Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
  1. Altered Brain Regional Homogeneity Following Electro-Acupuncture Stimulation at Sanyinjiao in Women With Premenstrual Syndrome.Yong Pang, Huimei Liu, Gaoxiong Duan, Hai Liao, Yanfei Liu, Zhuo Feng, Jien Tao, Zhuocheng Zou, Guoxiang Du, Rongchao Wan, Peng Liu & Demao Deng - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.