This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories

137 found
Order:
1 — 50 / 137
 1. added 2020-04-11
  The Debate About the Nature of the Lexicon: The Status of Rich Lexical Meanings.Lotte Hogeweg & Agustin Vicente - forthcoming - Journal of Linguistics.
  The main goal of this paper is to show that there are many phenomena that pertain to the construction of truth-conditional compounds that follow characteristic patterns, and whose explanation requires appealing to knowledge structures organized in specific ways. We review a number of phenomena, ranging from non-homogenous modification and privative modification to polysemy and co-predication that indicate that knowledge structures do play a role in obtaining truth-conditions. After that, we show that several extant accounts that invoke rich lexical meanings to (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-01-06
  Critical Notice: Peter Ludlow’s Living Words: Meaning Underdetermination and He Dynamic Lexicon, Oxford: Oxford University Press, 2014. [REVIEW]Adam Sennet & Tyrus Fisher - 2018 - Canadian Journal of Philosophy 48 (1):106-128.
  A provocative view has it that word meanings are underdetermined and dynamic, frustrating traditional approaches to theorizing about meaning. Peter Ludlow’s Living Words provides some of the philosophical reasons and motivations for accepting one such view, develops some of its details, and explores some of its ramifications. We critically examine some of the arguments in Living Words, paying particular attention to some of Ludlow’s views about the meanings of predicates, preservation of bivalence and the T-schema, and methods of modulating meaning.
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. added 2019-10-09
  Ми замість я: семантика і прагматика.Nataliya Yasakova - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:121-131.
  У статті проаналізовано семантико-прагматичні варіанти значення першої особи, що виникають унаслідок взаємодії категорій персональності та числа. Виокремлено ми авторське, царське, скромне, родинне, батьківське (опікунське), корпоративне, ми соціальної вагомості, ідеологічне, універсальне (філософське), ми привілейованої групи.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2019-10-09
  Конструкції з предикативними формами на -но, -то в сучасному адміністративно-канцелярському підстилі.Olena Lavrinets - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:191-201.
  У статті з’ясовано статус конструкцій із предикативними формами на но, то в парадигмі пасиву, їхні структурні особливості, специфіку функціонування та співвідношення з іншими типами пасивних конструкцій в адміністративно-канцелярському підстилі сучасної української мови.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2019-10-09
  Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя «повага» в сучасній українській мові.Kateryna Blyzniuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:132-139.
  У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя «повага», а також його системну організацію в українській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відбиваають семантику поваги, пошани щодо об’єкта почуття, яким для лексико-семантичного поля «патріотизм» виступають Батьківщина, власний народ, його закони, традиції, історія тощо.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2019-10-09
  Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв’язок: граматична специфіка та умови реалізації.Natalia Kobchenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:177-191.
  У статті висвітлено граматичні особливості й сферу реалізації одного з різновидів подвійного синтаксичного зв’язку, а саме предикативно-кореляційного. Доведено подвійну природу синтаксичного зв’язку в реченнях із займенниковими іменниками другої особи в позиції підмета та звертаннями, аргументовано його предикативно-кореляційний характер, описано механізми його встановлення. З’ясовано роль вокатива в семантико-синтаксичній і формально-граматичній організації таких речень.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2019-10-09
  Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови.Inna Renchka - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:165-176.
  Статтю присвячено висвітленню особливостей деідеологізації лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних українських словниках тлумачного типу, що відбувається під впливом змін у житті українського суспільства наприкінці XX – на початку XXI ст. Дослідження здійснено на основі порівняльного аналізу тлумачень слів у лексикографічних працях радянського і пострадянського періодів. Виявлено приклади неповної деідеологізації лексичних одиниць зазначеної тематичної групи.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. added 2019-10-09
  Частково фразеологізовані речення з відношеннями зумовленості.Mariya Lychuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:201-209.
  У статті досліджено частково фразеологізовані речення з семантикою зумовленості, описано засоби зв’язку між їхніми частинами. Схарактеризовано семантико-структурні різновиди двох підтипів частково фразеологізованих речень із відношеннями зумовленості. Простежено специфіку вираження дії в пре- і постпозитивних частинах цих речень, описано специфіку додаткової семантики, що нашаровується на основне значення.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2019-10-09
  Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів.Inna Demeshko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:140-148.
  У статті розглянуто проблемні питання дериваційних відношень, напрямів морфонологічних трансформацій, складні процеси, пов’язані з використанням варіантних формантів та з утвердженням національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів і відповідність їх словотвірним нормам української літературної мови, окреслено концептуальні засади морфонологічного аналізу девербативів, проаналізовано ефективні й специфічні методи й прийоми дослідження віддієслівних іменників у словотвірно-морфонологічному аспекті та визначено найбільш дієві методики аналізу морфонологічних явищ.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. added 2019-10-08
  Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви.Nadiya Zahnitko Anatoliy Zahnitko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:19-28.
  Розглянуто закономірності реалізації моно- і полілінгвоперсони в дискурсивних практиках, зокрема у фольклорній та художньо-белетристичній, схарактеризовано основні мовленнєво-поведінкові зразки з урахуванням мети, ситуації й потреб моно- і полілінгвоперсони, простежено закономірності актуалізації комунікативних намірів монолінгвоперсонеми, встановлено окремі значущі компоненти аксіогенних ситуацій, що постають мовленнєво- поведінковими маркерами.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2019-10-08
  Семантико-стилістичне наповнення компонентів-атрактантів лексичних новотворів І. Павлюка.Halyna Maksymchuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:86-93.
  У статті проаналізовано місце паронімічної атракції в словотворчій практиці І. Павлюка. Наголошено на стилістичних особливостях функціювання новотворів-атрактантів. На основі лексико-стилістичного аналізу засвідчено розширення меж сполучуваності неологізмів-атрактантів та узуальних слів до паронімічних гнізд. Із застосуванням методу компонентного аналізу описано семантику складних слів, утворених за допомогою компонентів-атрактантів.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. added 2019-09-25
  Зміни в семантиці лексичних одиниць економічної сфери в сучасній українській тлумачній лексикографії.Inna Renchka - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:111-128.
  У статті розглянуто семантичні процеси в економічній лексиці української мови, що відбуваються під впливом важливих подій у житті суспільства кінця XX – початку XXI ст. Здійснено порівняльний аналіз словникових статей лексем економічної сфери в українських лексикографічних працях тлумачного типу радянського та пострадянського періодів, які фіксують зміни в їхній семантиці. З’ясовано, що слова позбуваються ідеологічної конотації, набутої в умовах функціонування в радянському тоталітарному дискурсі.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. added 2019-09-25
  Суб’єкт у пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення.Olena Lavrinets - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:48-67.
  У статті з’ясовано специфіку морфологічного вираження суб’єктної синтаксеми в пасивних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського мовлення. Проаналізовано асинкретизм (суб’єкт дії) та синкретизм (суб’єкт-інструмент, суб’єкт-інструмент-час, суб’єктінструмент-об’єкт, суб’єкт-простір) семантики орудного відмінка субстантива та прийменниково-іменникового словосполучення. Матеріалом для дослідження слугували навчальні посібники та довідники з офіційно-ділового мовлення, датовані першими десятиліттями ХХІ ст.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2019-09-05
  Three Deep Structures in French Complementation.Mitsou Ronat - 1973 - In Claudia W. Corum, Thomas Cedric Smith-Stark & Ann Weiser (eds.), Papers from the 9th Regional Meeting. Chicago: Chicago Linguistic Society. pp. 200-210.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. added 2019-06-29
  An Introduction to the Special Issue on Slurs.Adam Croom - 2015 - Language Sciences 52:1-2.
  Welcome to this special issue of Language Sciences on slurs. The collection in this issue consists of 21 original research articles from seasoned scholars and exceptional students across the humanities and social sciences. These scholars come from backgrounds in linguistics, anthropology, philosophy, psychology, and sociology, and here they investigate the use of slurs in a variety of natural languages, including English, Croatian, Hebrew, Korean, and Portuguese. -/- The topic of focus for this special issue has not only remained controversial and (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2019-06-28
  Asian Slurs and Stereotypes in the USA: A Context-Sensitive Account of Derogation and Appropriation.Adam M. Croom - 2018 - Pragmatics and Society 9:495-517.
  Slurs such as chink and gook are linguistic expressions that are primarily used to derogate certain group members for their descriptive attributes (such as their ethnicity) and are often considered the most offensive of expressions. Recent work on the semantics and pragmatics of slurs has illuminated several important facts regarding their meaning and use – including that slurs are commonly understood to felicitously apply towards some targets yet not others, that slurs are among the most potentially offensive expressions afforded by (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. added 2019-06-28
  Slurs.Adam M. Croom - 2011 - Language Sciences 33:343-358.
  Slurs possess interesting linguistic properties and so have recently attracted the attention of linguists and philosophers of language. For instance the racial slur "nigger" is explosively derogatory, enough so that just hearing it mentioned can leave one feeling as if they have been made complicit in a morally atrocious act.. Indeed, the very taboo nature of these words makes discussion of them typically prohibited or frowned upon. Although it is true that the utterance of slurs is illegitimate and derogatory in (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 18. added 2019-01-20
  An Essentialist Theory of the Meaning of Slurs.Eleonore Neufeld - 2019 - Philosophers' Imprint 19.
  In this paper, I develop an essentialist model of the semantics of slurs. I defend the view that slurs are a species of kind terms: Slur concepts encode mini-theories which represent an essence-like element that is causally connected to a set of negatively-valenced stereotypical features of a social group. The truth-conditional contribution of slur nouns can then be captured by the following schema: For a given slur S of a social group G and a person P, S is true of (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 19. added 2018-11-10
  Meaning, Modulation, and Context: A Multidimensional Semantics for Truth-Conditional Pragmatics.Guillermo Del Pinal - 2018 - Linguistics and Philosophy 41 (2):165-207.
  The meaning that expressions take on particular occasions often depends on the context in ways which seem to transcend its direct effect on context-sensitive parameters. ‘Truth-conditional pragmatics’ is the project of trying to model such semantic flexibility within a compositional truth-conditional framework. Most proposals proceed by radically ‘freeing up’ the compositional operations of language. I argue, however, that the resulting theories are too unconstrained, and predict flexibility in cases where it is not observed. These accounts fall into this position because (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. added 2018-07-30
  Changing Notions of Linguistic Competence in the History of Formal Semantics.Barbara H. Partee - 2018 - In Derek Ball & Brian Rabern (eds.), The Science of Meaning: Essays on the metatheory of natural language semantics. Oxford, UK: Oxford University Press. pp. 172-196.
  In the history of formal semantics, the successful joining of linguistic and philosophical work brought with it some difficult foundational questions concerning the nature of meaning and the nature of knowledge of language in the domain of semantics: questions in part about “what’s in the head” of a competent language-user. This paper, part of a project on the history of formal semantics, revisits the central issues of (Partee, 1979) in a historical context, as a clash between two traditions, Fregean and (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2018-06-08
  Review Essay: Hubert Cuyckens, René Dirven, & John Taylor’s (2003) 'Cognitive Approaches to Lexical Semantics'.Cory Wright - 2007 - Cognitive Linguistics 18 (4):570–579.
  Essay on Cuyckens, Dirven, & Taylor (eds.) Cognitive Approaches to Lexical Semantics, with emphasis on work on polysemy, prototypicality, and contextual modulation.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2018-03-25
  Meaning and Language.Jesús Gerardo Martínez del Castillo - 2015 - International Journal of Language and Linguistics 3 (6-1):50-58.
  Meaning defines language because it is the internal function of language. At the same time, meaning does not exist unless in language and because of language. From the point of view of the speaking subject meaning is contents of conscience. From the point of view of a language, meaning is the objectification of knowledge in linguistic signs. And from the point of view of the individual speaking subject, meaning is the expressive intentional purpose to say something.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23. added 2018-02-16
  The Big Concepts Paper: A Defence of Hybridism.Agustín Vicente & Fernando Martínez Manrique - 2016 - British Journal for the Philosophy of Science 67 (1):59-88.
  The renewed interest in concepts and their role in psychological theorizing is partially motivated by Machery’s claim that concepts are so heterogeneous that they have no explanatory role. Against this, pluralism argues that there is multiplicity of different concepts for any given category, while hybridism argues that a concept is constituted by a rich common representation. This article aims to advance the understanding of the hybrid view of concepts. First, we examine the main arguments against hybrid concepts and conclude that, (...)
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 24. added 2017-11-06
  Chapter 5: Intensional Transitive Verbs and Their 'Objects'.Friederike Moltmann - 2013 - In Abstract Objects and the semantics of Natural Language. Oxford: Oxford University Press.
  This chapter gives a truthmaker-based account of the semantics of 'reifying' quantifiers like 'something' when they act as complements of intensional transitive verbs ('need', 'look for'). It argues that such quantifiers range over 'variable satisfiers' of the attitudinal object described by the verb (e.g. the need or the search).
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 25. added 2017-08-04
  What Words Mean and Express: Semantics and Pragmatics of Kind Terms and Verbs.Agustin Vicente - 2017 - Journal of Pragmatics 117:231-244.
  For many years, it has been common-ground in semantics and in philosophy of language that semantics is in the business of providing a full explanation about how propositional meanings are obtained. This orthodox picture seems to be in trouble these days, as an increasing number of authors now hold that semantics does not deal with thought-contents. Some of these authors have embraced a “thin meanings” view, according to which lexical meanings are too schematic to enter propositional contents. I will suggest (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2017-07-13
  Modeling the Emergence of Lexicons in Homesign Systems.Russell Richie, Charles Yang & Marie Coppola - 2014 - Topics in Cognitive Science 6 (1):183-195.
