Results for 'Nüket Örnek Büken'

(not author) ( search as author name )
30 found
Order:
 1.  76
  Globalization and Cultural Identity.Yusuf Örnek - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 13:83-88.
 2.  13
  Türk El Sanatları İçerisinde Sigara Ağızlıkları Ve Tabakalarının Yeri Ve Önemi.Demet Örnek - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):797-797.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Tecvîd Eğitim-Öğretiminde Manzûm Eser Yazma Geleneğine Bir Örnek: Şeyhî’nin Nazmu’l-Ehemm’i.Oğuz Yilmaz - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1051-1116.
  İslamî ilimlerin eğitim-öğretiminde şiir kullanımının Türk İslam Edebiyatında bir geleneği temsil ettiği söylenebilir. Nitekim ta‘lîm için siyer, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf vb. İslamî ilimlerin konularına dair mensûr olduğu gibi manzûm eserler de telif edilmiştir. Bu durum ise Türk Edebiyatında el-esmâü’l-hüsnâ, siyer, kırk hadîs, akâidnâme gibi bazı manzûm türlerin doğmasını sağlamıştır. Bilinebilen eser sayısı itibariyle Türkçe manzûm tecvîdler de bu türler arasına girmeye aday niteliktedir. Bu bağlamda çalışma; Türkçe manzûm tecvîd müelliflerinden biri olan Şeyhî’nin hayatını ve “Nazmu’l-Ehem fî İlmi’t-Tecvîdi’l-Elzem” adlı eserini (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  17
  Türk Nasihat Geleneğinden Bir Örnek: "Ris'le-I Pend-I Âşık'n".Kadir Alper - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):211-211.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Coğrafi Mekan Ve Jeolojik Yapının Ekonomik Faaliyet Ve Kültüre Etkisine Bir Örnek: Yesemek Taş Ocağı.Zafer Başkaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):251-251.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Nazire Geleniğine 19. Yüzyıldan Bir Örnek: R''if Bey ve Leyl' Hanım'ın Birbirler.Hafsanur Yildirim - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1111-1111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  İktidar Muhalefet İlişkisine Bir Örnek: Atatürk'ü Koruma Kanunu.Ahmet İlyas - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):223-223.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Klasik Türk Şiirinin İnternet Ortamındaki Yansımalarına Bir Örnek: "Üstüne" Redifli Gazel.Engin Selçuk - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):791-791.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Estetik Bir Öğe Olarak Sinemada Ses Tasarımı Ve Örnek Bir Film Çözümlemesi.Mustafa Sözen - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2097-2097.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Öğretmen Nitelikleri Ve Pedagoji Bağlamında Örnek Olay İncelemeleri.Süleyman Balci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):423-423.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Elazığ Dergi Yayıncılığına Bir Örnek: Yeni Fırat Dergisi.Handan Haykir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):493-493.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Halkevlerinde Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Örnek: Tarihi Konferanslar (1932.Tercan Yildirim - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):825-825.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Cumhuriyet İdaresinin Nüfusu Kayıt Altına Alma Girişimlerine Bir Örnek: 1934 Yılı Nüfus Taraması.Fevzi Çakmak - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):33-33.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Çok Partili Dönemde Doğu Anadolu'da Seçimlere Bir Örnek Ağrı Seçimleri.Mehmet Pinar - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):439-439.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Epik Anlatıdan Masala Ana-Metinlerin Ciddi Düzende Dönüşümüne Bir Örnek: Bey Böyrek.Mehmet Emin Bars - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):133-133.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  ABD'deki Türk Yerel Medyasının Tarihi Gelişim Süreci Örnek İnceleme: Forum Gazetesi.M. Murat YEŞİL - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2255-2255.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Klasik Türk Edebiyatında Harf Sembolizmine Bir Örnek: "Sırr-ı Nokta" Manzumesi.Melike Gökcan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):517-517.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Şifreleme Etkinliğinin Matematik Derslerinde Kullanimina Bir Örnek Ve Uygulamasina Dair Öğrenci Görü.Sevda Göktepe Yildiz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):427-427.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Atatürk'ün Yerel Otoritelerle İlişkilerine Bir Örnek: Bitlisli Küfrevîz'de Abdülb'kî Efendi.Abdulaziz Kardaş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):247-247.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Taşkın Riskinin Değerlendirmesine Bir Örnek: Amik Ovası Taşkınları.Emre ÖZŞAHİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2021-2021.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Örnek Bir Şiddet Mekânı: Hapishane.Işık Ergüden - 1996 - Cogito 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Örnek, Y., Karl Jaspers. Philosophie der Freiheit. [REVIEW]A. Lichtigfeld - 1988 - Tijdschrift Voor Filosofie 50:720.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  25
  Hanefî Mezhebi’Nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  14
  Ahit Geleneğindeki Mesih Kavramının Anlam Serüvenine Genel Bir Bakış.Mustafa Selim Yılmaz - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):85-101.
  Temel olarak Yahudilik ve Hıristiyanlıkta teşekkül ettirilen Mesih kavramı bu makalenin ana temasıdır. Daha ziyade insani kaygılarla çerçevesi çizilen bu kavrama birçok kültürde rastlanmakla birlikte bunun, yalnızca ahit geleneği diyebileceğimiz Yahudilikten başlayıp Müslümanlığa doğru kronolojik bir perspektifte ele alınması temel amaçtır. Bu süreçte, özellikle Yahudi ve Hıristiyan toplulukların karşılaştığı ciddi sorunlar neticesinde Mesih anlayışının ne tür bir evrimleşme geçirdiği, vahiy geleneğinin son halkası olan Kur’an-ı Kerim’in ise söz konusu serüvene ilişkin yaklaşımı ve nasıl bir tasavvuru salık verdiği anlaşılmaya gayret edilecektir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  19
  Violence Against Women in Turkey and the Role of Women Physicians.Nüket Örnek Büken & Serap Sahinoglu - 2006 - Nursing Ethics 13 (2):197-205.
  Violence against women is a serious problem in Turkey. The Women and Ethics Commission of the Turkish Physicians’ Association (Ankara Physicians’ Chamber) has undertaken significant work to counteract this. This article gives some indications of the sources of violence and discusses its social and health care implications. The Commission is pivotal in the education of women physicians and in heightening awareness of the situation. An outline is given of this work and recommendations are made on how violence against women can (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  16
  Statutory Disclosure in Article 280 of the Turkish Penal Code.Erhan Büken, Serap Sahinoğlu & Nüket Örnek Büken - 2006 - Nursing Ethics 13 (6):573-580.
  A new Turkish Penal Code came into effect on 1 June 2005. Article 280 concerns health care workers’ failure to report a crime. This article removes the responsibility from health care workers to maintain confidentiality, but also removes patients’ right to confidentiality. It provides for up to one year of imprisonment for a health care worker who, while on duty, finds an indication that a crime might have been committed by a patient and who does not inform the responsible authorities (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  Emerging Health Sector Problems Affecting Patient Rights in Turkey.Nüket Örnek Büken & Erhan Büken - 2004 - Nursing Ethics 11 (6):610-624.
  It is accepted throughout the world today that a new approach is needed to health care, one that brings to the forefront the role of economic development. This situation has also increased the importance of the health care sector and health data have begun to take a significant place in countries’ development indicators. Health care services as a basic indicator of social and economic development in Turkey, as in the rest of the world, continue to gain in importance. However, there (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Bioethical Challenges of the Ebola Outbreak.Çağrı Zeybek Ünsal, Duygu Akçay, Nüket Örnek Büken & Meral Özgüç - 2015 - Journal of Bioethical Inquiry 12 (2):173-175.
 29. Gender, Infertility, Motherhood, and Assisted Reproductive Technology (ART) in Turkey.Serap Sahinoglu & Nuket Ornek Buken - 2010 - Human Reproduction and Genetic Ethics 16 (2):218.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Violence Against Women in Turkey and the Role of Physicians.N. Ornek Buken & S. Sahinoglu - 2006 - Nursing Ethics 13 (2):197-205.
   
  Export citation  
   
  Bookmark