Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
  1. Enhanced Motor Imagery-Based BCI Performance Via Tactile Stimulation on Unilateral Hand.Xiaokang Shu, Lin Yao, Xinjun Sheng, Dingguo Zhang & Xiangyang Zhu - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.