etyki pytania: jak połączyć wyjątkowość indywidualnej sytuacji podmiotu moralnego z uniwersalnością sądów moralnych? Barbara Chyrowicz w książce Widok stąd. Dlaczego działamy tak, a nie inaczej? opisuje różne elementy składające się na wyjątkowość sytuacji moralnej oraz rysuje dwie strategie rozwiązania problemu uniwersalizacji: kantowską, odwołującą się do kategorii wolności, oraz arystotelesowską, wskazującą na potrzebę samodoskonalenia. W (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wkład Zbigniewa Jordana w podtrzymywanie kontaktów polskiej filozofii emigracyjnej z filozofią krajową.Stefan Konstańczak - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):93-113.
  Autor prezentuje mało znane fakty z historii polskiej nauki świadczące o tym, że przedstawiciele polskiej emigracji powojennej mieli bardzo dobre rozeznanie o sytuacji w nauce krajowej. W filozofii przykładem tego były kontakty Zbigniewa Jordana (1911–1977) z przedstawicielami filozofii pracującymi w kraju. Jordan przez wiele lat utrzymywał systematyczne kontakty z około czterdziestoma osobami, stanowiącymi elitę polskiej powojennej filozofii i socjologii. Do grona jego znajomych i korespondentów należeli m.in. Jan Łukasiewicz, ks. Józef Pastuszka, Tadeusz Czeżowski, Maria i Stanisław Ossowscy, Tadeusz i Janina (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dydaktyka filozofii — cenne dzieło dla polskiej filozofii i kultury.Stanisław Kowalczyk - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):347-352.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Orzeźwiająca i ożywiająca woda mądrości.Łukasz Libowski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):341-346.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  O (przed)racjonalności w myśli starożytnej. Uwagi na marginesie pewnej książki.Artur Pacewicz - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):251-273.
  Artykuł stanowi obszerne, krytyczne omówienie książki Przedracjonalne źródła racjonalnej refleksji filozoficznej autorstwa Jadwigi Skrzypek-Faluszczak. Krytyka obejmuje kolejne części monografii — „Wstęp” oraz trzy rozdziały, a zakończona jest wskazaniem na rozmaite uchybienia formalne, jakie w tej monografii się pojawiają. Rozważania nie ograniczają się do aspektu krytycznego, lecz prezentują rozmaite ujęcia danych kwestii obecne w literaturze przedmiotu, a nie zostały ujęte przez autorkę monografii, a także propozycje własnych autorskich rozwiązań.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. In memoriam ks. prof. Antoniego Siemianowskiego (28.05.1930 – 4.12.2022).Piotr Pietryga - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):319-333.
  Tekst jest poświęcony pamięci Księdza Antoniego Siemianowskiego (1930-2022) — profesora filozofii, absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Artykuł jest najszerszym dotąd opracowaniem życiorysu Księdza Profesora Siemianowskiego wraz z prześledzeniem jego poglądów filozoficznych — zbiera dotychczasowe publikacje dotyczące Księdza Profesora i dokonuje ich syntezy. Autor miał zamiar wskazać na najważniejsze momenty z życia duchownego-filozofa, który zapisał się w pamięci przestrzeni akademickich Kujaw i Wielkopolski — najbardziej w Inowrocławiu, z którego pochodził, a także Gniezna, z którym był związany poprzez pracę wykładowcy, przez ponad pół (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Trudności nominalizmu tropowego – problem fundamentów podobieństwa i różnicy numerycznej.Marek Piwowarczyk - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):45-61.
  Jeden z zarzutów wobec nominalizmu tropowego głosi, że tropy, wbrew deklaracjom ich zwolenników, muszą być złożone, co otwiera drogę do regresu, który da się zatrzymać, tylko przyjmując jakieś powszechniki. Złożoność tropów ma wynikać z tego, że relacja podobieństwa i relacja różnicy numerycznej, które zachodzą między doskonale podobnymi tropami, muszą mieć osobne fundamenty, stanowiące składniki tropów. Te fundamenty znów stoją w relacjach podobieństwa i różnicy, co generuje regres. W niniejszym artykule przyglądam się temu problemowi i próbuję odpierać argumentację przeciwników nominalizmu tropowego. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Krytyka operacjonizmu z uwzględnieniem operacyjnej definicji czasu.Jakub Róg - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):231-250.
