Switch to: References

Citations of:

Faith and Philosophical Enquiry

Routledge (2013)

Add citations

You must login to add citations.
 1. مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس.سیدامیررضا مزاری & جهانگیر مسعودی - 2018 - پژوهشنامه فلسفه دین 16 (1):211-224.
  یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزۀ فلسفۀ دین مدل‌هایی است که در حوزۀ الهیات از مفاهیم بازی زبانی و نحوه‌های زندگی ویتگنشتاین اخذ شده است. این مدل‌ها در ظاهر با این که ریشۀ فکری یکسانی در خاک اندیشه ویتگنشتاین دارند و گاهی انتقاداتی مشابه به آنها وارد شده است، در باطن امر برخی از این مدل‌ها بهتر توانسته‌اند از این انتقادات جان سالم به در برند. در این مقاله، دو مدل معروف ویتگنشتاینی را مورد بررسی قرار می‌دهیم: مدل زبانی‌ـ‌فرهنگی جورج (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Lineamenti di cristeologia. «Fede critica» e umiltà epistemica: il rapporto ragione-fede al confine tra meta-teologia, metodologia e vita.Damiano Migliorini - 2017 - TheoLogica: An International Journal for Philosophy of Religion and Philosophical Theology 1 (1):94-147.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • بررسی تحلیلی تأثیر و جایگاه هیوم در نظام فلسفی دی. زد. فیلیپس.سیامک عبدالهی - 2018 - دانشگاه امام صادق 15 (2):93-107.
  دی. زد. فیلیپس یکی از فیلسوفان سرشناس در حوزۀ ناواقع‌گرایی زبان دین است. او بسیار تحت تأثیر هیوم بوده و معتقد است هیوم توانسته در سه مرحله براهین خداشناسی را مخدوش کند. اگرچه او این نقدها را موفق می‌داند، با تمسک به هرمنوتیک تأمل معتقد است که می‌توان از هیوم فراتر رفت و به تأمل در مفاهیم دینی پرداخت. او از این طریق راه خود را از طرفداران هرمنوتیک سوءظن و احیاء جدا می‌کند. فیلیپس معتقد است برای فهم دین باید (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • بررسی تحلیلی تأثیر و جایگاه هیوم در نظام فلسفی دی. زد. فیلیپس.سیامک عبدالهی - 2017 - دانشگاه امام صادق علیه السلام 15 (1):1-22.
  کانت به طور کلی براهین نظری دال بر وجود باری را در سه دستۀ برهان وجودی، جهان‌شناختی و نظم جای می‌دهد. در نگاه او، چون وجود یک محمول واقعی و تعین‌بخش نیست، نمی‌تواند در تعریف شیء حاضر باشد و بنابراین برهان وجودی عقیم است. این مقاله، همگام با کانت و بنت، می‌کوشد تا نشان دهد که وجود نه مایۀ کمال و نه محمولی تعین‌بخش است. نیز بر خلاف نظر بنت، که دلایل کانت را ناکافی می‌داند، ادعا می‌شود که کانت مغالطۀ (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 • Registers of the Religious: The Terence H. McLaughlin Lecture 2010.Paul Standish - 2012 - Ethics and Education 7 (2):185-197.