Related categories
Siblings:History/traditions: Education

721 found
Order:
1 — 50 / 721
 1. added 2020-05-30
  Введение в структурно-онтологическую методологию: анализ предметной области социализации личности (Introduction to Structural-Ontological Methodology: Analysis of the Subject Matter Field of Personality Socialization).Vitalii Shymko - 2020 - SSRN Electronic Journal.
  Russian Abstract: Данный документ является сборником «заметок на полях», раскрывающих состав и содержание метода структурно-онтологического анализа. Указанный метод разработан для системного описания предметной области изучаемых явлений. Он включает специальную процедуру по построению структурно-онтологических матриц и алгоритм их описания. Междисциплинарная направленность метода продемонстрирована на примере анализа процесса социализации личности. English Abstract: This document is a collection of `marginal notes` revealing the composition and content of the structural ontological analysis method. The specified method is developed for a systemic description of the subject (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-05-30
  Education as a Right.Mario Morelli - 1991 - Social Philosophy Today 6:139-150.
 3. added 2020-05-27
  Nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam: giữa ngã ba đường.Phạm Hùng Hiệp - 2020 - An Ninh Thế Giới 2020 (3):1-6.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-05-25
  Dataset of Vietnamese Teachers’ Perspectives and Perceived Support During the COVID-19 Pandemic.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - manuscript
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2020-05-25
  Survey on Vietnamese Teachers’ Perspectives and Perceived Support During COVID-19.Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang, Van-Quan Than, Manh-Tuan Nguyen, Viet-Hung Dinh, Quynh-Anh Thi Le, Thu-Trang Thi Le, Hiep-Hung Pham & Yen-Chi Nguyen - forthcoming - Data in Brief.
  The COVID-19 pandemic has caused unprecedented damage to the educational system worldwide. Besides the measurable economic impacts in the short-term and long-term, there is intangible destruction within educational institutions. In particular, teachers – the most critical intellectual resources of any schools – have to face various types of financial, physical, and mental struggles due to COVID-19. To capture the current context of more than one million Vietnamese teachers during COVID-19, we distributed an e- survey to more than 2,500 randomly selected (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2020-05-24
  Entrepreneurial Finance: Insights From English Language Training Market in Vietnam.Thanh-Hang Pham, Manh-Toan Ho, Thu-Trang Vuong, Manh-Cuong Nguyen & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Journal of Risk and Financial Management 13 (5):96.
  Entrepreneurship plays an indispensable role in the economic development and poverty reduction of emerging economies like Vietnam. The rapid development of technologies during the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) has a significant impact on business in every field, especially in the innovation-focused area of entrepreneurship. However, the topic of entrepreneurial activities with technology applications in Vietnam is under-researched. In addition, the body of literature regarding entrepreneurial finance tends to focus on advanced economies, while mostly neglecting the contextual differences in developing (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2020-05-20
  真理进化论--模仿宇宙建立完美社会.Kai Jiang - 2005
  宇宙追求最小作用量,也就是最大负作用量,社会追求最大幸福,创新追求最大知识,“真理进化论”认为,这种类似不是偶然的,是由于追求之间的共性,追求方法的优越性与追求量的量纲无关,所以最好的追求方法适用于所 有追求系统。“真理进化论”认为,即使世界一无所有,只要拥有产生微小系统的自由,那么,最好的追求系统由于拥有最快的增长速度,就会获得最大的规模。增长是好的追求系统的标志,宇宙膨胀和社会发展都是增长的过程 。所有存在都可以来自于绝对的自由:只要允许产生所有微小系统,其中发展最快的系统最终必将成为宇宙。“真理进化论”在自然科学主要解决了真理的目的问题。“真理进化论”认为宇宙是目的性的,宇宙规律是追求最大负 作用量的最好方法。“真理进化论”采用目的论的方法解决所有宇宙和社会问题,将宇宙的一切规律和追求最大负作用量联系起来,将社会的一切行为和追求最大幸福联系起来,将创新行为和知识追求联系起来。在“追求科学” 中,追求目标处于核心地位,决定了系统的规律,决定了最佳追求方法。“真理进化论”也统一了人类社会的是非标准,提出建立“宇宙主义”社会:为了使人类社会成为完美社会,应该模仿完美追求系统---宇宙。法律代表 着大众共同遵守的追求方法,因此,应该将法律、道德、行政法规等统一为“一致遵守的追求方法”。法律的根本任务是鼓励符合最佳追求方法的行为,惩罚违反最佳追求方法的行为。法律的最终形式应该是完美追求方法体系, 因此,法律中的不完美部分应该有时限。模仿宇宙就可以建立完美的市场经济,例如,模仿时空建立统一市场,模仿电磁场传播让所有交易信息通过公开市场平等传播,准确发布信息等。在宇宙中,粒子有随时随地改变状态的自 由,因此,完美市场经济是彻底的自由主义经济,为了保护未来欲望的自由,要求全面推广短期合同,房屋、汽车、电器等耐用消费品应该采用短期租赁的方法;为了保障连续变化的自由,要求保护自由组合权利,尤其是劳动者 自由组合工作的权利。 .