  It is largely acknowledged that natural languages emerge not just from human brains but also from rich communities of interacting human brains (Senghas, ). Yet the precise role of such communities and such interaction in the emergence of core properties of language has largely gone uninvestigated in naturally emerging systems, leaving the few existing computational investigations of this issue at an artificial setting. Here, we take a step toward investigating the precise role of community structure in the emergence of linguistic (...)
  Remove from this list   Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 27. added 2017-03-31
  Assertability Conditions of Epistemic (and Fictional) Attitudes and Mood Variation.Mari Alda - unknown - Proceedings of SALT 26.
  Italian is a well-known exception to the cross-linguistic generalization according to which `belief' predicates are indicative selectors across languages. We newly propose that languages that select the subjunctive with epistemic predicates allow us to see a systematic polysemy between what we call an expressive-`belief' (featuring only a doxastic dimension) and an inquisitive-`belief' (featuring both a doxastic and an epistemic dimension conveying doxastic certainty (in the assertion) and epistemic uncertainty (in the presupposition)). We offer several previously unseen contrasts proving this distinction (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. added 2017-03-22
  Polysemy and Word Meaning: An Account of Lexical Meaning for Different Kinds of Content Words.Agustin Vicente - 2018 - Philosophical Studies 175 (4):947-968.
  There is an ongoing debate about the meaning of lexical words, i.e., words that contribute with content to the meaning of sentences. This debate has coincided with a renewal in the study of polysemy, which has taken place in the psycholinguistics camp mainly. There is already a fruitful interbreeding between two lines of research: the theoretical study of lexical word meaning, on the one hand, and the models of polysemy psycholinguists present, on the other. In this paper I aim at (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. added 2017-02-15
  Lexical Guidance in Sentence Parsing.B. C. Adams, Ce Clifton & D. C. Mitchell - 1991 - Bulletin of the Psychonomic Society 29 (6):490-490.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2017-02-14
  The Mandarin LVS Construction: Verb Lexical Semantics and Grammatical Aspect.Ying Chen & Zhuo Jing-Schmidt - 2014 - Cognitive Linguistics 25 (1):1-27.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2017-02-14
  Lexical Meaning and Ideological Knowledge In the Present Paper We Will Discuss Some Particular Ajpects or the Interrelations Between the Lexical Meaning of Av/Ord and the Knowledge Connected with It. The General Problem in Which.Rudi Conrad - 1987 - In Albrecht Neubert & Rudolf Růžička (eds.), Topics on the Semantic Borderline. Akademie der Wissenschaften der Ddr, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft. pp. 166--3.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. added 2017-02-13
  Lexical and Constructional Aspects: Two Dimensions of Idiomatic Constructions.Esa Penttila - 2007 - In Marja Nenonen & Sinikka Niemi (eds.), Collocations and Idioms 1: Papers From the First Nordic Conference on Syntactic Freezes, Joensuu, May 19-20, 2006. Joensuun Yliopisto. pp. 1--257.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2017-02-13
  Formal Ontology and Lexical Semantics.J. Pustejovsky - 1998 - In Nicola Guarino (ed.), Formal Ontology in Information Systems. Ios Press. pp. 98.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. added 2017-02-13
  A Lexical-Semantic Solution to the Divergence Problem in Machine Translation.Bonnie Dorr - 1995 - In Patrick Saint-Dizier & Evelyne Viegas (eds.), Computational Lexical Semantics. Cambridge University Press.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. added 2017-02-09
  Lexical Meaning in Context: A Web of Words.Nicholas Asher - 2011 - Cambridge University Press.
  This is a book about the meanings of words and how they can combine to form larger meaningful units, as well as how they can fail to combine when the ...
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   41 citations  
 36. added 2017-02-08
  The Navajo Prolongative and Lexical Structure.Carlota S. Smith - unknown
  Looking at verb structure across a spectrum of languages, one wonders anew how languages can be so different and yet so much the same. Ken Hale's work suggests some answers to this classic question in linguistics; the discussion that follows is intended as a contribution in the same direction.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. added 2017-02-07
  Lexical-Semantic and Conceptual Relations in GermaNet.Claudia Kunze & Lothar Lemnitzer - 2010 - In Petra Storjohann (ed.), Lexical-Semantic Relations: Theoretical and Practical Perspectives. John Benjamins Pub. Company. pp. 28--163.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. added 2017-02-07
  An Empiricist's View of the Ontology of Lexical-Semantic Relations.Cyril Belica, Holger Keibel, Marc Kupietz & Rainer Perkuhn - 2010 - In Petra Storjohann (ed.), Lexical-Semantic Relations: Theoretical and Practical Perspectives. John Benjamins Pub. Company.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. added 2017-02-07
  Lexical Meaning.M. Lynne Murphy - 2010 - Cambridge University Press.
  Machine generated contents note: Part I. Meaning and the Lexicon: 1. The lexicon - some preliminaries; 2. What do we mean by meaning?; 3. Components and prototypes; 4. Modern componential approaches - and some alternatives; Part II. Relations Among Words and Senses: 5. Meaning variation: polysemy, homonymy and vagueness; 6. Lexical and semantic relations; Part III. Word Classes and Semantic Types: 7. Ontological categories and word classes; 8. Nouns and countability; 9. Predication: verbs, events, and states; 10. Verbs and time; (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. added 2017-02-07
  Lexical-Semantic Relations: Theoretical and Practical Perspectives.Petra Storjohann (ed.) - 2010 - John Benjamins Pub. Company.
  Introduction Petra Storjohann This collective volume focuses on what have traditionally been termed the "para- digmatics" or "sense relations" of a lexical ...
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. added 2017-02-07
  How Words Mean: Lexical Concepts, Cognitive Models, and Meaning Construction.Vyvyan Evans - 2009 - Oxford University Press.
  These are central to the accounts of lexical representation and meaning construction developed, giving rise to the Theory of Lexical Concepts and Cognitive ...
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 42. added 2017-02-07
  A Neural Network Model of Lexical Organization.Michael D. Fortescue - 2009 - Continuum Intl Pub Group.
  "The subject matter of this book is the mental lexicon, that is, the way in which the form and meaning of words is stored by speakers of specific languages.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. added 2017-02-07
  Semi-Productive Polysemy and Sense Extension.Ann Copestake & Ted Briscoe - 1995 - Journal of Semantics 12 (1):15-67.
  In this paper we discuss various aspects of systematic or conventional polysemy and their formal treatment within an implemented constraint-based approach to linguistic representation. We distinguish between two classes of systematic polysemy: constructional polysemy, where a single sense assigned to a lexical entry is contextually specialized, and sense extension, which predictably relates two or more senses. Formally the first case is treated as instantiation of an underspecified lexical entry and the second by use of lexical rules. The problems of distinguishing (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 44. added 2017-02-07
  The Interpretation and Representation of Coreferential Lexical NPs in Expository Texts.Alfons A. Maes - 1990 - Journal of Semantics 7 (2):143-174.
  The central topic of this article is the relationship between coreferential, non-identical, lexical NPs in texts (so-called NPi-NPi'-pairs). The main question in this article is which interpretation and representation must be attributed to the relationship between NPi and NPi' if they are to justify the (referential, cohesive and informative) functions and the adequacy of NPi' in texts. The answer has been given in terms of text relations and text intentions. It has been argued that the adequacy of NPi-NPi'-pairs cannot simply (...)
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. added 2017-02-03
  Part IV. Lexical, Constructional and Discourse Semantics: Prohibition: Constructions and Markers.Johan van der Auwera - 2009 - In Dingfang Shu & Ken Turner (eds.), Contrasting Meanings in Languages of the East and West. Peter Lang.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. added 2017-02-03
  Semantic Fields and Lexical Structure.Adrienne Lehrer - 1974 - American Elsevier.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 47. added 2017-02-02
  Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy, and Other Paradigms.M. Lynne Murphy - 2003 - Cambridge University Press.
  This book explores how some word meanings are paradigmatically related to each other, for example, as opposites or synonyms, and how they relate to the mental organization of our vocabularies. Traditional approaches claim that such relationships are part of our lexical knowledge (our "dictionary" of mentally stored words) but Lynne Murphy argues that lexical relationships actually constitute our "metalinguistic" knowledge. The book draws on a century of previous research, including word association experiments, child language, and the use of synonyms and (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48. added 2017-01-26
  A SOM Model of First Language Lexical Attrition.Benjamin D. Zinszer & Ping Li - 2010 - In S. Ohlsson & R. Catrambone (eds.), Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society. pp. 2787--2792.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. added 2017-01-26
  Lexical Changes in Zhanguo Texts.Yuri Pines - 2002 - Journal of the American Oriental Society 122 (4):691-705.
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 50. added 2017-01-26
  What is Lexical Tuning.Wilks Yorick & Catizone Roberta - 2002 - Journal of Semantics 19 (2):167-190.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 137