Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
  1. Regional Homogeneity Abnormalities in Early-Onset and Adolescent-Onset Conduct Disorder in Boys: A Resting-State fMRI Study.Wanyi Cao, Chuting Li, Jing Zhang, Daifeng Dong, Xiaoqiang Sun, Shuqiao Yao, Bingsheng Huang & Jun Liu - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.