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2020-05-17
  Enacting Education.Mog Stapleton - 2020 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 1.
  Education can transform our cognitive world. Recent use of enactivist and enactivist-friendly work to propose understanding transformational learning in terms of affective reframing is a promising first step to understanding how we can have or inculcate transformational learning in different ways without relying on meta-cognition. Building on this work, I argue that to fully capture the kind of perspectival changes that occur in transformational learning we need to further distinguish between ways of reorienting one’s perspective, and I specify why different (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2020-05-11
  How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence From an Emerging Economy.Trung Tran, Manh-Toan Ho, Thanh-Hang Pham, Minh-Hoang Nguyen, Khanh-Linh P. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Thanh-Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi-Linh Nguyen, Quy Khuc, Viet-Phuong La & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12 (9):3819.
  As a generation of ‘digital natives,’ secondary students who were born from 2002 to 2010 have various approaches to acquiring digital knowledge. Digital literacy and resilience are crucial for them to navigate the digital world as much as the real world; however, these remain under-researched subjects, especially in developing countries. In Vietnam, the education system has put considerable effort into teaching students these skills to promote quality education as part of the United Nations-defined Sustainable Development Goal 4 (SDG4). This issue (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2020-05-10
  Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát năm 2020.Lê Thị Mỹ Linh & Khúc Văn Quý - manuscript
  Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên năm nhất của các Trường Đại học ở Hà Nội và ngoài khu vực Hà Nội, trong thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 2020. Phương (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2020-05-10
  Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі.Oleksandr P. Krupskyi & Yuliya Stasiuk - 2010 - In Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей I Международного образовательного форума. Запорожье, Запорожская область, Украина, 69061: pp. 68-71.
  Стаття присвячена питанням формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі Украхни.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2020-05-09
  Protects Innovative Technologies Into Educational System Introduction.Igor Britchenko & Paweł Machashtchik - 2018 - In Development of small and medium enterprises: the EU and east-partnership countries experience: collective monograph. pp. 161 - 173.
  Educational system innovative development, innovation management and marketing technologies and tools active improvement, learning technologies improvement and multiplication have become an integral attributes of educational technology of the majority countries in the world. Innovations in educational system development is the basis of a state’s innovative and technological policy. The need to improve educational system and introduce innovative technologies is an essential prerequisite able to ensure countries into the world economic community untrammeled integration. In this context it should be noted that (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2020-05-08
  Genesis Outdoors: Getting Creative About Creation.Marc Tumeinski - 2018 - Teaching Theology and Religion 1 (21):58.
  Describe a successful classroom teaching tactic that could be replicated by other instructors. -/- The context: This activity was used in a required undergraduate introductory theology course at a Catholic college. I tried this exercise a month into class, at the start of a section on creation in Genesis. -/- The pedagogical purpose: The activity encourages students to deepen the skill of reading and understanding the Bible. It also invites students to use their imagination in recognizing the goodness and variety (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2020-05-05
  On How Religions Could Accidentally Incite Lies and Violence: Folktales as a Cultural Transmitter.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Trung Tran, Khanh-Linh Hoang, Thi-Hanh Vu, Phuong-Hanh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho & Viet-Phuong La - 2020 - Palgrave Communications 6 (1):82.
  Folklore has a critical role as a cultural transmitter, all the while being a socially accepted medium for the expressions of culturally contradicting wishes and conducts. In this study of Vietnamese folktales, through the use of Bayesian multilevel modeling and the Markov chain Monte Carlo technique, we offer empirical evidence for how the interplay between religious teachings (Confucianism, Buddhism, and Taoism) and deviant behaviors (lying and violence) could affect a folktale’s outcome. The findings indicate that characters who lie and/or commit (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. added 2020-05-03
  A Study’s Got to Know its Limitations.Phil Gooch & Emma Warren-Jones - 2020 - bioRxiv 2020 (5):1-6.
  Background: All research has room for improvement, but authors do not always clearly acknowledge the limitations of their work. In this brief report, we sought to identify the prevalence of limitations statements in the medRxiv COVID-19 SARS-CoV-2 dataset. Methods: We combined automated methods with manual review to analyse manuscripts for the presence, or absence, either of a defined limitations section in the text, or as part of the general discussion. Results: We identified a structured limitations statement in 28% of the (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2020-05-02
  Doing the Math: Comparing Ontario and Singapore Mathematics Curriculum at the Primary Level.Dieu Trang Hoang - 2020 - Dissertation, Brock University
  This paper sought to investigate the fundamental differences in mathematics education through a comparison of curriculum of 2 countries—Singapore and Canada (as represented by Ontario)—in order to discover what the Ontario education system may learn from Singapore in terms of mathematics education. Mathematics curriculum were collected for Grades 1 to 8 for Ontario, and the equivalent in Singapore. The 2 curriculums were textually analyzed based on both the original and the revised Bloom’s taxonomy to expose their foci. The difference in (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. added 2020-05-02
  Book Review. "Tutores de resiliencia". José Luis Rubio y Gema Puig.Carlos Alberto Rosas Jimenez - 2019 - Revista de Psicoterapia 112 (30):223-227.
  Tutores de Resiliencia es el título del libro escrito por Gema Puig Esteve y JoséLuis Rubio Raval, publicado en el 2015 por la editorial Gedisa en Barcelona,España. De manera novedosa el libro, dividido en dos, expresa en la primera parte,de manera novelada, a través de un lenguaje vivencial, emotivo y directo, la realidadentorno al tutor de resiliencia; en la segunda parte, nos da elementos teóricosconcretos que permiten profundizar en los fundamentos de la resiliencia, loscontextos en los que se desarrolla y (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. added 2020-05-02
  Evaluating the Entrepreneurial Skills Sets of Emerging Contractors in Civil Engineering in KwaZulu-Natal.Sakhile Emmanuel Dlamini - 2018 - Dissertation, University of KwaZulu-Natal
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. added 2020-05-01
  Trans-Cultural Journeys of East-Asian Educators: The Impact of the Three Teachings.Nguyen Hoang Giang-Le, Chieh-Tai Hsiao & Youmi Heo - 2020 - International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education 11 (1):4201-4210.
  This paper presents the joint journeys, from the East to the West, of three emerging educators, who reflect on their lived experiences in an Asian educational context and their shaped identities through a connection between the motherland and the places to which they immigrated. They have grounded their identities in the inequities they experienced in Asian education and described their experiences through a cultural and social lens as Asian teachers studying in Canadian institutions. They story their lived experiences by using (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. added 2020-05-01
  Depression Among University Students.Muhammad Adli Bin Mohd Ranizal, Wan Qatrunnisa Binti Wan Zabidi, Saidatul Aziera Binti Mohd Shariff, Jackleyn Stanis & Shahira Amiera Binti Shamsul Amir - 2019 - E-Journal of Media and Society 2 (1):01-15.
  This study is done in order to find the factor of depression among the college student in Malaysia. Depression among the college student are increasing as it come from many factor. This study used behavioural theory as the foundations theories for the model development. The study involved 406 respondents, selected through google form responses involving all the university students around Malaysia. A structured questionnaire was used for data collection. All variables were measured through scales previously used by other researchers. In (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2020-04-28
  Comparing Public Policy Implementation in Taiwan and Vietnam in the Early Stages of the COVID-19 Outbreak: A Review.Matias Acosta & Matias Nestore - 2020 - SocArXiv 2020 (4):1-7.
  Taiwan and Vietnam have taken successful measures to combat the spread of COVID-19 at the early stages. Many authors attributed the successful policies to the lessons learned by these countries during the severe acute respiratory syndrome (SARS) pandemic in 2002.(Ohara, 2004) This manuscript provides a summary of recent early-stage policies that were successful in mitigating the spread and creating resilience against the negative consequences of COVID-19 in Taiwan and Vietnam. Crucially, these policies go beyond and complement social isolation. As social (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2020-04-28
  Economic Diagnostics as a Tool for Transformation of Organizational Legal Forms of Economic Activity in the Field of Agriculture.Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Olesia Bezpartochna & Vasiliy Mikhel - 2019 - In Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment. pp. 259 – 270.
  The authors of the book have come to the conclusion that it is necessary to effectively use modern management mechanisms and development strategies of economic entities in order to increase the efficiency of their activities. Basic research focuses on diagnostics threat of bankruptcy, assessment of bioenergy potential, intellectual property, efficiency of corporate governance, use of information support, ensuring competitiveness of banking institutions, functioning of the tax system and its decentralization, assessment of the investment climate and investment risks, functioning of a (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. added 2020-04-25
  Vietnam’s Low-Cost COVID-19 Strategy.Hong-Kong Nguyen - 2020 - Project Syndicate 2020 (4):1-6.
  Tightened border controls, agile health departments, tech platforms, and a hand-washing song that went viral have added up to a frugal but highly effective response to the threat of COVID-19. The country's success provides a model that other developing and emerging economies should follow.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2020-04-23
  Thói quen học trực tuyến trong mùa dịch: Nhìn từ dữ liệu khảo sát sơ bộ.Hoàng An - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (4):1-3.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2020-04-20
  Воспитание профессиональной культуры менеджера туристической отрасли в контексте организационной культуры.Oleksandr P. Krupskyi - 2014 - In Многоуровневая система подготовки экономических кадров в концепции устойчивого инновационного развития страны. pp. 203-223.
  Подраздел монографии посвящен вопросам воспитание профессиональной культуры менеджера туристической отрасли в контексте организационной культуры в современных высших учебных заведениях.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2020-04-19
  The COVID-19 Containment in Vietnam: What Are We Doing?Toan Luu Duc Huynh - 2020 - Journal of Global Health 10 (1):010338.
  This viewpoint provides an explanation from the public health policies of Vietnamese government to contain the contagious disease with regard to COVID-19 pandemic. A combination of an early lockdown, increase in “virality” of the health information, encouragement in health declaration, regulation for wearing mask in the public, and country’s unity have been the effective ways to cope with this deadly virus in Vietnam, a developing country, which became the first country to halt the SARS spread successfully in 2003.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2020-04-18
  Nature sẽ ủng hộ kế hoạch Plan S.Hồ Mạnh Toàn - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-2.
  Tại thị trường Châu Âu, Springer Nature cho biết có đến 4 quốc gia có hơn 70% tác giả đang lựa chọn công bố mở. Tuy nhiên, để đạt được 30% còn lại thì các nhà xuất bản như Springer Nature cần đưa ra các lựa chọn hấp dẫn và thuyết phục hơn là ép buộc các tác giả phải lựa chọn Open Access như yêu cầu hiện nay.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. added 2020-04-18
  Giáo dục trực tuyến: Cơ hội?Lê Bùi Ngọc Thăng - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 2020 (4):01-02.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. added 2020-04-18
  Nghiên cứu khoa học tại những đại học hàng đầu Trung Hoa.Nguyễn Quốc Hùng - 2020 - EASE Vietnam Scicomm 3 (2):1-3.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2020-04-17
  Analisis hasil studi nasional dan internasional.Amin Suyito - 2020 - BAHAN AJAR PERKULIAHAN 2020 (2):1-34.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2020-04-10
  Healthcare Hazards and its Impact on Health Insurance Business- An Overview During COVID-19.R. Latha - 2020 - Journal of Xi'an University of Architecture and Technology 12 (4):61-73.
  The present article is presenting the ‘Healthcare Hazards and Its Impact on Health Insurance Business – An Overview during COVID-19’. The present paper studied the health insurance, health insurance plans in India, Indian market size, health care industry, government actions for the COVID-19, and healthcare business in India, private health insurance in India, hazardous of the healthcare industry and health insurances, and Indian healthcare issues in 2019. The author has concluded that all insurance policies are levied higher taxes by the (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. added 2020-04-10
  Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія.Nataliia Stukalo, Nataliia Meshko, Lidia Timoshenko, Maryna Lytvyn, Sergii Sardak, Victoriia Apal'kova, Elena Bezgina, Olha Bilska, Ruslana Bilyk, Kateryna Hudym, Anatoly Hladchenko, Оlena Dzyad, Olha Don, Olha Dzhur, Kateryna Zilina, Karina Karplyuk, Nataliya Krasnikova, Anatoly Kolosov, Oleksandr Krupskyi, Sergij Kucherenko, Olga Michaylenko, Anna Polishko, Olga Pashchenko, Irina Privarnikova, Oksana Prysvitla, Irina Relina, Anastasiia Simakhova, Vyacheslav Slivenko, Oleksiy Slivenko, Sergey Smerichevskyi, Alla Stavytska, Iryna Steblianko, Victoriia Tomareva-Patlahova, Yelina Falko, Tatyana Fedotova, Maria Chekhovska, Sergey Tsiganov, Olha Shtanko & Dmitry Shitov - 2015 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: Oles Honchar Dnipro National University.
  Монографія об‘єднала зусилля науковців факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації» у процесі пошуку й визначення стратегічних орієнтирів економічного розвитку України в глобальному середовищі й обрання своєї вірної дороги. На відміну від Ван Гога, усі дороги якого ведуть у нікуди, ми віримо, що спроможні обрати ту саму – нашу дорогу у світле й заможне майбутнє, й усі наші зусилля не будуть марними.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2020-04-09
  What Makes a Response to Schoolroom Wrongs Permissible?Helen Brown Coverdale - forthcoming - Theory and Research in Education.
  Howard’s moral fortification theory of criminal punishment lends itself to justifying correction for children in schools that is supportive. There are good reasons to include other students in the learning opportunity occasioned by doing right in response to wrong, which need not exploit the wrongdoing student as a mere means. Care ethics can facilitate restorative and problem-solving approaches to correction. However, there are overriding reasons against doing so when this stigmatises the wrongdoing student, since this inhibits their learning. Responses that (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. added 2020-04-09
  Retrospective View of the Early Career: Three Landmarks in Building Resilience in Academic Administration Among Israeli Teacher Training College Principals.Mary Gutman - 2020 - Journal of Educational Administration and History:1-13.
  This study provides a retrospective view by Israeli Teacher Training College (TTC) principals of their early careers, with emphasis on the induction into their first academic-administrative positions. The thematic analysis of 10 life stories reveal three landmarks which contributed to building or impeding resilience in academic administration at the induction, adaptation and consolidation stages. Whereas the first and third stages were identified with the ‘Pygmalion Effect’ and the ability to establish an effective model of leadership, the adaptation stage was seen (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. added 2020-04-09
  Ethical Dilemmas in Senior Teacher Educators’ Administrative Work.Mary Gutman - 2018 - European Journal of Teacher Education 41 (5):591-603.
  The current study presents the professional experiences of senior teacher educators (‘Associate Professors’), with an emphasis placed on ethical dilemmas they face during their administrative work. The main purpose is to characterize the critical incidents underlying these dilemmas, their interpretation, and the ways of balancing the different considerations in their resolution. A qualitative analysis of twelve narrative interviews pointed to four core values which underpinned the approaches taken by teacher educators in their handling of critical situations: perception of integrity, empathy (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. added 2020-04-09
  How Pre-Service Teachers Internalize the Link Between Research Literacy and Pedagogy‏.Mary Gutman - 2017 - Educational Media International 54 (1):63-76.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. added 2020-04-04
  Xuất bản nghiên cứu solo có ích lợi gì?Vương Quân Hoàng - 2020 - AISDL Extract 2020 (4):1-5.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. added 2020-04-02
  Private Schools and Queue‐Jumping: A Reply to White.Mark Jago & Ian James Kidd - forthcoming - Journal of Philosophy of Education.
  John White (2016) defends the UK private school system from the accusation that it allows an unfair form of ‘queue jumping’ in university admissions. He offers two responses to this accusation, one based on considerations of harm, and one based on meritocratic distribution of university places. We will argue that neither response succeeds: the queue-jumping argument remains a powerful case against the private school system in the UK. We begin by briefly outlining the queue-jumping argument (§1), before evaluating White’s no-harm (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. added 2020-04-01
  Social and Cultural Capital and Learners’ Cognitive Ability: Issues and Prospects for Educational Relevance, Access and Equity Towards Digital Communication in Indonesia.Binti Maunah - 2020 - Journal of Social Studies Education Research 11 (1):163-191.
  In the educational context, the necessity of recognizing the structure of relations among social and educational institutions by examining how individuals’ different social and cultural experiences affect the educational learning outcomes towards global digital communication. The current study examined the interplay of Social and Cultural Capital orientation, cognitive learning ability, and family background. The descriptive correlational research design was employed. It adopted two research instruments, namely the Social and Cultural Capital Questionnaire (SCCQ) and the Otis-Lennon Scholastic Ability tests (OLSAT), to (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. added 2020-03-19
  Online Conferences: Some History, Methods, and Benefits.Nick Byrd - forthcoming - In Right Research: Modelling Sustainable Research Practices in the Anthropocene. United Kingdom: Open Book Publishers.
  Philosophers have probably been organizing conferences since at least the time of Plato’s academy (Barnes, 1998). More recently, philosophers have brought some of their conferences online (e.g., Brown, 2009; Buckner, Byrd, Rushing, & Schwenkler, 2017; Calzavarini & Viola, 2018; Nadelhoffer, 2006). However, the adoption of online conferences is limited. One might wonder if scholars prefer traditional conferences for their ability to provide goods that online conferences cannot. While this may be true, online conferences outshine traditional conferences in various ways, and (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. added 2020-03-19
  The Effects Of Parental Reading Socialisation On The Reading Skill Performance Of Rural Primary School Students In Sarawak.Humaira Binti Raslie, Radina Mohamad Deli, Dexter Sigan John, Damien Mikeng & Ambigapathy Pandian - 2020 - International Journal of Asian Social Science 10 (3):159-170.
  Extant research on home literacy practices such as parental reading socialisation have demonstrated positive impacts on children in terms of academic performance. A particular aspect that sparks pedagogic importance is the scaffolding potential of reading at home to the learning of English language in non-native English Language contexts. This study aimed to examine the effects of mother’s involvement in home- reading sessions on students’ English reading skill performance in Bau, Sarawak. Prior to carrying out the intervention of reading at home (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. added 2020-03-16
  Towards a Theory of Schooling for Good Life in Postcolonial Societies.Vikas Maniar - 2019 - Journal of Human Values 25 (3):166-176.
  Schools often aim at creating opportunities for good life and at promoting a good society. Liberal theorization on schooling is premised on a functioning liberal democracy with a capitalist economy. However, postcolonial societies are characterized by poverty and inequality, cultural diversity, and an ongoing project of state and nation building. This challenges some of the foundational assumptions of liberal conceptions of schooling aimed at promoting good life and good society in postcolonial societies. Realization of good life through schools is shaped (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. added 2020-03-14
  Technology-Enabled Learning (TEL): YouTube as a Ubiquitous Learning Aid.Mohamed Ahmed Mady & Said Baadel - 2020 - Journal of Information and Knowledge Management 19 (1):2040007.
  The use of social networks such as Facebook, Twitter, and YouTube in the society has become ubiquitous. The advent of communication technologies alongside other unification trends and notions such as media convergence and digital content allow the users of the social network to integrate these networks in their everyday life. There have been several attempts in the literature to investigate and explain the use of social networks such as Facebook and WhatsApp by university students in the Arab region. However, little (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. added 2020-03-13
  Engineer Education as Citizenship Education.Ogawa Taiji, Murase Tomoyuki & Kei Nishiyama - 2020 - In Proceedings of InInternational Symposium on Advances in Technology Education Conference. International Symposium on Advances in Technology Education. pp. 326-331.
  Engineering and technology aim to lead a better life for people. But the meaning of “better” is highly contested in modern democratic societies where different citizens have different cultures and values. Engineers, as one of the citizens in such societies, are also living in multicultural and multi-value settings, and therefore they need to be responsible for such diversity when they engage in technological developments. Therefore, in engineering education, it is necessary to aim at not only acquiring the specialized technological knowledge (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. added 2020-03-10
  The Purpose of the MBA Degree: The Opportunity for a Confucian MBA to Overcome Neoliberalism.Robert Keith Shaw - 2017 - Educational Philosophy and Theory 49 (12):1173-1183.
  This paper is a prolegomena to discussions about a differentiated Confucian MBA curriculum. We draw upon Kant’s notion of individual autonomy and our observations of practice to argue that there are three models extant for the MBA degree. One of these, that which emphasizes leadership, holds considerable potential if it develops in the context of a genuinely Confucian university. This distinctive MBA—which could emerge in China—would express Confucian metaphysics and thus actively embrace China’s history, philosophy and culture. It would manifest (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. added 2020-03-07
  Tiến hóa.Bạch Ngọc Chiến & Vương Quân Hoàng - 2015 - In Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Nxb Chính trị Quốc gia. pp. 181-238.
 47. added 2020-03-07
  Mạch Nguồn.Bạch Ngọc Chiến & Vương Quân Hoàng - 2015 - In Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB Chính trị Quốc gia. pp. 1-40.
 48. added 2020-02-26
  How Scientific Research Changes the Vietnamese Higher Education Landscape: Evidence From Social Sciences and Humanities Between 2008 and 2019.Thi-Huyen-Trang Nguyen, Trung Tran, The-Tung Dau, Thi-Song-Ha Nguyen, Thanh-Hung Nguyen & Manh-Toan Ho - 2020 - F1000Research 9 (152):1-11.
  Background: In the context of globalization, Vietnamese universities, whose primary function is teaching, there is a need to improve research performance. Methods: Based on SSHPA data, an exclusive database of Vietnamese social sciences and humanities researchers’ productivity, between 2008 and 2019 period, this study analyzes the research output of Vietnamese universities in the field of social sciences and humanities. Results: Vietnamese universities have been steadily producing a high volume of publications in the 2008-2019 period, with a peak of 598 articles (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. added 2020-02-24
  STEM Education and Outcomes in Vietnam: Views From the Social Gap and Gender Issues.Quan-Hoang Vuong, Pham Thanh Hang, Tran Trung, Vuong Thu Trang, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Phuc Khanh Linh, La Viet Phuong & Manh-Toan Ho - manuscript
  United Nations’ Sustainable Development Goals 4 Quality Education has highlighted major challenges for all nations to ensure inclusive and equitable quality access to education, facilities for children, and young adults. The SDG4 is even more important for developing nations as receiving proper education or vocational training, especially in science and technology, means a foundational step in improving other aspects of their citizens’ lives. However, the extant scientific literature about STEM education still lacks focus on developing countries, even more so in (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. added 2020-02-23
  Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів.Sergii Sardak - 2014 - In Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Киев, Украина, 02000: pp. 36.
  Сардак С.Е. Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2014. Досліджено процеси економічної глобалізації у контексті сучасних імперативів суспільного розвитку. Наведено комплексну характеристику людських ресурсів шляхом удосконалення методології їх аналізу з розширенням категоріального і класифікаційного апаратів, обґрунтовано зростаючу роль їх випереджаючого розвитку в соціально-економічному прогресі. Виявлено сучасні і майбутні вимоги до глобального людського (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 721