This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories

111 found
Order:
1 — 50 / 111
 1. Philosophical Aspects of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  From the existentialism of Albert Camus and Sartre, to the replacement of the exclusion ritual with the disciplinary mechanism of Michel Foucault, an ideal form of control of state authorities of all forms of "disorder", and viral modernity and bioinformationalism. And about the Gaia hypothesis, developed by James Lovelock and supported in the current pandemic by Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.34967.80801.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Biopolitica în pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Bioputerea face referire la practica statelor naționale moderne prin o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor. Foucault a folosit termenul pentru a se referi în mod specific la practicile de sănătate publică, printre alte mecanisme de reglementare. Biopolitica este un concept care ia în considerare administrarea vieții și a populațiilor unei regiuni guvernate. Biopolitica produce o societate disciplinară generalizată și controale de reglementare prin biopolitica populației. Giorgio Agamben afirmă că ceea ce se manifestă (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Ethics in the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The largest medical institutions and various ethicists advocate a utilitarian approach in times of public health crises, to maximize benefits for society, in direct conflict with our usual (Kantian) view of respect for people as individuals. A central problem with utilitarianism is that there is no clear way to evaluate moral choices, including in medical decisions. In general, in medicine is respected the Kantian medical ethics. But in a pandemic, when resources are poor, deep choices of life and death must (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. The World After the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  In the case of the COVID-19 pandemic, there are some signs of a shift of paradigm, including the sudden disappearance of the wall ideology: a cough was enough to suddenly make it impossible to avoid the responsibility that each individual has towards all living beings for the simple fact that it is part of this world, and of the desire to be part of it. The whole is always involved in part, because everything is, in a sense, in everything and (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Etica în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Cele mai mari instituții medicale și diverși eticieni pledează pentru o abordare utilitaristă în perioadele de crize de sănătate publică, pentru a maximiza beneficiile pentru societate, în conflict direct cu viziunea noastră obișnuită (kantiană) privind respectul față de persoane ca indivizi. O problemă centrală a utilitarismului este că nu există nicio modalitate clară de a evalua alegerile morale, inclusiv în deciziile medicale. În general, în medicină se respectă etica medicală kantiană. Dar în pandemie, când resursele sunt sărace, trebuie făcute alegeri (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Aspecte filosofice ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De la existențialismul lui Albert Camus și Sartre, la înlocuirea ritualului de excludere cu mecanismul disciplinar al lui Michel Foucault, o formă ideală de control al autorităților statului a tuturor formelor de ”dezordine”, și modernitatea virală și bioinformaționalism. Și despre ipoteza Gaia, dezvoltată de James Lovelock și susținută în actuala pandemie de Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.31276.49284.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Viața și moartea în pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  O scurtă retrospectivă a virusul COVID-19 care a cauzat actuala pandemie, a cilului său de viață și a istoriei sale. Reacții, măsuri și efecte ale pandemiei COVID-19. O prezentare a diverselor abordări filosofice, cu accent pe filosofia morții, ecopsihanaliză, și apel la filosofiile lui Sigmund Freud și Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.17900.59528.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Desocialization in and After the Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Social isolation (desocialization) implies a complete or almost complete lack of contact between an individual and society. This can be a problem for people of any age, although the symptoms may differ depending on the age group. Social isolation can include staying home for long periods of time, and lack of face-to-face communication with family, acquaintances, friends, or co-workers. Social isolation can lead to feelings of loneliness, fear of others or negative self-esteem. We cannot exist independently of our relationships with (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Life and Death in a Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  A brief retrospective of the COVID-19 virus that caused the current pandemic, its life cycle and its history. Reactions, measures and effects of the COVID-19 pandemic. A presentation of various philosophical approaches, with an emphasis on the philosophy of death, eco-psychoanalysis, and appeal to the philosophies of Sigmund Freud and Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.14848.25608.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Aspects philosophiques des pandémies.Sfetcu Nicolae - manuscript
  De l'existentialisme d'Albert Camus et Sartre, au remplacement du rituel d'exclusion par le mécanisme disciplinaire de Michel Foucault, forme idéale de contrôle des autorités étatiques de toutes les formes de « désordre », et à la modernité virale et au bioinformationalisme. Et à propos de l'hypothèse Gaia, développée par James Lovelock et soutenue dans la pandémie actuelle par Bruno Latour. DOI: 10.13140/RG.2.2.20639.18089.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Lumea după pandemia COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  În cazul pandemiei COVID-19, există unele semne ale schimbării de paradigmă, inclusiv dispariția bruscă a ideologiei legate de „ziduri”: ”o tuse a fost suficientă pentru a face dintr-o dată imposibilă evitarea responsabilității pe care fiecare individ o are față de toate ființele vii pentru simplul fapt că este parte a acestei lumi, și a dorinței de a fi parte a ei”. Întregul este întotdeauna implicat în parte, pentru că totul este, într-un anumit sens, în tot și în natură nu există (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. A travers la pandémie, vers un nouveau communisme ?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Suite à la déclaration de la pandémie COVID-19, Slavoj Žižek a publié un livre intitulé « Pandemic!: COVID-19 Shakes the World », qui a déclenché une vague de réactions. Dans le livre, il présente comment les médias ont impitoyablement exploité ce sujet, accentuant la panique. De nombreuses études majeures ont prédit l'émergence d'une telle pandémie, mais ont été ignorées par tous les gouvernements, les déclarant exagérées. Žižek estime que la pandémie actuelle a conduit à la faillite du capitalisme « barbare (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Desocializarea în și după pandemie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Izolarea socială (desocializarea) presupune o lipsă completă sau aproape completă de contact între un individ și societate. Aceasta poate fi o problemă pentru persoanele de orice vârstă, deși simptomele pot diferi în funcție de grupul de vârstă. Izolarea socială poate include șederea acasă pentru perioade îndelungate de timp, și lipsa comunicării față în față cu familia, cunoștințele, prietenii sau colegii de servici. Izolarea socială poate duce la sentimente de singurătate, frica de ceilalți sau stima de sine negativă. Nu putem exista (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. Prin pandemie, spre un nou comunism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  După declararea pandemiei COVID-19, Slavoj Žižek a publicat o carte numită „Pandemic!: COVID-19 Shakes the World”, care a declanșat un val de reacții. În carte, el prezintă modul în care media a exploatat fără milă acest subiect, accentuând panica. Multe studii majore au prezis apariția unei astfel de pandemii, dar au fost ignorate de toate guvernele, declarându-le ca fiind exagerate. Žižek crede că actuala pandemie a dus la falimentul actualului capitalism ”barbar”, întrebându-se dacă nu cumva drumul pe care îl va (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. L'éthique pendant la pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les plus grandes institutions médicales et divers éthiciens préconisent une approche utilitariste en période de crise de santé publique, afin de maximiser les bénéfices pour la société, en conflit direct avec notre vision habituelle (kantienne) du respect des personnes en tant qu'individus. Un problème central de l'utilitarisme est qu'il n'y a pas de moyen clair d'évaluer les choix moraux, y compris dans les décisions médicales. En général, l'éthique médicale kantienne est respectée en médecine. Mais dans une pandémie, lorsque les ressources (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Biopolitique dans la pandémie COVID-19.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Le biopouvoir fait référence à la pratique des États-nations modernes à travers une explosion de techniques nombreuses et diverses pour parvenir à l'assujettissement des corps et au contrôle des populations. Foucault a utilisé le terme pour désigner spécifiquement les pratiques de santé publique, entre autres mécanismes de régulation. La biopolitique est un concept qui prend en compte la gestion de la vie et des populations d'une région gouvernée. La biopolitique produit une société disciplinaire généralisée et des contrôles réglementaires à travers (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Dimensiuni sociale ale pandemiilor.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Virușii coabitează de cca. 300 milioane de ani cu oamenii. Uneori, virușii pot infecta oamenii pe scară largă. Dar, cum a fost posibilă actuala pandemie? Încălzirea globală determină fenomene meteorologice extreme care au dus la o creștere a bolilor infecțioase. Noul climat poate susține vectori epidemiologici pentru perioade mai lungi de timp, creând condiții mai favorabile replicării și apariția de noi vectori. În cazul bolilor infecțioase emergente, se consideră că există o graniță peste care s-a sărit deja. Virușii au, în (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18. Social Dimensions of Pandemics.Sfetcu Nicolae - manuscript
  The viruses coexist for approx. 300 million years with the humans. Sometimes viruses can infect people on a large scale. But how was the current pandemic possible? Global warming is causing extreme weather events that have led to an increase in infectious diseases. The new climate can support epidemiological vectors for longer periods of time, creating more favorable conditions for replication and the emergence of new vectors. In the case of emerging infectious diseases, it is considered that there is a (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. La vie et la mort pendant une pandémie.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Une brève rétrospective du virus COVID-19 qui a causé la pandémie actuelle, son cycle de vie et son histoire. Réactions, mesures et effets de la pandémie COVID-19. Une présentation des diverses approches philosophiques, avec un accent sur la philosophie de la mort, l'écopsychanalyse, et un appel aux philosophies de Sigmund Freud et Albert Camus. DOI: 10.13140/RG.2.2.35853.36328 .
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Biopolitics in the COVID-19 Pandemic.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Biopower refers to the practice of modern nation-states through an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of populations. Foucault used the term to refer specifically to public health practices, among other regulatory mechanisms. Biopolitics is a concept that takes into account the management of the life and populations of a governed region. Biopolitics produces a generalized disciplinary society and regulatory controls through population biopolitics. Giorgio Agamben states that what is manifesting in (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Dimensions sociales des pandémies.Sfetcu Nicolae - manuscript
  Les virus coexistent pendant env. 300 millions d'années avec les humains. Parfois, les virus peuvent infecter les gens à grande échelle. Mais comment la pandémie actuelle a-t-elle été possible ? Le réchauffement climatique est à l'origine d'événements météorologiques extrêmes qui ont conduit à une augmentation des maladies infectieuses. Le nouveau climat peut soutenir les vecteurs épidémiologiques pendant de plus longues périodes, créant des conditions plus favorables à la réplication et à l'émergence de nouveaux vecteurs. Dans le cas des maladies infectieuses (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Through the Pandemic, Towards a New Communism?Sfetcu Nicolae - manuscript
  Following the declaration of the COVID-19 pandemic, Slavoj Žižek published a book called "Pandemic!: COVID-19 Shakes the World", which triggered a wave of reactions. In the book, he presents how the media ruthlessly exploited this subject, accentuating the panic. Many major studies have predicted the emergence of such a pandemic, but have been ignored by all governments, declaring them to be exaggerated. Žižek believes that the current pandemic has led to the bankruptcy of the current "barbaric" capitalism, wondering if the (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. How Philosophers of Science Violated Their Epistemic Duties During the SARS-CoV-2 Crisis.Philippe van Basshuysen & Lucie White - manuscript
  Were governments justified in imposing lockdowns to contain the spread of the COVID-19 pandemic? We argue that a convincing answer to this question is to date wanting, by critically analyzing the factual basis of a recent paper, “How Government Leaders Violated Their Epistemic Duties During the SARS-CoV-2 Crisis” (Winsberg et al. 2020). In their paper, Winsberg et al. argue that government leaders did not, at the beginning of the pandemic, meet the epistemic requirements necessitated to impose lockdowns. We focus on (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Civil Liberties in a Lockdown: The Case of COVID-19.Samuel Director & Christopher Freiman - forthcoming - Journal of Medicine and Philosophy:1-24.
  In response to the spread of COVID-19, governments across the world have, with very few exceptions, enacted sweeping restrictive lockdown policies that impede citizens’ freedom to move, work, and assemble. This paper critically responds to the central arguments for restrictive lockdown legislation. We build our critique on the following assumption: public policy that enjoys virtually unanimous support worldwide should be justified by uncontroversial moral principles. We argue that that the virtually unanimous support in favor of restrictive lockdowns is not adequately (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Pandemic Transformative Experience.Ian James Kidd & Havi Carel - forthcoming - The Philosophers’ Magazine.
  We argue that pandemic and lockdown can be usefully interpreted as transformative experiences, albeit of a sort with interestingly different features to those discussed by L.A. Paul.
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The Ethics of Deliberate Exposure to SARS‐CoV‐2 to Induce Immunity.Robert Streiffer, David Killoren & Richard Y. Chappell - forthcoming - Journal of Applied Philosophy.
  We explore the ethics of deliberately exposing consenting adults to SARS-CoV-2 to induce immunity to the virus (“DEI” for short). We explain what a responsible DEI program might look like. We explore a consequentialist argument for DEI according to which DEI is a viable harm-reduction strategy. Then we consider a non-consequentialist argument for DEI that draws on the moral significance of consent. Additionally, we consider arguments for the view that DEI is unethical on the grounds that, given that large-scale DEI (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Pandemic Preparedness and Cooperative Justice.Cristian Timmermann - forthcoming - Developing World Bioethics.
  By examining the global public good nature of pandemic preparedness we can identify key social justice issues that need to be confronted to increase citizens’ voluntary compliance with prevention and mitigation measures. As people tend to cooperate on a voluntary basis only with systems they consider fair, it becomes difficult to ensure compliance with public health measures in a context of extreme inequality. Among the major inequalities that need to be addressed we can find major differences in the extensiveness and (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. The Relativity of Theory by Moti Mizrahi: Pandemics and Pathogens: What’s at Stake in the Debate Over Scientific Realism? [REVIEW]Margaret Greta Turnbull - forthcoming - Studies in History and Philosophy of Science Part A.
  I provide a critical review of Moti Mizrahi's The Relativity of Theory, expounding on the book's strengths and then providing an extended argument that Mizrahi mischaracterizes the epistemic attitude of concern to antirealism about science as well as the practical stakes involved in adopting the antirealist position.
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Using Sequence Mining to Predict Complex Systems: A Case Study in Influenza Epidemics.Theyazn H. H. Aldhyani, Manish R. Joshi, Shahab A. AlMaaytah, Ahmed Abdullah Alqarni & Nizar Alsharif - 2021 - Complexity 2021:1-16.
  According to the World Health Organisation, three to five million individuals are infected by influenza, and around 250,000 to 500,000 people die of this infectious disease worldwide. Influenza epidemics pose a serious public health threat. Moreover, graver dangers are encountered with influenza subtypes against which there is little or no preexisting human immunity. Such subtypes of influenza have the potential to cause devastating epidemics. Thus, enhancing surveillance systems for the purpose of detecting influenza epidemics in an early stage can quicken (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Incorporating Stakeholder Perspectives on Scarce Resource Allocation: Lessons Learned From Policymaking in a Time of Crisis.Bethany Bruno, Heather Mckee Hurwitz, Marybeth Mercer, Hilary Mabel, Lauren Sankary, Georgina Morley, Paul J. Ford, Cristie Cole Horsburgh & Susannah L. Rose - 2021 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 30 (2):390-402.
  The coronavirus disease crisis provoked an organizational ethics dilemma: how to develop ethical pandemic policy while upholding our organizational mission to deliver relationship- and patient-centered care. Tasked with producing a recommendation about whether healthcare workers and essential personnel should receive priority access to limited medical resources during the pandemic, the bioethics department and survey and interview methodologists at our institution implemented a deliberative approach that included the perspectives of healthcare professionals and patient stakeholders in the policy development process. Involving the (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Nachdenken über Corona.Romy Jaster & Geert Keil (eds.) - 2021 - Stuttgart: Reclam.
  Die Covid-19-Pandemie und der Umgang mit ihr sind eine immense Herausforderung, nicht zuletzt für das philosophische Denken. Unter dem Brennglas der Coronakrise stellen sich viele Fragen schärfer und dringlicher als zuvor: etwa über die Berechtigung von Freiheitseinschränkungen, Vertrauen als politische Kategorie, die Schutzpflichten des Staates, Freiwilligkeit und Zwang, den gerechten Umgang mit Versorgungsengpässen in der Medizin oder über verantwortungsvolle Krisenkommunikation. Die Gesellschaft für Analytische Philosophie (GAP) hat einen Essay-Wettbewerb ausgerufen: »Nachdenken über Corona«. Dieser Band versammelt die Texte der drei Preisträger (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Creative Lockdown? A Daily Diary Study of Creative Activity During Pandemics.Maciej Karwowski, Aleksandra Zielińska, Dorota M. Jankowska, Elzbieta Strutyńska, Iwona Omelańczuk & Izabela Lebuda - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  The coronavirus disease 2019 pandemic is influencing our lives in an enormous and unprecedented way. Here, we explore COVID-19-lockdown's consequences for creative activity. To this end, we relied on two extensive diary studies. The first, held on March 2019, involved 78 students who reported their emotions and creativity over 2 weeks. The second, conducted on March 2020, involved 235 students who reported on their emotions, creativity, and the intensity of thinking and talking about COVID-19 over a month. We found that (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Public Health Crises in Popular Media: How Viral Outbreak Films Affect the Public’s Health Literacy.Evie Kendal - 2021 - Medical Humanities 47 (1):11-19.
  Infectious disease epidemics are widely recognised as a serious global threat. The need to educate the public regarding health and safety during an epidemic is particularly apparent when considering that behavioural changes can have a profound impact on disease spread. While there is a large body of literature focused on the opportunities and pitfalls of engaging mass news media during an epidemic, given the pervasiveness of popular film in modern society there is a relative lack of research regarding the potential (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34. Pandemic Leadership: Sex Differences and Their Evolutionary–Developmental Origins.Severi Luoto & Marco Antonio Correa Varella - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  The COVID-19 pandemic has caused a global societal, economic, and social upheaval unseen in living memory. There have been substantial cross-national differences in the kinds of policies implemented by political decision-makers to prevent the spread of the virus, to test the population, and to manage infected patients. Among other factors, these policies vary with politicians’ sex: early findings indicate that, on average, female leaders seem more focused on minimizing direct human suffering caused by the SARS-CoV-2 virus, while male leaders implement (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Bats, Objectivity, and Viral Spillover Risk.Beckett Sterner, Steve Elliott, Nate Upham & Nico Franz - 2021 - History and Philosophy of the Life Sciences 43 (1):1-5.
  What should the best practices be for modeling zoonotic disease risks, e.g. to anticipate the next pandemic, when background assumptions are unsettled or evolving rapidly? This challenge runs deeper than one might expect, all the way into how we model the robustness of contemporary phylogenetic inference and taxonomic classifications. Different and legitimate taxonomic assumptions can destabilize the putative objectivity of zoonotic risk assessments, thus potentially supporting inconsistent and overconfident policy decisions.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. How Does Digital Competence Preserve University Students’ Psychological Well-Being During the Pandemic? An Investigation From Self-Determined Theory.Xinghua Wang, Ruixue Zhang, Zhuo Wang & Tiantian Li - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  This study conceptualized digital competence in line with self-determined theory and investigated how it alongside help-seeking and learning agency collectively preserved university students’ psychological well-being by assisting them to manage cognitive load and academic burnout, as well as increasing their engagement in online learning during the coronavirus disease 2019 pandemic. Moreover, students’ socioeconomic status and demographic variables were examined. Partial least square modeling and cluster analysis were performed on the survey data collected from 695 students. The findings show that mental (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Placing the Blame: What If “They” REALLY Are Responsible?Zhou Xun & Sander Gilman - 2021 - Journal of Medical Humanities 42 (1):17-49.
  The new coronavirus pandemic, COVID-19, has resurrected a number of historical and sociological problems associated with naming and blaming collectives for the origin or transmission of infectious disease. The default example of the false accusation in 2020 has been the case of the charge of well poisoning against the Jews of Western Europe causing the pandemic of the Black Death during the fourteenth century. Equally apparent is the wide-spread accusation that Asians are collectively responsible for the spread of the present (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Sinophobic Epidemics in America: Historical Discontinuity in Disease-Related Yellow Peril Imaginaries of the Past and Present.Dennis Zhang - 2021 - Journal of Medical Humanities 42 (1):63-80.
  Modern scholarship has drawn hasty and numerous parallels between the Yellow Peril discourses of the 19th- and 20th-century plagues and the recent racialization of infectious disease in the 21st-century. While highlighting these similarities is politically useful against Sinophobic epidemic narratives, Michel Foucault argues that truly understanding the past’s continuity in the present requires a more rigorous genealogical approach. Employing this premise in a comparative analysis, this work demonstrates a critical discontinuity in the epidemic imaginary that framed the Chinese as pathogenic. (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. The Way We Live Now?Warwick Anderson - 2020 - Isis 111 (4):834-837.
 40. Troubling (Post)Colonial Histories of Medicine: Toward a Praxis of the Human.Edna Bonhomme - 2020 - Isis 111 (4):830-833.
 41. Materializing COVID.Dan Bouk - 2020 - Isis 111 (4):783-786.
 42. Recovering Hygienic Modernity in the World of COVID-19.Mary Augusta Brazelton - 2020 - Isis 111 (4):795-799.
 43. The Ethics of Pandemics.Meredith Celene Schwartz (ed.) - 2020 - Broadview Press.
  _A portion of the revenue from this book’s sales will be donated to Doctors Without Borders to assist in the fight against COVID-19._ The rapid spread of COVID-19 has had an unprecedented impact on modern health-care systems and has given rise to a number of complex ethical issues. This collection of readings and case studies offers an overview of some of the most pressing of these issues, such as the allocation of ventilators and other scarce resources, the curtailing of standard (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Self-Awareness-Based Resource Allocation Strategy for Containment of Epidemic Spreading.Xiaolong Chen, Quanhui Liu, Ruijie Wang, Qing Li & Wei Wang - 2020 - Complexity 2020:1-12.
  Resource support between individuals is of particular importance in controlling or mitigating epidemic spreading, especially during pandemics. However, there remains the question of how we can protect ourselves from being infected while helping others by donating resources in fighting against the epidemic. To answer the question, we propose a novel resource allocation model by considering the awareness of self-protection of individuals. In the model, a tuning parameter is introduced to quantify the reaction strength of individuals when they are aware of (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Discrimination, Othering, and the Political Instrumentalizing of Pandemic Disease.Emanuele Costa & Martina Baradel - 2020 - Journal of Interdisciplinary History of Ideas 9 (18).
  The complex history of pandemics has created a diversified array of anti-epidemic responses, which have allowed structures of authority to express their power in multiple ways. In this paper, by considering theories applicable to cases ranging from Europe to Asia, from the 11th to the 18th century, we conduct a comparative analysis capable of identifying common traits and radical differences, aiming to show how such deployment of power was not always commensurate with the medical theories of the age, and with (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Human Challenge Trials: Too Risky, Too Soon.Liza Dawson, Jake Earl & Jeffrey Livezey - 2020 - Journal of Infectious Diseases 222 (3):514-516.
  Eyal et al have recently argued that researchers should consider conducting severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) human challenge studies to hasten vaccine development. We have conducted (J. L.) and overseen (L. D.) human challenge studies and agree that they can be useful in developing anti-infective agents. We also agree that adults can autonomously choose to undergo risks with no prospect of direct benefit to themselves. However, we disagree that SARS-CoV-2 challenge studies are ethically appropriate at this time, for (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Infection Control for Third-Party Benefit: Lessons From Criminal Justice.Thomas Douglas - 2020 - Monash Bioethics Review 38 (1):17-31.
  This article considers what can be learned regarding the ethical acceptability of intrusive interventions intended to halt the spread of infectious disease from existing ethical discussion of intrusive interventions used to prevent criminal conduct. The main body of the article identifies and briefly describes six objections that have been advanced against Crime Control, and considers how these might apply to Infection Control. The final section then draws out some more general lessons from the foregoing analysis for the ethical acceptability of (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Challenges and Opportunities for Human Behavior Research in the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic.Claudio Gentili & Ioana A. Cristea - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
 49. Coronavirus and Value Pluralism : A Robust Ethical Perspective on a Pandemic.Ignace Haaz - 2020 - Journal of Dharma 45 (2):261-280.
  The fear of the largely unknown consequences of being exposed to coronavirus should have brought a more dynamic interplay of beliefs and opinions for those who in the footsteps of J.S. Mill believe that the limits of power, which can be legitimately exercised by society over the individual, is to prevent harm to others. It is surprising that not much debate or critical interaction has taken place on the choice of locking down most of the populace in 185 countries after (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Editors’ Introduction.Alexandra Hui & Matthew Lavine - 2020 - Isis 111 (4):781-782.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 111