View year:

 1. Функційність топоніма Москва в українському поетичному дискурсі.Yuliia Brailko - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:5-19.
  У статті наведено результати дослідження функційного призначення топоніма Москва в українському поетичному дискурсі від давньої доби до сьогодні. Визначено, що найважливіша його функція – ідеологічна, вона є різновекторною та безпосередньо пов’язана з авторською оцінкою. Конотації власної назви Москва детерміновані інтерлінгвальними чинниками та мають великий діапазон – від максимально меліоративних до максимально пейоративних.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Диференційні параметри експресем та регулятем у художньому тексті.Svitlana Halaur - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:20-32.
  У статті з’ясовано проблему контекстної логіко-інтелектуальної експресивності та входження її до сфери категорії регулятивності. Із цією метою експресивність проаналізовано у двох її виявах – інгерентному та адгерентному. Доведено, що адгерентні експресивні засоби – стилістичні прийоми – беруть активну участь у регулюванні читацької діяльності. Продемонстровано інклюзивні відношення між експресемами та регулятемами, окреслено ядерно-периферійний ресурс регулятивних засобів.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Стратегії, тактики та прийоми мовленнєвої діяльності як компонент моделювання дискурс-портрета мовної особистості.Svitlana Kuranova - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:33-47.
  У статті розглянуто стратегії, тактики та прийоми, які використовує мовна особистість. Дослідження їх є одним з етапів моделювання дискурс-портрета мовної особистості, що узагальнює дані стосовно прагматичної, семантичної, сигматичної та синтактичної координат розгортання дискурсу. На прикладі аналізу есе О. Забужко «Ціна ВінніПуха» продемонстровано процедуру дослідження стратегій, тактик та прийомів мовленнєвої діяльності. Визначено лінійні та ієрархічні стратегії, тактики та прийоми на рівні кожної з координат.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення.Olena Lavrinets - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:48-67.
  У статті з’ясовано специфіку морфологічного вираження суб’єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення. Проаналізовано асинкретизм (суб’єкт дії) та синкретизм (суб’єкт-інструмент, суб’єкт-інструмент-час, суб’єктінструмент-об’єкт, суб’єкт-простір) семантики орудного відмінка субстантива та прийменниково-іменникового словосполучення. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Монопредикативні висловлення, ускладнені синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози).Anastasiia Lepetiukha - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:129-141.
  У статті монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією, ускладнені дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами, розглянуто як феноменологічно редуковані вторинні системні (мовні) трансформи, актуалізовані у вигляді моносуб’єктних мовленнєвих інновацій з імпліцитно-експліцитною або з імпліцитноекспліцитною + експліцитною предикацією. Проаналізовано структурно-семантичні особливості таких висловлень та визначено ступінь ко(н)текстуальної пертинентності всіх членів віртуального (мовного) синонімічного ряду шляхом зворотної реконструкції (мовлення → мова) трансформаційних процесів із залученням альтернативного лінгвістичного експерименту.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова та їхній вплив на академічний словник.Olga Los - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:155-165.
  У статті описано джерела реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова, а також інших російсько-українських словників 20-х рр. ХХ ст. Реєстри тогочасних перекладних словників базувалися переважно на реєстрах перекладних словників, виданих раніше, частково залучалися словники інших типів, зокрема термінологічні, а також матеріали преси.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України.Natalia Matveieva - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:142-154.
  Статтю присвячено проблемі функціонування білінгвізму та диглосії у столиці України. На матеріалах декількох опитувань проаналізовано тенденції використання української та російської мов у формальному і неформальному спілкуванні киян. Результати засвідчили помітне зростання обсягу української мови у столиці від початку ХХІ ст. і до сьогодні, проте вона все ще залишається на периферії багатьох сфер суспільного життя, особливо неформального.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The image of a writer in nobel lectures delivered by laureates in literature.Larysa Pavlenko - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:68-79.
  Background. A growing interest in discursive nature of Nobel lectures resulted in a number of studies which emphasize their rhetorical force to influence public opinion and to popularize ideas in different spheres of human life. Analyzing Literature Laureates’ lectures, most researchers focus on linguistic means and the personality of the Nobelist himself/herself. However, characteristics of a writer proper have not been dealt with indepth. This article maintains our previous study, which indicates a close relationship between the content component of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Що успадкували сучасні львів’яни від розбишак міжвоєнного часу: до питання актуалізації батярського жаргону.Liudmyla Pidkuimukha - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:80-94.
  Статтю присвячено актуалізації батярського жаргону, одному із різновидів розмовного мовлення Львова в міжвоєнний період. Проаналізовано основні групи лексики, зафіксовані в романах Юрія Винничука «Цензор снів» (2013) і «Танґо смерті» (2016). Визначено функції львівського лексикону в художніх текстах, схарактеризовано образ батяра. Особливу увагу приділено вивченню жаргону цієї соціальної групи як мовно-психологічної характеристики персонажів.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. «Тяжко його було переїхати і стрілити у ворота». Жаргонізми в українській футбольній лексиці першої половини хх століття.Iryna Protsyk - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:95-110.
  Предметом розгляду в статті є жаргонізми, що функціювали в українському футбольному дискурсі першої половини ХХ ст. Проаналізовано семантику жаргонних лексичних одиниць та покласифіковано їх на групи за тематичним принципом. Детально зосереджено увагу на з’ясуванні особливостей жаргонізмів із тематичної групи назв футбольних дій та процесів, зокрема описано їхнє походження та способи їхнього творення.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії.Inna Renchka - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:111-128.
  У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues