Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
  1. Altered Functional Connectivity Density in Subtypes of Parkinson’s Disease.Hu Xiaofei, Jiang Yuchao, Jiang Xiaomei, Zhang Jiuquan, Liang Minglong, Li Jing, Zhang Yanling, Yao Dezhong, Luo Cheng & Wang Jian - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
  • Multiple Neural Networks Malfunction in Primary Blepharospasm: An Independent Components Analysis.Xiao-Feng Huang, Meng-Ru Zhu, Ping Shan, Chen-Hui Pei, Zhan-Hua Liang, Hui-Ling Zhou, Ming-Fei Ni, Yan-Wei Miao, Guo-Qing Xu, Bing-Wei Zhang & Ya-Yin Luo - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.