  W artykule omówiono ważniejsze argumenty przeciw operacjonizmowi Percy’ego W. Bridgmana sformułowane na przestrzeni ostatnich dekad oraz przedyskutowano operacyjne sposoby definiowania czasu w mechanice klasycznej oraz nierelatywistycznej mechanice kwantowej. O ile w mechanice klasycznej nie napotyka się większych trudności w sformułowaniu operacyjnej definicji czasu, o tyle w formalizmie teorii kwantowej zadanie to staje się niemożliwe. Co, niezależnie od dyskusyjnego statusu czasu w mechanice kwantowej, prowadzi do ogólniejszego pytania, czy można pogodzić mechanikę kwantową z podejściem operacyjnym.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Źródła polskiego kartezjanizmu fenomenologicznego: Od Idei i percepcji do Człowieka i czasu.Wojciech Starzyński - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):63-92.
  Celem artykułu jest zbadanie źródeł polskiego kartezjanizmu fenomenologicznego, które autor hipotetycznie sytuuje w rozprawie doktorskiej Kazimierza Twardowskiego Idee und Perception. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung aus Descartes (1891). Rozprawa jest badana w aspekcie brentanowskiego na nią wpływu, który daje się zauważyć zarówno na poziomie rozstrzygnięć epistemologicznych, jak i w koncepcji uprawiania historii filozofii. Choć Twardowski koryguje w niej kartezjańską interpretację Brentana, to pozostaje na gruncie brentanowskiej psychologii opisowej, stanowiącej pewną wstępną wersję fenomenologii. W drugiej części artykułu rekonstruuje się wątek kartezjański zawarty w (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Historyczna krytyka Ewangelii synoptycznych.William Alston, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):551-582.
  Artykuł analizuje krytycznie pewne linie argumentacji stosowane przez wielu badaczy Nowego Testamentu na poparcie negatywnej oceny przekazów na temat wypowiedzi Jezusa i wydarzeń w Ewangeliach synoptycznych.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Debata o ukrytości Boga jako odpowiedź na procesy sekularyzacyjne.Maciej Bała - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):461-470.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Koncepcja uczuć egzystencjalnych Matthew Ratcliffe’a.Mateusz Chról - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):345-373.
  Celem artykułu jest prezentacja i krytyczna analiza koncepcji uczuć egzystencjalnych, autorstwa współczesnego filozofa psychiatrii o orientacji fenomenologicznej — Matthew Ratcliffe’a. Uczucia egzystencjalne są specjalną klasą stanów afektywnych, nadającą emocjonalnego zabarwienia subiektywnemu doświadczeniu rzeczywistości. Mają one charakter przedrefleksyjny i stanowią niejawne tło świadomości fenomenalnej, które w potocznym doświadczeniu pozostaje poza polem uwagi. Uczucia te mają ścisły związek z emocjami, determinując typy przedmiotów intencjonalnych zawartych w stanach emocjonalnych i wyznaczając repertuar możliwych do doświadczenia emocji. Najważniejsze uczucia egzystencjalne, które wyróżnia Ratcliffe, to: (1) (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Wokół republikanizmu Ruchu Społecznego „Solidarność”: Próba podsumowania głosów w dyskusji.Elżbieta Ciżewska-Martyńska - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):159-182.
  Artykuł jest próbą podsumowania dyskusji wokół republikanizmu „Solidarności” i wschodnioeuropejskiego ruchu dysydenckiego lat 70. i 80. XX wieku, która towarzyszyła transformacji ustrojowej po upadku komunizmu w 1989 r. Autorka przedstawia źródła i najważniejsze wątki tej dyskusji, umieszczając je w kontekście współczesnej filozofii politycznej. Dotyczą one historycznych analogii ruchu dysydenckiego, ideowego pokrewieństwa ruchu i tradycji republikańskiej oraz dziedzictwa ruchu w dyskursie publicznym i rozwiązaniach ustrojowych. Pozwala to, z jednej strony, przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie o typ republikanizmu najbliższego polskim doświadczeniom, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Monizm contra pluralizm logiczny w kontekście dyskusji W.V.O. Quine – S. Haack.Bożena Czernecka-Rej - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):247-271.
  Jednym z głównych pytań w filozofii logiki jest to, czy jest jedna, czy wiele logik. Pytanie to doczekało się różnych odpowiedzi, które formułują opozycyjne stanowiska: monizm logiczny contra pluralizm logiczny. Za reprezentatywnego przedstawiciela monizmu uznawany jest Willard Van Orman Quine, a pluralizmu — Susan Haack. Oba te stanowiska są kontynuowane współcześnie: monizm (m.in. Michael Dummett, Graham Priest, Timothy Williamson) oraz pluralizm (m.in. Jc Beall i Greg Restall, Johan van Benthem, Ottavio Bueno i Scott Shalkovski, Stewart Shapiro i Roy Cook). Monizm (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Strategie obrony teizmu przed zarzutem ukrytości Boga. Odpowiedź Dyskutantom.Ks Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):491-499.
  Artykuł jest odpowiedzią na krytyczne uwagi zgłaszane pod adresem książki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga przez Stanisława Judyckiego, Ryszarda Mordarskiego, Marka Peplińskiego i Jana Sochonia. Główny zarzut wobec mojego stanowiska głosi, że jest ono zbyt przychylne wobec argumentu J.L. Schellenberga, który niekoniecznie powinien być wzorem ujęcia problematyki ukrytości. Jednym z przejawów przyjęcia założeń kanadyjskiego autora jest zgoda na tezę o istnieniu niewierzących przy braku oporu.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  W obronie argumentu z Wcielenia. Odpowiedź Stanisławowi Ruczajowi.Ks Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):377-388.
  Artykuł jest odpowiedzią na polemikę Stanisława Ruczaja z argumentem z Wcielenia, który został zaprezentowany w książce Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga. Ruczaj zarzuca tzw. obronie inkarnacyjnej, że nie rozważa ona możliwości, zgodnie z którą Bóg jest zarazem wcielony, jak i nieukryty. W niniejszym artykule koncentruję się na uzasadnieniu, dlaczego uważam, że jest możliwe, iż owa opcja jest dla Boga wykluczona. Według mnie istnieją racje przemawiające za tym, że jest ona (a) logicznie sprzeczna, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Strategie obrony teizmu przed zarzutem ukrytości Boga. Odpowiedź Dyskutantom.Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):491-499.
  Artykuł jest odpowiedzią na krytyczne uwagi zgłaszane pod adresem książki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga przez Stanisława Judyckiego, Ryszarda Mordarskiego, Marka Peplińskiego i Jana Sochonia. Główny zarzut wobec mojego stanowiska głosi, że jest ono zbyt przychylne wobec argumentu J.L. Schellenberga, który niekoniecznie powinien być wzorem ujęcia problematyki ukrytości. Jednym z przejawów przyjęcia założeń kanadyjskiego autora jest zgoda na tezę o istnieniu niewierzących przy braku oporu.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  W obronie argumentu z Wcielenia. Odpowiedź Stanisławowi Ruczajowi.Marek Dobrzeniecki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):377-388.
  Artykuł jest odpowiedzią na polemikę Stanisława Ruczaja z argumentem z Wcielenia, który został zaprezentowany w książce Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga. Ruczaj zarzuca tzw. obronie inkarnacyjnej, że nie rozważa ona możliwości, zgodnie z którą Bóg jest zarazem wcielony, jak i nieukryty. W niniejszym artykule koncentruję się na uzasadnieniu, dlaczego uważam, że jest możliwe, iż owa opcja jest dla Boga wykluczona. Według mnie istnieją racje przemawiające za tym, że jest ona (a) logicznie sprzeczna, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Maksymalna moc.Thomas P. Flint, Alfred J. Freddoso, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):519-550.
  Autorzy argumentują, że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i wszechmocny, oraz że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i nieskazitelny. Proponują pięć warunków filozoficznej adekwatności dla koncepcji maksymalnej mocy i przedstawiają analizę, która spełnia wszystkie pięć warunków. Jak argumentują, analiza ta jest zarówno filozoficznie adekwatna, jak i teologicznie akceptowalna.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Kant o republikanizmie.Jerzy W. Gałkowski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):49-63.
  Problem republikanizmu należy do zespołu problemów polityki, którymi Kant zajął się już pod koniec życia. Rozwój i doskonalenie się człowieka nie mieści się w działaniu ludzkiej natury, która jest niezmienna, ale w osobowym działaniu wolności. Ostatecznym tego celem jest wieczny pokój. Warunkiem zaś rozwoju i osiągnięcia celu najwyższego jest zbudowanie ustroju republikańskiego. Kant pokazuje to m.in. na przykładzie rewolucji francuskiej. Choć jest zdecydowanym przeciwnikiem każdej rewolucji, ze względu na sposoby jej realizacji, to w tym przypadku jej skutki ocenia pozytywnie, gdyż (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Od dominacji do kontestacji (i z powrotem?): Demokracja republikańska i jej krytycy.Janusz Grygieńć - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):139-157.
  Przedmiot artykułu stanowi koncepcja demokracji kontestacyjnej zaproponowana przez Philipa Pettita oraz jej miejsce we współczesnej myśli republikańskiej. Autor tekstu opisuje relacje łączące tę koncepcję z ideami demokracji radykalnej i wolności republikańskiej, jak też jej implikacje instytucjonalne i związane z nią kontrowersje. Rozważone zostają główne zarzuty krytyków Pettita: fragmentaryczności i niedemokratyczności proponowanych przez niego rozwiązań, niepożądanych konsekwencji jego postulatu deliberacyjności i odpolitycznienia życia politycznego. Autor tekstu twierdzi, że jednym z największych braków koncepcji Pettita jest próba odpolitycznienia demokracji przez upełnomocnienie nienadzorowanych demokratycznie (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Samotna wyspa czy wolni wśród wolnych? Obraz wolnych republik w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Anna Grześkowiak-Krwawicz - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):91-110.
  Badacze od dawna zwracali uwagę na głębokie przekonanie szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów o wyjątkowości jej kraju i jej swobód. Wbrew temu, co się czasem sądzi, nie był to wyraz sarmackiej megalomanii, która dała o sobie znać w wieku XVII i na początku XVIII, opinię tę głoszono co najmniej od połowy wieku XVI. Nie była to też jakaś polska osobliwość, podobnie mówili i zapewne myśleli o swoich swobodach obywatele innych wolnych rzeczypospolitych. Już w XV wieku mieszkańcy Florencji uważali swoją republikę za (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  O Bożej ukrytości poważnie i bez ułatwień. Odpowiedź Krytykom.Ks Miłosz Hołda - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):473-490.
  Boża ukrytość jest problemem, który domaga się potraktowania z należytą powagą. Nie należy od tego problemu uciekać. Nie należy również ułatwiać sobie sprawy z Bożym ukryciem przez wprowadzanie rozwiązań, które sprawiają, że napięcie związane z problemem ukrytości znika lub zostaje złagodzone. Zaproponowane przeze mnie w książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu rozwiązanie, które nazwałem absconditeizmem, jest próbą zmierzenia się z problemem ukrytości w jego najmocniejszej możliwej postaci. Rozważam ten problem, biorąc pod uwagę również najmocniejszą wersję teizmu, którą określa (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  O Bożej ukrytości poważnie i bez ułatwień. Odpowiedź Krytykom.Miłosz Hołda - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):473-490.
  Boża ukrytość jest problemem, który domaga się potraktowania z należytą powagą. Nie należy od tego problemu uciekać. Nie należy również ułatwiać sobie sprawy z Bożym ukryciem przez wprowadzanie rozwiązań, które sprawiają, że napięcie związane z problemem ukrytości znika lub zostaje złagodzone. Zaproponowane przeze mnie w książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu rozwiązanie, które nazwałem absconditeizmem, jest próbą zmierzenia się z problemem ukrytości w jego najmocniejszej możliwej postaci. Rozważam ten problem, biorąc pod uwagę również najmocniejszą wersję teizmu, którą określa (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Odwrócone spektrum aksjologiczne, dobro po prostu i podstawy moralności.Stanisław Judycki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):213-229.
  Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części pod uwagę brana jest możliwość, że ludzie, a być może także wszystkie inne skończone podmioty poznające, które dysponują zdolnością do formułowania ocen moralnych, podlegają uniwersalnemu złudzeniu co do hierarchizacji wartości moralnych, według których działają, a więc że mają odwrócone spektrum aksjologiczne. W części drugiej jest uzasadniana teza, że jedynym środkiem, pozwalającym wykluczyć możliwość podlegania radykalnej iluzji aksjologicznej przez skończone podmioty poznające, jest odwołanie się do metafizycznego pojęcia Boga, rozumianego jako pojęcie istoty (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Poczucie obecności. Komentarz do książki Marka Dobrzenieckiego Ukrytość i Wcielenie.Stanisław Judycki - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):453-460.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Sztuka i transcendencja w refleksji estetyczno-religijnej Karola Tarnowskiego.Andrzej Krawiec - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):289-309.
  In Polish philosophical aesthetics Karol Tarnowski’s considerations about art reflect transformations that occurred in phenomenology – particularly French – in the second half of the 20th century. Religious thinking combined with the scholastic tradition and the classical doctrine of transcendentals turn out to be similar in many aspects, but still not identical with Jean-Luc Marion’s phenomenology of donation and Michel Henry’s nonintentional phenomenology of invisible life. The aesthetic views of Karol Tarnowski, an outstanding philosopher of religion and pianist himself, can (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Neopatrystyczna koncepcja ascezy Sergieja Chorużego (1941–2020) i jego heideggerowsko-foucaultiańskie inspiracje.Justyna Kroczak - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):311-323.
  W artykule przedstawiam osobowość twórczą współczesnego rosyjskiego myśliciela nurtu neopatrystycznego Sergiusza Chorużego ze szczególnym naciskiem na jego oryginalną koncepcję teorii ascezy (teorii energoform). Bazuje ona na źródłach patrystycznych, ale zdradza także inspiracje ustaleniami współczesnej filozofii zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza myślą Martina Heideggera i Michela Foucaulta. W artykule analizuję główne założenia teorii ascezy Chorużego i komentuję heideggerowsko-foucaultiańskie elementy w niej zawarte. Rozważania na temat ascezy dotykają problemów zarówno typowo filozoficznych — ontologicznych, gdzie przejawiają się inspiracje Heideggerem, jak i historyczno-hermeneutyczne, gdzie widzimy polemikę z (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Paradoksy podróży w czasie.David Lewis, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):501-517.
  Autor eseju argumentuje, że podróże w czasie są możliwe, a paradoksy podróży w czasie są osobliwościami, a nie niemożliwościami. Obrona możliwości podróży w czasie wymaga przyjęcia (a) trwających w czasie rzeczy, które posiadają zarówno przestrzenne, jak i czasowe części, (b) psychologicznej ciągłości i łączności oraz ciągłości przyczynowej jako kryteriów tożsamości osobowej, a także (c) rozróżnienia pomiędzy czasem zewnętrznym i osobistym.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Republikanizm, ustrój mieszany, kultura sprzeciwu obywatelskiego. Wokół odczytania myśli Jeana-Jacques’a Rousseau przez Philipa Pettita.Rafał Lis - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):125-137.
  W artykule proponuje się dyskusję z tezami Philipa Pettita zawartymi w książce On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy i artykule „Two Republican Traditions”. Skupiając się na tzw. tradycji włosko-atlantyckiej, Pettit wskazywał na kluczowe dla republikanizmu powiązania etosów sprzeciwu obywatelskiego (contestatory citizenry) i ustroju mieszanego (mixed constitution). Nie jest przypadkiem, że do tak pojętej tradycji republikańskiej Pettit nie zaliczył Jeana-Jacques’a Rousseau, uznanego raczej za prekursora komunitaryzmu. Trudno się jednak zgodzić z prezentowaną przez Pettita klasyfikacją tradycji republikańskiej (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Wojtyła and Krąpiec: Two Ways of Re-Empirizing Thomistic Anthropology.Piotr Stanisław Mazur - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):273-288.
  The development of studies on the first- and third-person human experience which took place in the 20th century revealed the need to re-empirize Thomistic anthropology. Among the thinkers who undertook this task were Karol Wojtyła and Mieczysław Krąpiec. This re-empirization was linked with adapting the cognitive tools developed within the modern philosophy of the subject to descriptions of the first-person experience. Wojtyła assumed that the starting point of the cognition of the personal subject was the experience of performing an act, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  Czy współczesne rozumienie problemu Bożej ukrytości prowadzi do ateizmu?Ryszard Mordarski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):389-412.
  W artykule omówione zostały dwie znakomite prace na temat ukrytości Boga autorstwa Miłosza Hołdy (Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu) i Marka Dobrzenieckiego (Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga). Należą oni do tzw. przyjacielskich teistów, którzy usiłują traktować tezę o Bożej skrytości jako ważne poszerzenie problematyki klasycznego teizmu. Wydaje się jednak, że ulegają oni iluzji prowadzenia dialogu z tzw. przyjacielskimi ateistami, wciągającymi teistów w taką interpretację tezy o skrytości Boga, która wydaje się (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  33
  Wiara, wątpliwości i tajemnica Wcielenia. Uwagi na marginesie książki Marka Dobrzenieckiego Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga.Marek Pepliński - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):413-436.
  This paper concerns an important and exciting book by Marek Dobrzeniecki Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga [Hiddenness and the Incarnation: A Theistic Response to John L. Schellenberg’s Argument for Divine Nonexistence]. After a brief discussion of the content of the book’s chapters, critical remarks are presented. They concern the adopted method and approach to Schellenberg’s philosophy in general and the argument from hiddenness in particular. The conceptual framework serving as a typologization of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Trzy błędy dotyczące demokracji.Philip Pettit & Janusz Grygieńć - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):111-124.
  Artykuł jest poświęcony trzem poglądom na temat demokracji, często przyjmowanym przez współczesnych decydentów, politologów i teoretyków polityki. Poglądy te, w mojej opinii, są błędne, ale błędne w sposób pouczający. Ukazują one bowiem poważne niezrozumienie natury i walorów demokracji. Jeśli uświadomimy sobie, dlaczego są one błędne, dostrzeżemy istnienie tych wymiarów demokracji, które zwykle łatwo umykają naszej uwadze. Do nazwania tych błędów używam nazwisk wybitnych myślicieli, którzy je popełnili. Pierwszy z nich określam błędem Berlina, odnajduję go bowiem w dorobku brytyjskiego myśliciela rosyjskiego (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  Szesnastowieczna republikańska filozofia wolności.Dorota Pietrzyk-Reeves - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):65-89.
  Celem tego artykułu jest krótka analiza republikańskiej koncepcji wolności przedstawianej w polskiej i pozapolskiej teorii republikańskiej XVI wieku. Punktem wyjścia rozważań jest teza głosząca, że kategoria wolności w teorii republikańskiej jest ściśle związana z namysłem i ustaleniami dotyczącymi istoty i celu wspólnoty politycznej, określanej w tradycji rzymskiej mianem civitas libera. Wolność jest pochodną dobrze urządzonego, wolnego ładu politycznego, w którym kluczową rolę odgrywa prawo i cnota. Analizując ideę wolności republikańskiej przez pryzmat dwóch kontekstów: klasycznej tradycji republikańskiej i jej ustaleń oraz (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Tomasz z Akwinu o radości ze zła, które przytrafia się innym.Magdalena Płotka - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):231-246.
  Tematem artykułu jest Tomasza z Akwinu koncepcja radości, której źródłem jest cierpienie innych osób (Schadenfreude). Pierwsza część obejmuje opis starożytnych źródeł Schadenfreude, którymi inspirował się Akwinata. Druga część dotyczy koncepcji nienawiści, która stanowi podstawę dla Schadenfreude. W trzeciej zaś części jest przedstawiona Tomaszowa próba rozróżnienia rozmaitych przypadków występowania Schadenfreude oraz ich częściowego moralnego usprawiedliwienia.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  Związki religii i techniki.Halina Rarot - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):325-344.
  Autorka analizuje, z punktu widzenia filozofii kultury, historyczną i współczesną kwestię relacji między religią a techniką. W wyniku tego filozoficznego namysłu stwierdza, że relacja ta może przyjmować cztery różne postaci. Zaprezentowana typologia relacji między religią a techniką staje się następnie narzędziem do znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy religie światowe w ich wymiarze światopoglądowym i instytucjonalnym mogą odnieść się w sposób konstruktywny (a nie wyłącznie pesymistyczno-krytyczny) do coraz bardziej skomplikowanych zagadnień cywilizacyjnych z przełomu XX i XXI wieku.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  Przemiany tradycji zen na Zachodzie. [REVIEW]Maksymilian Roszyk - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):583-590.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Wobec ukrytego Boga. Komentarz do książki Ukrytość i Wcielenie.Jan Sochoń - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):471-472.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Wobec ukrytego Boga. Komentarz do książki Ukrytość i Wcielenie.Ks Jan Sochoń - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):471-472.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 51.  3
  Wieczne problemy (nie)działania Boga w świecie oraz godzenia „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. Refleksje na kanwie książki Miłosza Hołdy Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu.Ks Marek Słomka - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):437-451.
  W książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu (Kraków: Wydawnictwo WAM 2020) Miłosz Hołda wnikliwie przedstawia poruszaną problematykę i proponuje ciekawe rozwiązania. Stanowiąc ambitną próbę wypracowania oryginalnego stanowiska w ważnym obszarze myśli chrześcijańskiej, publikacja domaga się krytycznej refleksji i uwypuklenia istotnych problemów, co jest celem niniejszego tekstu. Chodzi zwłaszcza o dwie kwestie o kluczowym znaczeniu dla teizmu: (nie)działanie Boga w świecie oraz godzenie „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. W pierwszym z wymienionych zagadnień podstawowym problemem jest (częściowo) niewłaściwe podejście do (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 52.  1
  Wieczne problemy (nie)działania Boga w świecie oraz godzenia „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. Refleksje na kanwie książki Miłosza Hołdy Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu.Marek Słomka - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):437-451.
  W książce Źródło i noc. Wprowadzenie do współczesnego absconditeizmu (Kraków: Wydawnictwo WAM 2020) Miłosz Hołda wnikliwie przedstawia poruszaną problematykę i proponuje ciekawe rozwiązania. Stanowiąc ambitną próbę wypracowania oryginalnego stanowiska w ważnym obszarze myśli chrześcijańskiej, publikacja domaga się krytycznej refleksji i uwypuklenia istotnych problemów, co jest celem niniejszego tekstu. Chodzi zwłaszcza o dwie kwestie o kluczowym znaczeniu dla teizmu: (nie)działanie Boga w świecie oraz godzenie „Boga filozofii” z „Bogiem objawienia”. W pierwszym z wymienionych zagadnień podstawowym problemem jest (częściowo) niewłaściwe podejście do (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 53.  6
  Ontologia społeczeństwa, dobro wspólne i kontestacja. Wokół pewnych kategorii państwa republikańskiego w ujęciu Philipa Pettita.Rafał Paweł Wierzchosławski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):183-212.
  Philip Pettit jest jednym z czołowych filozoficznych kodyfikatorów (neo-)republikańskiej koncepcji wolności i rządu, który kieruje się ideałem nie-dominacji (imperium i dominium). Jednocześnie jest autorem wielu ważnych prac z obszaru filozofii nauk społecznych (kwestia wyjaśniania i interpretacji), etyki (konsekwencjalizm), ontologii społecznej (jak istnieją grupy społeczne) oraz filozofii umysłu (jak funkcjonuje podmiot intencjonalny). W świetle krytyk i polemik, jakie pojawiły się ze strony nowej „fali republikańskiej”, by określić tym mianem zwolenników populistycznego republikanizmu (John P. McCormick i inni), którzy oskarżają przedstawicieli wcześniejszej generacji (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 54.  2
  Wiele twarzy republikanizmu: Wprowadzenie.Rafał Paweł Wierzchosławski - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):7-47.
  Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej części autor wprowadza czytelnika w różne rozumienia (definicje) republikanizmu (tradycji republikańskiej), jakie możemy znaleźć we współczesnej literaturze przedmiotu. Jedocześnie zwraca uwagę, że termin ten funkcjonuje w różnych znaczeniach (wittgensteinowskie podobieństwa rodzinne): tradycja republikańska może być przedmiotem badań klasyków (starożytny Rzym), historyków różnych epok (Włochy, Holandia, Polska czy Anglia), historyków prawa i ustroju (np. amerykański mit założycielski), może stanowić inspirację dla współczesnych filozofów, którzy upatrują odrębnej i konkurencyjnej w stosunku do innych tradycji (liberalnej, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues