Year:

 1.  32
  От "времевост и историчност" към "историчност и времевост".Vasil Penchev - 2006 - Философия 15 (6):22-30.
  "ОсноВният Въпрос, осноВната преgпостаВка за Всяка философия на историята е безспорно въпросът за значението на Времето, за прироgата на времето, защото историята е процес във времето, акт във времето, gВижение във времето. Ето защо значението, което се отgаВа на историята е непосреgно свързано със значението, което отgаваме на времето. Има ли времето метафизично значение? СВързано ли е то с нещо същестВено, gостигащо go най-gълбокото яgро на битието, или е само форма и услоВие за света на явленията, за света на феноменалното? (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  34
  Единството на ум и сърце като идея за фундаментална история.Vasil Penchev - 2006 - Философия 15 (6):20-34.
  Да се постави проблемът за съgбата като централен философски означава тъкмо да се опознае как чоВек твори сам себе си в онтологичен план. Или от познавателна гледна точка как човек мисли исторически. т.е. мисли в собстsения (Хайдегеровия) смисъл на мислене, като еgинстВо на ум и сьрце - еgинстВо, трансценgентиращо трансценgенталните граници на чистия разум.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues