Year:

 1.  7
  Descartes (and Spinoza) on Intellectual Experience and Skepticism.John Carriero - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):21-42.
  Kartezjusz w kwestii intelektualnego doświadczenia i sceptycyzmu Epistemologia Kartezjusza jest zakorzeniona w jego głębokim zainteresowaniu i uznaniu dla tego, co można by nazwać intelektualnym doświadczeniem, lub dokładniej przejrzystym intelektualnym doświadczeniem. To zainteresowanie intelektualnym doświadczeniem, jak mi się wydaje, podzielali inni racjonaliści, Spinoza i Leibniz. W części pierwszej artykułu staram się ulokować fenomen przejrzystego intelektualnego doświadczenia w ramach doktryny Kartezjusza i Spinozy. Usiłuję pokazać, że jeśli nie uwzględnimy w sposób właściwy charakteru tego doświadczenia, to ryzykujemy utratą wglądu w centralne motywy leżące (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  The Curious Sensations of Pain, Hunger and Thirst. Reliabilism in the Second Part of Descartes’ Sixth Meditation.Stefaan E. Cuypers - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):139-154.
  Osobliwość takich doznań, jak ból, głód i pragnienie. Reliabilizm w drugiej części szóstej Medytacji Kartezjusza Artykuł omawia epistemiczny status cielesnych doznań takich, jak ból, głód i pragnienia, o których mowa w drugiej części szóstej Medytacji Kartezjusza. Argumentuję, że ów fragment stanowi integralny komponent epistemologicznego programu, który można znaleźć w Medytacjach. Na ogół widzi się Kartezjusza jako zwolennika infallibilizmu, internalizmu oraz fundacjonalizmu. Tymczasem w odniesieniu do wiedzy i przekonań opartych na doznaniach cielesnych przyjmuje on fallibilizm, eksternalizm i reliabilizm. Na rzecz tego (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  The Cartesianism and Anti-Cartesianism of Locke’s Concept of Personal Identity.Adam Grzeliński - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):195-212.
  Kartezjanizm i antykartezjanizm locke’owskiej koncepcji tożsamości osobowej Niniejszy artykuł koncentruje się na zależnościach pomiędzy Locke’owskim i kartezjańskim pojmowaniem tożsamości osobowej. Wbrew częstym odczytaniom, różnica pomiędzy nimi nie daje się sprowadzić do prostego przeciwstawienia substancjalizmu i empiryzmu. Locke nie rezygnuje ze stanowiska substancjalistycznego, jednakże rozgranicza dwie sfery — naturalnego, bazującego na doświadczeniu poznania oraz filozoficznych spekulacji, w których stara się przedstawić racjonalną i zgodną ze swym programem epistemologicznym interpretację dogmatów religijnych. Krytyka Locke’a dotyczy możliwości istnienia rzeczy myślącej jako substancji istniejącej niezależnie (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  The Epistemic Significance of Current Clear and Distinct Perceptions in Descartes’ Epistemology.Przemysław Gut - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):87-118.
  Znaczenie epistemiczne aktualnie jasnych i wyraźnych ujęć w epistemologii Kartezjusza W niniejszym artykule omawiam kwestię dotyczącą roli, jaką Kartezjusz wyznaczył w budowie gmachu wiedzy pewnej temu, co można określić mianem aktualnie jasnych i wyraźnych ujęć. Powyższa kwestia jest od dawna przedmiotem ożywionej dyskusji wśród komentatorów epistemologii Kartezjusza. W współczesnej literaturze historyczno-filozoficznej spotkać można dwie zasadnicze interpretacje na temat funkcji jaką pełnią w systemie Kartezjusza aktualnie jasne i wyraźne ujęcia. Pierwszą można nazwać interpretacją psychologiczną, drugą zaś normatywną. Ta ostatnia głosi, że (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  The Highlights of Descartes’ Epistemology.Przemysław Gut & Arkadiusz Gut - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):9-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  The Three Faces of the Cogito: Descartes (and Aristotle) on Knowledge of First Principles.Murray Miles - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):63-86.
  Descartes o poznaniu pierwszych zasad W celu systematycznego wyjaśnienia zjawiska określanego niekiedy jako “intelektualne ujęcie pierwszych zasad” przedstawiam interpretację pierwszej zasady Kartezjusza na historycznym tle Analityk wtórych Arystotelesa. Najpierw wyróżniam trzy „oblicza” cogito: proto-cogito, właściwe cogito i cogito jako ogólną zasadę. Następnie przedstawiam szczegółową rekonstrukcję w jaki sposób umysł przechodzi z za pośrednictwem do i z powrotem do. Dzięki tej rekonstrukcji, co zaskakujące, otrzymujemy niekolisty, pozalogiczny i ostatecznie wcale nie zagadkowy proces stopniowego uwyraźniania pierwszych zasad zawartych domyślenie w złożonej intuicji, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Cartesian Social Epistemology? Contemporary Social Epistemology and Early Modern Philosophy.Amy M. Schmitter - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):155-178.
  Kartezjańska epistemologia społeczna? Współczesna epistemologia społeczna a wczesna filozofia nowożytna Wielu współczesnych epistemologów społecznych uważa, że tocząc batalię z indywidualistycznym podejściem do wiedzy, walczy tym samym z podejściem do wiedzy opisanym przez Kartezjusza. Choć wypada się zgodzić, że Kartezjusz przedstawia indywidualistyczny obraz wiedzy naukowej, niemniej trzeba dodać, że wskazuje on na istotne praktyczne funkcje odnoszenia się do świadectw i przekonań innych osób. Jednakże zrozumienie racji Kartezjusza za zaangażowaniem się w indywidualizm pozwala nam na identyfikację kluczowych wyzwań, z jakimi spotka się (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Epistemic Functions of Intuition in Descartes.Monika Walczak - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):43-61.
  Epistemiczne funkcje intuicji u Kartezjusza Przedmiotem artykułu jest pojęcie intuicji w filozofii Kartezjusza i jej epistemiczne funkcje. Kartezjusz wprowadza pojęcie intuicji w kontekście charakterystyki metody i procesu poznania oraz uprawiania nauki. Intuicja jest istotnym składnikiem tego procesu. Celem artykułu jest wykazanie, że główne epistemiczne funkcje intuicji w filozofii Kartezjusza są zróżnicowane. Jest ona niezbędna nie tylko w kontekście uzasadnienia, ale przede wszystkim w kontekście odkrycia. Odgrywa rolę nie tylko w fundowaniu cogito, lecz także na różnych etapach budowania systemu wiedzy. Intuicja (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Thomas Hobbes’s Elements of Law and His Third Objections to Descartes’s Meditations.Krzysztof Wawrzonkowski - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):179-194.
  Elementy prawa Thomasa Hobbesa a jego zarzuty trzecie do Medytacji Kartezjusza W niniejszym artykule staram się przedstawić oś sporu pomiędzy Hobbesem i Descartesem na gruncie Medytacji, oraz jego najważniejsze momenty. Skupiam się przede wszystkim na analizie najważniejszych postawionych przez Hobbesa zarzutów i rekonstrukcji wybranych jego poglądów, które wówczas można było odnaleźć jedynie w The Elements of Law, Natural and Politic. Dzieło to było jego pierwszą większą i spójną próbą wypowiedzi na zagadnienia teoriopoznawcze i społeczne; staram się bronić tezy, że zrozumienie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Między doświadczeniem a teorią, czyli o niektórych problemach filozofii mistyki.Aleksander R. Bańka - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):137-159.
  Mistyka to dziś nie tylko popularny termin, którym określa się zjawiska często dziwne i niezrozumiałe, oscylujące między psychologią a duchowością. Mistyka to również problem badawczy, którym od dawna zajmują się specjaliści z rozmaitych dyscyplin naukowych. Swój wkład w badania nad mistyką wnosi także filozofia, co więcej — można również postawić tezę, że posiada ona do tego szczególne kompetencje. Nie ulega wątpliwości, że mistyczna intuicja towarzyszy filozofom niemal od zawsze, a sama filozofia od samego początku rozwijała się także, tu i ówdzie, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Cnota, charakter, dobroć. W nawiązaniu do powieści autobiograficznej Raimonda Gaity Mój ojciec Romulus.Anna Głąb - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):49-75.
  Przedmiotem tekstu jest rozróżnienie między dobrocią i cnotą oraz złem i występkiem, wprowadzone przez Hannah Arendt na podstawie lektury powieści Hermanna Melville’a Billy Budd. Rozróżnienie to analizuję, odnosząc się do historii życia Romulusa Gaity, bohatera powieści autobiograficznej Mój ojciec Romulus, której autorem jest australijski etyk Raimond Gaita. W paragrafie 1 zajmuję się ową dystynkcją, wskazując na przewartościowanie takich pojęć, jak cnota i występek w powieści Melville’a oraz jego rozumienie cnoty. Następnie staram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Gaita pisze o swym (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  The Philosopher as the Therapist: A Lesson from the Past.Grzegorz Hołub - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):33-48.
  Filozof jako terapeuta — lekcja z przeszłości Artykuł dotyczy filozofa, który może pełnić funkcję terapeuty. W pierwszej części ukazane są tendencje do postaw terapeutycznych dostrzegane w środowisku filozofów współczesnych zaangażowanych w tzw. ulepszanie człowieka. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia genetyki, inżynierii genetycznej i farmakologii, filozofowie ci oferują terapie ukierunkowane na „ulepszenie” ludzkiej kondycji. W drugiej części artykułu ukazane są wybrane idee dotyczące terapii filozoficznej w postaci, jaką praktykowali niektórzy filozofowie starożytni. Ich propozycje opierały się zasadniczo na kontakcie osobowym, rozmowie i radach o (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  „Est Deus omnino simplex?” Prostota Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.Bartłomiej Kołodziejczyk - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):77-97.
  Doktryna Bożej prostoty przez wieki znajdowała się w sercu teologii chrześcijańskiej. W dojrzałej myśli św. Tomasza z Akwinu prostota zajmuje pośród Boskich atrybutów uprzywilejowane miejsce. Byt prosty — czy też całkowicie prosty — to taki, który nie posiada żadnych części czy składników. To, że Bóg jest całkowicie prosty, oznacza, że nie wykazuje On żadnego z siedmiu wyszczególnionych przez Tomasza złożeń. Argumenty, jakimi św. Tomasz uzasadnia tezę o Bożej prostocie, podzielić można na cztery typy, które nazwałem: argumentem z braku możności, argumentem (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Kilka uwag o logice przekonań religijnych.Marek Lechniak - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):99-120.
  Artykuł jest poświęcony analizie pojęcia przekonania religijnego przeprowadzonej w świetle logiki. Porównane zostanie pojęcie przekonania religijnego z pojęciem przekonania naukowego, następnie analiza Bocheńskiego koncepcji racjonalności przekonań religijnych oraz ujęcia Tomasza z Akwinu pojęcia wiary w świetle logiki współczesnej.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Tezy do problemu historii filozofii.Andrzej J. Noras - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):5-32.
  Artykuł jest próbą systematyzacji poglądów na temat historii filozofii. Punktem wyjścia analiz są koncepcje występujące w filozofii pokantowskiej, w której ujawniają się znaczące różnice w rozumieniu historii filozofii. Może ona być rozumiana jako doksografia, jako historia pojęć, jako historia idei, jako historia problemów czy wreszcie jako filozoficzna historia filozofii. Autor prezentuje główne założenia każdego z przywołanych ujęć historii filozofii, wskazując jednocześnie na szczególną wartość historii filozofii ujętej jako historia problemów oraz jako filozoficzna historia filozofii. Dodatkowo odwołuje się do polskich badaczy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints and Its Doctrine: A Philosophical Approach.Robert T. Ptaszek - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):161-180.
  Kościół Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich i jego doktryna z perspektywy filozofii W artykule pokazuję, jak za pomocą realistycznej filozofii religii można dokonać wstępnej weryfikacji prawdziwościowych aspiracji doktryny konkretnej wspólnoty religijnej. Pierwszym elementem doktryny religijnej możliwym do filozoficznej oceny jest jej niesprzeczność. Dlatego w tekście rekonstruuję doktrynę konkretnego ruchu religijnego i pokazuję, jak na drodze filozoficznych analiz można wykazać, że nie spełnia ona tego kryterium. Jako przedmiot badań wybrałem główne elementy doktryny Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, ponieważ (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Znaki boskiej rzeczywistości: Interpretacja i krytyka koncepcji teistycznych znaków naturalnych Charlesa S. Evansa.Stanisław Ruczaj - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):121-136.
  Celem artykułu jest interpretacja i krytyka koncepcji teistycznych znaków naturalnych, przedstawionej przez Charlesa S. Evansa. TZN to charakterystyczne doświadczenia lub własności świata, które sprawiają, że jednostka, która się z nimi zetknie, formuje pewne podstawowe, uzasadnione przekonania o istnieniu Boga i jego naturze. W artykule proponuję dwie interpretacje tego, jak funkcjonują TZN, odwołujące się do kategorii percepcji i pośredniej identyfikacji percepcyjnej. Przedstawiam także dwa argumenty krytyczne wobec koncepcji TZN. Po pierwsze, wskazuję, że nie wyjaśnia ona zadowalająco, dlaczego TZN są niejednoznaczne, tj., (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Znaki boskiej rzeczywistości: Interpretacja i krytyka koncepcji teistycznych znaków naturalnych Charlesa S. Evansa.Stanisław Ruczaj - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):121-136.
  Celem artykułu jest interpretacja i krytyka koncepcji teistycznych znaków naturalnych, przedstawionej przez Charlesa S. Evansa. TZN to charakterystyczne doświadczenia lub własności świata, które sprawiają, że jednostka, która się z nimi zetknie, formuje pewne podstawowe, uzasadnione przekonania o istnieniu Boga i jego naturze. W artykule proponuję dwie interpretacje tego, jak funkcjonują TZN, odwołujące się do kategorii percepcji i pośredniej identyfikacji percepcyjnej. Przedstawiam także dwa argumenty krytyczne wobec koncepcji TZN. Po pierwsze, wskazuję, że nie wyjaśnia ona zadowalająco, dlaczego TZN są niejednoznaczne, tj., (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues