Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. نقش ضرورت در مواجهه با مسئلۀ شر در فلسفۀ افلاطون.محمد فیروزکوهی & علی اکبر احمدی افرمجانی - 2018 - دانشگاه امام صادق علیه السلام 16 (1):197-210.
  افلاطون در مواجهه با مسئله شر بیش از هر چیز می‌کوشید تا تنزه و تعالی خیر و مثل را از دخالت در ایجاد شر حفظ کند. از این رو جز این که سبب برخی شرور را خود آدمیان برمی‌شمرد، از عنصری به نام ضرورت سخن می‌گوید که در کنار عقل در کیهان و ساماندهی آن نقش می‌آفریند. وجود ضرورت به مثابه مانع و مزاحمی در مسیر کار عقل، تبیینی برای بروز نظام‌مند شر در جهان است. در واقع افلاطون برای یافتن (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark