Year:

 1.  7
  Sözcük Sezdirimine Dayalı Nefret Sözcükleri Kuramı.Alper Yavuz - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (2):1-29.
  Özet: Bu yazıda nefret sözcüklerinin dilsel işlevi açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle nefret sözcüklerinin kimi özelliklerini tartışıp sonrasında bu özelliklerin tümünün önereceğim sözcük sezdirimine dayalı nefret sözcükleri kuramı ile başarıyla açıklanabileceğini savunacağım. Buna göre nefret sözcükleri sözcük anlamı olarak bir insan grubuna işaret ederken, tipik kullanımlarında kimi olumsuz nitelikleri sözcük düzeyinde sezdirirler. Sözcük sezdirimi kavramı Grice'ın sezdirim kavramının bir tümcecikten daha küçük dilsel yapılara uyarlanmasıyla ortaya çıkar. Bu uyarlamanın olanaklı olduğunun gösterilmesi için Grice’ın tümce düzeyi için tasarladığı ilke ve maksimlerin (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Francis Bacon, Jan Baptist van Helmont Ve Rasyonel Yöntemin Sonucu Olarak Ilk Hareket Ettirici.Ünsal Çimen - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  16. ve 17. yüzyıllarda, dirimselci Yeni Platoncu kimya felsefesi doğa araştırmalarında deneysel yönteme taraftar iken, mantıksal ve matematiksel yöntemlere karşı çıkmıştı. Örneğin, Jan Baptist van Helmont, Aristoteles’in yöntemine matematiksel olduğunu söyleyerek karşı çıkmış ve de Aristoteles’in ilk hareket ettirici düşüncesinin onun matematiksel yönteminin bir sonucu olduğunu ileri sürmüştü. Bu yazıda, Francis Bacon’ın da, van Helmont’a benzer şekilde, ilk hareket ettirici düşüncesini Aristoteles’in tasımsal yönteminin bir sonucu olarak gördüğü ileri sürülecektir.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  K. Rousseau'nun Düșünce Dünyasinda Stoa Felsefesinin Izleri.Tezcan Kaplan - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Rousseau, modern düşünceye yön veren önemli filozoflardan biridir. Ona, bu özelliği kazandıran kaynaklardan biri ise Stoa felsefesidir. Uzun bir geleneğe sahip olan Stoa felsefesi, Rousseau dâhil pek çok düşünür üzerinde etkide bulunmuştur. Bu yazıda, Rousseau'nun özgün düşünce dünyasında, bu etkilerin izleri sürülmüştür. İzlerin berraklığı veya bulanıklığı, yazı içerisinde yer alan başlıkların içinde ve başlıkların birbirleriyle ilişkisinde farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklara rağmen, iki düşünce arasında bağlamlar inşa etmek, bu yazının amacını oluşturmaktadır.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Queer Kurama Katkilari Bağlaminda Judith Butler Düșüncesi.Erdinç Kinșçi - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Bu çalışma çerçevesinde, Queer teorinin ortaya çıkmasında önemli figürlerden birisi olan Judith Butler’ın düşüncesi temelinde, onun cinsiyet kavrayışı, normatif heteronormativiteye bakışı ve onun fikirlerinin Queer kuram açısından neden önemli olduğu sorgulanmıştır. Bu doğrultuda, Butler’ın konuyla ilgili temel fikirlerin odaklanılmadan evvel queer kuramın merkezinde bulunan cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bir sonraki bölümde Butler’ın fikirlerini temellendirmesinde etkin entelektüel köklerden biri olan Foucault’nun anlayışı ve Butler’ın yöntemi olarak post yapısalcılık bu bağlamda ele alınmıştır. Yine bu bağlamda “Queer”’ın anlamı ve “Queer Teori” ilgili (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Thinking Within the Encounters.Fikret Kurt - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Bu çalışmada, düşünme ile karşılaşmalar arasındaki içkin ilişkinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Karşılaşmalar içinden yaratıcı düşünmenin sahih bir analizini yapabilmek için, antik dönemden modern döneme kadar düşünce tarihi içinden bir güzergah izlenecektir. Bu anlamda, temel amaç olarak, içinde kritik düşünürlerin düşüncelerinin karşılaşarak hep biraz fazlasını açığa vurarak ilerlediği düşünsel bir patikanın izi sürülecektir. Buradaki, biraz fazlası ifadesi önemlidir. Çünkü o, biraz fazlası, kendini hep daha fazla kritik ve üretici karşılaşmalar içinden devam ettirmek isteyen yaratıcı düşünmenin edimsel gücüyle ilgilidir. Bunu açığa çıkarmak adına, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  K. Marx'in Feuerbachçi Hegel Eleștirisi.Șahin Özçinar - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Karl Marx, diyalektik özdekçi felsefesini Alman İdealizminden öncelikle Feuerbach ve Hegel’in eleştirel felsefelerinden yararlanarak oluşturur. Marx, önce Hegel’e karşı Feuerbach’ın özdekçi Hegel eleştirisinden yararlanır, daha sonra soyut ve metafizik bulduğu Feuerbach’ın özcü ve hümanist özdekçiliğinin eksik yanlarını Hegel’in somut tarihsel ve toplumsal diyalektik felsefesi aracılığıyla düzeltmeye çalışır. Marx’ın diyalektik özdekçi felsefesi hem Feuerbachçı köktenci din eleştirisinden hem de Hegelci diyalektik içkin eleştiri geleneğinden etkilenir. Marx, Feuerbachçı ve Hegelci eleştirel felsefeyi birbirine karşı kullanır. Böylece, Hegel’in diyalektiğine uygun bir biçimde Marx, her (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Derrida'da Ben Öteki.Sezal Çinar Özkan - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Derrida’ya göre ben “öteki”ne, benden farklı olan “başka”ya açık olmak, onu çağırmak, davet etmek zorundadır. Bunun için “mevcudiyet metafiziği” adı verdiği geleneksel anlayışın yapısöküme uğratılması gerektiğini savunur. Derrida mevcudiyet metafiziğinin aşılabilmesi için Sausseure’ün dil anlayışını benimsemiş ve geliştirmiştir. Ürettiği bazı kavramlar aracılığla özne’nin ya da aynı’nın ve öteki’nin ya da başka’nın nasıl anlaşılabileceğini gösteren Derrida “Öteki’nin İcadı” Makalesi’nde, “icat” ve “masal” kavramları aracılığla ben’den ya da aynı’dan başka ya da öteki olana ulaşılabilirliğin ya da ulaşılamazlığın çözümlemesini yaparak mutlak yasa olarak (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  K. Hegel-Marx Ilișkisi Bağlaminda Althusser.Tuncay Saygin - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Bu yazıda Althusser’in Hegel-Marx ilişkisi hakkındaki tezleri ele alınacaktır. Bu tartışmanın yürütülmesi için, ilk olarak giriş mahiyetinde 1930’larda Fransa’daki Hegel alımlaması ve bunun Marxizm üzerindeki etkileri ele alınacaktır. İkincil olarak Althusser’in erken Hegel okuması üzerinde durulacaktır. Takip eden bölümde, Althusser’in Hegelci Marxizmlere getirdiği eleştiriler işlenecektir. Sonrasında Althusser’in dönemin Hegelci Marx okumasına karşı geliştirdiği alternatif düşünce ortaya konulacaktır. Sonuç bölümünde Althusser’in Hegel-Marx ilişkisine dair getirdiği yorum tartışılarak, Marx’ın düşüncesinde Althusser’in iddia ettiği türden keskin bir epistemolojik kopuşun olmadığı iddia edilecektir.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Husserl'de Öznellik Ve Deneyim.Gülșah Namli Türkmen - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Bu yazının temel amacı, statik fenomenoloji içerisinde kalarak, Husserl düşüncesini oluşturan bazı temel kavramları incelemek ve düşünürün özgün yaklaşımını yakalamaktır. Yazının daha dolaylı amacı, Husserl fenomenolojisinin, genellikle sunulanın aksine, bir zihin felsefesi, algı teorisi ya da tartışmalı bir idealizmden daha fazlası olduğunu ortaya çıkarmaktır. Buna ek olarak, Husserl’i kendisinden önce gelen filozoflarla kıyaslayarak okumak kadar kendisinden sonra gelen filozofların Husserl yorumlarından öğrenmenin de düşünürü anlamayı zorlaştırdığı fikri yazının arka planını oluşturmaktadır. Açık ki Husserl radikal bir dünya deneyimi ve öznellik anlayışına (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Kant'in Ahlak Metafiziğinde Evrenselliğin Hukuki Çözümlemesi.Doğuhan Murat Yücel - 2018 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 11 (1).
  Hukukun başlıca sorunları olan genellik ve geçerlilik Immanuel Kant’ın evrensel yasa arayışını incelemeyi gerektirmektedir. Kant evrensel ilkeleri ararken hukuka dair belirlemeler yapmaktadır. Bu çalışmada hak ve hukuk kavramları Kant’ın kapsayıcı ve bütünleştirici sisteminde tahlil edilmektedir. Ahlak Metafiziği’nin Temellendirilmesi eserinde temeller görülürken Ahlak Metafiziği eserinde hakka ve yasal düzenlere dair bir doktrin kurulmaktadır. Kant’ın ideal sisteminde yasal mevzuat değil yasaların temellendiği ilkelerin belirlenmesi esastır. Bu belirleme aynen ahlak yasasında olduğu gibi sonuçlarla ilgilenmez. Bir eylemin sonucunun iyi olup olmaması sorun teşkil etmez. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues